Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6149 lines (4824 sloc) 151 KB
# Letzebuergesch translations for PACKAGE package.
# Copyright (C) 2009 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geany package.
# Laurent Hoeltgen <hoeltgman@gmail.com>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-31 13:56+0100\n"
"Last-Translator: Laurent HOELTGEN <laurent.hoeltgen@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Letzebuergesch\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Letzeburgesch\n"
"X-Poedit-Country: LUXEMBOURG\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Integréiert Entwécklungsumgebung"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "En klenge an schnelle IDE fir GTK2"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "B_eaarbeschten"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "_Formateiren"
#: ../data/geany.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "I_nsert"
msgstr "Afügen"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "_Changelog Entrée androen "
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Beschreiwung vun der _Fonctioun afügen"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "En puer Zeilen laangen Ko_mmentar afügen"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "_Kappzeil afügen"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "_GPL Notiz afügen"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "_BSD Lizenz Notiz afügen"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Datum afüg_en"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "onsiichtbar"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr " \"include <...>\" _afügen"
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:408
#, fuzzy
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Alternativ Ofstänn afügen"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Sichen"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Ausgewielten F_ichier opmaachen"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "_An allen Dokumenter nosichen"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Am _Dokument nosichen"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Bei d'Definitioun vum _Tag goen"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Konte_xt Aktioun"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Ouni"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Einfach"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Momentan Buschtawen"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Klameren déi iwwerteneestëmmen"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Astellungen"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Fichieren aus der leschter Sëtzung lueden"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Mëscht beim Starten d'Fichieren vun der leschter Sëtzung op"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Ënnerstëtzung fir en virtuellen Terminal lueden"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Ob den virtuellen Terminal (VTE) beim Start gelueden soll ginn, dier kënnt "
"en deaktivéieren wann dier en net braucht"
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "PlugIn Ënnerstëtzung aschalten"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Starten</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Positioun an d'Mossen vun der Fënster späicheren"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr ""
"Späichert d'Positioun an d'Moss vun der Fënster an stellt se beim Start nees "
"sou an"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Ophalen bestätegen"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "En Dialog uweisen fir d'Erausgoen ze bestätegen"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Ausschalten</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Startpad:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
"Leave blank to use the current working directory."
msgstr ""
"Startpad wann Dateien opgemaach oder gespäichert sollen ginn. Den Pad muss "
"absolut sinn. Fir den aktuellen Aarbeschtsordner ze benotzen loosst d'Feld "
"eidel."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Fichieren vum Projet:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Pad fir Projetsfichieren opzemaachen"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Extra PlugIn Pad"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany kontrolléiert standardméisseg den Installatiounsordner an den "
"Konfiguratiounsordner. En Pad den hei aginn gëtt, gëtt zousätzlech bei der "
"Sich no PlugIn berücksichtegt. D'Feld gëtt ignoréiert wann et eidel ass."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Weeër</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Ufänken"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Pieptoun ausginn wann Feeler optrieden oder d'Compiléieren fäerdeg ass"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
"Ob en Pieptoun ausginn gëtt wann en Feeler optrëtt oder wann den "
"Compiléierviergang eriwwer ass"
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Bei neien Meldungen an d'Fënster vun den Statusmeldungen wiesselen"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Wiesselt automatesch an den Tab mat den Statusmeldungen am Infoberäich, wann "
"eng nei Statusmeldung do ass."
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Keng Statusmeldungen an der Statuszeil uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Läscht all d'Meldungen an der Statuszeil. D'Meldungen ginn nach ëmmer an der "
"Fënster fir Statusmeldungen ugewisen."
#: ../data/geany.glade.h:51
#, fuzzy
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Autofokus (den Fokus geet der Maus no)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Fokusséiert automatesch déi Fënster ënnert dem Mauszeiger. Fonctionnéiert "
"fir d'Haaptfënster, dem Notizbuch, dem Sich an Goen Feld an der "
"Geschirleescht an fir den VTE."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Verschiddenes</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Ëmmer dat ganzt Dokument duerchsichen an d'Sichfënster verstoppen"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Ëmmer dat ganzt Dokument duerchsichen an d'Sichfënster verstoppen"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Ëmmer dat ganzt Dokument duerchsichen an den Sich-Dialog beim Klicken op "
"Nächsten/Viregen zoumaachen"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Dat Wuert ennert dem Curseur sichen"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr "Benotzt dat Wuert ënnert dem Curseur beim Sichen an Ersetzen"
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr ""
"Den Ordner vum aktuellen Fichier benotzen fir 'An den Fichieren fannen'"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Sichen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Sëtzung am Projet späichern an erëm opmaachen"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Späichert déi oppen Fichieren (aktuell Sëtzung) zesummen mam Projet an "
"mëscht déi Fichieren och erëm op wann den Projet opgemaach gëtt."
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Projetsfichier am Projetsbasisordner erstellen"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Wann aktivéiert, dann gëtt en Projetsfichier standardméisseg am "
"Projetsbasisordner gespäichert wann en neien Projet erstallt gëtt aplaz am "
"Ordner iwwert dem Basisordner. Dier kënnt den Pad vum Projetsfichier nach "
"ëmmer am 'Neie Projet' Dialog änneren."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projeten</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Verschiddenes"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Allgemeng"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Lëscht mat den Symboler uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Lescht mat den Symboler un an ausschalten"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Lëscht mat den Fichieren uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Lescht mat den Dokumenter un an ausschalten "
#: ../data/geany.glade.h:75
#, fuzzy
msgid "Show sidebar"
msgstr "Säitenleescht u_weisen"
#: ../data/geany.glade.h:76
#, fuzzy
msgid "Position:"
msgstr "Beschreiwung:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Lenks"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Riets"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Saitenleescht</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Lëscht mat den Symboler"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Noriichtenfënster:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Editor:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "D'Schrëft fir d'Noriichtenfënster astellen."
