Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
 
 

#Aplicación SNCP Proxecto Desire3 - Forem Galicia Actualiza os rexistros da base de datos do Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais dende unha sinxela interface web. ##Acerca de Esta aplicación foi programada durante a realización do Proxecto Desire www.proxectodesire.eu . Esta aplicación está financiada pola Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo. ##Requerimentos mínimos

 • wwwserver : Nginx 1.x // Apache2
 • PHP 5.3
 • MySQL 5.0
 • Permisos de propietario no directorio web que servirá a app
 • Git 1.5

##Instalación

 • Clonar repositorio github git clone git://github.com/foremgalicia/appsncp
 • Crear a base de datos para a aplicacion.SQL code: CREATE DATABASE appsncp
 • Crear usuario con privilexios.SQL code: GRANT ALL PRIVILEGES ON appsncp.* to appsncp@'localhost' IDENTIFIED BY 'appsncp' WITH GRANT OPTION;
 • Crear estructura e insertar os rexistros da BBDD dende o arquivo sncp.sql.SQL code mysql -u appsncp -p appsncp < sncp.sql
 • Otorgar permisos de escritura ao usuario que executa el servicio www sobre o cartafol da app. Unix/Linux code: chown -R www-data appsncp/
 • A aplicación estará accesible, por exemplo,dende http://localhost/appsncp/app

##Licenza *Este programa é software libre. Pode redistribuilo e/ou modificalo baixo os termos da Licenza Pública Xeral de GNU segundo foi publicada pola Free Software Foundation, ben na versión 3 desta licenza ou ben(segundo a súa elección) de calquera versión posterior.Este programa distribúese coa esperanza de que sexa útil, pero SEN GARANTÍA ALGUNHA, incluíndo a garantía MERCANTIL implícita ou sen garantir a CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Pode consultar a Licenza Pública Xeral de GNU para máis información. Debería(ver arquivo COPYING) ter unha copia da Licenza Pública Xeral xunto con este programa. Se non foi así, escriba á Free Software Foundation, Inc., en 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, EEUU.

About

Aplicación actualización BBDD SNCP

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published