Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6770 lines (5355 sloc) 187 KB
# Bulgarian translation of Geany.
# Copyright (C) 2007, 2008
# This file is distributed under the same license as the Geany package.
# Dilyan Rusev <dilyanrusev@gmail.com>, 2007, 2008.
# Atanas Beloborodov <a.beloborodov@viscomp.bg>, 2008
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-30 16:22+0200\n"
"Last-Translator: Atanas Beloborodov <nasko@cod3r.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Вградена среда за разработка"
#: ../geany.desktop.in.h:3
#, fuzzy
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Бърза и лека среда за разработване"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "_Формат"
#: ../data/geany.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "I_nsert"
msgstr "_Вмъкни"
#: ../data/geany.glade.h:4
#, fuzzy
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Вмъкни запис в дневника на промените"
#: ../data/geany.glade.h:5
#, fuzzy
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Вмъква коментар на функция"
#: ../data/geany.glade.h:6
#, fuzzy
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Вмъква многоредов коментар"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Вмъкни хедър"
#: ../data/geany.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Вмъква GPL бележка"
#: ../data/geany.glade.h:10
#, fuzzy
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Вмъкнва BSD лиценз"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Вмъкни да_та"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "невидим"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "Вмъ_кни \"include·<...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:408
#, fuzzy
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Вмъкни другия празен символ"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "Тър_си"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Отвори избрания фа_йл"
#: ../data/geany.glade.h:17
#, fuzzy
msgid "Find _Usage"
msgstr "Намери къде се използва"
#: ../data/geany.glade.h:18
#, fuzzy
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Намери къде се използва"
#: ../data/geany.glade.h:19
#, fuzzy
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Отиди до дефиницията на тага"
#: ../data/geany.glade.h:20
#, fuzzy
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Контекстно действие"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Без"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Основен"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Текущи символи"
#: ../data/geany.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Match braces"
msgstr "Отиди до съвпадащата скоба"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Предпочитания"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Зареждай файловете от последната сесия"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "При стартиране отваря файловете от последната сесия"
#: ../data/geany.glade.h:28
#, fuzzy
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Зареди истински терминален имитатор при стартиране"
#: ../data/geany.glade.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Дали да се зарежда истиски терминален имитатор (VTE) при стартиране. "
"Изключете го ако не ви трябва."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Разреши поддръжката на плъгини."
#: ../data/geany.glade.h:31
#, fuzzy
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Странична лента</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Запазай мястото и размерите на прозореца"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr ""
"Запазва позицията и размерите на прозореца и ги възстановява при стартиране"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Потвръждение при излизане."
#: ../data/geany.glade.h:35
#, fuzzy
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Питай за потвръждение на излизане от програмата."
#: ../data/geany.glade.h:36
#, fuzzy
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Изключване</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
#, fuzzy
msgid "Startup path:"
msgstr "Основен път:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
"Leave blank to use the current working directory."
msgstr ""
"Директорията, в която да се отваря, когато се отварят или съхраняват "
"файлове. Трябва да е абсолютна. Ако полето е празно, ще се използва "
"работната директория."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Файлове на проекта:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Път с който да започвам когато отварям файловете на проекта."
#: ../data/geany.glade.h:41
#, fuzzy
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Разреши поддръжката на плъгини."
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Пътища</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
#, fuzzy
msgid "Startup"
msgstr "Състояние"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Пиукай когато има грешки или когато свърши компилирането"
#: ../data/geany.glade.h:46
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
"Дали да издава звуков сигнал ако има грешка или когато компилацията приключи."
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Превключи на списъка със състояния при ново съобщение."
#: ../data/geany.glade.h:48
#, fuzzy
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Превключи на лентата за съобщения за състоянието (на дъното на прозореца-"
"белебник) ако се появи ново съобщение"
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Не показвай съобщения в лентата за съобщения"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Премахва всички съобщения от лентата за съобщения. Съобщенията пак се "
"показват в прозореца за съобщения."
#: ../data/geany.glade.h:51
#, fuzzy
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Автоматичен фокус на прозорците (фокусът следва мишката)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Автоматично фокусира прозореца под показателя на мишката. Работи за "
"редактора, прозореца за бележки, търсенето в лентата за инструменти и отиди "
"до, както и за VTE."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Разни</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Винаги търси наново и крий диалога за търсене"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Винаги търси наново и крий диалога за търсене"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Винаги търси наново в документа и крий прозореца за търсене след натискане "
"на Намери следващото/предишното"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:62
#, fuzzy
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Неправилна директория за търсене във файлове."
#: ../data/geany.glade.h:63
#, fuzzy
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Странична лента</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
#, fuzzy
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Проектни файлове на Geany"
#: ../data/geany.glade.h:65
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Дали файловете от сесията на проекта да се съхраняват и да се зареждат "
"отново, когато пак се отвори."
#: ../data/geany.glade.h:66
#, fuzzy
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Да създам ли основната директория на проекта?"
#: ../data/geany.glade.h:67
#, fuzzy
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Когато тази опция е активирана, проект файла се съхраняват по подразбиране в "
"рамките на проекта базова директория, когато създавате нови проекти, вместо "
"една директория над базовата директория. Вие все още може да промени пътя на "
"проекта файл в диалоговия прозорец Нов проект."
