Skip to content
Gamedev skills database
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
deploy
lib
LICENSE
README.md

README.md

Gamedev Skills Database


Lista umiejętności, które są wykorzystywane podczas tworzenia gier.

Baza umiejętności jest wykorzystywana na Warsztacie, serwisie o programowaniu gier:

https://forum.gamedev.pl/c/szkolka/gamedev-skills (dawniej: http://www.gamedev.pl/skills/)

Format

Definicje są zapisane w formie pliku JSON:

  • lib/*.json
You can’t perform that action at this time.