Skip to content
React-redux ile web uygulaması geliştirme eğitimi
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ders-1 - Async, promise, callback fonksiyon örnekleri May 2, 2019
fecth-example
login-and-logout-example - React router dom ile ilgi örnek app May 22, 2019
sinif-listesi - State ler ile ilgili sınıf listesi uygulması Apr 25, 2019
README.md

README.md

React-Redux ile web uygulaması geliştirme eğitimi

Konu Başlıkları ve İçerik ("Syllabus"):

Giriş

 • React.js nedir?
 • Node.js
 • Node.js ve react kurulumu
 • React ile merhaba dünya
 • EcmaScript nedir? EcmaScript 6 ve EcmaScript 5 arasında farklar nelerdir?

Components ve State kullanımı

 • Kullanılacak olan eklentilerin belirlenmesi
 • Components, props nedir?
 • Components ve props ile çalışmak
 • State nedir? State kullanımı

TODO List

 • Component leri ve state leri kavramak için basit bir uygulama

Sayfa Geçişleri ve Http isteklerine bakış

 • React router kullanımı
 • Fetch işlemleri
 • Storage Nedir?

Redux ile State yönetimi

 • Redux nedir? Neden ihtiyaç duyarız?
 • Redux gerekli kurumların yapılması
 • Redux ile ilgili kavramların uygulamalı olarak açıklanması

React-redux ile single page Uygulama

 • React - Redux single page uygulama
 • Deploy

Gerekli Araç ve Kurulumlar

You can’t perform that action at this time.