#: ../data/geany.glade.h:68
#, fuzzy
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Проекти</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
#, fuzzy
msgid "Miscellaneous"
msgstr "<b>Разни</b>"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Общи"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Покажи списъка със символите"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Включи/изключи списъка със символите"
#: ../data/geany.glade.h:73
#, fuzzy
msgid "Show documents list"
msgstr "Показвай списък с отворените файлове"
#: ../data/geany.glade.h:74
#, fuzzy
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Включи/изключи списъка с отворените файлове"
#: ../data/geany.glade.h:75
#, fuzzy
msgid "Show sidebar"
msgstr "Покажи _страничната лента"
#: ../data/geany.glade.h:76
#, fuzzy
msgid "Position:"
msgstr "Описание:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Ляво"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Дясно"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Странична лента</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Списък със символите:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Прозорец за съобщения:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Редактор:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Задава шрифта за прозореца за съобщения"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Задава шрифт за списъка със символи"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Задава шрифт на редактора"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Шрифтове</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
#, fuzzy
msgid "Show status bar"
msgstr "Покажи лентата на състоянието"
#: ../data/geany.glade.h:88
#, fuzzy
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Дали да показва лентата на състоянието на дъното на главния прозорец"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Интерфейс"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Показвай подпрозорците на редактора"
#: ../data/geany.glade.h:91
#, fuzzy
msgid "Show close buttons"
msgstr "Показвай бутона Избери цвят"
#: ../data/geany.glade.h:92
#, fuzzy
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Показва малко х-че във файловите под-прозорци за лесното им затваряне "
"(изисква рестарт на Geany)"
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Положение на подпрозорците с нови файлове:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Файловите подпрозорци ще бъдат слагани отляво на бележника"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Файловите подпрозорци ще бъдат слагани отдясно на бележника"
#: ../data/geany.glade.h:96
#, fuzzy
msgid "Next to current"
msgstr "Запази текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:98
#, fuzzy
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Промяеня всички допълнителни джаджи"
#: ../data/geany.glade.h:99
#, fuzzy
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Промяеня всички допълнителни джаджи"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Превключи към последно-използвания документ"
#: ../data/geany.glade.h:101
#, fuzzy
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Шрифтове</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Странична лента:"
#: ../data/geany.glade.h:103
#, fuzzy
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Местоположение:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
#, fuzzy
msgid "Notebook tabs"
msgstr " команди"
#: ../data/geany.glade.h:105
#, fuzzy
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Показвай лентата с инструментите"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
#, fuzzy
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Покажи _лентата с инструменти"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:110
#, fuzzy
msgid "Images _and text"
msgstr "Изображения и текст"
#: ../data/geany.glade.h:111
#, fuzzy
msgid "_Images only"
msgstr "Само изображения"
#: ../data/geany.glade.h:112
#, fuzzy
msgid "_Text only"
msgstr "Само текст"
#: ../data/geany.glade.h:113
#, fuzzy
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Шрифтове</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:115
#, fuzzy
msgid "_Small icons"
msgstr "Малки икони"
#: ../data/geany.glade.h:116
#, fuzzy
msgid "_Very small icons"
msgstr "Малки икони"
#: ../data/geany.glade.h:117
#, fuzzy
msgid "_Large icons"
msgstr "Големи икони"
#: ../data/geany.glade.h:118
#, fuzzy
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Размер:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
#, fuzzy
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Пътища на инструментите</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Лента с инсрументи"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Пренасяне на редове"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Пренася преда в края на прозореца и го продължава на следващия. Важно: "
"пренасянето на редове може доста да спъне производителността за големи "
"документи и по тази причина е добре да бъде изключено на по-слаби машини."
#: ../data/geany.glade.h:123
#, fuzzy
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "Разреши \"умен\" home клавиш"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Когато \"умният\" home клавиш е разрешен, курсорът се премества на първия "
"символ от реда, освен ако вече не е там - тогава отива в началото на реда. "
"Ако е забранен, home винаги връща в началото на реда - независимо от "
"настоящата му позиция."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Изключи Влачене и Спускане."
#: ../data/geany.glade.h:126
#, fuzzy
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Забрани влаченето и спускането в прозореца на редактора напълно, така че да "
"не е възможнода се влачат и спускат избрани текстове в или извън прозореца "
"на редактода."
#: ../data/geany.glade.h:127
#, fuzzy
msgid "Code folding"
msgstr "Разреши сгъването"
#: ../data/geany.glade.h:128
#, fuzzy
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Отсгъни всички дъщерни на точка за сгъване"
#: ../data/geany.glade.h:129
#, fuzzy
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Сгъни или разгъни всички деца на точка за сгъване. Ако се натисне shift "
"докато се сгъва, ще се наблюдава обратното поведение."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Използвай показатели за грешките при компилирането"
#: ../data/geany.glade.h:131
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Дали да използва показатели (вълнисто подчертаване) за открояване на "
"редовете,където компилаторът е открил предупреждение или грешка."
#: ../data/geany.glade.h:132
#, fuzzy
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Махни излишните символи на края"
#: ../data/geany.glade.h:133
#, fuzzy
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr "Разреши новия ред да маха всички излишни символи от предния ред."
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:135
#, fuzzy
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Включи/изключи маркера"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Свойства</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
#, fuzzy
msgid "Features"
msgstr "<b>Свойства</b>"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:140
#, fuzzy
msgid "Width:"
msgstr "Писане:"
#: ../data/geany.glade.h:141
#, fuzzy
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Широчината, в символи, която ще заема една табулация"
#: ../data/geany.glade.h:142
#, fuzzy
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Режим на автоматичния отстъп:"
#: ../data/geany.glade.h:143
#, fuzzy
msgid "Detect type from file"
msgstr "Засечи от файла"
#: ../data/geany.glade.h:144
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Дали да засече вида на вмъкване от съдържанието на файла при отваряне."
#: ../data/geany.glade.h:145
#, fuzzy
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "_Замени табулациите с интервали"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:147
#, fuzzy
msgid "_Spaces"
msgstr "Интервали"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:149
#, fuzzy
msgid "_Tabs"
msgstr "Под-прозорци"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:151
#, fuzzy
msgid "Detect width from file"
msgstr "Засечи от файла"
#: ../data/geany.glade.h:152
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Дали да засече вида на вмъкване от съдържанието на файла при отваряне."
