Basic PHP Mail Bomber Script
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
ayarlar.php
class.phpmailer.php
class.smtp.php
index.php

README.md

PHP Tabanlı Mail Spam Bot

PHP Tabanında, php.mailerclass.php kütüphanesi yardımıyla yazıldı. Basit kodlardan oluşmakta.

Nasıl Kullanırım?

Dosyaları PHP çalıştırabileceğiniz bir ortama attıktan sonra ayarlar.php 'den @gmail.com mail adres bilgilerinizi girmeniz gerekmekte. Farklı bir mail kullanıyorsanız index.php den smtp adresini ve portunu değiştirmeniz gerekiyor :) Değiştirdikten sonra index.php'ye girmeniz durumunda çalışacak size mail adresi girmenizi isteyecektir.