Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

37 lines (23 sloc) 1.13 KB
Gammu All Mobile Management Utilities
=====================================
Gammu je knihovna a utilita pro příkazovou řádku pro práci s mobilními
telefont. Je vydáno pod GNU GPL verze 2.
Projekt byl původně veden Marcinem Wiackem. Byl založen na zdrojových kódech
projektů Gnokii <http://www.gnokii.org> a pozdějí MyGnokii
<http://www.mwiacek.com>. Gammu bylo (až do verze 0.58) nazýváno MyGnokii2.
V současné době projekt spravuje Michal Čihař <michal@cihar.com> s pomocí
mnoha přispěvovatelů.
Více informací
================
Více informací naleznete na <http://cs.wammu.eu/gammu/>.
Další dokumentaci naleznete v Manuálu Gammu, který je v adresáři
docs/manual. Můžete si vytvořit jeho HTML verzi pro prohlížení pomocí make
manual-html, nebo si ji prohlédnout online na
<http://wammu.eu/docs/manual/>.
Zpětná vazba a hlášení chyb
================================
Jakákoliv zpětná vazba je vítána, informace jak kontaktovat vývojáře
naleznete na <http://cs.wammu.eu/support/>.
Podpořte vývojáře
=====================
Práci vývojářů můžete ocenit na <http://cs.wammu.eu/donate/>.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.