Konfiguracja pluginu

Michał Budziak edited this page Sep 13, 2018 · 1 revision
  1. Edytujemy plik cstrike/addons/amxmodx/configs/plugins.ini i zaraz po pluginie amxbansa, lub innym wczytującym flagi graczy, dodajemy linijkę:

    sklep_sms.amxx
    
  2. Edytujemy plik: cstrike/addons/amxmodx/configs/sklep_sms.cfg. Obowiązkowo zmieniamy CVARy sklepsms_host, sklepsms_user, sklepsms_pass, sklepsms_db. Są to dane do naszej bazy danych.

    sklepsms_host - podajemy tutaj IP bazy danych / strony WWW sklepu

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.