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Вид:"
#: ../data/geany.glade.h:154
#, fuzzy
msgid "Tab key indents"
msgstr "Умно вмъкване на реда"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:156
#, fuzzy
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Контекстна команда</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
#, fuzzy
msgid "Indentation"
msgstr "<b>Контекстна команда</b>"
#: ../data/geany.glade.h:158
#, fuzzy
msgid "Snippet completion"
msgstr "Не завършвай блоковете"
#: ../data/geany.glade.h:159
#, fuzzy
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr "Въведете съкращение, което да се разширява с натискане на един бутон."
#: ../data/geany.glade.h:160
#, fuzzy
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Автоматично завършване на XML-тагове"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Автоматично завършване на познати символи от отворените файлове (това са "
"имена на функции,глобални променливи и т.н.)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:170
#, fuzzy
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Съкращения за разширяване:"
#: ../data/geany.glade.h:171
#, fuzzy
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr ""
"Броят на съкращенията, които да бъдат показани в списък за подсказване."
#: ../data/geany.glade.h:172
#, fuzzy
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr ""
"Броя на редовете, които да бъдат показани в списъка за автоматично "
"завършване."
#: ../data/geany.glade.h:173
#, fuzzy
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr ""
"Броя на редовете, които да бъдат показани в списъка за автоматично "
"завършване."
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:176
#, fuzzy
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Автоматично завършване</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:188
#, fuzzy
msgid "Completions"
msgstr "<b>Автоматично завършване</b>"
#: ../data/geany.glade.h:189
#, fuzzy
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Обърни наопъки цветовете за открояване на синтаксиса"
#: ../data/geany.glade.h:190
#, fuzzy
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr "Използвай бял текст на черен фон."
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Показвай ориентировачни занци за отстъп"
#: ../data/geany.glade.h:192
#, fuzzy
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr ""
"Показва малки точкови линии за да ви покогнат да използвате подходящия "
"отстъп."
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Показвай интервали и табулации"
#: ../data/geany.glade.h:194
#, fuzzy
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Отбелязва интервалите с точки и табулациите със стрелки."
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Показвай края на редовете"
#: ../data/geany.glade.h:196
#, fuzzy
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Показва символа за край на ред"
#: ../data/geany.glade.h:197
#, fuzzy
msgid "Show line numbers"
msgstr "Покажи _номерата на редовете"
#: ../data/geany.glade.h:198
#, fuzzy
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Показва или скрива лентата с номерата на редовете"
#: ../data/geany.glade.h:199
#, fuzzy
msgid "Show markers margin"
msgstr "Покажи _отстъпа за отбелязване"
#: ../data/geany.glade.h:200
#, fuzzy
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Показва или скрива малката лентичка (отстъп) от дясно на номерата на "
"редовете, която се използва за отбелязване на редовете."
#: ../data/geany.glade.h:201
#, fuzzy
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Компилирай текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Покажи</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
#, fuzzy
msgid "Column:"
msgstr "Дружество:"
#: ../data/geany.glade.h:205
#, fuzzy
msgid "Color:"
msgstr "Цвят"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Задава цвета на маркера за дълъг ред"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Избери цвят"
#: ../data/geany.glade.h:208
#, fuzzy
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Маркерът за дълъг ред е тънка вертикална права в редактора. Тя комага да се "
"открояват дългите линии или да сподсказва къде да се пренесе реда. Сложете "
"тази стойност на стойност по-голяма от 0, за да укажете къде да се появи "
"тази права."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Ред"
#: ../data/geany.glade.h:210
#, fuzzy
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Принтира вертикална права в прозореца на редкактора на дадената позиция "
"(вижте отдолу)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Фон"
#: ../data/geany.glade.h:212
#, fuzzy
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Фоновият цвят на символите след дадена позиция на курсора (вижте по-долу) се "
"промея на цвета, зададен долу (Това се препоръчва ако използвате "
"пропорционални шрифтове)"
#: ../data/geany.glade.h:213
#, fuzzy
msgid "Enabled"
msgstr "_Разреши"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Маркер за дълъг ред</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Изключен"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:220
#, fuzzy
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Премахва табулациите, интервалите в края на реда"
#: ../data/geany.glade.h:221
#, fuzzy
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Пътища на инструментите</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
#, fuzzy
msgid "Display"
msgstr "<b>Покажи</b>"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:224 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Редактор"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:226
#, fuzzy
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Кодиране по подразбиране:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Нови·файлове</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
#, fuzzy
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Кодиране по подразбиране:"
#: ../data/geany.glade.h:229
#, fuzzy
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Задава кодирането по подразбиране на новосъздадените файлове."
#: ../data/geany.glade.h:230
#, fuzzy
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Използвай определено кодиране при отваряне на файлове."
#: ../data/geany.glade.h:231
#, fuzzy
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Тази настройка премахва автоматичното засичане на файловото кодиране при "
"отваряне на файлове и зарежда файла с точно определена кодировка (обикновено "
"ненужно.)"
#: ../data/geany.glade.h:232
#, fuzzy
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Кодиране по подразбиране:"
#: ../data/geany.glade.h:233
#, fuzzy
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Задава кодирането по подразбиране на новосъздадените файлове."
#: ../data/geany.glade.h:234
#, fuzzy
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Кодировка:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Сложи нов ред в края на файла"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Ако файлът не завършва с празен ред, такъв ще се вмъкне автоматично"
#: ../data/geany.glade.h:237
#, fuzzy
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Сложи нов ред в края на файла"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:239
#, fuzzy
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Махни излишните символи на края"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Премахва табулациите, интервалите в края на реда"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Замени табулацията с интервали"
#: ../data/geany.glade.h:242
#, fuzzy
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Заменя всички табулации в документа с интервали"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Големина на списъка със скоро отваряни файлове:"
#: ../data/geany.glade.h:245
#, fuzzy
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr ""
"Указва броя на файловете, които се съхраняват в списъка със скоро отваряни "
"файлове:"
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Файлове"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Терминал:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Браузър:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"Имитатор на терминал, подобно на xterm,·gnome-terminal·или·konsole (трябва "
"да приема като аргумент -е)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Път (и вероятно допълнителни аргументи) към любимия ви браузър"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Пътища на инструментите</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
#, fuzzy
msgid "Context action:"
msgstr "Контекстно действие"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Контекстна команда. Избраната дума може да бъде използвана с %s. Тя може да "
"бъде навсякъде в дадената команда и ще бъде заменена преди изпълнението."
