Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

source-code-on-statistics

Статистиктай холбогдох эх кодын агуулах

Энэхүү агуулах нь статистикийн арга техникүүдийн хэрэглээ, жишээ, статистикийн R програм/програмчлалын хэл, түүний хэрэглээнд холбогдох эх код, өгөгдөл болон холбогдох бусад төрлийн материал хадгалж байна.

Холбогдох ном сурах бичиг

© 2016 - 2018 Г.Махгал (Galaa) www.galaa.mn

About

Статистикийн чиглэлээр 90+ хувийг нь R болон Python хэлээр бичсэн эх кодын нээлттэй агуулах

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.