Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6253 lines (4836 sloc) 159 KB
# Turkish translations for geany package.
# Copyright (C) 2006-2009 THE geany'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geany package.
# Gürkan Gür <seqizz@gmail.com> 2008 - 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-13 18:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-12 12:36+0200\n"
"Last-Translator: Gürkan Gür <seqizz@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n == 1 ? 0 : 1\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Tümleşik Geliştirme Ortamı"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "GTK2 kullanan hızlı ve hafif bir IDE"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "Düz_enle"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "_Biçim"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "A_raya ekle"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "D_eğişiklik Girdisi Ekle"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "_Fonksiyon Tanımı Gir"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Çok satırlı yo_rum girer"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Daha Fazla"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Dosya _Başlığı Ekle"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "_GPL Lisans Notu Gir"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "_BSD Lisans Notu Gir"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Tari_h Ekle"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "geçersiz"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "\"include <...>\" _Ekle"
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:411
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Alternat_if Beyaz Alan Ekle"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Ara"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Seç_ilen Dosyayı Aç"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "K_ullanım Bul"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "_Döküman Kullanımı Bul"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Etiket _Tanımına Git"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Ba_ğlam Görevi"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Temel"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Geçerli karakterler"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Eşleme ayraçları"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:421
msgid "Preferences"
msgstr "Seçenekler"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Önceki oturumdan dosyaları yükle"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Açılışta önceki oturumdan kalan dosyaları yükler"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Sanal terminal desteğini yükle"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Sanal terminal desteği (VTE) açılışta yüklenmiş olmalı. İhtiyacınız yoksa "
"etkisizleştirin."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Eklenti desteğini yükle"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Başlangıç</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Pencere yeri ve boyutunu kaydet"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr ""
"Şu anki pencere pozisyonu ve boyutunu kaydeder, açılışta bu şekilde açar."
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Çıkışta Onay İste"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Çıkışta bir onay sorusu sorar"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Kapatma</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Başlangıç yolu:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path."
msgstr ""
"Bir dosya açılırken veya kaydedilirken öntanımlı yol. Tam bir dizin yolu "
"olmalıdır."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Proje dosyaları:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Proje dosyaları açılırken açılacak yol"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Harici eklenti yolu:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany öntanımlı olarak sistemde yüklendiği dizini ve kullanıcı ayar dizinini "
"izler. Buraya girdiğiniz yol da harici eklentilerin aranacağı dizin "
"olacaktır. Kullanmak istemiyorsanız boş bırakın."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Yollar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Başlangıç"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Hatalarda veya başarılı derleme sonlarında sesle uyar"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr "Bir hata oluştuğunda ya da derleme işlemi bittiğinde ses uyarısı ver"
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Yeni mesaj oluştuğunda durum mesajları listesine gönder"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Yeni mesaj oluştuğunda durum mesajları sekmesine (not defteri penceresinin "
"en altında) gönder"
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Durum çubuğunda mesaj gösterme"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Durum çubuğunda mesaj göstermez. Ancak mesajlar durum penceresinde görünmeye "
"devam eder."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Bölümleri otomatik odakla (odak fareyi takip eder)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Odağı farenin olduğu bölgeye taşır. Ana bölgede, karatahtada, arama ve git "
"bölgeleri ile Sanal Terminal'de çalışır."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Windows dosya yöneticisinin diyaloglarını kullan"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
"Windows içindeki dosya diyaloglarının mı yoksa GTK dosya diyaloglarının mı "
"kullanılacağını belirler"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Çeşitli</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr "Aramaya devam et"
#: ../data/geany.glade.h:57
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Arama işlemi sona geldiğinde her zaman baştan devam et"
#: ../data/geany.glade.h:58
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Arama diyaloğu penceresini gizle"
#: ../data/geany.glade.h:59
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr "Sonraki veya önceki sonuç için tıklandığında arama diyaloğunu kapat"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Arama kutularında farenin gösterdiği kelimeyi göster"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Seçim durumu olmadığında, arama ve yer değiştirme kutularında farenin "
"altındaki kelime öntanımlı olarak yerleştir"
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Dosyalarda bulmak için geçerli dosyanın dizinini kullan"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Arama</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Proje tabanlı oturum dosyalarını kullan"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr "Oturum dosyasını projeye göm ve açarken onu kullan"
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Proje dosyasını projenin temel dizininde sakla"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Etkinleştirildiğinde proje dosyası, proje klasörü ile aynı dizinde saklanmak "
"yerine, proje klasörünün içinde saklanır. İsterseniz proje yolunu Yeni Proje "
"penceresinden değiştirebilirsiniz."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projeler</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Çeşitli"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Genel"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Sembol listesini göster"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Sembol listesini aç ya da kapat"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Döküman listesini göster"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Döküman listesini aç ya da kapat"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Yan Pane_li Göster"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Konum:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Sol"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Sağ"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Yan panel</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Sembol listesi:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Mesaj penceresi:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Editör:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Mesaj penceresi için yazıtipini seçin"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Sembol listesi için yazıtipini seçin"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Düzenleyici için yazıtipini seçin"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Yazıtipi</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Durum çubuğunu göster"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Ana pencerenin altında durum çubuğu görüntüle"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Arayüz"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Düzenleyici sekmelerini göster"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Kapat tuşlarını göster"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Kapatmayı kolaylaştırmak için sekmelerin kenarında ufak bir çarpı işareti "
"gösterir. (Geany'i yeniden başlatmanız gerekir)"
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Yeni dosya sekmelerinin yerleşimi:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Yeni dosyalar not defterinde sola yerleşir"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Yeni dosyalar not defterinde sağa yerleşir"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Geçerli belgenin yanına"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
"Dosya sekmelerinin açık olan sekmenin yanına yerleştirilip "
"yerleştirilmeyeceği"
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Çift tıklama bütün bölgeleri gizlesin"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Görünüm->Tüm Bölümleri Göster/Gizle komutunu çağırır"
#: ../data/geany.glade.h:100
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Bir sekme kapandıktan sonra son kullanılan dökümana geç"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Düzenleyici sekmeleri</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Yan panel:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Sekme pozisyonları</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Not defteri sekmeleri"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Araç çubu_ğunu göster"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "_Araç çubuğunu menüye tuttur"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr "Dikey alanda yer kazanmak için araç çubuğunu menüyle birleştirir"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Araç Çubuğunu Özelleştir"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "_Öntanımlı"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Resimler ve y_azı"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Sadece res_imler"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Sadece ya_zı"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Simge türü</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "_Öntanımlı"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "Küçük _simgeler"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "_Çok küçük simgeler"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "Geniş simge_ler"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Singe boyutu</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Araç çubuğu</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Araç Çubuğu"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Satır kaydırma"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Pencerenin kenarına ulaşan satırı bir alta geçerek devam ettirir. Not: Bu "
"özellik performans kaybına sebep olur ve bu yüzden yavaş makinalarda pasif "
"olmalıdır."
