Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (6 sloc) 272 Bytes
{
"id": "story-designer",
"title": "Story Designer",
"brief": "Osoba zajmująca się projektowaniem założeń gry, tworzeniem świata, oraz scenariusza",
"description": "Osoba zajmująca się projektowaniem założeń gry, tworzeniem świata, oraz scenariusza"
}
You can’t perform that action at this time.