Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6558 lines (5070 sloc) 170.439 kb
# Catalan translations for Geany package.
# Copyright (C) 2007-2011 by Geany's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# toni <topi@elpiset.net>, 2007-2011.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-26 23:58+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Entorn Integrat de Desenvolupament"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Un IDE lleuger i veloç que usa GTK2"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "_Formata"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "I_nsereix"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Insereix Entrada al _ChangeLog"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Insereix Descripció de la _Funció"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Insereix Comentari _Multilínia"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Més"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Insereix C_apçalera de Fitxer"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Insereix Text _GPL"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Insereix Text de Llicència _BSD"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Insereix _Data"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "invisible"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "_Insereix \"include <...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:408
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "_Insereix Espai en Blanc Alternatiu"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Cerca"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Obre el F_itxer Seleccionat"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "Ús de la _Cerca"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Ús de la Cerca de Documents"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Vés a la Definició de l'_Etiqueta"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Acció Conte_xtual"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Cap"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Bàsic"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Caràcters actuals"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Marca parèntesis"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Carrega els fitxers de l'última sessió"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Obre a l'inici els fitxers de l'última sessió"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Carrega l'emulació de terminal virtual"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Indica si l'emulació de terminal virtual (VTE) s'ha de carregar a l'inici. "
"Desactiva-ho si no et cal"
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Activa el suport de connectors"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Inici</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Conserva la mida i posició de la finestra"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Desa la mida i posició de la finestra i la restaura a l'inici"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Confirma la sortida"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Mostra un diàleg de confirmació en sortir"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Tancament</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Directori base:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
"Leave blank to use the current working directory."
msgstr ""
"Directori on començar quan s'obren o desen fitxers. Ha de ser un directori "
"absolut. Deixeu-lo en blanc per usar el directori actual."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Fitxers del projecte:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Directori on començar quan s'obren fitxers del projecte"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Ruta de connectors:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany busca, per defecte, al directori global de la instal·lació i al "
"directori de configuració. El directori especificat serà inspeccionat "
"posteriorment en busca de plugins. Deixeu-lo en blanc per desactivar-la."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Rutes</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Inici"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Avís sonor als errors o quan finalitza la compilació"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
"Indica si cal emetre un so quan apareix un error o quan finalitza el procés "
"de compilació"
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Canvia a la llista de missatges quan hi ha un missatge nou"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Canvia a la pestanya de missatges (a la part de baix de la finestra) quan "
"s'escriu un nou missatge d'estat"
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "No mostreu els missatges d'estat a la barra d'estat"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Suprimeix tots els missatges de la barra d'estat. Els missatges encara es "
"mostraran a la finestra de missatges d'estat."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Autofocus (el focus segueix el ratolí)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Dóna el focus als elements sota el ratolí. Funciona per a la finestra "
"principal, el bloc de notes, els camps de la barra d'eines i l'Emulador de "
"Terminal."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Utilitza el diàlegs d'Obrir/Desar"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
"Defineix si s'utilitzen els diàlegs d'Obrir/Desar nadius o els diàlegs "
"predeterminats GTK"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Miscel·lània</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Torna a començar la cerca i amaga el diàleg sempre"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Torna a començar la cerca i amaga el diàleg sempre"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Torna a començar sempre la cerca des del principi del document i amaga la "
"finestra de Cerca en prémer Cerca Anterior/Següent"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Usa la paraula sota el cursor per als diàlegs de Cerca"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Usa la paraula sota el cursor per als diàlegs de Cerca, Cerca en els Fitxers "
"o Reemplaça quan no hi ha cap selecció"
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Useu el directori del fitxer actual per a la Cerca en Fitxers"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Cerca</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Usa fitxers de sessió basats en projecte"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Indica si es desaran fitxers de sessió de projecte i si s'obriran en reobrir "
"el projecte"
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Desa el fitxer de projecte dins el directori base del projecte"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Si està activat, el fitxer de projecte es desa dins el directori base del "
"projecte en crear un nou project, en comptes de ser creat un directori per "
"damunt del directori base. Enacara és possible canviar la ruta del fitxer de "
"projecte al diàleg de Nou Projecte."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projectes</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Miscel·lània"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "General"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Mostra la llista de símbols"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Activa o desactiva la llista de símbols"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Mostra la llista de documents"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Activa o desactiva la llista de documents"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Mostra la barra lateral"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Posició:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Esquerra"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Dreta"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Barra lateral</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Llista de símbols:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Finestra de missatges:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Editor:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Especifica la font de la finestra de missatges"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Especifica la font de la llista de símbols"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Especifica la font de l'editor"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Tipus de lletra</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Mostra la barra d'estat"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr ""
"Indica si s'ha de mostrar la barra d'estat a la part de baix de la finestra"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Interfície"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Mostra les pestanyes de l'editor"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Mostra el botó del tancament"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Mostra un botó a les pestanyes per tancar fàcilment els fitxers clicant en "
"ell (cal reiniciar Geany)"
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Posició de noves pestanyes:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Les noves pestanyes se situaran a l'esquerra de la llista de pestanyes"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Les noves pestanyes se situaran a la dreta de la llista de pestanyes"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Següent a l'actual"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
"Indica si to place file tabs next to the current tab rather than at the "
"edges of the notebook"
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Doble-clic amaga tots els extres addicionals"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Crida la comanda Visualitza->Mostra o Amaga Tots els Extres"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Canvia a l'últim document utilitzat"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Pestanyes de l'editor</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Barra lateral:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Ubicació de les pestanyes:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Pestanya de notes"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Mostra la _barra d'eines"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "_Annexar la barra d'eines al menú"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr ""
"Empaqueta la barra d'eines al menú principal per estalviar espai vertical"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "_Personalitza la Barra d'Ei_nes"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "_Predeterminat del sistema"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Imatges _i text"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Només _imatges"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Només _text"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Estil de les icones</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "_Predeterminat del sistema"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "Icones _xicotetes"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "Icones _molt xicotetes"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "Icones _grans"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Mida de les scones:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Barra d'eines</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Barra d'Eines"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Ajust de línia"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Trenca les línies al final de la finestra i continua-les a la línia següent. "
"Aquesta opció és molt costosa per a document llargs, per tant convé "
"desactivar-la en màquines amb pocs recursos."
