Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6666 lines (5157 sloc) 176.104 kB
# Czech translations for geany package.
# Copyright (C) 2006-2011 THE geany'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geany package.
# Petr Messner <messa@messa.cz>, 2006-2007.
# Anna Talianova <anickat1@gmail.com>, 2008.
# Karel Kolman <kolmis@gmail.com>, 2009-2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-03 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-05 15:55+0100\n"
"Last-Translator: Karel Kolman <kolmis@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <geany-i18n@uvena.de>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Integrované vývojové prostředí"
# plurály pro češtinu tři:
# msgstr[0] - jeden autobus
# msgstr[1] - dva, tři, čtyři autobusy
# msgstr[2] - >= pět autobusů
# ##
# konvence
# ###
# widgets - panely
# tabs - záložky
# tabelátor, ne tabulátor
# toolbar - panel nástrojů
# ###
#
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Rychlé a lehké IDE pro GTK2"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "_Transformovat"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "V_ložit"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Vložit záznam _ChangeLog"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Vložit popis _funkce"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Vložit víceřádkový ko_mentář"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Více"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Vložit _hlavičku souboru"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Vložit poznámku o _GPL"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Vložit poznámku o _BSD licenci"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Vložit d_atum"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "neviditelný"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "Vložit \"_include <...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:408
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Vložit _alternativní bílé znaky"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Hledat"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Otevřít označený _soubor"
# Další možnost překladu "usage" je "používání".
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "Najít po_užití"
# Další možnost překladu "usage" je "používání".
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Najít použití v _dokumentu"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Přejít na definici _tagu"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Konte_xtová akce"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Žádné"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Základní"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Současné znaky"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Přejít na odpovídající závorku"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:418
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Načíst soubory z posledního sezení"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Při spuštění otevře soubory, které byly otevřeny při minulém ukončení."
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Načíst podporu virtuálního terminálu"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Zda má být při spuštění nahrán emulátor virtuálního terminálu (VTE). "
"Vypněte, pokud jej nepotřebujete."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Zapnout podporu pluginů"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Při spuštění</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Uložit pozici a rozměry okna"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Uloží pozici a rozměry okna a použije je při příštím spuštění"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Potvrzovat ukončení"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Zobrazí potvrzovací okno při ukončení"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Při ukončení</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Výchozí cesta:"
#: ../data/geany.glade.h:38
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path. "
"Leave blank to use the current working directory."
msgstr ""
"Výchozí cesta při otevírání a ukládání souborů. Musí jít o absolutní cestu. "
"Ponechte prázdnou, pokud chcete používat aktuální pracovní adresář."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Projektové soubory:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Výchozí cesta při otevírání souborů projektu"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Extra cesta pro pluginy:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany hledá v globální instalační cestě a v adresáři s konfigurací. Cesta "
"zde zadaná bude prohledávána dodatečně. Pro vypnutí ponechte prázdnou."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Cesty</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Při spuštění"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Pípnout při chybě nebo při dokončení kompilace"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr "Zda pípnout při výskytu chyby nebo po skončení procesu kompilace."
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Přepnout do seznamu stavových zpráv při nové zprávě"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Přepne do záložky stavových zpráv (v dolním okně) při příchodu nové stavové "
"zprávy."
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Potlačit stavové zprávy ve stavovém řádku"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Nezobrazuje žádné zprávy ve stavovém řádku. Zprávy jsou místo toho "
"zobrazovány v okně pro stavové zprávy."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Automaticky zaostřit panely (ohnisko sleduje myš)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Automaticky dává ohnisko panelům pod kurzorem myši. Je funkční pro hlavní "
"editor, poznámkový blok, pole \"hledání\" a \"jdi na řádek\" v panelu "
"nástrojů a ve VTE."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Používat nativní Windows dialogy pro otevření/uložení souborů"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
"Zda používat nativní Windows dialogy pro otevření/uložení souborů nebo "
"používat dialogy GTK"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Různé</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Vždy hledat v celém dokumentu a skrýt dialogové okno Najít"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Vždy hledat v celém dokumentu a skrýt dialogové okno Najít"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Hledání bude vždy rozšířeno na celý dokument a dialogové okno Najít bude "
"skryto po kliknutí na Najít další/předchozí"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Použít aktuální slovo pod kurzorem pro dialogové okno Najít"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Použít aktuální slovo pod kurzorem, když je otevřeno dialogové okno Najít, "
"Najít v souborech nebo Nahradit a není označen žádný text."
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Použít adresář aktuálního souboru pro dialogové okno Najít v souborech"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Hledání</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Používat soubory v sezení dle projektu"
# Překlad "session" je i spojení, relace.
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Zda ukládat soubory projektového sezení a otevřít je, když je projekt znovu "
"otevřen."
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Projektový soubor ukládat v kořenovém adresáři projektu"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Je-li zapnuto, je ve výchozím nastavení vytváření nových projektů projektový "
"soubor ukládán v kořenovém adresáři projektu namísto o adresářovou úroveň "
"výš. Tuto cestu přesto můžete změnit v dialogu vytváření Nového projektu."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projekty</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Různé"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Hlavní"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Zobrazovat seznam symbolů"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Zapne nebo vypne zobrazování seznamu symbolů"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Zobrazovat seznam otevřených souborů"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Zapne nebo vypne zobrazování seznamu souborů"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Zobrazovat postranní panel"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Pozice:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Vlevo"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Vpravo"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Postranní panel</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Seznam symbolů:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Okno zpráv:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Editor:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Nastavení písma pro okno zpráv"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Nastavení písma pro seznam symbolů"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Nastavení písma editoru"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Písma</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Zobrazovat stavový řádek"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Zda zobrazovat stavový řádek u spodní hrany okna"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Zobrazovat záložky editoru"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Zobrazovat zavírací tlačítka"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Zobrazuje křížky v záložkách souborů pro jednoduché zavření kliknutím "
"(restart Geany nutný)"
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Umístění nových záložek souborů:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Nová záložka souboru bude umístěna v seznamu záložek vlevo."
