Η Αρχειοθέτηση διευκολύνει το χαρακτηρισμό του Φακέλου Φ. κάθε εγγράφου και τον ορισμό του χρόνου Διατήρησης αυτού.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
images
js
src
views
views_cache
LICENSE
README.md
arxeiothetisi.sql
dbinfo.inc.php
getFindData.php
index.php
loadBlade.php

README.md

arxeiothetisi

Αρχειοθέτηση

Η Αρχειοθέτηση διευκολύνει:

  • το χαρακτηρισμό του Φακέλου Φ. κάθε εγγράφου και
  • τον ορισμό του χρόνου Διατήρησης αυτού.

Δημιουργήθηκε σαν ένα συστατικό του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σχολείου. Η προφανής χρησιμότητά της επέβαλε να αυτονομηθεί...

Νόμοι, Εγκύκλιοι

Συντελεστές

  • Ζώτος Παναγιώτης (επιμέλεια Φακέλων & Διατήρησης)
  • Θεοδώρου Γεώργιος (σχεδιασμός - υλοποίηση)

Εγκατάσταση

  • Κατεβάστε τον κώδικα της Αρχειοθέτησης με όποιο τρόπο σας βολεύει και τοποθετήστε τον στον server.
  • Δημιουργείστε τη Bάση Δεδομένων arxeiothetisi χρησιμοποιώντας το αρχείο arxeiothetisi.sql (mysqldump ή PhPMyAdmin).
  • Τροποποιείστε τα username - password για τη σύνδεση στη mysql στο αρχείο dbinfo.inc.php.
  • Ελέγξτε και τροποποιείστε τα δικαιώματα εγγραφής ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή από όλους στο φάκελο views_cache (chmod 0777) .

Ευχαριστίες

Η Αρχειοθέτηση χρησιμοποιεί με ευγνωμοσύνη τις παρακάτω κλάσεις:

Γεώργιος Θεοδώρου