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "Tecla d'inici \"intel·ligent\""
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Quan està activat l'inici \"intel·ligent\", la tecla INICI (HOME) desplaça "
"el cursor al primer caràcter de la línia que no sigui un espai en blanc o un "
"tabulador, en cas contrari va al principi de la línia. Quan està desactivat, "
"la tecla INICI sempre desplaça el cursor al principi de la línia actual, "
"independentment de la seva posició."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Desactiva l'Arrossega i Solta"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Desactiva arrossega i solta (drag and drop) a la finestra de l'editor, així "
"no serà possible arrossegar text des de l'editor a cap a ell"
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Col·lapsat de codi"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Desplega o plega recursivament un punt plegat"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Plega i desplega tots els fills d'un mateix punt. Prement la tecla "
"Majúscules mentre cliqueu un símbol plegat actua de forma contrària."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Utilitza indicacions per mostrar els errors de compilació"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Usa indicadors (un subratllat ondulat) per ressaltar les línies on el "
"compilador ha generat un avís o error"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Elimina espais sobrants en introduir un salt de línia"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr ""
"En introduir un salt de línia, s'eliminen els espais sobrants de l'anterior"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Columna on trenca la línia:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Marcador de comentaris:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr "Una cadena que s'afegirà quan es canvie una línia a comentada."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Funcionalitats</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Funcionalitats"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
"Nota: Per aplicar aquestes preferències a tots els documents oberts, useu "
"<i>Projecte -> Aplica Sagnat per Defecte</i>."
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Amplada:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "L'amplada, en caracters, de cada nivell de sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Mode autosagnat:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Detecta el tipus a partir del fitxer"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Indica si s'ha de detectar el tipus de sagnat a partir del contingut del "
"fitxer quan s'obre"
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "T_abulacions i espais"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Usa espais si el sagnat total és menor que l'amplada de la tabulació, en cas "
"contrari usa ambdós"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "E_spais"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Usa espais en inserir un nivell de sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "_Tabulacions"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Utilitza una tabulació per al sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Detecta amplada a partir del fitxer"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Indica si s'ha de detectar el tipus de sagnat a partir del contingut del "
"fitxer quan s'obre"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Tipus:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Sagnat amb tabulacions"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Prement el tabulador o majúscula+tabulador sagna en comptes d'inserir "
"tabulacions"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Sagnat</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Completat de construccions"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Escriu un seqüència curta de caràcters i completat-la a una de més complexa "
"amb una sola polsació de teclat"
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Autocompletat d'etiquetes XML/HTML"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "Insereix l'etiqueta que tanca per a XML/HTML"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Continuació auntomàtica dels comentaris multilínia"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Continua automàticament els comentaris multilínia en llenguatges com C, C++ "
"i Java quan comença una nova línia dins un comentari"
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Autocompleta els símbols"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Autocompletat de símbols coneguts en el fitxers oberts (noms de funcions, "
"variables globals, ...)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Autocompleta totes les paraules del document"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Suprimeix la resta de la paraula al completar"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Màxim número de noms de símbols:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Mida de la llista d'autocompletat:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Caràcters a escriure per l'autocompletat:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr ""
"Quantitat de caràcters necessaris per a mostrar la llista d'autocompletat de "
"símbols"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Nombre de files mostrades en la llista d'autocompletat"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Nombre màxim de files mostrades en la llista d'autocompletat"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Freqüència d'actualització de la llista de símbols:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
"Mínim temps (en milisegons) entre actualitzacions de la llista de símbols. "
"Tingueu en compte que un temps massa curt pot tindre impacte en el "
"rendiment, especialment en fitxers grans. Indiqueu 0 per a desactivar les "
"actualitzacions."
