Дамјан Георгиевски edited this page Nov 4, 2018 · 2 revisions

Забелешки за клиентски ssl сертификати

Идеално… приватен клуч се генерира на хадверски уред (БСЕП). Од клучот се генерира CSR (Certificate Signing Request), кој го потпишува некоја институција (CA). Со тоа се добива сертификат кој се инсталира во browser или друг програм.

Во Македонија за сега има две CA институции: КИБС и Т-Хоум.

FAQ

  • Кои информации ги има еден Верба* сертификат?
  • смисли програмче за тестирање на таков
  • дали Firefox може да пристапи до БСЕП без Java/Active-X/итн. и да потпишува содржини (javascript api?)
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.