Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (6 sloc) 342 Bytes
{
"id": "sfml",
"title": "SFML",
"brief": "Biblioteką, która dostarcza niskopoziomowy oraz wysokopoziomowy dostęp do karty graficznej, urządzeń wejściowych, dźwięku itp.",
"description": "Biblioteką, która dostarcza niskopoziomowy oraz wysokopoziomowy dostęp do karty graficznej, urządzeń wejściowych, dźwięku itp."
}
You can’t perform that action at this time.