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Completats</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Parèntesis ()"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Tanca automàticament el parèntesi, quan se n'obre un"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Cometes senzilles ' ' "
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Tanca automàticament les cometes senzilles, quan se n'obre una"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Claus { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Tanca automàticament les claus, quan se n'obre una"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Cluadàtors [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Tanca automàticament els claudàtors, quan se n'obre un"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Cometes dobles \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Tanca automàticament les cometes dobles, quan se n'obre una"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Tancament automàtic de cometes i parèntesis</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Completats"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Inverteix els colors de la coloració de la sintaxi"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr "Inverteix els colors, per defecte utilitza text blanc sobre fons negre"
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Mostra les guies de sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr "Mostra línies de punts com a guia al sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Mostra espais en blanc"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Marca els espais en blanc amb punts i les tabulacions amb fletxes"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Mostra el final de línia"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Mostra el caràcter de final de línia (EOL)"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Mostra els números de línia"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Mostra o amaga el marge amb els Números de Línia"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Mostra el marge de marques"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Mostra o amaga el marge a la dreta dels números de línia, que s'usa per "
"marcar les línies"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Atura el desplaçament a l'última línia"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr ""
"Indica si aturar el desplaçament en passar una pàgina de l'última l'inia del "
"document"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Visualització</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Columna:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Color:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Especifica els color de la barra de marques"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Selector de Color"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"La marca de línia llarga és una línia estreta vertical a l'editor. Serveix "
"per marcar les línies llargues, o com a suggeriment on tallar-les. Indiqueu "
"un valor major que 0 per a especificar la columna on ha d'aparèixer."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Línia"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Mostra una línia vertical a l'editor en la posició indicada (veieu més avall)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Fons"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"S'ha canviat el color de fons dels caràcters després de la posició donada "
"(veieu més avall) al color indicat més avall. (Recomanable quan s'usen fonts "
"de mida proporcional)"
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Activat"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Barra de marques</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Inhabilitada"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "No mostreu els espais virtuals"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Només per a seleccions rectangulars"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Mostra només els espais virtuals al final de línia en seleccionar rectangles"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Sempre"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Mostra sempre els espais virtuals a final de línia"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Espais virtuals</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Visualització"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:224 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Editor"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Obre documents nous des de l'intèrpret d'ordres"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr ""
"Inicia un nou fitxer per a cada nom de fitxer passat com a argument que no "
"existeix"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Caracter de final de línia per defecte:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Fitxers nous</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Codificació per defecte (fitxers nous):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Especifica la codificació per defecte per a fitxers de nova creació"
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Usa codificació fixa en obrir fitxers no Unicode"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Aquesta opció deshabilita la detecció automàtica de la codificació en obrir "
"fitxers nous no Unicode i obre els fitxers amb la codificació especificada "
"(normalment no és necessari)"
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Codificació per defecte (fitxers existents no Unicode):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr ""
"Especifica la codificació per defecte per a fitxers ja existents no Unicode"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Codificacions</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Assegura el salt de línia al final del fitxer"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Assegura que al final del fitxer hi ha una línia en blanc"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Assegura els salts de línia consistents"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
"Assegura que els caràcters de nova línia es converteixen abans de desar, "
"evitant finals de línia barrejats al fitxer"
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Elimina espais i tabulacions sobrants"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Elimina els espais i tabulacions sobrants a final de línia"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Reemplaça tabulacions per espais"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Reemplaça totes les tabulacions al document per espais"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Desant fitxers</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Mostra la llista de fitxers oberts:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr ""
"Indica el número de fitxers que s'emmagatzemen a la llista de Fitxers Recents"
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Temps d'espera del disc:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Amb quina freqüència (en segons) s'han de buscar canvis als documents del "
"disc. Useu el valor 0 per a desactivar aquesta opció."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Fitxers"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminal:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Explorador:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"Un emulador de terminal com xterm, gnome-terminal o konsole (cal que accepti "
"l'argument -e)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Ruta (i opcions) per al navegador"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Ruta a les eines</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Acció contextual:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Ordre d'acció contextual. La paraula seleccionada pot ser utilitzada amb %s. "
"Pot estar a qualsevol part de l'ordre donada i serà reemplaçada abans de "
"l'execució."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Ordres</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:236 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Eines"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "adreça de correu electrònic del desenvolupador"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Inicials del desenvolupador"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Versió inicial:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Número de versió, per a fitxers nous"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Nom de l'empresa"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Desenvolupador:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Empresa:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Adreça de correu electrònic:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Inicials:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "El nom del desenvolupador"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Any:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Data i hora:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Indiqueu el format del comodí {datetime}. Podeu utilitzar qualsevol variable "