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Akıllı\" home tuşunu etkinleştir"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"\"Akıllı\" home tuşu etkinleştirildiğinde, HOME tuşu işaretçiyi satırın ilk "
"boşluk olmayan karakterine götürür. Zaten orada ise satırın en başına "
"götürür. Bu özellik pasif ise işaretçi nerede olursa olsun HOME tuşu ile "
"boşlukları önemsemeden satırın en başına gider."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Sürükle ve bırak desteğini kapat"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Sürükle ve bırak özelliğini kapatır. Bu sayede düzenleyici içinde veya "
"dışarıyla sürükle bırak yöntemi ile taşıma yapılamaz."
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Kod katlama"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Bir katlama noktasında tüm alt katlamaları aç/kapat"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Bir katlama noktasında tüm alt katlamaları açar/katlar. Tersi davranış için "
"tıklarken Shift tuşunu kullanın."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Derleme hataları için gösterge kullan"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Derleyici hata ve uyarıları için bir gösterge (dalgalı alt çizgi) kullan"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Yeni satır alttaki boşlukları keser"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr "Alttaki boşlukları yok etmesi için yeni satırı etkinleştir"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Satır sonlandırıcı sütun:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Yorum aç/kapa işaretçisi:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"Kaynak dosyasında yorum satırlarını belirtmek için bir değer. Yorum "
"satırları arasında geçişlerde kullanılacak."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Özellikler</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Özellikler"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
"Not: Bu ayarları tüm açık dökümanlara uygulamak için, menüden <i>Proje-"
">Öntanımlı Girintilemeyi Uygula</i> kullanın."
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Genişlik"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Tek girdi için karakterin genişliği"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Oto-Girinti modu:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Türü dosyadan algıla"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Girintileme türünün açılan dosyanın içeriğinden tespit edilmesi"
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "_Sekmeler ve boşluklar"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Girinti boyutu tek sekmeden küçükse boşluk, diğer türlü her ikisini de kullan"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "Bo_şluklar"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Girinti koyarken boşluk kullan"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "S_ekmeler"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Her girinti için bir sekme kullan"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Genişliği dosyadan algıla"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Girintileme genişliğinin açılan dosyanın içeriğinden tespit edilip "
"edilmeyeceği"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Tür:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Tab tuşu aralığı"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Tab/Shift-Tab tuşları sekme karakteri eklemek yerine seçilen bölgedeki "
"girintiyi ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Girintileme</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Girinti"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Parça tamamlama"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Önceden belirlenmiş bir değişkenin bir kısmı yazıldığında tek tuşla "
"tamamlamak için seçenek çıksın"
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "XML/HTML için otomatik tamamlama"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "XML/HTML için eşleşen kapatma etiketini girin"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Çok satırlı yorumlara otomatik devam etme"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"C, C++ ve Java gibi dillerde çoklu yorum satırlarında alt satıra geçince "
"yorum olarak işaretlemeye devam et"
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Simgeleri otomatik tamamla"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Bilinen sembolleri otomatik tamamlama (fonksiyon isimleri, global "
"değişkenler vs.)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Dökümandaki bütün kelimeleri otomatik tamamla"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Tamamlamada kelimenin geri kalanını kes"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "En fazla verilecek sembol ismi teklifi:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Tamamlama listesi uzunluğu:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Otomatik tamamlanacak karakterler:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr "Tamamlamanın devreye girmesi için yazılması gereken karakter sayısı"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Otomatik tamamlama listesindeki sıralarda uzunluğu gösterir"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Otomatik tamamlama listesinde gösterilecek en fazla sayıda öğe"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Sembol listesi güncelleme sıklığı:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
"Sembol listesi için iki otomatik güncelleme arasında geçecek minimal zaman "
"(milisaniye bazında). Ufak boşlukların özellikle büyük dosyalarda "
"performansı etkileyeceğini unutmayın. 0 değeri gerçek zamanlı güncellemeleri "
"devre dışı bırakır."
