Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R хэл дээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Data Sets
Linear Regression Model and Analysis of Variance
Multivariate Analysis
Nonparametric Tests
R Language
Simulation and Monte Carlo Method
LICENSE
README.md

README.md

source-code-on-statistics

Статистиктай холбогдох эх кодын агуулах

Энэхүү агуулах нь статистикийн арга техникүүдийн хэрэглээ, жишээ, статистикийн R програм/програмчлалын хэл, түүний хэрэглээнд холбогдох эх код, өгөгдөл болон холбогдох бусад төрлийн материал хадгалж байна.

Холбогдох ном сурах бичиг

© 2016 - 2018 Г.Махгал (Galaa) www.galaa.mn