"suportada per la funció ANSI C strftime."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Indiqueu el format del comodí {year}. Podeu utilitzar qualsevol variable "
"suportada per la funció ANSI C strftime."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Indiqueu el format del comodí {date}. Podeu utilitzar qualsevol variable "
"suportada per la funció ANSI C strftime."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Dades de plantilla</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Plantilles"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "Can_via"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Dreceres de teclat</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Tecles"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Ordre:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr ""
"Ruta a l'ordre per imprimir fitxers (utilitzeu %f per indicar el nom del "
"fitxer)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Usa una ordre externa per a imprimir"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Imprimeix els números de línia"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Afegeix números de línia a les pàgines impreses"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Imprimeix els números de pàgina"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr ""
"Afegeix números de pàgina a la part de baix. Ocupa 2 línies de la pàgina."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Imprimeix la capçalera de la pàgina"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Afegeix a cada pàgina una capçalera amb el número de pàgina, el nom del "
"fitxer i la data actual (veure més avall). Ocupa 3 línies per pàgina."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Usa el nom base del fitxer imprés"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Imprimeix només el nom base (sense el directori) del fitxer imprés"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Format de data:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Indiqueu el format de la data i l'hora que s'afegeix a la capçalera de cada "
"pàgina. Podeu utilitzar qualsevol variable suportada per la funció ANSI C "
"strftime."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Usa la impressió nativa de GTK"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Impressió:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Impressió"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Font:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Especifica la font del terminal"
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Tipus de lletra del terminal:"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Color del primer pla:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Color de fons:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Desplaçament lateral de línies:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Intèrpret d'ordres:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Especifica el color del text del terminal"
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Especifica el color de fons del terminal"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr ""
"Indica el nombre de línies d'història que podeu fer enrere a la finestra del "
"terminal"
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr ""
"Indica la ruta a l'intèrpret d'ordres que s'ha d'executar a l'emulador de "
"terminal"
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Desplaça en teclejar"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Desplaçar a la part de baix quan es prem alguna tecla"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Desplaça en aparèixer text"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Desplaçar a la part de baix quan apareix text nou"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Parpelleig del cursor"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Activa el parpelleig del cursor"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Sobrescriu les dreceres de Geany"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Permet a l'Emulador de Terminal rebre les dreceres de teclat (a més del "
"focus)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Inhabilita la tecla d'accés al menú (F10 per defecte)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Aquesta opció desactiva la tecla per fer flotar la barra de menú (per "
"defecte és F10). Açò pot ser útil si esteu utilitzant, per exemple, Midnight "
"Commander al VTE."
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Segueix la ruta del fitxer"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr "Executa \"cd $path\" en canviar entre fitxers oberts"
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Executa els programes a l'Emulador de Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"No usa l'script d'execució, que s'usa normalment per mostrar el valor "
"d'estat retornat pel programa executat"
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "No usa l'script d'execució"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Executa programes al VTE en comptes d'obrir una finestra de terminal. "
"Tingueu en compte que els programes executats al VTE no poden ser detinguts"
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Permisos:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr ""
"<i>Advertència: llegiu el manual abans de canviar aquestes preferències.</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Diverses preferències</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Diversos"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Propietats del Projecte"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Nom de fitxer:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Nom:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Descripció:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Directori base:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Patrons de fitxer:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
"Llista de patrons separada per espais usada per al diàleg de cerca en "
"fitxers (p.e. *.c *.h) "
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Directori base per a tots els fitxers que formen part del projecte. Pot ser "
"un directori nou, o un ja existent. Podeu usar directoris relatius al fitxer "
"de projecte."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:234
msgid "Project"
msgstr "Projecte"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Pantalla:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "A mida"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Utilitzeu les preferències globals"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Part superior"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Part inferior"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Preferències de la _Barra d'Eines"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "A_maga la Barra d'Eines"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Nou (des de plan_tilla)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "_Fitxers Recents"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Desa-ho _Tot"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "A_ctualitza"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Ac_tualitza com a..."
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "_Configuració de la pàgina"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Tanca Altres _Documents"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "_Tanca-ho Tot"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "_Ordres"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "_Talla la Línia(es) Actual"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:340
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "_Copia la Línia(es) Actual"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "_Suprimeix la Línia(es) Actual"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:292
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Du_plica la Línia o Selecció"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:353
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "_Selecciona la Línia(es) Actual"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "_Selecciona el Paràgraf Actual"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:395
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "_Envia la Selecció al Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:397
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "_Redibuixar Línies/Blocs"
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:367
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "C_anvia la Caixa de la Selecció"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:302
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "_Transposa la Línia(es) Actual"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "_Comenta la Línia"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "_Descomenta la Línia"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "Activa o Desactiva els Comentaris de _Línia"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "_Incrementa el Sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "_Redueix el Sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:386
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "_Sagnat de Línia Intel·ligent"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "_Envia la Selecció a..."