#: ../data/geany.glade.h:258
#, fuzzy
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr ""
"\n"
"<b>Команди за тагове</b>\n"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:236 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Инструменти"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "адрес на електронната поща на разработчика"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Инициали на името на разработчика"
#: ../data/geany.glade.h:262
#, fuzzy
msgid "Initial version:"
msgstr "Първоначална версия:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Версия, която новия файл има по подразбиране"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Име на дружеството"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Разработчик:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Дружество:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Пощенски адрес:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Инициали:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Име на разработчика"
#: ../data/geany.glade.h:270
#, fuzzy
msgid "Year:"
msgstr "Странична лента:"
#: ../data/geany.glade.h:271
#, fuzzy
msgid "Date:"
msgstr "Make:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:273
#, fuzzy
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Тук въведете потребителски формат за дата и време. Можете да използвате "
"всякакви общоприети начини на изписване, които могат да бъдат използвани с "
"ANSI·C функцията strftime . За повече подробности, вижте \"man·strftime\""
#: ../data/geany.glade.h:274
#, fuzzy
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Тук въведете потребителски формат за дата и време. Можете да използвате "
"всякакви общоприети начини на изписване, които могат да бъдат използвани с "
"ANSI·C функцията strftime . За повече подробности, вижте \"man·strftime\""
#: ../data/geany.glade.h:275
#, fuzzy
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Тук въведете потребителски формат за дата и време. Можете да използвате "
"всякакви общоприети начини на изписване, които могат да бъдат използвани с "
"ANSI·C функцията strftime . За повече подробности, вижте \"man·strftime\""
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Информация за шаблона</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Шаблони"
#: ../data/geany.glade.h:278
#, fuzzy
msgid "C_hange"
msgstr "Промени"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Клавишни комбинации</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Комбинации"
#: ../data/geany.glade.h:281
#, fuzzy
msgid "Command:"
msgstr "Команда"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr ""
"Път до командата за принтиране на файлове (използвайте %f за името на файла)."
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Използвай външна програма за принтиране"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
#, fuzzy
msgid "Print line numbers"
msgstr "Покажи _номерата на редовете"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
#, fuzzy
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Следвай пътя до текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
#, fuzzy
msgid "Print page numbers"
msgstr "Покажи _номерата на редовете"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
#, fuzzy
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr "Номерирай страниците в дъното. Отнема 2 реда."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
#, fuzzy
msgid "Print page header"
msgstr "Основен път:"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
#, fuzzy
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Добавя текст към началото на страницата, съдържащ номера на страницата, "
"името на файла и отнема 3 реда (виж долу)."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
#, fuzzy
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Следвай пътя до текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:292
#, fuzzy
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Следвай пътя до текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
#, fuzzy
msgid "Date format:"
msgstr "Потребителски формат за дата"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
#, fuzzy
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Тук въведете потребителски формат за дата и време. Можете да използвате "
"всякакви общоприети начини на изписване, които могат да бъдат използвани с "
"ANSI·C функцията strftime . За повече подробности, вижте \"man·strftime\""
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Използвай отпечатването на GTK"
#: ../data/geany.glade.h:296
#, fuzzy
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Кодировка:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
#, fuzzy
msgid "Printing"
msgstr "Разпечатай (принтирай)"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:299
#, fuzzy
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Задава шрифта на джаджата за терминал."
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Терминален шрифт:"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Нормален цвят:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Фонов цвят:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Прелистване назад:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Обвивка:"
#: ../data/geany.glade.h:305
#, fuzzy
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Задава нормалия цвят на текста в джаджата за терминал."
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Задава фоновия цвят на текста в джаджата за терминал."
#: ../data/geany.glade.h:307
#, fuzzy
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr ""
"Определя историята в редове, която можете да превъртите назад вджаджата за "
"терминал."
#: ../data/geany.glade.h:308
#, fuzzy
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr ""
"Задава пътя до обвивката, която трябва да се стартира в терминалния имитатор."
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Прелиствай при натискане на клавиш."
#: ../data/geany.glade.h:310
#, fuzzy
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Дали да прелиствам до дъното ако се натисне клавиш"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Прелиствай при изход"
#: ../data/geany.glade.h:312
#, fuzzy
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Дали да прелиствам до дъното, когато има изход"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:314
#, fuzzy
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Дали да разреши сгъването на кода"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Смени клавишните комбинации на Geany"
#: ../data/geany.glade.h:316
#, fuzzy
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr "Позволява на VTE да получава клавишни команди (освен фокусните)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Изключи комбинацията за меню (F10 по подразбиране)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Тази опция изключва комбинацията за изкащо меню (по подразбиране е F10)."
"Изключването й би било полезно ако използвате, например, Midnight Commander "
"в VTE."
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Следвай пътя до текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr ""
"Дали да изпълня \"cd $path\" всеки път, когато превключвате между отворените "
"файлове/"
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Изпълнявай програмите във VTE"
#: ../data/geany.glade.h:322
#, fuzzy
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Не използвай простия скрипт за стартиране, който обикновено се използва, за "
"да покаже с кода, който е върнала програмата при изпълнението си."
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Не използвай скрипта за стартиране"
#: ../data/geany.glade.h:324
#, fuzzy
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Да изпълнявам програмите във VTE, вместо да отварям прозорец на терминален "
"емулатор. Моля обърнете внимание, че такива програми не могат да се спират."