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Tamamlamalar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Parantez ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Yeni parantez kullanımında parantezi otomatik olarak kapat"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Tek tırnak ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Yeni tek tırnak kullanımında tırnağı otomatik olarak kapat"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Küme işareti { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Yeni küme işareti kullanımında kümeyi otomatik olarak kapat"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Köşeli Parantez [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Yeni köşeli parantez kullanımında parantezi otomatik olarak kapat"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Çift tırnak \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Yeni çift tırnak kullanımında tırnağı otomatik olarak kapat"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Tırnak ve kümeleri otomatik kapat</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Tamamlamalar"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Sözdizimi renklendirmesinde renkleri tersine çevir"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr ""
"Tüm renkleri ters çevir, öntanımlı olarak siyah arkaplana beyaz yazı gelecek"
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Girintileme yönergelerini göster"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr ""
"Doğru girintileme kullandığınızda ufak noktalı satırlar kullanarak size "
"yardımcı olur"
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Beyaz boş bölgeyi göster"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Boşluk ve sekmelerle oluşturulmuş beyaz bölgeyi oklarla işaretler"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Satır sonlarını göster"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Satır sonu karakterini gösterir"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Satır numaralarını göster"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Satır numarası bölgesini gösterir ya da gizler"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "İşaretçi bölümünü göster"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Satırları işaretleyebilmek için satır numaralarının sağında ufak bir bölge "
"açar"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Son satırda kaydırmayı durdur"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr "Son satıra gelindiğinde kaydırmayı durdurur"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Görünüm</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Sütun:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Renk:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Uzun satır işaretinin rengini belirler"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Renk Seçici"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Uzun satır işareti, düzenleyicide ince ve dikey bir satırdır. Uzun olan "
"satırları veya satır arası ipuçlarını belirtir. Bu değeri 0 (sıfır)dan "
"farklı belirterek görünmesi gereken sütunu ayarlayabilirsiniz."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Satır"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Düzenleyicide işaretci pozisyonunda düşey bir satır belirtir (ayrıntılar "
"için aşağı bkz)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Arkaplan"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Verilen işaretçi pozisyonundan (aşağı bkz) sonra gelen karakterler için "
"karakterlerin arkaplan rengini ayarlayın. (Orantılı fontlar kullanıyorsanız "
"tavsiye edilir)"
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Etkinleştirildi"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Uzun satır işareti</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Pasif"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Sanal boşlukları gösterme"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Sadece dikdörtgen seçimler için"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Diktörtgen bir seçim çizerken satır sonunun ardında sadece sanal boşlukları "
"göster"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Her Zaman"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Satırların sonundaki sanal boşlukları her zaman göster"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Sanal boşluklar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Gösterim"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:227 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Düzenleyici"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Yeni dökümanları komut satırında aç"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr "Komut satırında adı geçip de gerçekte olmayan dosyaları oluştur"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Öntanımlı satır sonu karakterleri:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Yeni dosyalar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Öntanımlı kodlama (yeni dosyalar için):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Yeni oluşturulmuş dosyalar için öntanımlı kodlamayı ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Unicode olmayan dosyaları açarken sabit kodlama kullan"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Bu seçenek Unicode olmayan dosyalar açılırken kodlamayı otomatik tanıma "
"özelliğini etkisiz kılar ve seçtiğiniz kodlamayı kullanmanızı sağlar (bu "
"genellikle gerekmemektedir)."
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Öntanımlı kodlama (Unicode olmayan dosyalar için):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Unicode olmayan dosyalar için kullanılacak öntanımlı kodlamayı ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Kodlamalar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Dosya sonunda bir satır boş bırak"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Dosyanın son satırının altına boş bir satır bırakır"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Tutarlı satır sonları"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
"Yeni satır karakterlerinin tamamının dosyayı kaydetmeden elden geçirilmesi "
"gerektiğini belirler. Bu sayede aynı dosyada farklı satır sonları "
"kullanımına bağlı karmaşayı engelleyebilirsiniz."
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Sondaki boşluğu temizle"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr ""
"Dosyaların sonundaki boşluk, sekme ve diğer satır sonu karakterlerini "
"temizler"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:562
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Sekmeleri boşluklara dönüştür"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Dökümandaki bütün sekme karakterlerini boşluklara dönüştürür"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Dosya kaydı</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Son açılanlar listesinin uzunluğu:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr "Son açılan dosyalar bölümünde kaç dosyanın gösterileceğini ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Disk kontrolü zaman aşımı:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Dosyanın değişir değişmediğini diskten kontrol etme zaman aralığı, saniye "
"olarak. Sıfır değeri kontrolü iptal eder."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Dosyalar"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminal:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Tarayıcı:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"xterm, gnome-terminal veya konsole gibi bir terminal emülatörü ( -e "
"seçeneğini kabul etmeli)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Kullanacağınız tarayıcının yolu ve diğer argümanları"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Araç yolları</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Bağlam eylemi:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Bağlam eylem komutu. Şu an seçili olan cümle %s ile kullanılabilir. "
"Girilecek komutun verildiği her yerde görülür ve çalıştırılmadan önce "
"gerçeği ile yer değiştirecektir."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Komutlar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:239 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Araçlar"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "geliştiricinin e-posta adresi"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "geliştirici isminin baş harfleri"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Başlangıç sürümü:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Yeni dosyaya verilecek sürüm numarası"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Şirket adı"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Geliştirici"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Şirket:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "E-posta adresi:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Başlangıçlar:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Geliştiricinin adı"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Yıl:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Tarih:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Tarih & zaman:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"{tarihzaman} değişkeni için bir biçim belirtin. ANSI C uyumlu karakterleri "
"kullanabilirsiniz."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"{yıl} değişkeni için bir biçim belirtin. ANSI C uyumlu karakterleri "
"kullanabilirsiniz."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"{tarih} değişkeni için bir biçim belirtin. ANSI C uyumlu karakterleri "
"kullanabilirsiniz."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Şema bilgisi</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Şemalar"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "De_ğiştir"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Klavye kısayolları</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Tuş kombinasyonları"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Komut:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Dosyaları yazdırırken kullanılacak komut (dosya adı için %f kullanın)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Yazdırma için harici bir komut kullan"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Satır numaralarını yazdır"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Yazdırılacak sayfaya satır numaralarını da ekle"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Sayfa numaralarını yazdır"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr ""
"Her sayfanın en altında sayfa numaralarını da gösterir. Bu işlem sayfadan 2 "
"satır alır."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Sayfa başlığını yazdır"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Her sayfanın başına sayfa numarası, dosya adı ve geçerli tarihi gösteren bir "
"bilgi ekler (detay için aşağı bakın). Bu işlem sayfadan 3 satır alır."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Dosyanın sadece adını kullan"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Yazdırırken dosyanın sadece adını (yolu olmadan) kullan."
