Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
78 lines (56 sloc) 1.76 KB

nodejs-triodos

Parser voor Triodos transactie downloads.

Build Status

Gebruik

Op de eerste plaats is er een mutations.csv bestand nodig. Deze is te download in Internet Bankieren -> Overzichten -> Downloaden. Kies bij bestandsindeling voor CSV. Er wordt een mutations.csv bestand gedownload, deze kan gelezen worden met readCSV().

Installatie en opzet via NPM:

npm install triodos-csv
var triodos = require('triodos-csv')

Of via Github

git clone https://github.com/fvdm/nodejs-triodos.git
var triodos = require('./nodejs-triodos/triodos.js')

Events

fail

( object )

Er is een probleem opgetreden bij het lezen van het bestand.

triodos.on( 'fail', function( reason ) {
  // reason.path   : padnaam van het bestand
  // reason.encoding : vereiste tekenset
  // reason.error   : foutmelding
})

klaar

( array )

Alle transacties zijn verwerkt. De array bevat de transacties.

triodos.on( 'klaar', function( transacties ) {
  console.log( triodos.stats )
})

tx

( object )

Er is een transactie verwerkt.

triodos.on( 'tx', function( tx ) {
  console.log( tx.datum +' - '+ tx.bedrag +' - '+ tx.richting )
})

Functies

readCSV

( filepath, [callback] )

 • filepath - vereist - pad naar het CSV bestand om te verwerken.
 • callback - optioneel - callback functie ontvangt een array met alle transacties als alles verwerkt is.
triodos.readCSV( '~/Downloads/mutations.csv', function( transacties ) {
  console.log( 'Het bestand bevat '+ transacties.length +' transacties' )
})