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Разрешения:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Терминал"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:328
#, fuzzy
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Пътища на инструментите</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
#, fuzzy
msgid "Various"
msgstr "_Предишен"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Свойства на проекта"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Име на файла:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Описание:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Основен път:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Файлови образци:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
#, fuzzy
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Основната директория на всички файлове, които съставят проекта. Това може да "
"бъденов път или вече съществуваща йерархия от директории."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:234
#, fuzzy
msgid "Project"
msgstr "_Проект"
#: ../data/geany.glade.h:339
#, fuzzy
msgid "Display:"
msgstr "<b>Покажи</b>"
#: ../data/geany.glade.h:340
#, fuzzy
msgid "Custom"
msgstr "Изрежи"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Горе"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Долу"
#: ../data/geany.glade.h:344
#, fuzzy
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Предпочитания"
#: ../data/geany.glade.h:345
#, fuzzy
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "Скрий лентата с инструментите"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Файл"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Нов (с _шаблон)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "Последно отваряни _файлове"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Запази _всички"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "_Презареди"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Пр_езареди като"
#: ../data/geany.glade.h:353
#, fuzzy
msgid "Page Set_up"
msgstr "Настройки на страни_цата"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
#, fuzzy
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Затвори текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "_Затвори Всички"
#: ../data/geany.glade.h:356
#, fuzzy
msgid "_Commands"
msgstr "Команда"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:343
#, fuzzy
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "Затвори текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:340
#, fuzzy
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "Компилирай текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:295
#, fuzzy
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "Затвори текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:292
#, fuzzy
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "_Удвои реда или избрания текст"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:353
#, fuzzy
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Избери текущата дума"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:356
#, fuzzy
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Избери текущата дума"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:395
#, fuzzy
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "Из_прати избрания текст на"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:397
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:367
#, fuzzy
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "_Удвои реда или избрания текст"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:302
#, fuzzy
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Принтира текущия файл"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "_Коментирай ред(ове)"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "_Откоментирай ред(ове)"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "Об_ърни коментирането на реда"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "У_величи отстъпа"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "_Намали отстъпа"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:386
#, fuzzy
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Умно вмъкване на реда"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "Из_прати избрания текст на"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Вмъкн_и коментари"
#: ../data/geany.glade.h:375
#, fuzzy
msgid "Preference_s"
msgstr "Предпочитания"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:421
#, fuzzy
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Предпочитания"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Намери с_ледващото"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Наимери _предишния"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Намери въф _файлове"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "_Замени"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "След_ващо съобщение"
#: ../data/geany.glade.h:382
#, fuzzy
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Следващо съобщение"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:470
#, fuzzy
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Отиди до следващия маркер"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:473
#, fuzzy
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Отиди до предишния маркер"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Отско_чи до ред"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:433
#, fuzzy
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Намери следващото избрано"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:435
#, fuzzy
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Намери предишното избрано"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:452
#, fuzzy
msgid "_Mark All"
msgstr "_Направи всички (make)"
#: ../data/geany.glade.h:389
#, fuzzy
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Отиди до декларацията на тага"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "И_зглед"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Промени _Шрифта"
#: ../data/geany.glade.h:392
#, fuzzy
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Промяеня всички допълнителни Widget-и"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "_Цял екран"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Покажи _прозореза за съобщения"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Покажи _лентата с инструменти"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Покажи _страничната лента"
#: ../data/geany.glade.h:397
#, fuzzy
msgid "_Color Schemes"
msgstr "Из_бери цвят"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Покажи _отстъпа за отбелязване"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Покажи _номерата на редовете"
#: ../data/geany.glade.h:400
#, fuzzy
msgid "Show _White Space"
msgstr "Показвай интервали и табулации"
#: ../data/geany.glade.h:401
#, fuzzy
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Показвай края на редовете"
#: ../data/geany.glade.h:402
#, fuzzy
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Показвай ориентировачни занци за отстъп"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Документ"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "Ре_жим на пренасяне"
#: ../data/geany.glade.h:405
#, fuzzy
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Пренасяне на редове"
#: ../data/geany.glade.h:406
#, fuzzy
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "Използва_й автоматично подравняване"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Ви_д на вмъкването"
#: ../data/geany.glade.h:408
#, fuzzy
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Засечи от файла"
#: ../data/geany.glade.h:409
#, fuzzy
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "_Замени табулациите с интервали"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Само за _четене"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "_Напиши Unicode·BOM"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Задай _тип на файла"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Задай ко_дировка"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Задай кра_й на редовете"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Преобразувай и сложи на _CR/LF·(Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Преобразувай и сложи на _LF·(Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Преобразувай и сложи на CR·(_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
#, fuzzy
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "Махни излишните символи на края"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "_Замени табулациите с интервали"
#: ../data/geany.glade.h:429
#, fuzzy
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "_Замени табулациите с интервали"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "С_гъни всички"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "_Отсгъни всички"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "Премахни _бележките"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Премахни бележките за _грешка"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Проект"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "Но_в"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Отвори"
#: ../data/geany.glade.h:437
#, fuzzy
msgid "_Recent Projects"
msgstr "Отвори проект"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "За_твори"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:440
#, fuzzy
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "Използва_й автоматично подравняване"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "_Построй"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "_Инструменти"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:444
#, fuzzy
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Не успях да компилирам."