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Stellt d'Schrëft fir d'Symbollescht an"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Stellt d'Schrëft vum Editor an"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Schrëften</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Statusleescht uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Ob d'Statusleescht ennen an der Haaptfënster soll ugewisen ginn"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
#, fuzzy
msgid "Interface"
msgstr "Interface"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Tabs vum Editor uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Knäppchen fir zouzemaachen uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Weist en klengt Kräiz an den Tabs vun den Fichieren un fir se einfach duerch "
"klicken op d'Kräiz zouzemaachen."
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Positioun vun den Tabs vun neien Fichieren:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Nei Tabs ginn lenks vun der Lescht mat den Fichieren plazéiert"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Nei Tabs ginn riets vun der Lescht mat den Fichieren plazéiert"
#: ../data/geany.glade.h:96
#, fuzzy
msgid "Next to current"
msgstr "Den aktuellen Fichier späicheren"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Duebel-klicken verstoppt all déi zousätzlech Fënsteren"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Rifft d'Commande Usicht->Zousätzlech Infofënstern an/ausblennen"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Zum läscht benotzten Dokument wiesselen"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Editor Tabs</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Saitenleescht:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Tab Positioun</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
#, fuzzy
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Tab"
#: ../data/geany.glade.h:105
#, fuzzy
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "_Geschirleescht uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:106
#, fuzzy
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "_Geschirleescht un den Menü unhänken"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr ""
"Setzt d'Geschirleescht direkt hannert den Haaptmenü fir vertikal Plaz ze "
"spueren."
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
#, fuzzy
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "_Geschirleescht uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:110
#, fuzzy
msgid "Images _and text"
msgstr "Biller _an Text"
#: ../data/geany.glade.h:111
#, fuzzy
msgid "_Images only"
msgstr "Nëmmen B_iller"
#: ../data/geany.glade.h:112
#, fuzzy
msgid "_Text only"
msgstr "Nëmmen _Text"
#: ../data/geany.glade.h:113
#, fuzzy
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Schrëften</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:115
#, fuzzy
msgid "_Small icons"
msgstr "_Kleng Symboler"
#: ../data/geany.glade.h:116
#, fuzzy
msgid "_Very small icons"
msgstr "Gan_z kleng Symboler"
#: ../data/geany.glade.h:117
#, fuzzy
msgid "_Large icons"
msgstr "_Grouss Symboler"
#: ../data/geany.glade.h:118
#, fuzzy
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Gréisst:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Geschirleescht</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Geschirleescht"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Visuellen Zeilenëmbroch"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Mëscht bei laangen Zeilen en Ëmbroch um Bord vun der Fënster an setzt se an "
"der nächster Zeil fort. Opgepasst: Bei groussen Dokumenter erfuerdert den "
"Zeilenëmbroch vill Rechenleeschtung an sollt dowéinst op méi luesen "
"Maschinnen deaktivéiert ginn."
#: ../data/geany.glade.h:123
#, fuzzy
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Intelligenten\" Home Knäppchen aschalten"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Wann déi intelligent Pos1-Tast (Home) aktivéiert ass, spréngt en Curseur "
"beim Tastendrock bei dat éischt Zeechen vun der Zeil. Wann en schonns do "
"ass, spréngt en zum Ufank vun der Zeil. Wann dës Optioun net aktivéiert ass, "
"spréngt den Curseur ëmmer un den Ufank vun der Zeil ouni op déi aktuell "
"Positioun Récksiicht ze huelen."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Drag and Drop deaktivéieren"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Drag and drop vollstänneg an der Editorsfënster deaktivéieren sou dass dier "
"keng Auswiel innerhalb oder ausserhalb vun der Editorsfënster méi kënnt hin "
"an hier beweegen."
#: ../data/geany.glade.h:127
#, fuzzy
msgid "Code folding"
msgstr "Eranklappen aschalten"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "All ënnergeuerdnet Quellcodebléck eran/erausklappen"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Eran- oder Erausklappen vun allen Ënnerpunkten vun engem Quellcodeblock. Bei "
"gedréckter Shift Tast gëtt den Géigendeel gemat wann op d'Symbol geklickt "
"gëtt."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Markéierungen benotzen fir Feeler beim compiléieren unzeweisen"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Ob Markéierungen (gewellten Stricher) sollen benotzt ginn fir Zeilen ze "
"zeechnen an deenen den Compiler Feeler oder Warnungen fonnt huet"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Eng nei Zeil läscht d'Ofstänn um Enn vun der Zeil vun virdrun"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr ""
"Beim wiessel an eng nei Zeil, ginn d'Ofstänn um Enn vun der Zeil vun virdrun "
"geläscht"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Kolonn fir den automateschen Zeilenëmbroch"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Kommentaremschaltzeechen:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"Eng Zeechenketten, déi bei engem Zeilenkommentar benotzt gëtt, fir den "
"Kommentar ze markéieren den duerch en Tastenkierzel an- oder ausgeschalt "
"kann ginn."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Fonctiounen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Fonctiounen"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Breet:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Breet an Buschtawen vun enger eenzelnen Aréckung"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Automatesch arécken Modus:"
#: ../data/geany.glade.h:143
#, fuzzy
msgid "Detect type from file"
msgstr "Aus dem Fichier erausfannen"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Ob den Aréckungstyp mat Hëllef vum Inhalt vum Fichier beim opmaachen vum "
"Fichier soll erausfonnt ginn"
#: ../data/geany.glade.h:145
#, fuzzy
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "T_abs an Espacen"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Ofstänn benotzen wann déi ganz Aréckung méi kleng ass wei d'Breet vun engem "
"Tabulator, soss déi zwee benotzen"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "_Espacen"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Espacen benotzen fir anzerécken."
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "_Tabs"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Een Tab pro Aréckung benotzen"
#: ../data/geany.glade.h:151
#, fuzzy
msgid "Detect width from file"
msgstr "Aus dem Fichier erausfannen"
#: ../data/geany.glade.h:152
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Ob den Aréckungstyp mat Hëllef vum Inhalt vum Fichier beim opmaachen vum "
"Fichier soll erausfonnt ginn"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Mat der Tabulator Tast arécken"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Tabulator an Shift+Tabulator récken den Text eran oder eraus aplaz en "
"Tabulator Zeechen anzefügen"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Aréckung:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Aréckung"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Code Vervollstännegung"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Duerch drécken vun enger Tast en kuerzt Stéck Code zu engem méi komplexen "
"Text erweideren"
#: ../data/geany.glade.h:160
#, fuzzy
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Automatesch XML Tag Vervollstännegung"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Automatesch weiderfueren bei Kommentaren iwwert en puer Zeilen"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Verlängert den Kommentarberäich an den Sproochen C, C++ an Java, wann eng "
"nei Zeil an engem Kommentar derbäi gesat gëtt."
