Permalink
Browse files

update pl translation

  • Loading branch information...
Tomasz Fijalkowski authored and mcicolella committed Oct 19, 2018
1 parent d57e6d0 commit 209892051074ab33ef959edb03fd224d227aa3fb
Showing with 15 additions and 15 deletions.
  1. +15 −15 plugins/devices/frontend-java/src/main/resources/data/i18n/jfrontend_pl_PL.properties
@@ -23,24 +23,24 @@ email=Email
enter_credentials=Wpisz dane uwierzytelniające
enter_new_name_for_env=Wprowadź nową nazwę dla obszaru/piętra
enter_new_name_for_zone=Wprowadź nową nazwę dla strefy
enter_password=Please enter your password (default\: admin)
enter_username=Please enter your username (default\: admin)
environment_duplicate_popup_title=Add/Duplicate
environment_editing_instructions=ENVIRONMENT EDITING INSTRUCTIONS
environment_editing_instructions_add_new_room=TO ADD A NEW ROOM\: use the environment menu
environment_editing_instructions_change_room_shape=TO CHANGE ROOMS SHAPE\: drag the handles
environment_editing_instructions_create_draggable_point=TO CREATE A NEW DRAGGABLE POINT\: Double click on an adiacent handle
environment_editing_instructions_delete_draggable_point=TO DELETE A DRAGGABLE POINT\: Right click on the point you want to remove
environment_editing_instructions_remove_room=TO REMOVE A ROOM\: use the environment menu
environment_name_cannot_be_empty=Area/Floor name cannot be empty
environment_rename_popup_title=Rename Area/Floor
enter_password=Proszę wprowadzić hasło (domyślne: admin)
enter_username=Proszę wprowadzić nazwę użytkownika (domyślne: admin)
environment_duplicate_popup_title=Dodaj/Duplikuj
environment_editing_instructions=Instrukcje edycji środowiska
environment_editing_instructions_add_new_room=Aby dodać nowy pokój: skorzystać z menu środowisko
environment_editing_instructions_change_room_shape=Aby zmienić kształt pokoju: przeciągnij uchwyt
environment_editing_instructions_create_draggable_point=Aby dodać nowy przesuwalny punkt: kliknij dwukrotnie przylegający uchwyt
environment_editing_instructions_delete_draggable_point=Aby usunąć przesuwalny punkt: kliknij prawym w punkt który chcesz usunąć
environment_editing_instructions_remove_room=Aby usunąć pokój: skorzystać z menu środowisko
environment_name_cannot_be_empty=Nazwa obszaru nie może być pusta
environment_rename_popup_title=Zmień nazwę obszaru
esc_to_exit_fullscreen=Naciśnij ESC, aby wyjsć z trybu pełnoekranowego
find_support_msg=You can find support in
fire_trigger_if_event_msg=Naciśnij przycisk, je eli paramtery zgadzają sięz
find_support_msg=Wsparcie znajdziesz na
fire_trigger_if_event_msg=Naciśnij przycisk, jeżeli paramtery zgadzają się z
fire_trigger_msg=Uruchom ten .... gdy parametry są
fullscreen=Pełny ekran
goto=Go to
incorrect_login_msg=Login failure, please wait and try again...
goto=Idź do
incorrect_login_msg=Błąd logowania, proszę poczekać i spróbować ponownie...
info=Info
info_download_failed=Nie udało się ściągnąć wybranej wtyczki. Sprawdź połączenie do internetu i adres URL.
info_download_started=Ściąganie wybranej wtyczki zostało rozpoczęte w tle. \\\nKontynuuj używając Freedomotic, zostaniesz powiadomiony kiedy pobieranie się zakończy.

0 comments on commit 2098920

Please sign in to comment.