#: ../data/geany.glade.h:445
#, fuzzy
msgid "_Color Chooser"
msgstr "Из_бери цвят"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "Б_рояч на думи"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Зареди при_бавки"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "_Помощ"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Кл_авишни комбинации"
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Съобщения"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "И_нтернет сайт"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "_Не запазвай"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Символи"
#: ../data/geany.glade.h:456
#, fuzzy
msgid "Documents"
msgstr "_Документ"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Състояние"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Компилатор"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Съобщения"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Бележник"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "За Geany"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Бърза и лека среда за разработване"
#: ../src/about.c:228
#, fuzzy, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(компилиран на %s)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Информация"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Разработчици"
#: ../src/about.c:282
#, fuzzy
msgid "maintainer"
msgstr "Отговорник по поддръжката"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "разработчик"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "отговорник по поддържането на превода"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Преводачи"
#: ../src/about.c:343
#, fuzzy
msgid "Previous Translators"
msgstr "Преводачи"
#: ../src/about.c:364
#, fuzzy
msgid "Contributors"
msgstr "Сътрудници"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr "Някой от многото сътрудници (за повече детайли, вижте файла %s)"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Екип"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Лиценз"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Текстът, който съдържа лиценза, не бе намерен, моля посетете http://www.gnu."
"org/licenses/gpl-2.0.txt, за да го прегледате в online вариант."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr ""
#: ../src/build.c:786
#, fuzzy
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Не успях да сменя работната директория на %s"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (в директорията: %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Процеса завърши неуспешно (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Не успях да сменя работната директория на %s"
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "Не успях да заредя \"%s\" (не можах да създам зареждащия script)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
"Имаше грешка при изпълнението на файла във VTE, защото най-вероятно съдържа "
"команда."
#: ../src/build.c:1022
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Не успях да намеря терминала '%s' (проверете пътя в настройките за "
"Терминална програма в Предпочитания)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Неуспешна компилация."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Компилирането завърши успешно."
#: ../src/build.c:1395
#, fuzzy
msgid "Custom Text"
msgstr "Направете потребителска цел"
#: ../src/build.c:1396
#, fuzzy
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr ""
"Въведете потребителски опции тук, целият въведен текст се подава на "
"командата за построяване."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "_Следваща грешка"
#: ../src/build.c:1476
#, fuzzy
msgid "_Previous Error"
msgstr "_Предишна грешка"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
#, fuzzy
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Задайте потребителски команди"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
#, fuzzy
msgid "Build the current file"
msgstr "Компилирай текущия файл"
#: ../src/build.c:1781
#, fuzzy
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Построява текущия файл със същата make програма и цел по подразбиране"
#: ../src/build.c:1783
#, fuzzy
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Построява текущия файл с програмата make и зададената цел"
#: ../src/build.c:1785
#, fuzzy
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Компилирай текущия файл"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Процеса не можа да бъде спрян: (%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Няма повече грешки при построяването."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Надпис"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Команда"
#: ../src/build.c:1969
#, fuzzy
msgid "Working directory"
msgstr "%s (в директорията: %s)"
#: ../src/build.c:1970
#, fuzzy
msgid "Reset"
msgstr "Намали шрифта"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, fuzzy, c-format
msgid "%s commands"
msgstr " команди"
#: ../src/build.c:2101
#, fuzzy
msgid "No filetype"
msgstr "Задай _тип на файла"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
#, fuzzy
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Редовни изрази за _Grep"
#: ../src/build.c:2138
#, fuzzy
msgid "Independent commands"
msgstr "Вмъкни коментари"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2179
#, fuzzy
msgid "Execute commands"
msgstr "Задайте потребителски команди"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2349
#, fuzzy
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Задайте потребителски команди"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Компилирай"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
#, fuzzy
msgid "_Execute"
msgstr "Изпълни:"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Направи потребителска _Цел"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Направи _Обект (Object)"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
#, fuzzy
msgid "_Make"
msgstr "Make:"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "_Направи всички (make)"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Наистина ли искате да спрете програмата?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, fuzzy, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "Запазих файла %s."
msgstr[1] "Запазих файла %s."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Всички незапазени промени ще бъдат изгубени."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да презаредите '%s'?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Отиди на ред"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Въведете линията до която искате да отидете:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Моля задайте тип на текущия файл преди да използвате тази функция."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "дд.мм.гггг"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "мм.дд.гггг"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "гггг/мм/дд"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "дд.мм.гггг чч:мм:сс"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "мм.дд.гггг чч:мм:сс"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "гггг/мм/дд чч:мм:сс"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
#, fuzzy
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "Използвай потребителски формат за датата"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Потребителски формат за дата"
#: ../src/callbacks.c:1311
#, fuzzy
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Тук въведете потребителски формат за дата и време. Можете да използвате "
"всякакви общоприети начини на изписване, които могат да бъдат използвани с "
"ANSI·C функцията strftime . За повече подробности, вижте \"man·strftime\""
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr ""
"Формата за дата не може да бъде преобразуван (най-вероятно е прекалено "
"дълъг)."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Няма повече съобщения."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Не можах да отворя файла %s (%s)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Засечи от файла"
#: ../src/dialogs.c:229
#, fuzzy
msgid "West European"
msgstr "_Западно-европейски"
#: ../src/dialogs.c:231
#, fuzzy
msgid "East European"
msgstr "_Източно-европейски"
#: ../src/dialogs.c:233
#, fuzzy
msgid "East Asian"
msgstr "Източно_азиатски"
#: ../src/dialogs.c:235
#, fuzzy
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "_ЮИ и ЮЗ азиатски"
#: ../src/dialogs.c:237
#, fuzzy
msgid "Middle Eastern"
msgstr "_Средно-европейски"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
#, fuzzy
msgid "_More Options"
msgstr "Функции"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Покажи _скритите файлове"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Задайте знаково кодиране:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Изришно пределя кодирането на файла, ако не може да се засече. Това е "
"полезно когато знаете, че кодировката на файла не може да бъде засечена."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Задай тип на файла:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Изришно определя тип на файла, ако не може да се засече от разширението.\n"
"Обърнете винимание, че ако изберете няколко файла, те ще бъдат отворени с "
"избрания тип."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Отвори файл"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Отваря файла в режим \"само за четене\". Ако изберете за отваряне повече от "
"един файл, всичките файлове ще бъдат отворени само за четене."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Засечи по разширението на файла"
#: ../src/dialogs.c:545
#, fuzzy
msgid "Overwrite?"
msgstr "_Предефиниране"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr ""
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Запази файла"
#: ../src/dialogs.c:590
#, fuzzy
msgid "R_ename"
msgstr "Име на файла:"
#: ../src/dialogs.c:591
#, fuzzy
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Съхрани файла и го преименувай"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "_Oтвори файла в нов подпрозорец"
#: ../src/dialogs.c:602
#, fuzzy
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Запази сегашния незапазен файл отворен и отвори новозаписания в нов под-"
"прозорец."