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Automatesch Vervollstännegung vun bekannten Symboler an oppenen Fichieren "
"(Fonctiounsnimm, global variabelen, ...)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Max. Unzuel un Virschléi fir Vervollstännegung vun Symboler:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Heischt vun Wuertvervollstännegungslescht"
#: ../data/geany.glade.h:170
#, fuzzy
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Unzuel un agetippten Zeechen fir d'Wuertvervollstännegung:"
#: ../data/geany.glade.h:171
#, fuzzy
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr ""
"D'Unzuel un Zeechen déi néideg sinn, fir d'Lescht mat der automatescher "
"Wuertvervollstännegung unzeweisen"
#: ../data/geany.glade.h:172
#, fuzzy
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Héicht vun der Vervollstännegungslescht"
#: ../data/geany.glade.h:173
#, fuzzy
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr ""
"Maximal Unzuel un Virschléi déi an der Vervollstännegungslescht ugewisen "
"sollen ginn"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Vervollstännegungen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Klameren ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Klameren automatesch zoumaachen wann eng Klamer opgemaach gëtt"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Einfach Gänseféisercher ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
#, fuzzy
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Einfach Gänseféisercher beim antippen automatesch zoumaachen"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Gewellten Klameren"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Ronn Klameren automatesch zoumaachen wann eng Klamer opgemaach gëtt"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Eckeg Klameren [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Eckeg Klameren automatesch zoumaachen wann eng Klamer opgemaach gëtt"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Duebel Gänseféisercher \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Duebel Gänseféisercher beim antippen automatesch zoumaachen"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Gänseféisercher an Klammeren automatesch zoumaachen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Vervollstännegungen"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Syntaxervirhiewung emdréinen"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Hëllef fir d'Aréckung uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr "Weist eng getëppelt Linn un fir d'Aréckung ze erliichteren"
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Espacen uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Markéiert Ofstänn mat Punkten an Tabulatoren mat Feiler"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Zeilenenn uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Zeechen fir Zeilenenn uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Zeilennummer uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Weist oder verstoppt den Rand mat den Zeilennummeren"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Markéierungsrand uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Weist oder verstoppt den klengen Rand riets vun den Zeilennummeren, den "
"benotzt gëtt fir d'Markéierungen unzeweisen"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Um Enn vum Dokument net méi weiderscrollen"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr "Ob um Enn vum Dokument nach eng Säit laang weidergescrollt kann ginn"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Uweisen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
#, fuzzy
msgid "Column:"
msgstr "Firma:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Stellt d'Faarf vun der Ëmbrochhëllef fir laang Zeilen an"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Faarf auswielen"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"D'Embrochhëllef fir laang Zeilen ass eng denn vertikal Linn an der "
"Editorsfënster. Se hëlleft dobäi laang Zeilen ze markéieren an dobäi op en "
"eventuellen Zeilenembroch hinzeweisen. Wäerter méi grouss wei 0 ginn Kolonn "
"un an där d'Linn soll ugewisen ginn."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Zeil"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Setzt eng vertikal Linn an d'Editorsfënster bei d'Positioun vum Curseur déi "
"uginn gouf (kuckt ënnen)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Hannergrond"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"D'Hannergrondfaarf vun den Zeechen, déi hannert der Curseurspositioun stin "
"dei festgeluegt gouf (kuckt ënnen), gëtt an dei Faarf geännert déi uginn "
"gouf. (praktesch fir proportional Schrëften."
#: ../data/geany.glade.h:213
#, fuzzy
msgid "Enabled"
msgstr "Aschalt_en"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Zeilenlängt markéieren bei:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Deaktivéiert"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:220
#, fuzzy
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Läscht Ofstänn an Tabulatoren um Enn vun enger Zeil"
#: ../data/geany.glade.h:221
#, fuzzy
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Pad bei d'Geschir</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:224 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Editor"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Nei Fichieren vun der Kommandozeil aus opmaachen"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr ""
"Mëscht en neien Fichieren op fir all Fichiersnumm den an der Kommandozeil "
"aginn gouf mä net existéiert"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Standard Zeechen fir Zeilenenn:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Nei Fichieren</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Standard Zeechencodéierung (nei Fichieren):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Stellt dei standard Zeechencodéierung fir nei Fichieren an"
#: ../data/geany.glade.h:230
#, fuzzy
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Eng bestëmmten Zeechencodéierung beim opmaachen vun Fichieren benotzen"
#: ../data/geany.glade.h:231
#, fuzzy
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Dës Optioun deaktivéiert d'automatesch Erkennung vun der Zeechencodéierung "
"beim opmaachen vun Fichieren an mëscht den Fichier mat der Zeechencodéierung "
"op déi uginn gouf (am Prinzip net néideg)"
#: ../data/geany.glade.h:232
#, fuzzy
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Standard Zeechencodéierung (Fichieren déi existéieren):"
#: ../data/geany.glade.h:233
#, fuzzy
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Stellt dei standard Zeechencodéierung beim opmaachen vun Fichieren an"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Zeechencodéierungen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Garantéiert dass déi Läscht Zeil vum Fichier eidel ass."
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Garantéiert dass um Enn vum Fichier ëmmer eng eidel Zeil steet."
#: ../data/geany.glade.h:237
#, fuzzy
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Garantéiert dass déi Läscht Zeil vum Fichier eidel ass."
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Läscht Ofstänn an Tabulatoren um Zeilenenn"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Läscht Ofstänn an Tabulatoren um Enn vun enger Zeil"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Tabs duerch Espacen ersetzen"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "All Tabs am Dokument duerch Espacen ersetzen"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Fichieren späicheren</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Unzuel vun den fir d'läscht opgematen Fichieren:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr ""
"Setzt d'Unzuel un Fichieren déi an der Lescht vun den fir d'läscht opgematen "
"Fichieren ugewisen ginn."