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Tarih biçimi:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Her sayfanın başına eklenecek tarih ve zaman için bir biçim girin. ANSI C "
"uyumlu karakterleri kullanabilirsiniz."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Doğal GTK yazdırma kullan"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Yazdırma</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Yazdırma"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Yazıtipi:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Terminal bölgesi için yazıtipini ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:300
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Terminal Yazı Tipini Seçin"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Ön plan rengi:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Arkaplan rengi:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Geri gezinti satırı:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Kabuk:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Terminal bölgesinde yazının rengini ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:306
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Terminal bölgesindeki yazının arkaplan rengini ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr "Terminal bölgesinde kaç komut geçmişe gidebileceğinizi ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr "Terminalde kullanılacak kabuğa giden yolu ayarlar"
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Tuşa tepki ver"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Bir tuşa başıldığında terminali en alta kaydır"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Çıktıya tepki ver"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Bir çıktı oluştuğunda terminali en alta kaydır"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "İşaretçi Yanıp Sönsün"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "İmlecin yanıp sönmesi"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Geany tuşlarının üzerine yaz"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Geany kısayollarını görmezden gelerek terminalde kısayol tuşlarını "
"kullanmanızı sağlar"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Menü kısayol tuşunu etkisizleştir (öntanımlı olarak F10)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Bu seçenek menünün belirmesini sağlayan tuşu devre dışı bırakır (öntanımlı "
"hali F10). Pasifleştirmek sanal terminalde MC kullanmak gibi durumlarda "
"kullanışlı olabilir."
#: ../data/geany.glade.h:319
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Geçerli dosyanın yolunu izle"
#: ../data/geany.glade.h:320
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr "Açık dosyalarda gezerken \\\"cd $path\\\" komutunu çalıştır"
#: ../data/geany.glade.h:321
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Proglamları terminal emülatöründe çalıştır"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Çalıştırılan komutun çıktısını görüntülemekte kullanılan basit çalıştırma "
"betiğini kullanma"
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Çalıştırma betiği kullanma"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Sanal bir pencere açmak yerine programları terminal penceresinde çalıştırır. "
"Unutmayın, terminal içerisinde çalıştırılan uygulamalar sonlandırılamaz"
#: ../data/geany.glade.h:325
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Terminal</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr ""
"<i>Uyarı: Bu seçenekleri değiştirmeden önce yardım sayfasını okuyun. </i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Çeşitli seçenekler</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Çeşitli"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Proje Özellikleri"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Dosya adı:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Adı:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Tanım:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Temel yol:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Dosya örnekleri:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
"Dosyalarda bul diyalog penceresinde kullanılacak boşlukla ayrılmış tanımlar "
"(örn. *.c *.h)"
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Projenin oluşturulacağı ana dizin. Yeni bir tane oluşturabilir veya olan "
"dizinlerden kullanabilirsiniz."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:237
msgid "Project"
msgstr "Proje"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Görüntü:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "Özel"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Global ayarları kullan"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Üst"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Taban"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Araç Çubu_ğu Seçenekleri"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "A_raç çubuğunu gizle"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Dosya"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Yeni (_kalıp ile)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "_Önceki Dosyalar"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Hepsini Kayde_t"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "Tek_rar Yükle"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr ".. olarak t_ekrar yükle"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Sayfa D_üzeni"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Di_ğer Dosyaları Kapat"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "Tüm_ünü Kapat"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "_Komutlar"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:346
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "Ge_çerli satır(lar)ı kes"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "Geçerli Satır(lar)ı _Kopyala"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:298
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "_Geçerli Satır(lar)ı Sil"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "_Seçimi veya Satır(lar)ı Çoğalt"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "G_eçerli Satır(lar)ı Seç"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:359
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Geçe_rli Paragrafı Seç"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:398
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "_Seçimi Terminale Gönder"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:400
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:370
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Seçimi Büyült/Kü_çült"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:305
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Geçerli Sa_tırın Yerini Değiştir"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "Satırları _Yoruma Çevir"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "Satırların Yorumunu _Kaldır"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "Satırı Y_orum Yap/Yapma"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "Girintiyi _Artır"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "Girintiyi A_zalt"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:389
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Akıllı Satır _Girintilendirme"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "Seç_imi Gönder"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Yoru_m Ekle"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "_Seçenekler"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:424
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Ek_lenti Seçenekleri"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "So_nrakini Bul"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Ön_cekini Bul"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Dosyalar _İçinde Bul"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "Değişti_r"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Sonraki _Mesaj"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Önc_eki Mesaj"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "_Sonraki İşaretçiye Git"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:476
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "_Önceki İşaretçiye Git"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Satıra _Git"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:436
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "_Sonraki Seçimi Bul"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:438
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "_Önceki Seçimi Bul"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:455
msgid "_Mark All"
msgstr "T_ümünü İşaretle"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Etik_et İlanına Git"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "G_örünüm"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Ya_zıtipini Değiştir"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "B_ütün Bölgeleri Göster/Gizle"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "Tam E_kran"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Mesa_j Penceresini Göster"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Araç Ç_ubuğunu Göster"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Yan Pane_li Göster"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "_Renk Şemaları"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "İşaretçi Bölü_münü Göster"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Satır Numara_larını Göster"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Beyaz Bo_ş Bölgeyi Göster"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Satır Sonlarını Göst_er"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Girintileme Y_önergelerini Göster"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "Dö_küman"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "_Satır Kaydırma"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "S_atır Sonu"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "_Otomatik Girintileme"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "_Girintileme Türü"
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
msgstr "İ_çerikten Algıla"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "_Sekmeler ve Boşluklar"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "G_irinti Genişliği"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Sa_lt Okunur"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "_BOM Unicode Yaz"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "_Dosya Türünü Ayarla"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "_Kodlama Ayarla"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Sa_tır Sonunu Ayarla"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "_CR/LF (Win) türüne dönüştür ve devam et"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "_LF (Unix) türüne dönüştür ve devam et"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "CR (_Mac) türüne dönüştür ve devam et"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "So_ndaki Boşlukları Kes"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "S_ekmeleri Boşluk Yap"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Boşlukları Sekme _Yap"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "_Hepsini Katla"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "He_psini Aç"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "İ_şaretçileri Kaldır"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Hata beli_rteçlerini Kaldır"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Proje"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "Ye_ni"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "A_ç"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "Son Açılan P_rojeler"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Kapat"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Geçerli girintilemeyi tüm dökümanlara uygula"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "Önt_anımlı Girintilemeyi Uygula"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "İn_şa Et"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "Ara_çlar"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "Ayarlar_ı Tekrar Yükle"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Ayar D_osyaları"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Renk Seçici"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "Kelime Saya_cı"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Bi_çim Yükle"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "Yardı_m"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klavye Kısayolları"
#: ../data/geany.glade.h:450
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Hata Ayıklama _Mesajları"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "_Web Sitesi"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr "Wi_ki"
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr "Hata _Bildir"
#: ../data/geany.glade.h:454
msgid "_Donate"
msgstr "_Bağış Yap"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Semboller"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Dökümanlar"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Durum"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Derleyici"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Mesajlar"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Karalama"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"Tüm hakları saklıdır."
