This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Alternatieve doe-het-zelf versie van m.deredactie.be
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
cache
lyteShare
.gitignore
LICENSE
README.md
aniHead.js
favicon.ico
index.php

README.md

futtta's redactie

Alternatieve doe-het-zelf versie van m.deredactie.be. Meer info in deze blogpost. Een demo vind je op http://futtta.be/redactie/

disclaimer

Deze software is een "proof of concept", studie-materiaal om het principe van "progressive enhancement" en "cut the mustard" toe te passen op data (inhoud) van de VRT op deredactie.be. Alle inhoud is en blijft expliciet eigendom van de VRT en moet als dusdanig worden behandeld.