Dokus API is a REST interface to invoicing and timetracking with Dokus (dokus.no).
Python PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
php
python
.gitignore
README.markdown

README.markdown

dokus-api

Dokus API is a REST interface to invoicing and timetracking with the Norwegian web app Dokus. Most content in this project is in Norwegian.

API-dokumentasjon

Dokumentasjon for Dokus API finnes i wiki-en.

Bibliotek og eksempelkode

Vi tilbyr klient-biblioteker for Python og PHP, som gjør det enkelt å jobbe med Dokus API.

Klient-bibliotekene ligger i /python/ og /php/, og kan fritt benyttes og modifiseres.

Vi oppfordrer alle interesserte til å bidra med kode, erfaringer og kunnskap, og er spesielt interessert i eksempelbiblioteker i andre språk som Ruby.

Ta gjerne kontakt med oss på hjelp[at]dokus.no om du lurer på noe!