AMX Mod X plugin that allows players make purchase in shop sms
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md

README.md

Sklep SMS

Plugin AMX Mod X do Sklepu SMS, który umożliwia dokonywanie zakupow z serwera.

Wymagania

 • AMX Mod X w wersji co najmniej 1.8.0

Lista obsługiwanych gier

 • Counter-Strike v1.6

Lista domyślnie dostępnych usług

 • VIP
 • VIP PRO
 • Rezerwacja Nicku
 • Rezerwacja Slota
 • Wszelkie usługi oparte na nadawaniu graczowi flag ( np. klasy Premium ) ( Instrukcja )
 • CoD: EXP
 • CoD: Przeniesienie EXPa
 • GXM: EXP
 • ZP: Bezlitosne monety
 • ZP: Ammo Packs
 • BF2: Odznaki ( wymaga edycji kodu )