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Nová záložka souboru bude umístěna v seznamu záložek vpravo."
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Vedle aktuální"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
"Zda umístit záložku nově otevřeného souboru vedle aktuálně vybrané záložky "
"namísto umístění na kraje lišty"
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Dvojklikem skrýt všechny ostatní panely"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Volá funkci menu Zobrazit->Skrýt/zobrazit všechny ostatní panely"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Přejít do předchozího dokumentu"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Záložky editoru</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Postranní panel:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Umístění záložek</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Záložky dokumentů"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Zobrazovat panel _nástrojů"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "_Připojit panel nástrojů k menu"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr ""
"Připojit panel nástrojů k hlavnímu menu pro ušetření vertikálního místa"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Přizpůsobení panelu nástrojů"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "_Systémové nastavení"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Ikony _a text"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Pouze _ikony"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Pouze _text"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Styl ikon</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "S_ystémové nastavení"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "_Malé ikony"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "V_elmi malé ikony"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "_Velké ikony"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Velikost ikon</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Panel nástrojů</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Panel nástrojů"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Zalamování řádků"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Řádek přesahující okraj okna bude pokračovat na dalším řádku. Poznámka: "
"zalamování řádků v dlouhých souborech je pomalé a mělo by být vypnuto na "
"slabším hardwaru."
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Chytrá\" klávesa home"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Je-li povolena \"chytrá\" klávesa home, pak stisk klávesy HOME posune kurzor "
"na první neprázdný znak na řádku, nachází-li se kurzor právě tam, je posunut "
"na začátek rádku. Je-li tato volba vypnuta, stisknutí klávesy HOME posune "
"kurzor vždy na začátek aktuálního řádku, nehledě na polohu kurzoru."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Vypnout Drag and Drop"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Úplné vypnutí drag and drop v okně editoru, takže nebude možné přesunovat "
"označený text myší."
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Skládání bloků kódu"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Při rozbalení složeného kódu rozbalit i vnořené"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Sbalit/rozbalit všechny potomky bloku skládání. Kliknutím na symbol skládání "
"se současným stiskem klávesy Shift je docíleno opačného chování."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Používat indikátory k zobrazení chyb při kompilaci"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Zobrazování indikátorů (vlnovité podtržení) ke zvýraznění řádků, u kterých "
"překladač oznámil varování nebo chybu."
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Nová řádka odstraní mezery na konci řádku"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr ""
"Při vytvoření nové řádky odstraňuje bílé znaků na konci předchozí řádky"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Rozdělovat řádky delší než:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Označení přepínacího komentáře:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"Řetězec, který je přidán při zakomentování řádku ve zdrojovém kódu "
"přepnutím, je používán k indikaci toho, že jde o přepínací komentář."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
"Poznámka: Pro aplikaci těchto nastavení na všechny aktuálně otevřené soubory "
"použijte <i>Projekt->Aplikuj automatické odsazení</i>."
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Šířka:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Šířka jednoho odsazení ve znacích"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Mód automatického odsazování:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Zjistit ze souboru"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Zda detekovat typ odsazování z obsahu souboru po jeho otevření."
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "T_abelátory a mezery"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Používat mezery pokud je celkové odsazení menší než šířka tabelátoru, jinak "
"používat kombinaci obojí"
# Možná zvolit jiné písmeno u "Záložky" i "Mezery" (akcelerátor "_"), aby nebylo stejné v rámci jedné nabídky nebo jednoho (dialogového) okna!!
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "_Mezery"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Používat mezery při vkládání odsazení"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "_Tabelátory"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Používat jeden tabelátor na jedno odsazení"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Zjistit šířku podle souboru"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr "Zda detekovat šíři odsazení z obsahu souboru po jeho otevření."
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Klávesa tabelátor odsazuje"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Stisknutí tab/shift-tab odsadí/smaže odsazení namísto vkládání znaku "
"tabelátoru"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Odsazování</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Odsazování"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Doplňování kousků kódu"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Napište uživatelsky definovanou krátkou znakovou sekvenci a doplňte ji na "
"komplexnější řetězec pomocí jediného stisknutí tlačítka"
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Autokompletace XML/HTML značek"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "Vložit uzavírající XML/HTML značku"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Automatické pokračování víceřádkových komentářů"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Automatické pokračování víceřádkových komentářů v jazycích jako C, C++ a "
"Java v okamžiku vložení nového řádku uprostřed psaní komentáře"
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Autokompletace symbolů"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Automatické doplňování známých symbolů v otevřených souborech (názvy funkcí, "
"globální proměnné, ...)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Autokompletace všech slov v dokumentu"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Po kompletaci zahodit zbytek slova"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Maximální počet navržených symbolů"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Výška seznamu doplňování:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Počet napsaných znaků pro doplňování"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr "Počet znaků potřebných k zobrazení seznamu automatického doplňování"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Počet viditelných řádků v seznamu automatické kompletace."
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Maximální počet položek v seznamu automatické kompletace"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Frekvence obnovy seznamu symbolů:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
"Minimální pauza (v milisekundách) mezi automatickými obnoveními seznamu "
"symbolů. Příliš malá hodnota může mít negativní vliv na výkon, zvláště u "
"velkých souborů. Hodnota 0 vypne real-time obnovu."