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Грешка"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Въпрос"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Предупреждение"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Информация"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_Не запазвай"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Файлът %s не бе запазен."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Искате ли да го запазите преди затварянето?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Избери шрифт"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Имаше грешка и не можах да получа информацията от файла (напр. от нов файл)"
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "неизвестен"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Свойства"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Вид:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Размер:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Местоположение:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Само за четене:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(само в Geany)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Кодировка:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(с BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(без BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Променен:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Променен:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Последно променян:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Разрешения:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Четене:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Писане:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Изпълни:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Собственик:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Група:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Други:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Затворих файла %s."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Отворих новия файл %s."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Не можах да отворя файла %s (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Файлът %s не е валиден/а/о %s"
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Файлът %s не изглежда като текстови файл или кодировката не се поддържа."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Не можах да отворя без проблеми файла %s и го окастрих. Това може да се "
"случи ако файлът съдържа NULL бит. Имайте предвид, че при запазването му "
"може да се изгуби информация.\n"
"Файлът е в режим \"само четене\"."
#: ../src/document.c:1033
#, fuzzy
msgid "Spaces"
msgstr "Namespaces"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Под-прозорци"
#: ../src/document.c:1039
#, fuzzy
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "_Замени табулациите с интервали"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, fuzzy, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Режим на автоматичния отстъп:"
#: ../src/document.c:1055
#, fuzzy, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Режим на автоматичния отстъп:"
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Файлът %s е презареден."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Отворих файла %s(%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", само за четене"
#: ../src/document.c:1413
#, fuzzy
msgid "Error renaming file."
msgstr "Грешка при записването на файла."
#: ../src/document.c:1500
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Появи се грешка докато превръщах файла от UTF-8 в \"%s\". Файлът няма да "
"бъде запазен.\n"
"Съобщение на грешката: %s\n"
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Съобщение за грешка: %s\n"
"Има грешка в \"%s\" (ред: %d, колона: %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, fuzzy, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Грешка при записването на файла (%s)"
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Грешка при записването на файла (%s)"
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Грешка при записването на файла."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Запазих файла %s."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "Не успях да намеря %s."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Да пробвам ли отново с търсенето?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, fuzzy, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Няма намерени съвпадения за '%s'."
#: ../src/document.c:2040
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: %d пъти замених \"%s\" със \"%s\"."
msgstr[1] "%s: %d пъти замених \"%s\" със \"%s\"."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Искате ли да го презаредите?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Файлът '%s' на диска е по-скорошен от\n"
"този в паметта."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr ""
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Опит да запая файла отново?"
#: ../src/document.c:2862
#, fuzzy, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Не успях да намеря %s."
#: ../src/editor.c:4310
#, fuzzy
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Широчина на табулацията"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Въведете брой на интервалите, които да бъдат заменени от бутон tab."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr ""
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Келтски"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Гръцки"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Скандинавски"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Южноевропейски"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Западен"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Балтийски"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Централно-европейски"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Кирилица"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Кирилица/Русия"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Кирилица/Украйна"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Румънски"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Арабски"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Еврейски"
#: ../src/encodings.c:100
#, fuzzy
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Еврейски Визуален"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Арменски"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Грузински"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Тайландски"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Турски"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Виетнамски"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Упростен китайски"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Традниционен китайски"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Японски"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Корейски"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Без кодиране"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Западно-европейски"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Източно-европейски"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Източно_азиатски"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_ЮИ и ЮЗ азиатски"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "_Средно-европейски"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, fuzzy, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "Изходен файл на С"
#: ../src/filetypes.c:84
#, fuzzy, c-format
msgid "%s file"
msgstr "Изходен файл на С"
#: ../src/filetypes.c:311
#, fuzzy
msgid "Shell script"
msgstr "Shell скрипт"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
#, fuzzy
msgid "XML document"
msgstr "XML документ"
#: ../src/filetypes.c:350
#, fuzzy
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "CSS"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Файл с настройки (Config)"
#: ../src/filetypes.c:425
#, fuzzy
msgid "Gettext translation file"
msgstr "отговорник по поддържането на превода"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "Езици за _програмиране"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Скриптови езици"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "_Markup езици"
#: ../src/filetypes.c:723
#, fuzzy
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "<b>Разни</b>"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Всички изходни файлове"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Всички файлове"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr ""
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "неозагалвен"
#: ../src/highlighting.c:1225 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Не можах да намеря файла '%s'."
