Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
README.md

README.md

Python Programlama Diline Giriş

image

Kursun Amacı

Genel amaçlı bir programlama dili olan Python, bilimsel hesaplamalar için kullanılan kütüphanelerin (Numpy, Scipy, Pandas, Matplotlib vb.) ve TensorFlow ve PyTorch gibi makine öğrenmesi kütüphanelerinin yardımıyla Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Optimizasyon, İstatistik ve Veri Bilimi için harika bir ortam sunmaktadır. Bu kurs ile Python programlama diline hızlı bir giriş yapabilirsiniz.

Ders Planı

Hazırlık

 • Neden Python?
 • Python Çalışma Ortamının Tanıtılması
 • Linux, Mac, Window üzerinde Python
 • Jupyter Notebook ve Jupyter Lab Tanıtımı

Temel Python

 • Python Versiyon Kontrolü
 • Yorum Satırları
 • Ekrana Yazdırma (print)
 • Sayı Veri Tipleri
 • Mantıksal Veriler (booleans)
 • Karakter Dizileri (string)
 • Listeler (lists)
 • Dilimleme (slicing)
 • Döngüler
 • Sözlükler (dictionary)
 • Kümeler (sets)
 • Demetler (tuples)

Fonksiyonlar

 • Fonksiyon tanımlama
 • Lambda fonksiyonu

Hata Yakalama

 • try, except, finally yöntemleri ile hata yakalama
 • Kendi yazdığınız fonksiyon için hata yakalama

Numpy

 • Diziler
 • Dizi İndeksleme
 • Numpy Veri Tipleri
 • Dizilerde Matematiksel İşlemler
 • Broadcasting

Pandas

 • Veri çerçevesi kavramı (dataframe)

Matplotlib

 • Fonksiyon çizdirme
 • Alt çizimler (subplots)
You can’t perform that action at this time.