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Automatické doplňování</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Závorky ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Automaticky zavírat závorku po napsání levé"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Jednoduché uvozovky ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Automaticky zavírat jednoduchou uvozovku po napsání levé"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Složené závorky { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Automaticky zavírat složenou závorku po napsání levé"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Hranaté závorky [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Automaticky zavírat hranatou závorku po napsání levé"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Dvojité uvozovky \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Automaticky zavírat dvojitou uvozovku po napsání levé"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Automatické zavírání uvozovek a závorek</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Doplňování"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Invertovat barvy pro zvýraznění syntaxe"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr ""
"Invertovat všechny barvy, implicitně použít bílý text na černém pozadí."
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Zobrazovat odsazení"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr ""
"Zobrazí malé tečkované čáry, které mohou pomoci používat správné odsazení."
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Zobrazovat bílé znaky"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Označí mezery tečkami a tabelátory šipkami."
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Zobrazovat konce řádků"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Zobrazí znak konce řádku"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Zobrazovat čísla _řádků"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Zobrazení nebo skrytí okraje s čísly řádků"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Zobrazovat označovací okraj"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Zobrazení nebo skrytí malého okraje vpravo od čísel řádků, který se používá "
"k označování řádků"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Zastavit rolování na posledním řádku"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr "Zda zastavit rolování stránku za poslední řádek dokumentu"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Zobrazení</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Sloupec:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Barva:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Nastaví barvu pravého okraje"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Výběr barvy"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Pravý okraj je tenká svislá čára v editoru. Pomáhá najít dlouhé řádky nebo "
"jako nápověda pro přerušení řádku. Nastavte tuto hodnotu větší než 0 pro "
"určení sloupce, kde se okraj objeví."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Čára"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr "Zobrazí svislou čáru v okně editoru na dané pozici kurzoru (viz dole)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Pozadí"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Barva pozadí znaků za danou pozicí kurzoru (viz dole) se změní na níže "
"nastavenou barvu. (Doporučeno, pokud používáte proporciální písmo.)"
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Zapnout"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Pravý okraj</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Vypnuto"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Nezobrazovat virtuální mezery"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Jen při obdélníkovém výběru textu"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Zobrazovat virtuální mezery za konci řádků jen při obdélníkovém označení "
"textu"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Vždy"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Vždy zobrazovat virtuální mezery za konci řádků"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Virtuální mezery</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Zobrazení"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:224 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Okno editoru"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Otevřít nové dokumenty z příkazové řádky"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr ""
"Otevře nový soubor pro každý argument spuštění z příkazové řádku, pro který "
"neexistuje soubor"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Výchozí znaky ukončení řádku:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Nové soubory</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Výchozí kódování (nových souborů):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Nastaví výchozí kódování pro nově vytvořené soubory."
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Použít pevně nastavené kódování při otevírání ne-Unicode souborů"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Tato volba zakáže automatickou detekci kódování otevíraných souborů při "
"otevírání souborů s jiným než Unicode kódováním. Soubory se otevírají s "
"nastaveným kódováním (většinou není potřebné)"
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Výchozí kódování (existujících ne-Unicode souborů):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr ""
"Nastaví výchozí kódování pro otevírání existujících ne-Unicode souborů."
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Kódování:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Vkládat nový řádek na konec souboru"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Zajistí, že soubor bude končit znakem nového řádku"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Vynutit konzistentní konce řádků"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
"Zajistí konverzi znaků konce řádku před uložením souboru, předchází výskytu "
"nekonzistentních znaků konce řádku v souboru"
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Odstranit mezery a tabelátory na konci řádků"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Odstraní mezery a tabelátory na konci řádků"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:559
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Nahrazovat tabelátory mezerami"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Nahradí všechny tabelátory v dokumentu mezerami"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Ukládání souborů</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Délka seznamu nedávných souborů:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr "Počet souborů, které budou zobrazeny v seznamu Nedávné soubory."
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Interval kontroly změn souborů na disku"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Jak často kontrolovat změny souborů na disku, v sekundách. Nulová hodnota "
"vypne kontrolování."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminál:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Webový prohlížeč:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"Emulátor terminálu, jako např. xterm, gnome-terminal nebo konsole (měl by "
"přijímat argument -e)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Cesta (a případné volby) k vašemu oblíbenému prohlížeči"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Cesty k nástrojům</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Kontextová akce:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Příkaz kontextové akce. Aktuálně označené slovo může být použito s %s. Může "
"být použito kdekoli v daném příkazu a bude nahrazeno před spuštěním."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Příkazy</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:236 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "Emailová adresa vývojáře"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Iniciály jména vývojáře"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Výchozí verze:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Číslo verze, které bude mít zpočátku nový soubor"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Název společnosti"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Jméno:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Společnost:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Emailová adresa:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Iniciály:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Jméno vývojáře"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Rok:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Datum & čas:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Zadejte formát pro {datetime} symbol šablony. Můžete použít stejné konverzní "
"specifikátory jako v ANSI C funkci strftime."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Zadejte formát pro {year} symbol šablony. Můžete použít stejné konverzní "
"specifikátory jako v ANSI C funkci strftime."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Zadejte formát pro {date} symbol šablony. Můžete použít stejné konverzní "
"specifikátory jako v ANSI C funkci strftime."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Umístění šablon</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Šablony"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "_Změnit"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Klávesové zkratky</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Přiřazení kláves"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Příkaz:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Cesta k příkazu pro tisk souborů (použijte %f pro název souboru)."
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Pro tisk používat externí příkaz"
# Nepřesný překlad zněl jen "Čísla řádků", zkontrolovat!
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Tisknout čísla řádků"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Přidat čísla řádků k tištěné stránce."