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "Geany Hakkında"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Hızlı ve Hafif Bir IDE"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(%s veya daha sonrasında derlendi)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Bilgi"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Geliştiriciler"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "bakıcı"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "geliştirici"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "çeviri bakıcısı"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Çevirmenler"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Önceki Çevirmenler"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Katkıda Bulunanlar"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr "Onlarca geliştiriciden bazıları (daha detaylı liste için bkz: %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Yapımcılar"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Lisans"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Lisans yazısı bulunamadı. Lütfen çevrimiçi olarak görüntülemek için http://"
"www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt adresini ziyaret edin."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "%%p yer değiştirmesi başarısız, aktif proje yok"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "İşlem başarısız, çalışma dizini yok"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (%s dizininde)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "İşlem hatalı (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "\"%s\" çalışma dizinine geçilemedi."
#: ../src/build.c:929
#, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "\"%s\" çalıştırılamadı (başlangıç betiği oluşturulamadı: %s)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
"Dosya sanal terminalde çalıştırılamadı, büyük ihtimalle bir komut içeriyor."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"\"%s\" terminali bulunamadı (Terminal aracının yolunu ayarlamak için "
"Seçenekler'e bakınız)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Derleme hatalı."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Derleme başarılı."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Özel Yazı"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Buraya özel yazıyı girin, girilen bütün yazı komuta uygulanacak."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "Sonra_ki Hata"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "Ön_ceki Hata"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "İnşa Komutlarını _Seç"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Geçerli dosyayı derle"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Geçerli dosyayı make aracı ile ve öntanımlı dizinde inşa et"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Geçerli dosyayı make aracı kullanarak belirtilen dizinde inşa et"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Geçerli dosyayı Make ile derle"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "İşlem durdurulamadı (%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Başka inşa hatası yok."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr "Menü öğesinin etiketini ayarla"
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Etiket"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Komut"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Çalışma dizini"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
msgstr "Sıfırla"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Menü öğesinin etiketini ayarlamak için tıklayın"
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s komutları"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Dosya türü yok"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Düzenli ifade hatası:"
#: ../src/build.c:2138
msgid "Independent commands"
msgstr "Bağımsız komutlar"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr "Not: İkinci öğe bir pencere açıp komuta tepki verdi."
#: ../src/build.c:2179
msgid "Execute commands"
msgstr "Komutları çalıştır"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
"%d, %e, %f, %p değerleri komut ve dizin isimleri ile yer değiştirmekte, "
"detaylar için yardım klavuzuna bakın."
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "İnşa Komutu Ayarla"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Derle"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "_Çalıştır"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "_Özel Hedef Derle"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Nesne_yi Derle"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Derle"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Tü_münü inşa et"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Gerçekten çıkmak istiyor musunuz?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d dosya kaydedildi."
msgstr[1] "%d dosya kaydedildi."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Kaydedilmemiş bütün içerik kaybolacak."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Yeniden yüklemek istediğinize emin misiniz '%s'?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to Line"
msgstr "Satıra Git"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Gitmek istediğiniz satırı girin:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr ""
"Lütfen bı fonksiyonu kullanmadan önce geçerli dosya için dosya türünü "
"ayarlayın."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "gg.aa.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "aa.gg.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "yyyy/aa/gg"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "gg.aa.yyyy sa:dk:sn"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "gg.aa.yyyy sa:dk:sn"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "yyyy/aa/gg sa:dk:sn"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "Özel Tarih Formatını K_ullan"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Özel Tarih Formatı"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Buraya özel tarih ve zaman biçimini girin. ANSI C uyumlu bütün olasılıkları "
"kullanabilirsiniz."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "Tarih biçimi dönüştürülemedi (muhtemelen çok uzun)."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Başka mesaj yok."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "%s dosyası açılamadı (Dosya bulunamadı)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Dosyadan algıla"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Batı Avrupa"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Doğu Avrupa"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Doğu Asya"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "GD & GB Asya"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Orta Asya"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "_Daha fazla seçenek"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "_Gizli dosyaları görüntüle"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Kodlamayı ayarla:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Belirli dosyalar için kodlamayı belirtmenizi sağlar. Eğer Geany kodlamaları "
"otomatik olarak tanıyamıyorsa kendiniz belirtmek için bunu kullanın.\n"
"Birden çok dosya seçerseniz hepsi seçilen kodlama ile açılacaktır."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Dosya türünü ayarla:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Belirli dosyalar için dosya türünü belirtmenizi sağlar. Eğer Geany "
"uzantılardan otomatik olarak tanıyamıyorsa kendiniz belirtmek için bunu "
"kullanın.\n"
"Birden çok dosya seçerseniz hepsi seçilen dosya türünde açılacaktır."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Dosya Aç"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Dosyayı salt okuma modunda açar. Birden fazla dosya açarsanız hepsi salt "
"okunur modda açılacaktır."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Dosya uzantısına göre algıla"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Üzerine yazılsın mı?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Dosya adı mevcut!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Dosyayı Kaydet"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "Y_eniden adlandır"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Dosyayı kaydet ve yeniden isimlendir"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "D_osyayı yeni sekmede aç"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Şimdiki kaydedilmemiş dökümanı açık tut ve yeni kaydedilmiş dosyayı yeni "
"sekmede aç."
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Hata"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Soru"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Uyarı"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Bilgi"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "Kay_detme"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "'%s' dosyası kaydedilmedi."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Kapatmadan önce kaydetmek ister misiniz?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Yazıtipi seç"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr "Bir hata oluştu ya da dosya bilgisi getirilemedi."
