Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Application of Multivariate Analysis/Analysis on Distance between Cities
Multivariate Normal Distribution
Multivariate Techniques
README.md

README.md

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ

Энэхүү хавтсанд олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээтэй холбогдох зарим чухал эх код агуулагдсан. Үүнд:

  • Олон хэмжээст хэвийн тархалтын параметрийн таамаглал тухайлбал олон хэмжээст дисперсийн шинжилгээ буюу MANOVA
  • Олон хэмжээст өгөгдлийн үндсэн статистик шинжилгээнүүд, тухайлбал гол хэсгийн шинжилгээ, факторын шинжилгээ, кластерын шинжилгээ, дискриминантын шинжилгээ, каноник корреляцын шинжилгээ болон өөр бусад шинжилгээнүүд
  • холбогдох бусад зүйлс

зэрэг багтана.

Холбогдох ном сурах бичиг

© 2016 - 2017 Г.Махгал (Galaa) www.galaa.mn