Skip to content
Vietnamese translation of Gatsbyjs.org
JavaScript
Branch: master
Clone or download
vitokhangnguyen Merge pull request #10 from Mai-Do/tutorial-4
[Translation] tutorial/part-four
Latest commit 2817335 Jan 7, 2020
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs Merge pull request #10 from Mai-Do/tutorial-4 Jan 7, 2020
.gitattributes Add prettier config Oct 28, 2019
.gitignore ignore .vscode from repository Nov 18, 2019
.huskyrc.js Add pre-commit hook Oct 28, 2019
.prettierrc.js
CODEOWNERS add CODEOWNERS and README Nov 14, 2019
CONTRIBUTING.md Fix minor details in CONTRIBUTING.md Nov 24, 2019
README.md
package.json Add pre-commit hook Oct 28, 2019
style-guide.md first commit Oct 27, 2019
yarn.lock Add pre-commit hook Oct 28, 2019

README.md

Bản phiên dịch Tiếng Việt dành cho Gatsby

Đây là kho lưu trữ cho bản phiên dịch Tiếng Việt của Gatsby.

Bạn muốn đóng góp? 🙋

Hãy bắt đầu bằng cách tham khảo:

Những liên kết hữu ích 👍

Tham khảo những liên kết sau đây để hoàn thành những bản dịch với chất lượng tốt nhất!

Giao lưu với cộng đồng 💬

discord-icon Server của Gatsby tại Discord: Tại đây

Nhóm bảo trì và những nhóm đóng góp dịch thuật cho Gatsby dùng Discord để giao lưu với nhau. Bạn có thể dùng server Discord để giao tiếp với những người đóng góp khác và đặt câu hỏi khi cần thiết.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để cùng nhau phát triển Gatsby nói riêng và cộng động phần mềm mã nguồn mở nói chung.

You can’t perform that action at this time.