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "bilinmeyen"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Özellikler"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Tür:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Boyut:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Yer:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Salt okunur:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(sadece Geany içinde)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Kodlama:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(BOM ile)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(BOM olmadan)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Düzenlendi:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Değiştirildi:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Ulaşıldı:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>İzinler:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Okuma:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Yazma:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Çalıştır:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Sahibi:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Grup:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Diğer:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "%s dosyası kapatıldı."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Yeni dosya \"%s\" açıldı."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "%s dosyası açılamadı (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "\"%s\" dosyası geçerli değil %s."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"\"%s\" dosyası bit yazı dosyası gibi görünmüyor, belki de kodlaması "
"desteklenmiyor."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"\"%s\" dosyası düzgün açılamadığından kesilerek açıldı. Bu durum içerisinde "
"boş byte bulunan dosyalarda oluşur. Dosyayı kaydetmek veri kaybına sebep "
"olabilir.\n"
"Dosya salt okunur olarak ayarlandı."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Boşluklar"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Sekmeler"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Sekmeler ve Boşluklar"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "%s girdileme yöntemi %s için ayarlanıyor."
#: ../src/document.c:1055
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Girdileme genişliği %d ayarlanıyor (%s için)."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "%s dosyası yeniden yüklendi."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "%s dosyası açıldı(%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", salt okunur"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Dosya isimlendirmesinde hata."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Dosyayı UTF-8'den \"%s\" kodlamasına çevirirken hata oluştu. Dosya "
"kaydedilmeden bırakıldı."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Hata mesajı: %s\n"
"Hatanın oluştuğu yer \"%s\" (satır: %d, sütun: %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Hata mesajı: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "'%s' dosyası yazım için açılırken hata: fopen() başarısız: %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "'%s' dosyasına yazarken hata: fwrite() başarısız: %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "'%s' dosyası kapatılırken hata: fclose() başarısız: %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Dosya kaydetmede hata (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Dosya diskte kesilmiş olabilir!"
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Dosya kaydetmede hata"
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "%s dosyası kaydedildi."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" bulunamadı."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Aramayı geç ve tekrar bul?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "\"%s\" araması için hiçbir eşleşme bulunamadı."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: %d tane \"%s\" değeri \"%s\" ile değiştirildi."
msgstr[1] "%s: %d tane \"%s\" değeri \"%s\" ile değiştirildi."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Yeniden yüklemek ister misiniz?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"'%s' dosyasının daha güncel bir hali\n"
"diskte bulunmakta."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Kayde_tmeden Kapat"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Dosyayı tekrar kurtarmayı denemek ister misiniz?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "\"%s\" dosyası diskte bulunamadı!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Tab genişliğini girin"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr ""
"Bir sekme (tab) karakterinin yerine geçecek olan boşluk sayısını giriniz."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Uyarı: standart dışı sekme genişliği: %d != 8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Celtic"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Yunan"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Nordic"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Güney Avrupa"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Batı"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Baltık"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Orta Avrupa"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Slav"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Slav/Rusça"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Slav/Ukraynaca"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Romanca"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arapça"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "İbranice"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "İbranice Görsel"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Ermenice"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Gürcü dili"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Taylandca"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Türkçe"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamca"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Basitleştirilmiş Çince"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Geleneksel Çince"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japonca"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Korece"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Kodlamasız"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Batı Avrupa"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Doğu Avrupa"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Doğu _Asya"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_GD & GB Asya"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "_Orta Asya"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s kaynak dosyası"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s dosya"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
msgstr "Kabuk betiği dosyası"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML dosyası"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "CSS dosyası"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Ayar dosyası"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext çeviri dosyası"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Programlama Dilleri"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Betik Dilleri"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "İşaretle_me Dilleri"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "Çe_şitli"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Bütün Kaynak"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Tüm dosyalar"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "%s dosya türü için geçersiz düzenli ifade: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "isimsiz"
#: ../src/highlighting.c:1232 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "'%s' dosyası bulunamadı."
#: ../src/highlighting.c:1304
msgid "Default"
msgstr "Öntanımlı"
#: ../src/highlighting.c:1343
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Geçerli dosya öntanımlı stili görmezden geliyor."
#: ../src/highlighting.c:1344
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr "Bu işlem renk şemalarının hatalı görüntülenmesine sebep olabilir."
#: ../src/highlighting.c:1365
msgid "Color Schemes"
