Postup při pořádání závodů

Czelda edited this page Sep 20, 2017 · 10 revisions

Založit závod v ORISu

 • Ředitel závodu sepíše rozpis, založí závod
 • Zpracovatel (dle rozpisu) vyplní kategorie, termíny, ostatní údaje, přiloží rozpis

Dále vše v QuickEvent, není-li uvedeno jinak

Konfigurace a instalace PC

Instalace je popsána jinde (https://github.com/fvacek/quickbox/wiki/Instalace) , zde jen hlavní principy a záludnosti:

 • Při použití databáze SQlite (lze jen při konfiguraci s jedním strojem nebo pro uložení zálohy při vícestrojové konfiguraci přes Soubor / Závod / Exportovat závod) je každý závod představován samostatným souborem s příponou qbe.
 • Při použití databáze PostgreSQL se musí nejprve ručně vytvořit databáze, která se jmenuje přesně quickevent (na rozdíl od uživatelského jména a hesla, která lze zvolit), jednotlivé závody jsou v ní pak představovány samostatnými schematy - jméno (ID) závodu nesmí začínat číslicí.
  • Pokud (na platformě Windows) QuickEvent při pokusu o přístup k PostgreSQL dává chybu (nemůže načíst driver), je potřeba z internetu zdarma stáhnout a na příslušný stroj doinstalovat Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 ve verzi 32bit.
  • Konfiguraci závodu v PostreSQL lze obnovit z dříve uložené zálohy zálohy SQlite pomocí Soubor / Závod / Importovat závod.
 • Dále je vhodné (na minimálně jeden stroj) instalovat:
  • ovladač pro vyčítačku čipů (si_usb_driver lze stáhnout ze stránek SPORTident)
  • malou tiskárničku pro tisk "lístečku" po vyčtení čipu (Nenechávat tuto tiskárnu ve Windows jako výchozí - omylem poslaný tisk na tuto tiskárničku dokáže během závodu způsobit hotové peklo v podobě nezastavitelné tiskárničky chrlící metry a metry termopapíru před prodlužující se frontou závodníků čekajících na vyčtení !!!)
  • tiskárnu na formát minimálně A4 pro tisk startovek, průběžných a konečných výsledků

Zadání závodu

 • import závodu z ORISu: Soubor / Import / ORIS / vybrat závod
 • import tratí (Courses), nejlépe přímo z OCADu (určitě funguje OCAD IOF-XML verze 2).
  • pokud nesouhlasí kategorie (např. T6 místo T), nejlépe opravit v ORISu a založit závod znovu
 • import klubů (Soubor / Import / ORIS / Kluby) a import registrací (Soubor / Import / ORIS / Registrace) - aby bylo možno i při provozu offline efektivně na závodě dohlašovat registrované závodníky
 • nastavit datum a čas startu: kliknout na Aktuální etapa E1, pak na ozubená kolečka

Příprava startovek

 • import rankingu (pokud se používá losování s ohledem na ranking)
  • vyexportovat ranking jako CSV z orisu (k rozhodnému datu, obvykle poslední den předcházejícího měsíce)
  • z menu Soubor / Import / Text File / Ranking CSV (Oris format)
 • kategoriím s volným startem (T, P, HDR) nastavit Interval 0 a zamknout DL (Draw Lock - zámek losování)
 • ostatním nastavit interval 3 nebo podle požadavků závodů
 • přidat do všech kategorií s losovaným startem dostatečný počet vakantů (every 5). POZOR, zatímco "vakanti před" a "vakanti po" se zadávají prostým uvedením počtu, číslo zadávané do "vakantů během závodu" znamená "kolikátý je opakovaně vakant" (např. 8 znamená, že se nalosuje 7 závodníků, pak vakant, pak 7 závodníků, zase vakant atd.) !!!
 • zkontrolovat v Úseky/Etapy Nastavení losování / Drawing / Classes Layout pořadí kategorií (např. pro NOB mladší dříve)
 • kategoriím, po kterých na stejné trati ještě někdo startuje, dát na konec 2 vakanty
 • nastavit offsety pro sloty tak, aby stejné 1. kontroly měly různý offset (0, 1, 2), jinak jsou označené červeně (porušení pravidel)
 • posunout některé sloty, aby se rovnoměrněji využil startovací čas
 • losovat
  • pokud se postupně používají různé losovací režimy (např. DH21 Grouped by ranking), postupně volit kategorie, pro ně losovací režim, pak Losuj kategorii
  • jinak vybrat všechny kategorie a losovat
 • (případně) podle poznámek vyhovět požadavkům na start. přehazovat závodníky v rámci kategorie, přitom pozor, aby nestartovali ze stejného klubu za sebou
 • časy závodníků jdou přesouvat pomocí metody drag'n'drop v rámci kategorie
 • zadat počty map pro kategorie
 • pokud se něco v losování pokazí a chceme losovat znovu, odškrtnout v "Kategorie" losovaným kategoriím DL
 • zveřejnit startovky
 • nyní již má ORIS vlastní modul startovek (nahrávání, zobrazování) - ve formátu IOF 3.0, nahrát do ORISu přes Akce / Nahrát startovku
 • pro web udělat export do HTML, otevřít v prohlížeči a zkopírovat do WYSIVYG editoru (WebNode apod), odmazat hlavičku vč. linků na oddíly/kategorie (nefungují)