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Zäitintervall zum Préiwen vun Ännerungen um Fichier:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Wei oft kontrolléiert soll ginn op den Fichier op der Festplack changéiert "
"huet. Null deaktivéiert d'Kontrolléieren."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Fichieren"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminal:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Browser:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"En Terminal Emulator wei xterm, gnome-terminal oder konsole (en sollt den -e "
"Argument unhuelen)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Pad (an aner argumenter) zu ärem Browser"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Pad bei d'Geschir</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Kontext Aktioun:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Kontextaktiouns Commande. Dat aktuell ausgewielten Wuert kann mat %s benotzt "
"ginn. Et kann iwwerall an der Commande virkommen an gëtt virun der "
"Ausféierung ersat."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Commanden</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:236 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Geschir"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "E-mail Adress vum Entwéckler"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Initialen vum Numm vun Entwéckler"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Ufänglech Versiounsnummer"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Ufänglech Versiounsnummer vun engem neien Fichier"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Numm vun der Firma"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Entwéckler:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Firma:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "E-mail Adress:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Initialen:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Den Numm vum Entwéckler"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Joer:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: ../data/geany.glade.h:272
#, fuzzy
msgid "Date & time:"
msgstr "Datum & Zäit:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Gidd den Datumsformat fir den Specificateur {datetime} an. Dobäi kënnen all "
"déi Specificateuren benotzt ginn déi och an der ANSI C Fonctioun 'strftime' "
"benotzt kënnen ginn."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Gidd den Datumsformat fir den Specificateur {year} an. Dobäi kënnen all déi "
"Specificateuren benotzt ginn déi och an der ANSI C Fonctioun 'strftime' "
"benotzt kënnen ginn."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Gidd den Datumsformat fir den Specificateur {date} an. Dobäi kënnen all déi "
"Specificateuren benotzt ginn déi och an der ANSI C Fonctioun 'strftime' "
"benotzt kënnen ginn."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Donnéeën vir Virlagen</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Virlagen"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "Ä_nneren"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Tastatur Kierzel</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Kierzel"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Commande:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr ""
"Pad zur Commande fir Fichieren ze drécken (benotzt %f fir den Numm vum "
"Fichier)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Eng extern Commande fir ze drécken benotzen"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Zeilennummer drécken"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Mat Zeilennummeren drécken "
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Säitenzuel drécken"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr ""
"Säitenzuel um Enn vun all Säit uginn. Duerfir ginn 2 Zeilen vun der Säit "
"gebraucht."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Kappzeil drécken"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Eng Kappzeil op all Säit setzen mat der Unzuel un Säiten, den Numm vum "
"Fichier an dem aktuellen Datum (c.f. Ënnen). Duerfir ginn 3 Zeilen vun der "
"Säit gebraucht"
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Den Basisnumm vum gedréckten Fichier benotzen."
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Nemmen den Basisnumm (ouni den Pad) vum gedréckten Fichier drécken"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Format vum Datum:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Gidd en Datumsformat an, den fir d'Kappzeil benotzt gëtt. Dobäi kënnen all "
"déi Specificateuren benotzt ginn déi och an der ANSI C Fonctioun 'strftime' "
"benotzt kënnen ginn."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "GTK-Dréckënnerstëtzung benotzen"
#: ../data/geany.glade.h:296
#, fuzzy
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Zeechencodéierung:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Drécken"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "D'Schrëft fir den Terminal astellen"
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Schrëft fir den Terminal:"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Virdergrondfaarf:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Hannergrondfaarf:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Zeilen zeréckscrollen"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Shell:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Virdergrondfaarf vum Text am Terminal astellen"
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Hannergrondfaarf vum Text am Terminal astellen"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr "Gëtt d'Unzuel un Zeilen un dei een am Terminal kann zeréckscrollen"
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr ""
"Den Pad vun der Shell astellen déi innerhalb der Terminal emulatioun gestart "
"soll ginn"
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Bei Tastendrock scrollen"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Ob bei engem Tastendrock bis zum Schluss gescrollt soll ginn"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Bei enger Ausgab scrollen"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Leet fest ob d'Fënster bei enger Ausgab gescrollt soll gin."
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Curseur blénkt"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Ob den Curseur blénken soll"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Tastenkierzel vun Geany iwwerschreiwen"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Erlaabt dem VTE Tastenkierzel ze emfänken (ofgesinn vun den Fokus Commanden)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Menüskierzel deaktivéiren (standardméisseg F10)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Dës Optioun deaktivéiert den Kierzel fir d'Menüsleescht unzeweisen "
"(standardméisseg F10). Deaktivéierung kann nëtzlech sinn, wann dier z.B. den "
"Midnight Commander an der VTE benotzt."
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Dem Pad vum aktuellen Fichier nogoen"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr ""
"Ob \"cd $path\" soll ausgefouert soll ginn wann tëschent oppenen Fichieren "
"gewiesselt gëtt"
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Programmer am VTE ausféieren"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Den Run-Skript, den normalerweis benotzt gëtt fir den Status vun "
"ausgefouerten Programmer zeréckzeginn, net benotzen"
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Run-Skript net benotzen"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Programmer an der VTE ausféieren aplaz eng nei Terminalfënster opzemaachen. "
"Opgepasst: Programmer an déi an der VTE ausgefouert ginn, kënnen net "
"gestoppt ginn."
