Various The Gathering-related links - contrib.gathering.org
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
k8s
web
.gitignore
Dockerfile
LICENSE
README
cloudbuild.yaml
index.rst
template.raw

README

Dette er repoet for contrib.gathering.org.

For å oppdatere lista er alt du trenger å gjøre å editere index.rst,
comitte og pushe (eller be om pull-request).

Vi tar i mot pull requests for å oppdatere lista, eller du kan kontakte oss
på en av mange kanaler, f.eks. via et issue på denne siden eller via slack
om du er Crew (#tg18-systems), eller via mail (wannabe@gathering.org blir
lest).

Bak kulissene ligger det docker, kubernetes/gke, reStructuredText (den litt
mer ansvarbeviste storebroren til "markdown" - se rst2html) og nginx.

Du kan teste med "rst2html --template=template.raw < index.rst > index.html"
om du har rst2html installert, eller "docker build -t contrib ." om du har
docker. Se Dockerfile for detaljer - den er liten og lett.