# Původní nepřesný překlad: "Čísla _řádků".
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Tisknout čísla stránek"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr ""
"Přidat číslo stránky na konec každé stránky, používá 2 řádky na stránce"
# Původní nepřesný překlad: "Základní hlavička:".
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Tisknout hlavičku stránky"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Přidá na každou stránku hlavičku s číslem stránky, názvem souboru a "
"aktuálním datem (viz dole). Používá 3 řádky na stránce."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Pouze jméno tisknutého souboru"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Tisknout pouze jméno souboru tisknutého dokumentu (bez cesty)"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Formát data:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Zadejte formát data a času pro přidání do tisknuté hlavičky. Můžete použít "
"stejné konverzní specifikátory jako v ANSI C funkci strftime."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Používat nativní tisk GTK"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Tisk</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Tisk"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Písmo:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Nastaví písmo terminálu."
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Písmo terminálu:"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Barva textu:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Barva pozadí:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Řádků pro rolování:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Shell:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Nastaví barvu textu v okně terminálu."
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Nastaví barvu pozadí v okně terminálu."
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr "Nastaví počet řádků, které můžete v terminálu zpětně zobrazit."
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr "Nastaví cestu k shellu, který se má spouštět v emulátoru terminálu."
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Rolovat při stisku klávesy"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Zda při stisku klávesy rolovat okno terminálu na konec"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Rolovat při výstupu"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Zda při každém generování výstupu rolovat okno terminálu na konec"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Blikající kurzor"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Zda nastavit blikání kurzoru"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Ignorovat klávesové zkratky Geany"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Povolí terminálu zachytávat klávesové zkratky (kromě zkratek nastavení "
"fokusu)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Zrušení klávesové zkratky pro menu (standardně F10)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Tato volba zruší přiřazení klávesové zkratky k aktivaci menu (výchozí je "
"klávesa F10). Toto nastavení může být užitečné například pro ovládání "
"Midnight Commanderu uvnitř VTE."
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Následovat cestu aktuálního otevřeného souboru"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr ""
"Zda provádět příkaz \"cd $cesta\" při přepínání mezi otevřenými soubory."
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Spouštět programy v emulátoru terminálu"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Nepoužívat jednoduchý spouštěcí skript, který obvykle zobrazuje výsledný "
"stavový kód spouštěného programu"
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Nepoužívat spouštěcí skript"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Programy budou spouštěny v emulátoru terminálu místo v nově otevřeném okně "
"terminálu. Pozor, programy spuštěné v terminálu nemohou být zastaveny."
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Oprávnění:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr "<i><Varování: před změnami v těchto nastaveních si přečtěte manuál./i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Různé možnosti</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Různé"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Vlastnosti projektu"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Soubor projektu:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Název:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Popis:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Základní cesta:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Masky souborů:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
"Mezerami oddělený seznam souborových masek pro hledání v souborech (např. *."
"c *.h)"
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Základní adresář pro všechny soubory obsažené v projektu. Může se jednat o "
"novou cestu nebo o již existující strom adresářů. Můžete použít cestu "
"relativní k projektovému souboru."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:234
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Zobrazení:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "Vlastní"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Použít globální nastavení"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Nahoře"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Dole"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Nastavení panelu _nástrojů"
# Původní nepřesný překlad zněl "nástrojová lišta". "toolbar" je "panel nástrojů".
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "_Skrýt panel nástrojů"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Nový (ze š_ablony)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "Nedávné _soubory"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Uložit vš_e"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "Znovu načíst soubo_r"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Znovu načíst s kódování_m"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Nastavení Strán_ky"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Zavřít os_tatní soubory"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "Zavří_t vše"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "_Příkazy"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "V_yjmout aktuální řádek (řádky)"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:340
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "Z_kopírovat aktuální řádek (řádky)"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "_Vymazat aktuální řádek (řádky)"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:292
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "_Duplikovat řádek nebo výběr"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:353
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "_Vybrat aktuální řádek (řádky)"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Vybrat aktuální _odstavec"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:395
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "Poslat výběr do _terminálu"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:397
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "Pře_formátovat řádky/blok"
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:367
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Změnit _velikost písmen ve výběru"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:302
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "_Prohodit aktuální řádek"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "_Zakomentovat řádek"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "_Odkomentovat řádek"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "Invertovat za_komentování"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "Odsad_it"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "Z_rušit odsazení"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:386
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "_Chytré odsazení"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "Po_slat výběr do"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Vložit _komentáře"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "_Nastavení"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:421
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Nastavení p_luginů"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Najít _další"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Najít _předchozí"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Najít v _souborech"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "_Nahradit"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "_Další zpráva"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "_Předchozí zpráva"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:470
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Přejít na další _značku"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Přejít na _předchozí značku"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Jít na _řádek..."