msgstr "Renk Şemaları"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:226 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Dosya"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Clipboard"
msgstr "Pano"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Select"
msgstr "Seç"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Format"
msgstr "Biçim"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Insert"
msgstr "Araya ekle"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "Settings"
msgstr "Ayarlar"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Search"
msgstr "Ara"
#: ../src/keybindings.c:234
msgid "Go to"
msgstr "Git"
#: ../src/keybindings.c:235
msgid "View"
msgstr "Bak"
#: ../src/keybindings.c:236
msgid "Document"
msgstr "Döküman"
#: ../src/keybindings.c:238 ../src/keybindings.c:585 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1981
msgid "Build"
msgstr "İnşa et"
#: ../src/keybindings.c:240 ../src/keybindings.c:610
msgid "Help"
msgstr "Yardım"
#: ../src/keybindings.c:241
msgid "Focus"
msgstr "Odakla"
#: ../src/keybindings.c:242
msgid "Notebook tab"
msgstr "Not defteri sekmesi"
#: ../src/keybindings.c:251 ../src/keybindings.c:279
msgid "New"
msgstr "Yeni"
#: ../src/keybindings.c:253 ../src/keybindings.c:281
msgid "Open"
msgstr "Aç"
#: ../src/keybindings.c:256
msgid "Open selected file"
msgstr "Seçilen dosyayı aç"
#: ../src/keybindings.c:258
msgid "Save"
msgstr "Kaydet"
#: ../src/keybindings.c:260 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Farklı kaydet"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Save all"
msgstr "Tümünü kaydet"
#: ../src/keybindings.c:265
msgid "Print"
msgstr "Yazdır"
#: ../src/keybindings.c:267 ../src/keybindings.c:286
msgid "Close"
msgstr "Kapat"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Close all"
msgstr "Hepsini kapat"
#: ../src/keybindings.c:272
msgid "Reload file"
msgstr "Yeniden yükle"
#: ../src/keybindings.c:274
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Kapatılan son sekmeyi geri aç"
#: ../src/keybindings.c:291
msgid "Undo"
msgstr "Geri al"
#: ../src/keybindings.c:293
msgid "Redo"
msgstr "Tekrarla"
#: ../src/keybindings.c:302
msgid "Delete to line end"
msgstr "Satırın sonuna kadar sil"
#: ../src/keybindings.c:308
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Geçerli satıra git"
#: ../src/keybindings.c:310
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Görünümü bir satır yukarı kaydır"
#: ../src/keybindings.c:312
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Görünümü bir satır aşağı kaydır"
#: ../src/keybindings.c:314
msgid "Complete snippet"
msgstr "Parçayı tamamla"
#: ../src/keybindings.c:316
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "İşaretçiyi parça içinde hareket ettir"
#: ../src/keybindings.c:318
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Parça tamamlamayı engelle"
#: ../src/keybindings.c:320
msgid "Context Action"
msgstr "Bağlam eylemi"
#: ../src/keybindings.c:322
msgid "Complete word"
msgstr "Kelimeyi tamamla"
#: ../src/keybindings.c:324
msgid "Show calltip"
msgstr "İpucunu göster"
#: ../src/keybindings.c:326
msgid "Show macro list"
msgstr "Makro listesini göster"
#: ../src/keybindings.c:328
msgid "Word part completion"
msgstr "Kelime parçası tamamlama"
#: ../src/keybindings.c:330
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Satır(lar)ı yukarı taşı"
#: ../src/keybindings.c:332
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Satır(lar)ı aşağı taşı"
#: ../src/keybindings.c:337
msgid "Cut"
msgstr "Kes"
#: ../src/keybindings.c:339
msgid "Copy"
msgstr "Kopyala"
#: ../src/keybindings.c:341
msgid "Paste"
msgstr "Yapıştır"
#: ../src/keybindings.c:352
msgid "Select All"
msgstr "Tümünü Seç"
#: ../src/keybindings.c:354
msgid "Select current word"
msgstr "Geçerli kelimeyi seç"
#: ../src/keybindings.c:362
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Önceki yazı parçasına git"
#: ../src/keybindings.c:364
msgid "Select to next word part"
msgstr "Sonraki yazı parçasına git"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Seçimi Yorum yap/yapma"
#: ../src/keybindings.c:375
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Satır(lar)ı yoruma çevir"
#: ../src/keybindings.c:377
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Yorumdan satır(lar)a çevir"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Increase indent"
msgstr "Girdiyi artır"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Decrease indent"
msgstr "Girdiyi azalt"
#: ../src/keybindings.c:385
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Tek boşluk ile girdiyi artır"
#: ../src/keybindings.c:387
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Tek boşluk ile girdiyi azalt"
#: ../src/keybindings.c:391
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Özel Komut 1'e gönder"
#: ../src/keybindings.c:393
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Özel Komut 2'ye gönder"
#: ../src/keybindings.c:395
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Özel Komut 3'e gönder"
#: ../src/keybindings.c:403
msgid "Join lines"
msgstr "Satırları birleştir"
#: ../src/keybindings.c:408
msgid "Insert date"
msgstr "Araya tarih ekle"
#: ../src/keybindings.c:414
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Geçerli Satırdan Önce Yeni Satır Aç"
#: ../src/keybindings.c:416
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Geçerli Satırın Ardına Yeni Satır Aç"
#: ../src/keybindings.c:429 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Bul"
#: ../src/keybindings.c:431
msgid "Find Next"
msgstr "Sonrakini Bul"
#: ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Previous"
msgstr "Öncekini Bul"
#: ../src/keybindings.c:440 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Değiştir"
#: ../src/keybindings.c:442 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Dosyalarda Bul"
#: ../src/keybindings.c:445
msgid "Next Message"
msgstr "Sonraki Mesaj"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Previous Message"
msgstr "Önceki Mesaj"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Usage"
msgstr "Kullanım Bul"
#: ../src/keybindings.c:453
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Döküman Kullanımı Bul"
#: ../src/keybindings.c:460 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Bir bölüm geri yolculuk yap"
#: ../src/keybindings.c:462 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Bir bölüm ileri yolculuk yap"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Eşleşen ayraca git"
#: ../src/keybindings.c:470
msgid "Toggle marker"
msgstr "İşaretçi ayarla"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Etiket Tanımına Git"
#: ../src/keybindings.c:482
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Etiket İlanına Git"
#: ../src/keybindings.c:484
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Satırın Başına Git"
#: ../src/keybindings.c:486
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Satırın Sonuna Git"
#: ../src/keybindings.c:488
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Görüntülenen Satırın Sonuna Git"
#: ../src/keybindings.c:490
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Önceki Yazı Parçasına Git"
#: ../src/keybindings.c:492
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Sonraki Yazı Parçasına Git"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Bütün bölümleri Aç/Kapa"
#: ../src/keybindings.c:500
msgid "Fullscreen"
msgstr "Tam ekran"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Mesaj Penceresini Aç/Kapa"
#: ../src/keybindings.c:505
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Araç çubuğunu Aç/Kapa"
#: ../src/keybindings.c:507
msgid "Zoom In"
msgstr "Yakınlaştır"
#: ../src/keybindings.c:509
msgid "Zoom Out"
msgstr "Uzaklaştır"
#: ../src/keybindings.c:511
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Yakınlaştırmayı Sıfırla"
#: ../src/keybindings.c:516
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Düzenleyiciye geç"
#: ../src/keybindings.c:518
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Arama çubuğuna geç"
#: ../src/keybindings.c:520
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Mesaj Penceresine Geç"
#: ../src/keybindings.c:522
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Derleyiciye geç"
#: ../src/keybindings.c:524
