Permalink
Browse files

city formatter ok

  • Loading branch information...
bazo committed Jul 29, 2012
1 parent eeb0279 commit 54055cc57dc7d4472402076c5dd4c4c8cd27d2de
Showing with 7 additions and 2 deletions.
  1. +7 −2 src/Faker/Provider/sk_SK/Address.php
@@ -5,7 +5,7 @@
class Address extends \Faker\Provider\Address
{
- protected static $city = array(
+ protected static $cityName = array(
'Ábelová', 'Abovce', 'Abrahám', 'Abrahámovce', 'Abrahámovce', 'Abramová', 'Abranovce', 'Adamovské Kochanovce', 'Adidovce', 'Alekšince',
'Andovce', 'Andrejová', 'Ardanovce', 'Ardovo', 'Arnutovce', 'Báb', 'Babie', 'Babín', 'Babiná', 'Babindol', 'Babinec', 'Bacúch', 'Bacúrov',
'Báč', 'Bačka', 'Bačkov', 'Bačkovík', 'Bádice', 'Badín', 'Baďan', 'Báhoň', 'Bajany', 'Bajč', 'Bajerov', 'Bajerovce', 'Bajka', 'Bajtava',
@@ -323,7 +323,7 @@ class Address extends \Faker\Provider\Address
'Východný Timor', 'Zambia', 'Zimbabwe', 'Zvrchovaný vojenský špitálsky rád sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a Malty'
);
protected static $cityFormats = array(
- '{{city}}'
+ '{{cityName}}'
);
protected static $streetNameFormats = array(
'{{firstName}} {{streetSuffix}}',
@@ -336,5 +336,10 @@ class Address extends \Faker\Provider\Address
protected static $addressFormats = array(
'{{streetAddress}}\n {{postcode}}\n {{city}}',
);
+
+ public static function cityName()
+ {
+ return static::randomElement(static::$cityName);
+ }
}

0 comments on commit 54055cc

Please sign in to comment.