Konfiguracja płatności Transferuj

Michał Budziak edited this page Sep 14, 2018 · 1 revision

W sklepie SMS w PA w zakładce Metody płatności, gdy edytujemy płatność transferuj mamy do uzupełnienia 2 pola.

  • ID KONTA - nasz login w panelu Transferuj.pl, znajdziemy go również na stronie Informacje obok naszego imienia i nazwiska.
  • KEY - klucz bezpieczeństwa, znajduje się w Ustawienia -> Powiadomienia
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.