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "I_nsereix Comentari"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "Preferèncie_s"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:421
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "_Preferències dels Plugins"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Cerca el _Següent"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Cerca l'_Anterior"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Cerca en els F_itxers"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "_Reemplaça"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "_Missatge Següent"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Missatge _Anterior"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:470
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Ves a la Marca _Següent"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Ves a la Marca _Anterior"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "_Vés a la Línia"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Cerca el _Següent Seleccionat"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:435
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Cerca l'_Anterior Seleccionat"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:452
msgid "_Mark All"
msgstr "_Marca-ho Tot"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Vés a la _Declaració de l'Etiqueta"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "_Visualitza"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Canvia el _Tipus de Lletra"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Mostra o Amaga _Tots els Extres"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "Pantalla _Completa"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Mostra la _Finestra de Missatges"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Mostra la Barra d'Ei_nes"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Mostra la _Barra Lateral"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "Esquemes de _Color"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Mostra el Marge de _Marques"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Mostra els Números de _Línia"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Mostra _Espais en Blanc"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Mostra el _Final de Línia"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Mostra _Guies de Sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Document"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "Trencament de _Línia"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "_Salt de Línia"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "Sagnat _Automàtic"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Tipus de Sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
msgstr "_Detecta a partir del Contingut"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "T_abulacions i Espais"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "Amplada de _Sagnat"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Només _Lectura"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "_Escriu BOM Unicode"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Indica el _Tipus del Fitxer"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Estableix la _Codificació dels Caràcters"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Defineix l'_Acabament de Línia"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Converteix i Especifica a _CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Converteix i Especifica a _LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Converteix i Especifica a CR (_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "Elimina espais _sobrants"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "_Reemplaça Tabulacions per Espais"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Ree_mplaça Espais per Tabulacions"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "_Plega-ho Tot"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "_Desplega-ho Tot"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "Elimina les _Marques"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Suprimeix els _Indicadors d'Error"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Projecte"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "_Nou"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Obrir"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "Projectes _Recents"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Tancar"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Aplica el sagnat per defecte a tots els documents"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "_Aplica Sagnat per Defecte"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "_Munta"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "_Eines"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "_Recarrega la Configuració"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Fitxer de C_onfiguració"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "Selector de _Color"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "_Recompte de Paraules"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Carrega _Etiquetes"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Dreceres de Teclat"
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Missatges de Depuració"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "Pàgina _Web"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "_No deseu"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Símbols"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Documents"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Estat"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Compilador"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Missatges"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Notes"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "Quant a Geany"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Un IDE lleuger i veloç"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(compilat el %s)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Informació"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Desenvolupadors"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "mantenidor"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "desenvolupador"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "coordinador de traduccions"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Traductors"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Antics Traductors"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Col·laboradors"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr "Alguns dels col·laboradors (per a més detalls, veieu el fitxer %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Crèdits"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Llicència"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"No s'ha pogut trobar el text de la llicència, per favor visiteu http://www."
"gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt per veure-la online."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "error en substituir %%p, no hi ha cap projecte actiu"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "El procés ha fallat, no hi ha directori de treball"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (al directori: %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Ha fallat el procés (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "S'ha produït un error en canviar al directori \"%s\""
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr ""
"S'ha produït un error en executar \"%s\" (és possible que el script d'inici "
"no s'hagi creat)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
"No s'ha pogut executar el fitxer en l'emulador de terminal virtual (VTE), "
"probablement perquè ja conté una ordre en execució."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"No s'ha trobat el terminal '%s' (comproveu la ruta del Terminal a les "
"Preferències)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Ha fallat la compilació."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "La compilació ha acabat sense errors."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Text a Mida"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Introdueix text ací, el text introduït serà postposat a l'ordre."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "_Error Següent"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "Error _Anterior"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "E_specifica Ordre de Muntatge"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Compila el fitxer"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Compila el fitxer amb l'eina make i l'objectiu per defecte"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Compila el fitxer amb l'eina make i l'objectiu especificat"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Compila el fitxer actual amb l'eina Make"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "No es pot aturar el procés (%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "No hi ha més errors de compilació."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr "Especifica l'etiqueta de l'element del menú"
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Ordre"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Directori de treball"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
msgstr "Reinicia"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Clica per a especificar l'etiqueta de l'element del menú"
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s ordres"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Sense tipus de fitxer"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Error en l'expressió regular:"
#: ../src/build.c:2138
msgid "Independent commands"
msgstr "Ordres independents"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr "Nota: Element 2 obre un diàleg i postposa la resposta a l'ordre."
#: ../src/build.c:2179
msgid "Execute commands"
msgstr "Executa les ordres"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
"%d, %e, %f, %p es substitueixen en els capms directori i ordre, per a més "
"detalls veieu el manual."
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Especifica Ordre de Muntatge"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Compila"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "_Executa"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "M_ake..."
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Make _Object"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Munta"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Munta-ho _Tot"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Esteu segurs de voler sortir?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d fitxer desat."
msgstr[1] "%d fitxers desats."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Qualsevol canvi no guardat es perdrà!"
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Esteu segurs que voleu actualitzar '%s'?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Vés a la Línia"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Introdueix la línia on vols anar:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Heu d'indicat el tipus de fitxer abans d'utilitzar aquesta funció."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.aaaa"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.aaaa"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "aaaa/mm/dd"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "dd.mm.aaaa hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "mm.dd.aaaa hh.mm.ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "aaaa/mm/dd hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "_Usa Format de Data Propi"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Format de Data"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Indiqueu el format de la data i l'hora. Podeu utilitzar qualsevol variable "
"suportada per la funció ANSI C strftime."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "El format de data no pot ser convertit (probablement és massa llarg)."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "No hi ha més missatges."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %s (%s)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Detecta pel fitxer"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Europeu Occidental"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Europeu Oriental"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Asiàtic Oriental"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "Asiàtic Sud-oriental i Sud-occidental"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Orient Mitjà"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "_Més Opcions"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Mostra els fitxers _ocults"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Estableix la codificació dels caràcters:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Defineix explícitament la codificació del fitxer, si aquesta no pot ser "
"determinada. Açò és útil quan coneixes la codificació i Geany no la "
"determina correctament.\n"
"Si trieu més d'un fitxer, tots s'obriran amb aquesta codificació."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Especifica el tipus de fitxer:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Defineix explícitament el tipus de fitxer, si aquest no pot ser determinat.\n"
"Si trieu més d'un fitxer, tots s'obriran com a aquest tipus."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Obre un Fitxer"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Obre el fitxer en mode només lectura. Si trieu més d'un fitxer, tots seran "
"oberts en aquest mode."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Detecta per l'extensió del fitxer"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "_Sobrescrire?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "El nom del fitxer ja existeix!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Desa el Fitxer"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "R_eanomena"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Desa el fitxer i reanomena'l"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "_Obre un fitxer en una pestanya nova"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Mantingues el document actual sense desar i obre el fitxer desat en una "
"pestanya nova."