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Zougrëffsrechter:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:328
#, fuzzy
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Pad bei d'Geschir</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
#, fuzzy
msgid "Various"
msgstr "V_ireg"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Eegenschaften vum Projet"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Numm vum Fichier:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Numm:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Beschreiwung:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Basis Pad:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Muster vum Fichiersnumm:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Basisordner an dem all d'Fichieren vum Projet leien. Dier kënnt en Ordner "
"wielen deen et schon gëtt oder awer en neien Ordner uginn. Den Pad kann an "
"absoluter oder relativer Form uginn ginn."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:234
msgid "Project"
msgstr "Projet"
#: ../data/geany.glade.h:339
#, fuzzy
msgid "Display:"
msgstr "Uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:340
#, fuzzy
msgid "Custom"
msgstr "Ausschneiden"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Uewen"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Ënnen"
#: ../data/geany.glade.h:344
#, fuzzy
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Astellungen"
#: ../data/geany.glade.h:345
#, fuzzy
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "Gesc_hirleescht verstoppen"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Fichier"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Nei (mat _Virlag)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "_Fir d'läscht opgemaach"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "A_ll späicheren"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "_Nei lueden"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Nei _lueden als"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Saitenastell_ungen"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Aner Dokumenter _zoumaachen"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "A_lles zoumaachen"
#: ../data/geany.glade.h:356
#, fuzzy
msgid "_Commands"
msgstr "Commande"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:343
#, fuzzy
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "Aktuell Zeil(en) ausschneiden"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:340
#, fuzzy
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "Aktuell Zeil(en) kopéieren"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:295
#, fuzzy
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "Aktuell Zeil(en) löschen"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:292
#, fuzzy
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Zeil oder Auswiel ko_péieren"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:353
#, fuzzy
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Aktuell Zeil(en) auswielen"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:356
#, fuzzy
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Aktuellen Abschnitt auswielen"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:395
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "Au_swiel un den Terminal schecken"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:397
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:367
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Gr_ouss an Klengschreiwen an der Auswiel vertauschen"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:302
#, fuzzy
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Aktuell Zeil tauschen"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "Zeil(en) _kommentéiren"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "Zeil(en) auskomme_ntéiren"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "Kommen_téierung ëmdréinen"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "Mé_i arécken"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "M_anner arécken"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:386
#, fuzzy
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Intelligent Arécken"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "Au_swiel verschécken un"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Kommentar _afügen"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "A_stellungen"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:421
#, fuzzy
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Astellungen"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "_Nächsten fannen"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "_Viregen fannen"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "An den F_ichieren fannen"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "E_rsetzen"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Nächsten _Message"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "M_essage vun virdrun"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:470
#, fuzzy
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Bei déi nächst Markéierung goen"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:473
#, fuzzy
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Bei d'Markéierung vun virdrun goen"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Zur Zeil _goen"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:433
#, fuzzy
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Déi nächst Auswiel fannen"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:435
#, fuzzy
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Vireg Auswiel fannen"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:452
#, fuzzy
msgid "_Mark All"
msgstr "_Make all"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Bei d'Declaratioun vum T_ag goen"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "_Usicht"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Schrë_ft änneren"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "_Zousätzlech Infofënsteren aus- oder ablennen"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "Vollbild_schierm"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Noriichtenfënster u_weisen"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "_Geschirleescht uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Säitenleescht u_weisen"
#: ../data/geany.glade.h:397
#, fuzzy
msgid "_Color Schemes"
msgstr "_Faarwe auswielen"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "_Markéierungsrand uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Zei_lennummer uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Espacen u_weisen"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Zeilen_enn uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "_Aréckungshëllef uweisen"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Dokument"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "Opteschen Zei_lenëmbroch"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Zeilenem_broch"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "_Automatesch arécken"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Type vun _Aréckung"
#: ../data/geany.glade.h:408
#, fuzzy
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Aus dem Fichier erausfannen"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "T_abs an Espacen"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "_Nëmmen liesen"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "Unicode BOM schrei_wen"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Den _Typ vun Fichier definéiren"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Z_eechencodéierung setzen"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Zeilen_enn festleeën"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Konvertéieren an anstellen op _CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Konvertéieren an anstellen op _LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Konvertéieren an anstellen op CR (_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "Of_stänn um Zeilenenn läschen"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Tabulatoren duerch Ofstänn e_rsetzen"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "_Ofstänn duerch Tabulatoren ersetzen"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "Alles Zesumme_klappen"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "Alles Era_usklappen"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "_Markéierung ewechmaachen"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Feelermarké_ierungen ewechmaachen"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Projet"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "_Nei"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Opmaachen"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "Fi_r d'läscht opgematen Projeten"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Zoumaachen"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:440
#, fuzzy
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "_Automatesch arécken"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "_Erstellen"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "_Geschir"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "_Configuratioun nei lueden"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Fichieren fir d'K_onfiguratioun"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Faarwe auswielen"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "_Wierder zielen"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Ta_gs lueden"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "_Hëllef"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Kierzel"
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Debug Messagen"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "_Websäit"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "_Net späicheren"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Symboler"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenter"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Compiler"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Messagen"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Notizen"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "Iwwert Geany"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "En klenge an schnelle IDE"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(compiléiert den %s oder méi spéit)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Info"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Entwéckler"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "Haaptentwéckler"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "Entwéckler"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "Iwwersetzungskoordinator"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Iwwersetzer"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Vireg Iwwersetzer"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Kollaborateuren"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr ""
"E puer Kollaborateuren (fir eng méi detailléiert Lescht, kuckt an den "
"Fichier %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Credits"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Lizenz"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Den Lizenztext konnt net fonnt ginn, gitt w.e.g. op http://www.gnu.org/"
"licenses/gpl-2.0.txt fir den Text online ze liesen."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr ""
#: ../src/build.c:786
#, fuzzy
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Konnt d'Aarbechtsverzeechnis net an \"%s\" änneren"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (am Ordner: %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Prozess feelgeschloen (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Konnt d'Aarbechtsverzeechnis net an \"%s\" änneren"
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "Konnt \"%s\" net ausféieren (Start Skript konnt net erstallt ginn)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
"Konnt den Fichier net am VTE ausféieren, well en wahrscheinlech eng Commande "
"enthält"
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Konnt den Terminal \"%s\" net fannen (kontrolléiert den Pad fir bei den "
"Terminal an den Astellungen)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Compiléieren feelgeschloen."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Compiléieren mat Erfolleg ofgeschloss."