Příprava kontrol před závodem

Zkontrolovat kontroly, nastavit čas (SportIdent.Config+)

 • zrušit u vyčítací krabičky Legacy protocol
 • dříve se muselo ještě vyčítací krabičku nastavit do Auto Send (jinak nastávaly chyby DriverInfo: <ERR> RX data timeout), ale to už je snad opraveno
 • zrušit volbu SI-cards 6 with 192 punches, u všech kontrol i u vyčítací krabičky, jinak způsobuje chybu vyčítání. Projevuje se to tak, ze čip je načten, ale nejsou tam mezičasy. Průběh kontrolami a výsledný čas je vyhodnocen správně.

Prezentace

 • v režimu Závodníci vkládat pomocí Vlož řádek
 • při vkládání do losovaných kategorií přidělit i čas kliknutím na "Startovní časy". Pokud seřadíme řádky podle startovního času, tak se vakanty se poznají podle toho, že závodník za nimi je zelený - vakant samotný v tomto přehledu vidět není. (Na "Startovní časy" kliknout i u závodníků z kategorií, kde se časy nepřidělují (P, HDR), a pak okno jen zavřít - snáze se pak zatrhává informace o půjčení čipu - viz další bod.)
 • kdo má půjčený čip, zaškrtnout mu PČ
 • po skončení prezentace vytisknout aktualizované startovky (po kategoriích a pro startéry) a poslat na start
 • v QE má přednost čas startu ze startovací krabičky před startem ve startovce, to lze vhodně využít na malých závodech při výjimečných situacích

Vlastní závod

 • ověřit, jestli funguje vyčítání a tisk

  • vzít libovolný čip, skoro určitě bude v sobě mít nějaká data z minulého závodu
  • ověřit přes SportIdent komunikaci s vyčítací krabičkou, zkontrolovat, zda je Auto Send
  • ve Vyčítání čipů nastavit číslo portu
  • zapnout ve Vyčítání čipů Automatické obnovování
  • zapnout v Mezičasy Automatický tisk
  • zasunout čip, měl by se vyčíst (s chybou, jako neznámý závodník) a vytisknout lísteček
 • ... a pak si dát nohy na stůl a kochat se, jak všechno krásně funguje

 • když se ozve chyba, řešit (chybně zadané číslo čipu, nezadaný závodník)

  • po zadání vyčíst čip znovu, nebo zadat z "Úseky/Etapy" "Nahrát časy z čipu ve vybraných řádcích"
 • když se ozve tramvaj, připomenout vrácení čipu

  • po vrácení zaškrtnout ČV

Tisk výsledků během závodů

Používat okno "Event statistics"

 • vybrat kategorie, které chceme vytisknout, řídit se hlavně dle "New results"
 • až se vrátí od startérů zápis, kdo odstartoval, nastavit těm, kdo na start nepřišli, příznak Off race, aby se nepočítali jako Not finished a bylo vidět, jaké kategorie už je možné uzavřít. K tomu je nutno nejprve nad tabulkou v části Úseky/Etapy povolit Show off-race
 • pro přípravu vyhlášení lze využít ukazatel time to close (ukazuje dobu, po kterou někdo ještě může ovlivnit výsledky na prvních třech místech)
 • když je vše hotovo, než počítač odpojíme a uklidíme, exportovat z pořádacího počítače QBE soubor na flashku, aby se nemuselo se zveřejněním výsledků čekat na zapojení toho počítače, ale dalo se to udělat z jiného (a je to i dobrá záloha, aby se výsledky neztratily, kdyby se třeba s počítačem během stěhování něco stalo)

Zveřejnění výsledků

 • Úseky/Etapy / Export / Results / IOF XML 2.3, nahrát do ORISu přes Akce / Nahrát výsledky
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.