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Error"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Pregunta"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Advertència"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Informació"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_No deseu"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "El fitxer '%s' no s'ha desat."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Voleu desar abans de tancar?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Tria la font"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"S'ha produït un error o no es pot accedir a la informació del fitxer (p.e. "
"d'un fitxer nou)."
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Propietats"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Tipus:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Mida:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Ubicació:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Només lectura:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(només dins Geany)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Codificació:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(amb BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(sense BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Modificat:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Canviat:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Accedit:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Permisos:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Lectura:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Escriptura:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Execució:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Propietari:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Grup:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Altres:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Fitxer %s tancat."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "S'ha obert el fitxer nou \"%s\"."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %s (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "El fitxer \"%s\" no és %s vàlid."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"El fitxer \"%s\" no sembla un fitxer de text o la codificació no està "
"suportada."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"El fitxer \"%s\" no es pot obrir i ha quedat truncat. Açò pot passar si el "
"fitxer conté un byte NULL. Aneu amb compte, si el guardeu es poden perdre "
"dades.\n"
"El fitxer s'ha posat en mode només lectura."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Espais"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulacions"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Tabulacions i Espais"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Activant mode de sagnat %s per a %s."
#: ../src/document.c:1055
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Ajustant amplada de sagnat a %d per a %s."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "S'ha actualitzat el fitxer %s."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "S'ha obert el fitxer %s (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", només lectura"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "S'ha produït un error en renomenar el fitxer."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"S'ha produït un error en convertir el fitxer de UTF-8 a \"%s\". El fitxer no "
"s'ha desat."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Missatge d'error: %s\n"
"Error en \"%s\" (línia: %d, columna: %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Missatge d'error: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el fitxer '%s' per a escriptura: ha fallat fopen(): %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer '%s': ha fallat fwrite(): %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "No s'ha pogut tancat el fitxer '%s': ha fallat fclose(): %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "S'ha produït un error en desar el fitxer (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"El fitxer al disc pot ser truncat!"
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "S'ha produït un error en desar el fitxer."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "S'ha desat el fitxer %s."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "No s'ha trobat \"%s\""
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Tornar a començar la cerca des del principi?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "No s'ha trobat '%s'."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: S'ha reemplaçat %d coincidència de \"%s\" amb \"%s\"."
msgstr[1] "%s: S'han reemplaçat %d coincidències de \"%s\" amb \"%s\"."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Voleu actualitzar-la?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"El fitxer '%s' al disc és més recent que\n"
"l'actual en memòria."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Tanca _sense desar"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Intentar desar el fitxer de nou?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "No s'ha trobat el fitxer \"%s\" al disc!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Amplada de la Tabulació:"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr ""
"Introdueix la quantitat d'espais que s'ha de reemplaçar amb una tabulació."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Advertència: amplada de tabulació no estàndard: %d != 8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Celta"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Grec"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Nòrdic"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Sudeuropeu"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Occidental"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Bàltic"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Centreeuropeu"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Ciríl·lic"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Ciríl·lic/rus"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Ciríl·lic/ucraïnès"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Romanès"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Àrab"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreu"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Hebreu visual"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Armeni"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Georgià"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Thai"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Turc"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamita"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Xinès simplificat"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Xinès tradicional"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japonès"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Coreà"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Sense codificació"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "Europeu _occidental"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Europeu oriental"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "_Asiàtic oriental"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "Asiàtic _sud-oriental i sud-occidental"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "Orient _Mitjà"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "Codi font %s"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "fitxer %s"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
msgstr "Fitxer de script"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "Document XML"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Full d'estil en cascada (CSS)"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Fitxer de configuració"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Fitxer de traduccions de gettext"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "Llenguatges de _Programació"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "Llenguatges de _Script"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "Llenguatges de _Marcatge"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "M_iscel·lània"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Tot Codi Font"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Tots els fitxers"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Expressió regular incorrecta per al tipus de fitxer %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "sense títol"
#: ../src/highlighting.c:1225 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer '%s'."
