Materiais para a difusión da campaña «Diñeiro público - Código público» (https://publiccode.eu/)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
orixinais
out
src
LICENSE
README.md
renderChapa.bash
renderTextos.bash
textos

README.md

campañaFSF-2017

Materiais para a difusión da campaña «Diñeiro público - Código público» (https://publiccode.eu/)

Variantes do documento

Para ver as distintas variantes do documento é posíbel que faga falta amosar ou agachar capas. (Ctrl + Maiús + L) para amosar o diálogo de capas

renderFile

O script xerará 6 ficheiros co contido das diferntes variantes