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Najít da_lší výskyt označeného textu"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:435
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Najít _předchozí výskyt označeného textu"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:452
msgid "_Mark All"
msgstr "_Označit všechny výskyty"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Přejít na deklaraci t_agu"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "Zo_brazit"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Změnit _písmo"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Skrýt/zobrazit _všechny ostatní panely"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "_Celá obrazovka"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Okno _zpráv"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "_Panel nástrojů"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Po_stranní panel"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "_Schémata barev"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Zobrazit _označovací okraj"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Čísla _řádků"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Zobrazovat _bílé znaky"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Zobrazovat _konce řádků"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Zobrazovat o_dsazení"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Dokument"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "Za_lamování řádků"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Rozdě_lování dlouhých řádků"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "_Automatické odsazování"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Typ O_dsazení"
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
msgstr "_Zjistit podle obsahu"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "T_abelátory a mezery"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "Šířka odsa_zení"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "J_en pro čtení"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "Zapsat _Unicode BOM"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Nastavit _typ souboru"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Nastavit _kódování"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Nastavit uk_ončování řádků"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Převést a nastavit na _CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Převést a nastavit na _LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Převést a nastavit na CR (_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "_Odstranit bílé znaky na konci řádků"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Nahradit tabelátory _mezerami"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Nahradit mezery t_abelátory"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "_Složit vše"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "_Rozložit vše"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "Odstranit _značky"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Odstranit _indikátory chyb"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "_Nový"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Otevřít"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "_Nedávné projekty"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Aplikovat automatické odsazení na všechny dokumenty"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "_Aplikuj automatické odsazení"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "S_estavit"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "Nás_troje"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "_Přenačíst konfiguraci"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "K_onfigurační soubory"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Výběr barvy"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "_Počet slov"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Načíst ta_gy"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klávesové zkratky"
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Debug zprávy"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "_Webové stránky"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "_Neukládat"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Symboly"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "_Dokumenty"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Překladač"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Zprávy"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Poznámky"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "O Geany"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Rychlé a lehké IDE"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(sestaveno %s nebo později)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Informace"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Vývojáři"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "správce"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "vývojář"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "správce překladu"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Překladatelé"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Předchozí překladatelé"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Přispěvatelé"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr "Někteří z mnoha přispěvatelů (pro podrobný seznam, viz soubor %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Autoři"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Licence"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Text licence nenalezen, prosím, navštivte http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt, abyste si ji prohlédli online."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "nahrazení %%p selhalo, žádný aktivní projekt"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Proces selhal, žádný pracovní adresář"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (v adresáři: %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Proces selhal (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Selhala změna pracovního adresáře na \"%s\""
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "Selhalo spuštění \"%s\" (startovací skript nemohl být vytvořen)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr "Nelze spustit soubor ve VTE, protože to pravděpodobně obsahuje příkaz."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Nebyl nalezen terminál \"%s\" (zkontrolujte cestu k terminálu zadanou v "
"Nastavení)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Překlad selhal."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Překlad skončil úspěšně."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Vlastní text"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Zadejte vlastní text, všechen zadaný text bude přidán k příkazu."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "_Další chyba"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "_Předchozí chyba"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "_Nastavit příkazy pro sestavení"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Sestavit aktuální soubor"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Sestavit aktuální soubor nástrojem Make s výchozím cílem"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Sestavit aktuální soubor nástrojem Make se specifikovaným cílem"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Přeložit aktuální soubor nástrojem Make"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Proces nemohl být přerušen (%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Žádné další chyby sestavení."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr "Nastavit popisek položky menu"
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Popisek"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Příkaz"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Pracovní adresář"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
msgstr "Resetovat"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Kliknout pro nastavení popisku položky"
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "Příkazy pro: %s"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Bez typu souboru"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Regulární výraz indikující chybu:"
#: ../src/build.c:2138
msgid "Independent commands"
msgstr "Nezávislé příkazy"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr ""
"Pozn.: Položka 2 zobrazí dialogové okno a připojí k příkazu napsaný text"
#: ../src/build.c:2179
msgid "Execute commands"
msgstr "Příkazy pro spuštění"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
"%d, %e, %f, %p jsou nahrazeny v příkazu a adresáři, pro detaily viz manuál."
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Nastavit příkazy pro sestavení"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Přeložit"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "_Spustit"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Make _vlastní cíl"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Make _objekt"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Make"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "_Make All"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Opravdu chcete ukončit program?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d soubor uložen."
msgstr[1] "%d soubory uloženy."
msgstr[2] "%d souborů uloženo."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Neuložené změny budou ztraceny."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Opravdu chcete znovu načíst '%s'?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:461
msgid "Go to Line"
msgstr "Přejít na řádek"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Zadejte číslo řádku, na který chcete jít:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Prosím zadejte typ aktuálního souboru před použitím této funkce."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.rrrr"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.rrrr"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "rrrr/mm/dd"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "dd.mm.rrrr hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "mm.dd.rrrr hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "rrrr/mm/dd hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "_Použít vlastní formát data"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Vlastní formát data"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Zadejte vlastní formát data a času. Můžete použít stejné konverzní "
"specifikátory jako v ANSI C funkci strftime."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "Formát data nemohl být převeden (možná je příliš dlouhý)."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Žádné další zprávy."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Soubor %s nemohl být otevřen (%s)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Zjistit podle souboru"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Západoevropské"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Východoevropské"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Východoasijské"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "JV a JZ Asie"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Střední Východ"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "_Další volby"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Zobrazovat _skryté soubory"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Nastavit kódování:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Nastavení kódování souboru, pokud nebude zjištěno automaticky.\n"
"Pokud otevřete více souborů, všechny budou otevřeny ve zvoleném kódování."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Typ souboru:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Nastavení typu souboru, pokud typ nebude zjištěn podle přípony.\n"
"Pokud otevřete více souborů, všechny budou otevřeny se zvoleným typem "
"souboru."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Otevřít soubor"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Otevře soubor v režimu pouze pro čtení. Pokud vyberete pro otevření více než "
"jeden soubor, všechny budou otevřeny jen pro čtení."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Zjistit podle přípony souboru"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Přepsat?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Soubor s tímto jménem již existuje!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Uložit soubor"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "_Přejmenovat"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Uložit soubor a přejmenovat ho."
# Možná přeložit "tab" jako záložce? nebo okně? Nutné zkontrolovat!
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "_Otevřít soubor v nové záložce"
# Překlad "ponechat" anebo "nechat". Dále "nověji? uložený"? Zkontrolovat!
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Ponechat aktuální neuložený dokument otevřený a otevřít nově uložený v nové "
"záložce"
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Otázka"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Varování"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Informace"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_Neukládat"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Soubor '%s' není uložen."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Chcete ho před zavřením uložit?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Vybrat písmo"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Nastala chyba nebo informace o souboru nemohla být získána (např. z "
"prázdného souboru)."