#: ../src/highlighting.c:1297
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "_Predeterminat"
#: ../src/highlighting.c:1336
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Compila el fitxer amb l'eina make i l'objectiu per defecte"
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1358
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "Esquemes de _Color"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Fitxer"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr "Porta-retalls"
#: ../src/keybindings.c:226
msgid "Select"
msgstr "Selecciona"
#: ../src/keybindings.c:227
msgid "Format"
msgstr "Format"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Insert"
msgstr "Insereix"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Settings"
msgstr "Preferències"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Search"
msgstr "Cerca"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Go to"
msgstr "Vés a"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Visualitza"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Document"
msgstr "Document"
#: ../src/keybindings.c:235 ../src/keybindings.c:582 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Munta"
#: ../src/keybindings.c:237 ../src/keybindings.c:607
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr "Focus"
#: ../src/keybindings.c:239
msgid "Notebook tab"
msgstr "Pestanya de notes"
#: ../src/keybindings.c:248 ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Nou"
#: ../src/keybindings.c:250 ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Obre"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Obre el fitxer seleccionat"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Desa"
#: ../src/keybindings.c:257 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Desa com"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Desa-ho tot"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Imprimeix"
#: ../src/keybindings.c:264 ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Tanca-ho tot"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Actualitza el fitxer"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Reobre l'ultima pestanya oberta"
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Desfer"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Refer"
#: ../src/keybindings.c:299
msgid "Delete to line end"
msgstr "Suprimeix fins al final de la línia"
#: ../src/keybindings.c:305
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Desplaça la línia actual"
#: ../src/keybindings.c:307
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Desplaça cap a dalt la vista en una línia"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Desplaça cap a baix la vista en una línia"
#: ../src/keybindings.c:311
msgid "Complete snippet"
msgstr "Completa la construcció"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Desplaça el cursor en la construcció (snippet)"
#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Suprimeix el completat de construccions"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Acció Contextual"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Completa la paraula"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Mostra els prototips de funció"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Mostra la llista de macros"
#: ../src/keybindings.c:325
msgid "Word part completion"
msgstr "Completat de paraules"
#: ../src/keybindings.c:327
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Mou la línia(es) amunt"
#: ../src/keybindings.c:329
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Mou la línia(es) avall"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Talla"
#: ../src/keybindings.c:336
msgid "Copy"
msgstr "Copia"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Enganxa"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Selecciona-ho Tot"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Selecciona la paraula actual"
#: ../src/keybindings.c:359
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Ves a la paraula anterior"
#: ../src/keybindings.c:361
msgid "Select to next word part"
msgstr "Ves a la paraula següent"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Activa o desactiva els comentaris de línia"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Comenta la línia(es)"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Descomenta la línia(es)"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Incrementa el sagnat"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Redueix el sagnat"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Incrementa el sagnat en un espai"
#: ../src/keybindings.c:384
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Redueix el sagnat en un espai"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Envia a l'Ordre Pròpia 1"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Envia a l'Ordre Pròpia 2"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Envia a l'Ordre Pròpia 3"
#: ../src/keybindings.c:400
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Comenta la línia(es)"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Insereix la data"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Insereix Nova Línia Abans de l'Actual"
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Insereix Nova Línia Després de l'Actual"
#: ../src/keybindings.c:426 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Cerca"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Cerca el Següent"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Cerca l'Anterior"
#: ../src/keybindings.c:437 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Reemplaça"
#: ../src/keybindings.c:439 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Cerca en els Fitxers"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Missatge Següent"
#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Previous Message"
msgstr "Missatge Anterior"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "Ús de la Cerca"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Ús de la Cerca de Documents"
#: ../src/keybindings.c:457 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Ves enrere"
#: ../src/keybindings.c:459 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Ves avant"
#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Vés al parèntesi corresponent"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Activa o desactiva les marques"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Vés a la Definició de l'Etiqueta"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Vés a la Declaració de l'Etiqueta"
#: ../src/keybindings.c:481
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Vés a l'Inici de la Línia"
#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Vés al Final de la Línia"
#: ../src/keybindings.c:485
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Vés al Final de la Línia"
#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Ves a la Part de la Paraula Anterior"
#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Ves a la Part de la Paraula Següent"
#: ../src/keybindings.c:494
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Mostra o Amaga Tots els Extres"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pantalla Completa"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Mostra o Amaga la Finestra de Missatges"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Mostra o Amaga la Barra Lateral"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Apropa"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Allunya"
#: ../src/keybindings.c:508
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Elimina el Zoom"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Canvia a l'Editor"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Canvia a la Barra de Cerca"
#: ../src/keybindings.c:517
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Canvia a la Finestra de Missatges"
#: ../src/keybindings.c:519
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Canvia al Compilador"
#: ../src/keybindings.c:521
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Canvia als Missatges"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Canvia al Bloc de Notes"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Canvia a l'Emulador de Terminal"
#: ../src/keybindings.c:527
