Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

41 lines (38 sloc) 1.059 kb
source :rubygems
gem 'mysql', '2.8.1'
gem 'rails', '3.0.6'
gem 'jquery-rails', '0.2.7'
gem 'configatron', '2.7.2'
gem 'devise', '1.2.1'
gem 'omniauth', '0.2.0'
gem 'simple-navigation', '3.2.0'
gem 'formtastic', '1.2.3'
gem 'client_side_validations', '3.0.0'
gem 'tabletastic', '0.2.2'
gem 'flutie', '1.1.5'
gem 'inherited_resources', '1.2.1'
gem 'kaminari', '0.10.4'
group :test, :development do
gem 'mongrel', '1.2.0.pre2'
gem 'sqlite3-ruby', '1.3.3'
gem 'rr', '1.0.2'
gem 'factory_girl_rails', '1.0.1'
gem 'rspec-rails', '2.5.0'
gem 'database_cleaner', '0.6.6'
gem 'cucumber', '0.10.2'
gem 'cucumber-rails', '0.4.0'
gem 'pickle', '0.4.7'
gem 'shoulda', '2.11.3'
gem 'email_spec', '1.1.1'
gem 'launchy', '0.4.0'
gem 'capybara', '0.4.1.2'
gem 'capybara-mechanize', '0.2.7'
gem 'autotest-rails', '4.1.0'
gem 'autotest', '4.4.6'
gem 'vcr', '1.8.0'
gem 'webmock', '1.6.2', :require => false
gem 'rails_best_practices', '0.7.5'
gem 'rails3-generators', '0.17.4'
gem 'rcov', '0.9.9'
gem 'parallel_tests', '0.4.12'
end
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.