#: ../src/highlighting.c:1297
msgid "Default"
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1336
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Построява текущия файл със същата make програма и цел по подразбиране"
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1358
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "Из_бери цвят"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223 ../src/symbols.c:714
#, fuzzy
msgid "File"
msgstr "_Файл"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:226
#, fuzzy
msgid "Select"
msgstr "Избери всичко"
#: ../src/keybindings.c:227
#, fuzzy
msgid "Format"
msgstr "_Формат"
#: ../src/keybindings.c:228
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "_Вмъкни"
#: ../src/keybindings.c:229
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Раздел"
#: ../src/keybindings.c:230
#, fuzzy
msgid "Search"
msgstr "Тър_си"
#: ../src/keybindings.c:231
#, fuzzy
msgid "Go to"
msgstr "Прескочи до ред"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Изглед"
#: ../src/keybindings.c:233
#, fuzzy
msgid "Document"
msgstr "_Документ"
#: ../src/keybindings.c:235 ../src/keybindings.c:582 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Построй"
#: ../src/keybindings.c:237 ../src/keybindings.c:607
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "_Помощ"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:239
#, fuzzy
msgid "Notebook tab"
msgstr " команди"
#: ../src/keybindings.c:248 ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Нов"
#: ../src/keybindings.c:250 ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Отвори"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Отвори избрания файл"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Запази"
#: ../src/keybindings.c:257 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Запази като"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Запази всички"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Разпечатай (принтирай)"
#: ../src/keybindings.c:264 ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Затвори"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Затвори всички"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Презареди файла"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Отмени"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Направи отново"
#: ../src/keybindings.c:299
#, fuzzy
msgid "Delete to line end"
msgstr "Затвори текущия файл"
#: ../src/keybindings.c:305
#, fuzzy
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Компилирай текущия файл"
#: ../src/keybindings.c:307
#, fuzzy
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Компилирай текущия файл"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Прелисти надолу с един ред"
#: ../src/keybindings.c:311
#, fuzzy
msgid "Complete snippet"
msgstr "Завърши блока"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:315
#, fuzzy
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Не завършвай блоковете"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Контекстно действие"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Завърши думата"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Покажи сподсказка"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Покажи списъка с макроси"
#: ../src/keybindings.c:325
#, fuzzy
msgid "Word part completion"
msgstr "Не завършвай блоковете"
#: ../src/keybindings.c:327
#, fuzzy
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Коментирай ред(ове)"
#: ../src/keybindings.c:329
#, fuzzy
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Коментирай ред(ове)"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Изрежи"
#: ../src/keybindings.c:336
#, fuzzy
msgid "Copy"
msgstr "Дружество:"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Постави"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Избери всичко"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Избери текущата дума"
#: ../src/keybindings.c:359
#, fuzzy
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Отиди до предишния маркер"
#: ../src/keybindings.c:361
#, fuzzy
msgid "Select to next word part"
msgstr "Отиди до следващия маркер"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Коментирай/откоментирай реда"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Коментирай ред(ове)"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Откоментирай ред(ове)"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Увеличи отстъпа"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Намали отстъпа"
#: ../src/keybindings.c:382
#, fuzzy
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Увеличи отстъпа"
#: ../src/keybindings.c:384
#, fuzzy
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Намали отстъпа"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Изпрати на потребителска команда 1"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Изпрати на потребителска команда 2"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Изпрати на потребителска команда 3"
#: ../src/keybindings.c:400
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Коментирай ред(ове)"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Вмъкни дата"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:426 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Намери"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Намери следващото"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Намери предишното"
#: ../src/keybindings.c:437 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Замени"
#: ../src/keybindings.c:439 ../src/search.c:871
#, fuzzy
msgid "Find in Files"
msgstr "Намери въф _файлове"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Следващо съобщение"
#: ../src/keybindings.c:444
#, fuzzy
msgid "Previous Message"
msgstr "Следващо съобщение"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "Намери къде се използва"
#: ../src/keybindings.c:450
#, fuzzy
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Намери къде се използва"
#: ../src/keybindings.c:457 ../src/toolbar.c:66
#, fuzzy
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Върни назад"
#: ../src/keybindings.c:459 ../src/toolbar.c:67
#, fuzzy
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Премести напред"
#: ../src/keybindings.c:464
#, fuzzy
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Отиди до съвпадащата скоба"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Включи/изключи маркера"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Отиди до дефиницията на тага"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Отиди до декларацията на тага"
#: ../src/keybindings.c:481
#, fuzzy
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Прескочи до ред"
#: ../src/keybindings.c:483
#, fuzzy
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Прескочи до ред"
#: ../src/keybindings.c:485
#, fuzzy
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Прескочи до ред"
#: ../src/keybindings.c:487
#, fuzzy
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Отиди до предишния маркер"
#: ../src/keybindings.c:489
#, fuzzy
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Отиди до следващия маркер"
#: ../src/keybindings.c:494
#, fuzzy
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Промяеня всички допълнителни джаджи"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Цял екран"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Покажи/скрий прозореца за съобщения"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Покажи/скрий страничната лента"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Увеличи шрифта"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Намали шрифта"
#: ../src/keybindings.c:508
#, fuzzy
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Намали шрифта"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Превключи към редактора"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Превключи към страничната лента"
#: ../src/keybindings.c:517
#, fuzzy
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Покажи _прозореза за съобщения"
#: ../src/keybindings.c:519
#, fuzzy
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Превключи към страничната лента"
#: ../src/keybindings.c:521
#, fuzzy
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Превключи към страничната лента"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Превключи към бележника"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Превключи към конзолата"
#: ../src/keybindings.c:527
#, fuzzy
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Превключи към страничната лента"
#: ../src/keybindings.c:529
#, fuzzy
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Превключи към страничната лента"
#: ../src/keybindings.c:531
#, fuzzy
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Превключи към левия документ"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Превключи към левия документ"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Превключи към десния документ"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Превключи към последно-използвания документ"
#: ../src/keybindings.c:543
#, fuzzy
msgid "Move document left"
msgstr "цял документ"
#: ../src/keybindings.c:546
#, fuzzy
msgid "Move document right"
msgstr "цял документ"
#: ../src/keybindings.c:548
#, fuzzy
msgid "Move document first"
msgstr "цял документ"
#: ../src/keybindings.c:550
#, fuzzy
msgid "Move document last"
msgstr "цял документ"
#: ../src/keybindings.c:555
#, fuzzy
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Пренасяне на редове"
#: ../src/keybindings.c:557
#, fuzzy
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Об_ърни коментирането на реда"
#: ../src/keybindings.c:561
#, fuzzy
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "_Замени табулациите с интервали"
#: ../src/keybindings.c:563
#, fuzzy
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Избери текущата дума"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Сгъни всички"