#: ../src/build.c:1395
#, fuzzy
msgid "Custom Text"
msgstr "Make mat eegenem Ziel"
#: ../src/build.c:1396
#, fuzzy
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr ""
"Gidd d'benotzerdefinéiert Optiounen hei an. Den ganzen Text gëtt sou un Make "
"weiderginn."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "_Nächsten Feeler"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "_Viregen Feeler"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
#, fuzzy
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Benotzerdefinéiert Commanden setzen"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Aktuellen Fichier erstellen"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Den aktuellen Fichier mat Make an mam standard Ziel erstellen"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Den aktuellen Fichier mat Make erstellen an en Ziel uginn"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Den aktuellen Fichier mat Make compiléieren"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Prozess konnt net gestoppt ginn (%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Keng weider Feelermeldungen"
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Label"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Commande"
#: ../src/build.c:1969
#, fuzzy
msgid "Working directory"
msgstr "%s (am Ordner: %s)"
#: ../src/build.c:1970
#, fuzzy
msgid "Reset"
msgstr "Eraus zoomen"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, fuzzy, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "Commanden fir %s"
#: ../src/build.c:2101
#, fuzzy
msgid "No filetype"
msgstr "Den _Typ vun Fichier definéiren"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
#, fuzzy
msgid "Error regular expression:"
msgstr "_Grep regulär Ausdréck"
#: ../src/build.c:2138
#, fuzzy
msgid "Independent commands"
msgstr "Benotzerdefinéiert Commanden setzen"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2179
#, fuzzy
msgid "Execute commands"
msgstr "Benotzerdefinéiert Commanden setzen"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2349
#, fuzzy
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Benotzerdefinéiert Commanden setzen"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Compiléiren"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
#, fuzzy
msgid "_Execute"
msgstr "Ausféieren"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Make Custom _Target"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Make _Object"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
#, fuzzy
msgid "_Make"
msgstr "Make:"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "_Make all"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Well dier wierklech ophalen?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, fuzzy, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "Fichier %s gespäichert."
msgstr[1] "Fichier %s gespäichert."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "All net gespäichert Ännerungen ginn verluer."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Well dier wierklech '%s' nei lueden?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Bei d'Zeil goen"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Gitt d'Zeil an bei déi dier wëllt goen:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr ""
"Stellt w.e.g. den Fichierstyp fir den aktuellen Fichier an éier dier dës "
"Fonctioun benotzt."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "yyyy/mm/dd"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "Benotzerdefinéierten Format fir den Dat_um benotzen"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Benotzerdefinéierten Format fir den Datum"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Hei kann en benotzerdefinéierten Datumsformat aginn ginn. Dobäi kënnen all "
"d'Spécificateuren benotzt ginn, déi och an der ANSI C Fonctioun strftime "
"virkommen."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "Den Datumsformat konnt net changéiert ginn (wahrscheinlech ze laang)."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Keng weider Meldungen."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Konnt den fichier %s (%s) net opmaachen"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Aus dem Fichier erausfannen"
#: ../src/dialogs.c:229
#, fuzzy
msgid "West European"
msgstr "_Westeuropäesch"
#: ../src/dialogs.c:231
#, fuzzy
msgid "East European"
msgstr "Ost_europäesch"
#: ../src/dialogs.c:233
#, fuzzy
msgid "East Asian"
msgstr "Ost_asiatesch"
#: ../src/dialogs.c:235
#, fuzzy
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "_Südost & Südwest Asien"
#: ../src/dialogs.c:237
#, fuzzy
msgid "Middle Eastern"
msgstr "_Mëttleren Osten"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "_Méi Optiounen"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "_Verstoppten Fichieren uweisen"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Zeechencodéierung setzen:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Definéiert d'Zeechencodéierung fir den Fichier, wann se net erausfonnt kann "
"ginn. Dëst ass praktesch wann dier wësst dass Geany d'Zeechencodéierung vum "
"Fichier net kann erausfannen.\n"
"Wann dier en puer Fichieren auswielt, ginn se alleguer mat der ausgewielten "
"Zeechencodéierung opgemaach."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Den Typ vun Fichier definéiren"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Definéiert den Fichierstyp fir den Fichier, wann en net mat der Endung "
"erausfonnt kann ginn.\n"
"Wann dier en puer Fichieren auswielt, ginn se alleguer mat dem ausgewielten "
"Fichierstyp opgemaach."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Fichier opmaachen"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Mëscht den Fichier am schreifgeschützten Modus op. Wann méi wei een Fichier "
"opgemaach gëtt, dann sinn se all Schreifgeschützt."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Aus der Endung vum Fichier erausfannen"
#: ../src/dialogs.c:545
#, fuzzy
msgid "Overwrite?"
msgstr "I_wwerschreiwen"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr ""
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Fichier späicheren"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "Ëmb_enennen"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Den Fichier späicheren an ëmbenennen"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "Fichier an engem neien tab _opmaachen"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Den momentan oppenen Fichier op loossen an den neien gespäicherten Fichier "
"an engem neien Tab opmaachen"
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Feeler"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Fro"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Warnung"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Informatioun"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_Net späicheren"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Den Fichier '%s' ass net gespäichert."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Well dier virum zoumaachen späicheren?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Schrëft auswielen"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Et ass en Feeler opgetrueden oder d'Informatiounen vum Fichier konnten net "
"fonnt ginn (e.g. vun engem neien Fichier)"
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "onbekannt"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Eegenschaften"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Typ</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Gréisst:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Plaz:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Schreifgeschützt:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(nëmmen am Geany)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Zeechencodéierung:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(mat BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(ouni BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Modifiéiert:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Geännert:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Zougrëff:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Zougrëffsrechter:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Liesen:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Schreiwen:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Ausféieren"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Besëtzer:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Anerer"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Den Fichier %s as zou"
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Neien Fichier \"%s\" opgemaach."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Konnt den fichier %s (%s) net opmaachen"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Den Fichier \"%s\" as keen gültegen %s."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Den Fichier \"%s\" ass keen Text Fichier oder d'Zeechencodéierung gëtt net "
"ënnerstetzt"
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Den Fichier \"%s\" konnt net richteg opgemaach ginn an ass ofgeschnidden "
"ginn. Dëst kann virkommen wann den Fichier en NULL Byte enthält. Wann dier "
"den Fichier elo späichert, kinnt dier Donnéeën verléieren. Den Fichier gouf "
"als schreifgeschützt agestallt."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Espacen"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Tabs"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Tabs an Espacen"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Stellt den Aréckungsmodus %s fir %s an."
