Skip to content
SOURCEMOD plugin that allows players make purchase in shop sms
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md

README.md

Sklep SMS

Plugin SOURCEMOD do Sklepu SMS, który umożliwia dokonywanie zakupow z serwera.

Wymagania

  • SOURCE MOD w wersji 1.7.x
  • Moduł sockets

Lista obsługiwanych gier

  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Team Fortress 2 - nietestowane
  • Left 4 Dead 2 - nietestowane

Lista domyślnie dostępnych usług

  • VIP
  • VIP PRO
  • Rezerwacja Nicku
  • Rezerwacja Slota
  • Wszelkie usługi oparte na nadawaniu graczowi flag ( np. klasy Premium ) ( Instrukcja )
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.