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "neznámý"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Typ:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Velikost:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Umístění:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Jen pro čtení:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(pouze pro Geany)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Kódování:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(s BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(bez BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Upraveno:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Změněno:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Poslední přístup:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Oprávnění:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Číst"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Zapisovat"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Spustit"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Vlastník:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Skupina:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Ostatní:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Soubor %s uzavřen."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Nový soubor \"%s\" otevřen."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Soubor %s nemohl být otevřen (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Soubor \"%s\" není platné %s."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Soubor \"%s\" nevypadá jako textový soubor nebo není podporováno jeho "
"kódování."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Soubor '%s' nemohl být správně otevřen a byl pravděpodobně zkrácen. To mohlo "
"být způsobeno znakem NULL obsaženým v souboru. Při ukládání buďte opatrní, "
"mohlo by dojít k ztrátě dat.\n"
"\n"
"Soubor byl označen jako pouze pro čtení."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Mezery"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Tabelátory"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Tabelátory a mezery"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Nastavuji mód odsazování %s pro %s."
#: ../src/document.c:1055
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Nastavuji šíři odsazování na %d pro %s."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Soubor %s znovu načten."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Otevřen soubor %s (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", jen pro čtení"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Chyba při přejmenování souboru."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr "Nastala chyba při konverzi z UTF-8 do \"%s\". Soubor nebyl uložen."
# Lze přeložit také "Chybová zpráva".
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Chybové hlášení: %s\n"
"Objevila se chyba v \"%s\" (řádek: %d, sloupec: %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Chybová zpráva: %s."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "Chyba při otevírání souboru '%s' pro zápis: fopen() selhal: %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Chyba při zápisu souboru '%s': fwrite() selhal: %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Chyba při zavírání souboru '%s': fclose() selhal: %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Chyba při ukládání souboru (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Je možné, že je soubor nyní zkrácený!"
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Chyba při ukládání souboru."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Soubor %s uložen."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" nebyl nalezen."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Rozšířit hledání na celý dokument a hledat znovu?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Nebyly nalezeny žádné výskyty \"%s\"."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: nahrazen %d výskyt \"%s\" za \"%s\"."
msgstr[1] "%s: nahrazeny %d výskyty \"%s\" za \"%s\"."
msgstr[2] "%s: nahrazeno %d výskytů \"%s\" za \"%s\"."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Chcete ho znovu načíst?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Soubor '%s' na disku je novější než\n"
"aktuální otevřený."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Pokusit se soubor znovu uložit ?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Soubor \"%s\" nebyl nalezen na disku!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Zadejte šířku tabelátoru"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Zadejte kolik znaků mezery nahradit znakem tabelátoru"
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Varování: nestandardní šířka tabelátoru: %d != 8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Keltské"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Řecké"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Nordické"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Jihoevropské"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Západní"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Baltské"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Středoevropské"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Cyrilika"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Cyrilika/Ruské"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Cyrilika/Ukrajinské"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Rumunské"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arabské"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrejské"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Hebrejské vizuální"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Arménské"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Gruzínské"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Thajské"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Turecké"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamské"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Čínské zjednodušené"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Čínské tradiční"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japonské"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Korejské"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Bez kódování"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Západoevropské"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Východoevropské"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Východo_asijské"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_JV a JZ Asie"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "_Střední Východ"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
# Dále "source file" je také "prvotní soubor". - Obvykle jsou "zdrojáky" psány v jazyce C, ale přeložit "source file" jako "C zdrojový kód" je poněkud unáhlené ...
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s zdrojový soubor"
# Dále "source file" je také "prvotní soubor". - Obvykle jsou "zdrojáky" psány v jazyce C, ale přeložit "source file" jako "C zdrojový kód" je poněkud unáhlené ...
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s soubor"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
msgstr "Shell skript"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML dokument"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Kaskádové styly"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Konfigurační soubor"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext jazykový soubor"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Programovací Jazyky"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Skriptovací Jazyky"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "_Značkovací Jazyky"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "_Další"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Všechny soubory se zdrojovým kódem"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Všechny soubory"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Špatný regulární výraz pro souborový typ %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "bezejmenný"
#: ../src/highlighting.c:1225 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Soubor \"%s\" nebyl nalezen."
#: ../src/highlighting.c:1297
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "_Výchozí"
#: ../src/highlighting.c:1336
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Sestavit aktuální soubor nástrojem Make s výchozím cílem"
#: ../src/highlighting.c:1337
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1358
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "_Schémata barev"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:223 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Soubor"
#: ../src/keybindings.c:225
msgid "Clipboard"
msgstr "Schránka"
#: ../src/keybindings.c:226
msgid "Select"
msgstr "Vybrat"
# Původní nepřesný překlad zněl "_Transformovat".
#: ../src/keybindings.c:227
msgid "Format"
msgstr "Formát"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Insert"
msgstr "Vložit"