#: ../src/document.c:1055
#, fuzzy, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Stellt den Aréckungsmodus %s fir %s an."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Fichier %s nei gelueden"
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Fichier %s opgemach(%d%s)"
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", schreifgeschützt"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Feeler beim ëmbenennen vum Fichier"
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Et ass en Feeler geschitt beim konvertéiren vum Fichier vun UTF-8 an \"%s\". "
"Den Fichier ass net gespäichert."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Feelermeldung: %s\n"
"Et as en Feeler em \"%s\" (Zeil: %d, Kolonn: %d) geschitt."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Feelermeldung: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Feeler beim späicheren vum Fichier (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Feeler beim späicheren vum Fichier"
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Fichier %s gespäichert."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" konnt net fonnt ginn."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "D'Sich um Ufank resp. Enn vum Dokument weiderféieren?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Keng Iwwerteneestëmmung fond fir \"%s\"."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: %d mol gouf \"%s\" duerch \"%s\" ersaat."
msgstr[1] "%s: %d mol gouf \"%s\" duerch \"%s\" ersaat."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Wierklech nei lueden?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Den Fichier '%s' um Disque ass manner al wei\n"
"déi Versioun déi am Moment op ass."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr ""
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Probéieren den Fichier nach eng kéier ze späicheren?"
#: ../src/document.c:2862
#, fuzzy, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Den Fichier \"%s\" konnt net fonnt gin!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Breet vun engem Tab aginn"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "D'Unzuel un Espacen aginn déi en Tab sollen ersetzen"
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr ""
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Keltesch"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Griichesch"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Nordesch"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Südeuropäesch"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Westlech"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Baltesch"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Zentraleuropäesch"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrillesch"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Kyrillesch/Russesch"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Kyrillesch/Ukrainesch"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Rumänesch"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arabesch"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebräesch"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Hebräesch visuell"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Armenesch"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Georgesch"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Thai"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Türkesch"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesesch"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Vereinfacht chinesesch"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Traditionellt chinesesch"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japanesch"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Koreanesch"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Ouni Zeechencodéierung"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Westeuropäesch"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "Ost_europäesch"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Ost_asiatesch"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_Südost & Südwest Asien"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "_Mëttleren Osten"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s Quellcode Fichier"
#: ../src/filetypes.c:84
#, fuzzy, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s Quellcode Fichier"
#: ../src/filetypes.c:311
#, fuzzy
msgid "Shell script"
msgstr "Shell Skript Fichier"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML Dokument"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Cascading StyleSheet"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Config Fichier"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Fichier mat enger Gettext Iwwersetzung"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Programméiersproochen"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Skriptsproochen"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "_Markup Sproochen"
#: ../src/filetypes.c:723
#, fuzzy
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "Verschiddenes"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "All d'Quellen"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "All d'Fichieren"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Schlechten regulären Ausdrock fir den Typ vun Fichier %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "ouni Titel"
#: ../src/highlighting.c:1225 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Konnt den Fichier '%s' net fannen."
#: ../src/highlighting.c:1297
msgid "Default"
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1336
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Den aktuellen Fichier mat Make an mam standard Ziel erstellen"
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1358
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "_Faarwe auswielen"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Fichier"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr "Zwëschenspäicher"
#: ../src/keybindings.c:226
msgid "Select"
msgstr "Auswielen"
#: ../src/keybindings.c:227
msgid "Format"
msgstr "Format"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Insert"
msgstr "Afügen"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Settings"
msgstr "Astellungen"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Search"
msgstr "Sichen"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Go to"
msgstr "Goen"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Usicht"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: ../src/keybindings.c:235 ../src/keybindings.c:582 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Erstellen"
#: ../src/keybindings.c:237 ../src/keybindings.c:607
msgid "Help"
msgstr "Hëllef"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr "Fokusséiren"
#: ../src/keybindings.c:239
msgid "Notebook tab"
msgstr "Tab"
#: ../src/keybindings.c:248 ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Nei"
#: ../src/keybindings.c:250 ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Opmaachen"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Ausgewielten Fichier opmaachen"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Späicheren"
#: ../src/keybindings.c:257 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Späicheren als"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Alles späicheren"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Drécken"
#: ../src/keybindings.c:264 ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Zoumaachen"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Alles zoumaachen"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Fichier nei lueden"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Réckgängeg"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Widderhuelen"
#: ../src/keybindings.c:299
#, fuzzy
msgid "Delete to line end"
msgstr "Aktuell Zeil(en) löschen"
#: ../src/keybindings.c:305
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Bei dei aktuell Zeil scrollen"
#: ../src/keybindings.c:307
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Eng Zeil no uewen scrollen"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Eng Zeil no ennen scrollen"
#: ../src/keybindings.c:311
msgid "Complete snippet"
msgstr "Code vervollstännegen"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Mauszeiger am Codestéck beweegen"
#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Keng Vervollstännegung vun Code"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Kontext Aktioun"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Wuert vervollstännegen"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Calltip uweisen"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Lescht mat den Makroen uweisen"
#: ../src/keybindings.c:325
#, fuzzy
msgid "Word part completion"
msgstr "Code Vervollstännegung"
#: ../src/keybindings.c:327
#, fuzzy
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Zeil(en) kommentéiren"
#: ../src/keybindings.c:329
#, fuzzy
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Zeil(en) kommentéiren"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Ausschneiden"
#: ../src/keybindings.c:336
msgid "Copy"
msgstr "Kopéieren"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Afügen"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Alles Auswielen"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Aktuellt Wuert auswielen"
#: ../src/keybindings.c:359
#, fuzzy
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Bei dat Deelwuert vun virdrun goen"
#: ../src/keybindings.c:361
#, fuzzy
msgid "Select to next word part"