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Canvia a la Barra Lateral"
#: ../src/keybindings.c:529
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Canvia a la Barra de Símbols"
#: ../src/keybindings.c:531
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Canvia a la Barra de Document"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Canvia al document de l'esquerra"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Canvia al document de la dreta"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Canvia a l'últim document utilitzat"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Move document left"
msgstr "Canvia al document de l'esquerra"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document right"
msgstr "Canvia al document de la dreta"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document first"
msgstr "Canvia al primer document"
#: ../src/keybindings.c:550
msgid "Move document last"
msgstr "Canvia a l'últim document"
#: ../src/keybindings.c:555
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Activa o desactiva l'Ajust de línia"
#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Activa o desactiva el Trencament de línia"
#: ../src/keybindings.c:561
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Reemplaça espais per tabulacions"
#: ../src/keybindings.c:563
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Desplega/plega el punt actual"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Plega-ho tot"
#: ../src/keybindings.c:567
msgid "Unfold all"
msgstr "Desplega-ho tot"
#: ../src/keybindings.c:569
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Actualitza la llista de símbols"
#: ../src/keybindings.c:571
msgid "Remove Markers"
msgstr "Elimina les Marques"
#: ../src/keybindings.c:573
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Suprimeix els Indicadors d'Error"
#: ../src/keybindings.c:575
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Suprimeix els Marcadors i els Indicadors d'Error"
#: ../src/keybindings.c:580 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Compila"
#: ../src/keybindings.c:584
msgid "Make all"
msgstr "Compila-ho tot"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make custom target"
msgstr "Compila amb make (objectiu especificat)"
#: ../src/keybindings.c:589
msgid "Make object"
msgstr "Compila amb 'make object'"
#: ../src/keybindings.c:591
msgid "Next error"
msgstr "Error següent"
#: ../src/keybindings.c:593
msgid "Previous error"
msgstr "Error anterior"
#: ../src/keybindings.c:595
msgid "Run"
msgstr "Executa"
#: ../src/keybindings.c:597
msgid "Build options"
msgstr "Opcions per muntar"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Mostra el Selector de Color"
#: ../src/keybindings.c:849
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Dreceres de Teclat"
#: ../src/keybindings.c:861
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Les dreceres de teclat següents són configurables:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Escriviu el que vulgueu, es pot usar com a bloc d'anotacions"
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Hi ha hagut un error en carregar un o més fitxers de sessió."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Missatges de Depuració"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Neteja"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
"Indica el número de columna inicial per al primer fitxer obert (és útil "
"conjuntament amb --line)"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Utilitza un directori de configuració alternatiu"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Imprimeix els noms dels tipus de fitxers interns"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Genera el fitxer d'etiquetes globals (veieu la documentació)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "No processes els fitxers de codi C/C++ quan generes les etiquetes"
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr ""
"No obris fitxers en una instància en execució, força a obrir-los en una nova "
"instància"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr ""
"Utilitzeu aquest nom de sòcol per a comunicar amb una instància de Geany en "
"execució"
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr ""
"Torna una llista de documents oberts en una instància en execució de Geany"
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Especifica el número de línia inicial per al primer fitxer obert"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "No mostreu la finestra de missatges a l'inici"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "No carregueu les dades d'autocompletat (veieu la documentació)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "No carregueu els connectors"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Mostra el prefix d'instal·lació de Geany"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr ""
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "No carreguis els fitxers de l'última sessió"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "No carreguis el suport de terminal"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "Nom del fitxer libvte.so"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Sigues més explicatiu (verbose)"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Mostra la versió i surt"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FITXERS...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "compilat el %s amb "
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Desplaçar ara?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr "Geany necessita moure el directori de configuració abans d'iniciar-se."
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr ""
"El directori de configuració s'ha mogut correctament de \"%s\" to \"%s\"."
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
"El directori de configuració \"%s\" no s'ha pogut moure a \"%s\" (%s). Per "
"favor, moveu el directori manualment a la nova ubicació."
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"No s'ha pogut crear el directori de configuració (%s).\n"
"Pot haver problemes si useu Geany sense un directori de configuració.\n"
"Voleu iniciar Geany?"
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "No s'ha pogut crear el directori de configuració (%s)."
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "S'ha recarregat el fitxer de configuració."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Missatges d'estat"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "C_opia"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "_Copia-ho Tot"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "_Amaga la Finestra de Missatges"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr ""
"No sha pogut trobar el fitxer %s - provant a la ruta actual de documents."
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "Canvia al Document"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
"El plugin \"%s\" no és un binari compatible amb aquesta versió de Geany - "
"l'haureu de recompilar."
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "_Gestor de Connectors"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Actiu"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Connector"
#: ../src/plugins.c:1300
#, fuzzy
msgid "Description"
msgstr "Descripció:"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "No hi ha connectors disponibles."
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Connectors"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Trieu quins plugins carregar a l'inici:"
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Detalls del connector:</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Connector:"
#: ../src/plugins.c:1456
msgid "Author(s):"
msgstr "Autor(s):"
#: ../src/pluginutils.c:332
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Configura Plugins"
#: ../src/prefs.c:179
msgid "Grab Key"
msgstr "Captura la combinació de tecles"
#: ../src/prefs.c:185
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr "Premeu la combinació de tecles que s'utilitzarà per a \"%s\"."
#: ../src/prefs.c:226 ../src/symbols.c:2236 ../src/sidebar.c:730
msgid "_Expand All"
msgstr "_Expandeix-ho Tot"
#: ../src/prefs.c:231 ../src/symbols.c:2241 ../src/sidebar.c:736
msgid "_Collapse All"
msgstr "_Plega-ho Tot"