# Původní nepřesný překlad je "Sekce".
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Go to"
msgstr "Přejít na"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "View"
msgstr "Zobrazit"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: ../src/keybindings.c:235 ../src/keybindings.c:582 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1980
msgid "Build"
msgstr "Sestavit"
#: ../src/keybindings.c:237 ../src/keybindings.c:607
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: ../src/keybindings.c:238
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: ../src/keybindings.c:239
msgid "Notebook tab"
msgstr "Záložky dokumentů"
#: ../src/keybindings.c:248 ../src/keybindings.c:276
msgid "New"
msgstr "Nový"
#: ../src/keybindings.c:250 ../src/keybindings.c:278
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#: ../src/keybindings.c:253
msgid "Open selected file"
msgstr "Otevřít zvolený soubor"
#: ../src/keybindings.c:255
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
#: ../src/keybindings.c:257 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Uložit jako"
#: ../src/keybindings.c:259
msgid "Save all"
msgstr "Uložit vše"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Print"
msgstr "Vytisknout"
#: ../src/keybindings.c:264 ../src/keybindings.c:283
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: ../src/keybindings.c:266
msgid "Close all"
msgstr "Zavřít vše"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Reload file"
msgstr "Znovu načíst soubor"
#: ../src/keybindings.c:271
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Znovu otevřít poslední zavřenou záložku"
#: ../src/keybindings.c:288
msgid "Undo"
msgstr "Zpět"
#: ../src/keybindings.c:290
msgid "Redo"
msgstr "Znovu"
#: ../src/keybindings.c:299
msgid "Delete to line end"
msgstr "Vymazat do konce řádku"
#: ../src/keybindings.c:305
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Přejít k aktuálnímu řádku"
#: ../src/keybindings.c:307
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Rolovat nahoru o jeden řádek"
#: ../src/keybindings.c:309
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Rolovat dolů o jeden řádek"
#: ../src/keybindings.c:311
msgid "Complete snippet"
msgstr "Doplnit kousek kódu"
#: ../src/keybindings.c:313
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Přesunout kurzor dovnitř kousku kódu"
#: ../src/keybindings.c:315
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Zakázat kompletaci kousku kódu"
#: ../src/keybindings.c:317
msgid "Context Action"
msgstr "Kontextová akce"
#: ../src/keybindings.c:319
msgid "Complete word"
msgstr "Návrh dokončení slova"
#: ../src/keybindings.c:321
msgid "Show calltip"
msgstr "Zobrazit informace o volání funkce (calltip)"
#: ../src/keybindings.c:323
msgid "Show macro list"
msgstr "Zobrazit seznam maker"
#: ../src/keybindings.c:325
msgid "Word part completion"
msgstr "Dokončení části slova"
#: ../src/keybindings.c:327
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Přesunout řádek (řádky) výše"
#: ../src/keybindings.c:329
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Přesunout řádek (řádky) níže"
#: ../src/keybindings.c:334
msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
# Původní nepřesný překlad: "Společnost:".
#: ../src/keybindings.c:336
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"
#: ../src/keybindings.c:338
msgid "Paste"
msgstr "Vložit"
#: ../src/keybindings.c:349
msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše"
#: ../src/keybindings.c:351
msgid "Select current word"
msgstr "Vybrat aktuální slovo"
#: ../src/keybindings.c:359
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Vybrat po předchozí část slova"
#: ../src/keybindings.c:361
msgid "Select to next word part"
msgstr "Vybrat po další část slova"
#: ../src/keybindings.c:369
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Přepínací řádkový komentář"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Zakomentovat řádek"
#: ../src/keybindings.c:374
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Odkomentovat řádek"
#: ../src/keybindings.c:376
msgid "Increase indent"
msgstr "Odsadit"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Decrease indent"
msgstr "Zrušit odsazení"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Odsadit o jednu mezeru"
#: ../src/keybindings.c:384
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Zmenšit odsazení o jednu mezeru"
#: ../src/keybindings.c:388
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Použít Vlastní příkaz 1"
#: ../src/keybindings.c:390
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Použít Vlastní příkaz 2"
#: ../src/keybindings.c:392
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Použít Vlastní příkaz 3"
#: ../src/keybindings.c:400
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Zakomentovat řádek"
#: ../src/keybindings.c:405
msgid "Insert date"
msgstr "Vložit datum"
#: ../src/keybindings.c:411
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Vložit nový řádek před aktuální"
#: ../src/keybindings.c:413
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Vložit nový řádek za aktuální"
#: ../src/keybindings.c:426 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Najít"
#: ../src/keybindings.c:428
msgid "Find Next"
msgstr "Najít další"
#: ../src/keybindings.c:430
msgid "Find Previous"
msgstr "Najít předchozí"
#: ../src/keybindings.c:437 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Nahradit"
#: ../src/keybindings.c:439 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Najít v souborech"
#: ../src/keybindings.c:442
msgid "Next Message"
msgstr "Další zpráva"
#: ../src/keybindings.c:444
msgid "Previous Message"
msgstr "Předchozí zpráva"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Find Usage"
msgstr "Najít použití"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Najít použití v dokumentu"
# Překlad "location" může být i umístění, paměťové místo, adresa, vyhledávání. Zkontrolovat (také překlad "Navigate")!
#: ../src/keybindings.c:457 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Navigovat na adresu zpět"
