Skip to content
Repozitorij z gradivi za predmet Analiza podatkov s programom R v študijskem letu 2019/20
R Dockerfile TeX
Branch: master
Clone or download
This branch is 33 commits ahead, 7 commits behind jaanos:master.

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
analiza
lib
podatki
shiny
slike
uvoz
vizualizacija
.gitattributes
.gitignore
APPR-2019-20.Rproj
Dockerfile
LICENSE
README.md
clearpdf.r
fontconfig.r
gitconfig
install.R
projekt.Rmd

README.md

Analiza podatkov s programom R, 2019/20

Repozitorij z gradivi pri predmetu APPR v študijskem letu 2019/20

 • Shiny Shiny
 • RStudio RStudio

Analiza košarkarskih igralcev NBA od sezone 2000/2001 do sezone 2018/2019

Do sezone 2018/2019 bom zbral in analiziral podatke o igralcih v rednem delu sezone.

Podatki bodo vključevali:

 • državljanstvo
 • višino igralca (podatke bom pretvoril iz ameriških mer v cm)
 • starost igralca
 • koliko časa je bil igralec v igri
 • točke, skoki, asistence

Primerjati želim predvsem razlike in statistične podatke med ameriškimi igralci in igralci iz drugih držav. Poskušal bom ugotoviti v katerih katerogijah so v povprečju boljši eni in v katerih drugi.

Viri:

Program

Glavni program in poročilo se nahajata v datoteki projekt.Rmd. Ko ga prevedemo, se izvedejo programi, ki ustrezajo drugi, tretji in četrti fazi projekta:

 • obdelava, uvoz in čiščenje podatkov: uvoz/uvoz.r
 • analiza in vizualizacija podatkov: vizualizacija/vizualizacija.r
 • napredna analiza podatkov: analiza/analiza.r

Vnaprej pripravljene funkcije se nahajajo v datotekah v mapi lib/. Podatkovni viri so v mapi podatki/. Zemljevidi v obliki SHP, ki jih program pobere, se shranijo v mapo ../zemljevidi/ (torej izven mape projekta).

Potrebni paketi za R

Za zagon tega vzorca je potrebno namestiti sledeče pakete za R:

 • knitr - za izdelovanje poročila
 • rmarkdown - za prevajanje poročila v obliki RMarkdown
 • shiny - za prikaz spletnega vmesnika
 • DT - za prikaz interaktivne tabele
 • rgdal - za uvoz zemljevidov
 • rgeos - za podporo zemljevidom
 • digest - za zgoščevalne funkcije (uporabljajo se za shranjevanje zemljevidov)
 • readr - za branje podatkov
 • rvest - za pobiranje spletnih strani
 • tidyr - za preoblikovanje podatkov v obliko tidy data
 • dplyr - za delo s podatki
 • gsubfn - za delo z nizi (čiščenje podatkov)
 • ggplot2 - za izrisovanje grafov
 • mosaic - za pretvorbo zemljevidov v obliko za risanje z ggplot2
 • maptools - za delo z zemljevidi
 • extrafont - za pravilen prikaz šumnikov (neobvezno)

Binder

Zgornje povezave omogočajo poganjanje projekta na spletu z orodjem Binder. V ta namen je bila pripravljena slika za Docker, ki vsebuje večino paketov, ki jih boste potrebovali za svoj projekt.

Če se izkaže, da katerega od paketov, ki ji potrebujete, ni v sliki, lahko za sprotno namestitev poskrbite tako, da jih v datoteki install.R namestite z ukazom install.packages. Te datoteke (ali ukaza install.packages) ne vključujte v svoj program - gre samo za navodilo za Binder, katere pakete naj namesti pred poganjanjem vašega projekta.

Tako nameščanje paketov se bo izvedlo pred vsakim poganjanjem v Binderju. Če se izkaže, da je to preveč zamudno, lahko pripravite lastno sliko z želenimi paketi.

Če želite v Binderju delati z git, v datoteki gitconfig nastavite svoje ime in priimek ter e-poštni naslov (odkomentirajte vzorec in zamenjajte s svojimi podatki) - ob naslednjem zagonu bo mogoče delati commite. Te podatke lahko nastavite tudi z git config --global v konzoli (vendar bodo veljale le v trenutni seji).

You can’t perform that action at this time.