Aplicación actualización BBDD SNCP
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
COPYING
README.md
sncp.sql

README.md

#Aplicación SNCP Proxecto Desire3 - Forem Galicia Actualiza os rexistros da base de datos do Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais dende unha sinxela interface web. ##Acerca de Esta aplicación foi programada durante a realización do Proxecto Desire www.proxectodesire.eu . Esta aplicación está financiada pola Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo. ##Requerimentos mínimos

 • wwwserver : Nginx 1.x // Apache2
 • PHP 5.3
 • MySQL 5.0
 • Permisos de propietario no directorio web que servirá a app
 • Git 1.5

##Instalación

 • Clonar repositorio github git clone git://github.com/foremgalicia/appsncp
 • Crear a base de datos para a aplicacion.SQL code: CREATE DATABASE appsncp
 • Crear usuario con privilexios.SQL code: GRANT ALL PRIVILEGES ON appsncp.* to appsncp@'localhost' IDENTIFIED BY 'appsncp' WITH GRANT OPTION;
 • Crear estructura e insertar os rexistros da BBDD dende o arquivo sncp.sql.SQL code mysql -u appsncp -p appsncp < sncp.sql
 • Otorgar permisos de escritura ao usuario que executa el servicio www sobre o cartafol da app. Unix/Linux code: chown -R www-data appsncp/
 • A aplicación estará accesible, por exemplo,dende http://localhost/appsncp/app

##Licenza *Este programa é software libre. Pode redistribuilo e/ou modificalo baixo os termos da Licenza Pública Xeral de GNU segundo foi publicada pola Free Software Foundation, ben na versión 3 desta licenza ou ben(segundo a súa elección) de calquera versión posterior.Este programa distribúese coa esperanza de que sexa útil, pero SEN GARANTÍA ALGUNHA, incluíndo a garantía MERCANTIL implícita ou sen garantir a CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Pode consultar a Licenza Pública Xeral de GNU para máis información. Debería(ver arquivo COPYING) ter unha copia da Licenza Pública Xeral xunto con este programa. Se non foi así, escriba á Free Software Foundation, Inc., en 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, EEUU.