Konfiguracja pluginu

Michał Budziak edited this page Sep 13, 2018 · 1 revision

Edytujemy plik: csgo/addons/sourcemod/configs/databases.cfg dopisując nową bazę

"shopsms"
{
	"driver"		"default"
	"host"			"adres bazy"
	"database"		"nazwa bazy"
	"user"			"uzytkownik"
	"pass"			"haslo"
	//"timeout"		"0"
	"port"			"3306"
}

host - podajemy tutaj IP bazy danych / strony WWW sklepu

Pamiętaj, że domyślnie serwery z silnikiem SOURCEMOD hibernują się, gdy nikogo na nich nie ma. Dlatego też nie zdziw się, jak po zmianie mapy plugin nie wypisze informacji o prawidłowej walidacji licencji.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.