msgstr "Bei dat nächst Deelwuert goen"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Kommentéierung ëmdréinen"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Zeil(en) kommentéiren"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Zeil(en) auskommentéiren"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Méi arécken"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Manner arécken"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Aréckung ëm een Ofstand vergréisseren"
#: ../src/keybindings.c:384
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Aréckung ëm een Ofstand verklengeren"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Un d'Benotzerdefinéiert Commande 1 schécken"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Un d'Benotzerdefinéiert Commande 2 schécken"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Un d'Benotzerdefinéiert Commande 3 schécken"
#: ../src/keybindings.c:400
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Zeil(en) kommentéiren"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Datum afügen"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:426 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Fannen"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Nächsten fannen"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Viregen fannen"
#: ../src/keybindings.c:437 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Ersetzen"
#: ../src/keybindings.c:439 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "An den Fichieren fannen"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Nächsten Message"
#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Previous Message"
msgstr "Viregen Message"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "An allen Dokumenter nosichen"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Am Dokument nosichen"
#: ../src/keybindings.c:457 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Eng Positioun no vir goen"
#: ../src/keybindings.c:459 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Eng Positioun no hannen goen"
#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Bei déi passend Klamer goen"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Markéierung setzen"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Bei d'Definitioun vum Tag goen"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Bei d'Declaratioun vum Tag goen"
#: ../src/keybindings.c:481
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Un den Ufank vun der Zeil goen"
#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Un den Enn vun der Zeil goen"
#: ../src/keybindings.c:485
#, fuzzy
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Un den Enn vun der Zeil goen"
#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Bei dat Deelwuert vun virdrun goen"
#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Bei dat nächst Deelwuert goen"
#: ../src/keybindings.c:494
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Zousätzlech Infofënstern an/ausblennen"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Vollbildschierm"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Noriichtenfënster verstoppen"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Saitenleescht un an ausschalten"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Eran zoomen"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Eraus zoomen"
#: ../src/keybindings.c:508
#, fuzzy
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Eraus zoomen"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Zum Editor wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "An d'Sichfënster wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:517
#, fuzzy
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Noriichtenfënster u_weisen"
#: ../src/keybindings.c:519
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Zum Compiler wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:521
#, fuzzy
msgid "Switch to Messages"
msgstr "An d'Saitenleescht wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "An den Notizblock wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "An den VTE wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:527
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "An d'Saitenleescht wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:529
#, fuzzy
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "An d'Saitenleescht wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:531
#, fuzzy
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Zum Dokument wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Zum lenken Dokument wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Zum rietsen Dokument wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Zum läscht benotzten Dokument wiesselen"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Move document left"
msgstr "Dokument no lenks beweegen"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document right"
msgstr "Dokument no riets beweegen"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document first"
msgstr "Dokument un den Ufank beweegen"
#: ../src/keybindings.c:550
msgid "Move document last"
msgstr "Dokument un den Schluss beweegen"
#: ../src/keybindings.c:555
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Visuellen Zeilenembroch emschalten"
#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Automateschen Zeilenembroch emschalten"
#: ../src/keybindings.c:561
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Ofstänn duerch Tabulatoren ersetzen"
#: ../src/keybindings.c:563
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Aktuell Fal emdréinen"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Zesummeklappen"
#: ../src/keybindings.c:567
msgid "Unfold all"
msgstr "Erausklappen"
#: ../src/keybindings.c:569
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Lescht mat den Symboler nei lueden"
#: ../src/keybindings.c:571
#, fuzzy
msgid "Remove Markers"
msgstr "_Markéierung ewechmaachen"
#: ../src/keybindings.c:573
#, fuzzy
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Feelermarké_ierungen ewechmaachen"
#: ../src/keybindings.c:575
#, fuzzy
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Feelermarké_ierungen ewechmaachen"
#: ../src/keybindings.c:580 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Compiléieren"
#: ../src/keybindings.c:584
msgid "Make all"
msgstr "Make all"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make custom target"
msgstr "Make mat eegenem Ziel"
#: ../src/keybindings.c:589
msgid "Make object"
msgstr "Make object"
#: ../src/keybindings.c:591
msgid "Next error"
msgstr "Nächsten Feeler"
#: ../src/keybindings.c:593
msgid "Previous error"
msgstr "Viregen Feeler"
#: ../src/keybindings.c:595
msgid "Run"
msgstr "Ausféiren"
#: ../src/keybindings.c:597
msgid "Build options"
msgstr "Optiounen fir d'Erstellung"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Faarwe Auswieler uweisen"
#: ../src/keybindings.c:849
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastatur Kierzel"
#: ../src/keybindings.c:861
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Déi folgend Kierzel kënnen agestallt ginn:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Hei kënnt dier aginn wat dier wëllt, benotzt et wei en Notizbuch"
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Konnt verschidden Sëtzungsfichieren net lueden."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Debug Messagen"
#: ../src/log.c:183
#, fuzzy
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Sichen"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
"Setzt Kolonnennummer am fir d'éischt opgematen Fichier. Sënnvoll nëmmen an "
"Kombinatioun mat der Optioun -l oder --line"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "En Alternativen Configuratiounsordner benotzen."
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Weist déi ënnerstëtzen Fichierstypen un"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Globalen Tag Fichier erstellen (Dokumentatioun beuechten)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "C/C++ Präprozessor iwwersprangen, wann en Tag Fichier erstallt gëtt"
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr ""
"Fichieren net an enger schonns lafenden Instanz, mä an enger neien Instanz "
"opmaachen"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr ""
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr ""
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Setzt d'Zeilennummer am fir d'éischt opgematen Fichier"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "D'Noriichtenfënster beim Start net uweisen"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr ""
"Automatesch Vervollstännegungsdonnéeen net lueden (Dokumentatioun beuechten)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Keng PlugIns lueden"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Den Installatiounsordner vun Geany ausginn"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr ""
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Fichieren aus der Sëtzung vun virdrun net lueden"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Keng Ënnerstëtzung fir den Terminal lueden"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "Den Numm vum Fichier libvte.so"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Ausféierlech Angaben"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Versioun uweisen an nees erausgoen"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FICHIEREN...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, fuzzy, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "(compiléiert den %s oder méi spéit)"
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Elo Beweegen?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr "Geany muss ären aalen Configuratiounsordner virum Start beweegen."
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr "Ären Configuratiounsordner as vun \"%s\" no \"%s\" beweegt ginn."
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work