# Překlad "location" může být i umístění, paměťové místo, adresa, vyhledávání. Zkontrolovat (také překlad "Navigate")!
#: ../src/keybindings.c:459 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Navigovat na adresu vpřed"
#: ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Přejít na odpovídající závorku"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Toggle marker"
msgstr "Označit řádek"
#: ../src/keybindings.c:476
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Přejít na definici"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Přejít na deklaraci"
#: ../src/keybindings.c:481
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Přejít na začátek řádku"
#: ../src/keybindings.c:483
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Přejít na konec řádku"
#: ../src/keybindings.c:485
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Přejít na konec zobrazené části řádku"
#: ../src/keybindings.c:487
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Přejít na předchozí část slova"
#: ../src/keybindings.c:489
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Přejít na další část slova"
#: ../src/keybindings.c:494
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Skrýt/zobrazit všechny ostatní panely"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
#: ../src/keybindings.c:499
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Zobrazit/skrýt okno zpráv"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Zobrazit/skrýt postranní panel"
#: ../src/keybindings.c:504
msgid "Zoom In"
msgstr "Zvětšit"
#: ../src/keybindings.c:506
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zmenšit"
#: ../src/keybindings.c:508
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Původní velikost"
#: ../src/keybindings.c:513
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Přepnout do editoru"
#: ../src/keybindings.c:515
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Přepnout na Vyhledávání"
#: ../src/keybindings.c:517
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Přepnout do okna zpráv"
#: ../src/keybindings.c:519
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Přepnout na překladač"
#: ../src/keybindings.c:521
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Přepnout na zprávy"
#: ../src/keybindings.c:523
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Přepnout na Poznámky"
#: ../src/keybindings.c:525
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Přepnout do terminálu"
#: ../src/keybindings.c:527
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Přepnout na postranní panel"
#: ../src/keybindings.c:529
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Přepnout do postranního panelu symbolů"
#: ../src/keybindings.c:531
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Přepnout do postranního panelu dokumentů"
#: ../src/keybindings.c:536
msgid "Switch to left document"
msgstr "Přejít do levého dokumentu"
#: ../src/keybindings.c:538
msgid "Switch to right document"
msgstr "Přejít do pravého dokumentu"
#: ../src/keybindings.c:540
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Přejít do předchozího dokumentu"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Move document left"
msgstr "Posunout dokument doleva"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document right"
msgstr "Posunout dokument doprava"
#: ../src/keybindings.c:548
msgid "Move document first"
msgstr "Posunout dokument na začátek"
#: ../src/keybindings.c:550
msgid "Move document last"
msgstr "Posunout dokument na konec"
#: ../src/keybindings.c:555
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Přepnout zalamování řádků"
#: ../src/keybindings.c:557
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Přepnout rozdělování dlouhých řádků"
#: ../src/keybindings.c:561
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Nahradit mezery tabelátory"
#: ../src/keybindings.c:563
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Sbalit/rozbalit aktuální blok"
#: ../src/keybindings.c:565
msgid "Fold all"
msgstr "Složit vše"
#: ../src/keybindings.c:567
msgid "Unfold all"
msgstr "Rozložit vše"
#: ../src/keybindings.c:569
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Obnovit seznam symbolů"
#: ../src/keybindings.c:571
msgid "Remove Markers"
msgstr "Odstranit značky"
#: ../src/keybindings.c:573
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Odstranit indikátory chyb"
#: ../src/keybindings.c:575
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Odstranit značky a indikátory chyb"
#: ../src/keybindings.c:580 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Přeložit"
#: ../src/keybindings.c:584
msgid "Make all"
msgstr "Make all"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make custom target"
msgstr "Make vlastní cíl"
#: ../src/keybindings.c:589
msgid "Make object"
msgstr "Make objekt"
#: ../src/keybindings.c:591
msgid "Next error"
msgstr "Další chyba"
#: ../src/keybindings.c:593
msgid "Previous error"
msgstr "Předchozí chyba"
#: ../src/keybindings.c:595
msgid "Run"
msgstr "Spustit"
#: ../src/keybindings.c:597
msgid "Build options"
msgstr "Volby sestavení"
#: ../src/keybindings.c:602
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Zobrazit Výběr barev"
#: ../src/keybindings.c:849
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: ../src/keybindings.c:861
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Následující klávesové zkratky jsou konfigurovatelné:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Pište sem cokoliv, použijte toto jako poznámkový blok."
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Chyba při otevírání jednoho či více souborů sezení."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Debug zprávy"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Vyčistit"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
"Nastavit výchozí počet sloupců pro poprvé otevřené soubory (užitečné ve "
"spojení s --line)"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Použít alternativní konfigurační adresář"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Vypisovat interní názvy typů souborů"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Generovat globální soubor tagů (viz dokumentaci)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "Zakázat C/C++ preprocesor při generování vlastního souboru tagů"
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr "Pro otevření souborů vytvořit novou instanci programu"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr "Používat tento socket soubor pro komunikace s běžící instancí Geany"
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr "Vrátit seznam souborů otevřených v běžící instanci Geany"
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Nastavit výchozí počet řádek pro poprvé otevřené soubory"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Nezobrazovat po startu okno se zprávami"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Nenahrávat autokompletační data (viz dokumentace)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Nenahrávat pluginy"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Vypsat prefix Geany instalace"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr ""
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Neotevírat soubory z posledního sezení"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Nenahrávat podporu terminálu"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "Cesta k souboru libvte.so"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Upovídaný mód"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Vypsat číslo verze a ukončit"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[SOUBORY...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "sestaveno %s s "
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Přesunout nyní ?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr "Geany potřebuje před startem přesunout váš starý konfigurační adresář."
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr "Váš konfigurační adresář byl úspěšně přesunut z \"%s\" do \"%s\"."
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
"Váš starý konfigurační adresář \"%s\" nemohl být přesunut do \"%s\" (%s). "
"Přesuňte prosím adresář na nové místo manuálně."
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"Konfigurační adresář nemohl být vytvořen (%s).\n"
"Mohly by se vyskytnout problémy při používání Geany bez tohoto adresáře.\n"
"Chcete přesto spustit Geany?"
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Vítejte v Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "Konfigurační adresář nemohl být vytvořen (%s)."
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Konfigurační soubory přenačteny."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Stavové zprávy"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "_Kopírovat"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "Kopírovat _vše"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "_Skrýt okno zpráv"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr "Soubor '%s' nebyl nalezen - zkouším aktuální cestu dokumentu."
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "Přepnout na dokument"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
"Plugin \"%s\" není binárně kompatibilní s touto verzí Geany - překompilujte "
"jej, prosím."
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "_Správce pluginů"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Aktivní"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Plugin"
#: ../src/plugins.c:1300
#, fuzzy
msgid "Description"
msgstr "Popis:"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "Žádné pluginy k dispozici."
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Pluginy"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Vybrat pluginy spouštěné při startu: "
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Detaily o pluginu</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Plugin:"
#: ../src/plugins.c:1456
msgid "Author(s):"
msgstr "Autoři:"
#: ../src/pluginutils.c:332
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Konfigurovat pluginy"
#: ../src/prefs.c:179
msgid "Grab Key"
msgstr "Zadání klávesové zkratky"
#: ../src/prefs.c:185
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys yo