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Mesajlara Geç"
#: ../src/keybindings.c:526
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Karalama defterine geç"
#: ../src/keybindings.c:528
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Terminale geç"
#: ../src/keybindings.c:530
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Araç çubuğuna geç"
#: ../src/keybindings.c:532
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Yan Panel Sembol Listesine Geç"
#: ../src/keybindings.c:534
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Yan Panel Döküman Listesine Geç"
#: ../src/keybindings.c:539
msgid "Switch to left document"
msgstr "Soldaki dökümana geç"
#: ../src/keybindings.c:541
msgid "Switch to right document"
msgstr "Sağdaki dökümana geç"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Son kullanılan dökümana geç"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document left"
msgstr "Dükümanı sola taşı"
#: ../src/keybindings.c:549
msgid "Move document right"
msgstr "Dükümanı sağa taşı"
#: ../src/keybindings.c:551
msgid "Move document first"
msgstr "Dükümanı başa taşı"
#: ../src/keybindings.c:553
msgid "Move document last"
msgstr "Dükümanı sona taşı"
#: ../src/keybindings.c:558
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Satır Kaydırmayı aç/kapat"
#: ../src/keybindings.c:560
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Satır kesmeyi aç/kapat"
#: ../src/keybindings.c:564
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Boşlukları sekmeye çevir"
#: ../src/keybindings.c:566
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Geçerli katlamayı aç/kapa"
#: ../src/keybindings.c:568
msgid "Fold all"
msgstr "Tümünü katla"
#: ../src/keybindings.c:570
msgid "Unfold all"
msgstr "Tmünü aç"
#: ../src/keybindings.c:572
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Simge listesini tekrar yükle"
#: ../src/keybindings.c:574
msgid "Remove Markers"
msgstr "İşaretçileri Kaldır"
#: ../src/keybindings.c:576
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Hata Belirteçlerini Kaldır"
#: ../src/keybindings.c:578
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Hata Belirteçlerini ve İşaretçileri Kaldır"
#: ../src/keybindings.c:583 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Derle"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make all"
msgstr "hepsini derle"
#: ../src/keybindings.c:590
msgid "Make custom target"
msgstr "Özel hedef yap"
#: ../src/keybindings.c:592
msgid "Make object"
msgstr "Nesneyi derle"
#: ../src/keybindings.c:594
msgid "Next error"
msgstr "Sonraki hata"
#: ../src/keybindings.c:596
msgid "Previous error"
msgstr "Önceki hata"
#: ../src/keybindings.c:598
msgid "Run"
msgstr "Çalıştır"
#: ../src/keybindings.c:600
msgid "Build options"
msgstr "İnşa seçenekleri"
#: ../src/keybindings.c:605
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Renk Seçiciyi Göster"
#: ../src/keybindings.c:852
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klavye Kısayolları"
#: ../src/keybindings.c:864
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Şu kısayollar düzenlenebilir:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr ""
"Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Karalama defteri olarak "
"kullanabilirsiniz."
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Bir ya da daha fazla oturum dosyasının yüklenmesi sırasında hata."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Hata Ayıklama Mesajları"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
msgstr "T_emizle"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Alternatif bir ayar dizini kullan"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Dahili dosya türü isimlerini yazdır"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Genel etiket dosyası oluştur (ayrıntılar için yardıma bkz)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "Etiketleri oluştururken C/C++ dosyalarını işleme koyma"
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr "Dosyaları çalışılan ortamda açma, yeni bir ortamda açmaya zorla"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr ""
"Bu soket dosya ismini çalışan bir Geany süreci ile iletişim kurmak için "
"kullanın"
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr "Çalışan Geany süreçlerinde açık olan belgelerin bir listesini verir"
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr ""
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Başlangıçtaki mesaj penceresini gösterme"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Otomatik tamamlama verisini yükleme (yardım sayfalarına bakın)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Eklentileri yükleme"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Geany'nin kurulduğu dizinleri göster"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr "Tüm DOSYALARI okuma modunda aç (yardım sayfalarına bkz)"
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "önceki oturumun dosyalarını yükleme"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Terminal desteğini yükleme"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "libvte.so için dosya adı"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Daha çok bilgi ver"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Sürümü görüntüle ve çık"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[DOSYALAR...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "%s zamanında şu araç ile derlendi"
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Şimdi taşınsın mı?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr "Geany başlamadan önce eski ayar dizininizi taşıması gerek."
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr "Ayar dizininiz \"%s\" konumundan \"%s\" konumuna başarıyla taşındı."
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
"Eski ayar dizininiz \"%s\" , \"%s\" konumuna taşınamadı (%s). Lütfen dizini "
"yeni konuma elle taşıyın."
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"Ayar dizini oluşturulamadı (%s).\n"
"Geany'i ayar dizini olmadan kullanmak bazı sorunlara yol açabilir.\n"
"Yine de Geany'i açmak ister misiniz?"
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Bu, Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "Ayar dizini oluşturulamadı (%s)."
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Ayar dosyaları tekrar yüklendi."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Durum mesajları"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "K_opyala"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "Tümünü Kopy_ala"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "Mesaj Penceresini Gi_zle"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr "'%s' dosyası bulunamadı - geçerli belge dizini deneniyor."
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "Dökümana geç"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
"\"%s\" eklentisi derlenmiş halde Geany'nin bu sürümü ile uyumlu değil, "
"lütfen tekrar derleyin."
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "Eklenti _Yöneticisi"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Aktif"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Eklenti"
#: ../src/plugins.c:1300
msgid "Description"
msgstr "Tanım"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "Erişilebilir eklenti yok."
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Eklentiler"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Açılışta yüklenmesini istediğiniz eklentileri seçin:"
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Eklenti detayları:</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Eklenti:"
#: ../src/plugins.c:1456
msgid "Author(s):"
msgstr "Yazar(lar):"
#: ../src/pluginutils.c:332
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Eklentileri Düzenle"
#: ../src/prefs.c:179
msgid "Grab Key"
msgstr "Tuşu Yakala"
#: ../src/prefs.c:185
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr "\"%s\" için kullanmak istediğiniz tuş kombinasyonunu girin."
#: ../src/prefs.c:226 ../src/symbols.c:2236 ../src/sidebar.c:730
msgid "_Expand All"
msgstr "H_epsini Genişlet"
#: ../src/prefs.c:231 ../src/symbols.c:2241 ../src/sidebar.c:736
msgid "_Collapse All"
msgstr "Hepsini _Katla"
#: ../src/prefs.c:291
msgid "Action"
msgstr "Hareket"
#: ../src/prefs.c:296
msgid "Shortcut"
msgstr "