Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6343 lines (4912 sloc) 163.303 kB
# translation of pl.po to polski
# Polish translations for geany package.
# Copyright (C) 2006 - 2011 THE geany'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geany package.
#
# Jacek Wolszczak <shutdownrunner@o2.pl>, 2006.
# Jaroslaw Foksa <jfoksa@gmail.com>, 2007.
# Krzysztof Troska <elleander86@gmail.com>, 2008.
# Wojciech świderski <woj.swiderski@gmail.com>, 2011
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-06 21:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-30 12:15+0100\n"
"Last-Translator: Wojciech świderski <woj.swiderski@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <geany-i18n@uvena.de>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Zintegrowane środowisko programistyczne"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Szybkie i lekkie środowisko programistyczne oparte na GTK2"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "_Format"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "Ws_taw"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Wstaw wpis pliku dziennika (_ChangeLog)"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Wstaw _opis funkcji"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "_Wstaw komentarz wielowierszowy"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Więcej"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Wstaw _nagłówek pliku"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Wstaw informację o licencji _GPL"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Wstaw informację o licencji _BSD"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Wstaw _datę"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "Niewidoczny"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "Wstaw \"_include <...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:411
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Wstaw _alternatywne białe znaki"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "_Szukaj"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Otwórz wybrany pl_ik"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "Znajdź _wykorzystanie"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Znajdź wykorzystanie w _dokumencie"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Przejdź do _definicji znacznika"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Działanie _kontekstowe"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Podstawowe"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Bieżące znaki"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Paruj nawiasy"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:421
msgid "Preferences"
msgstr "Ustawienia"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Wczytywanie plików z ostatniej sesji"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr ""
"Przy uruchomieniu programu zostaną otwarte wszystkie pliki z poprzedniej "
"sesji"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Wsparcie dla wirtualnego terminala"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Określa, czy przy starcie programu uruchamiać wirtualny terminal. Wyłącz "
"opcję, jeżeli go nie potrzebujesz."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Włącz obsługę wtyczek"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Uruchamianie</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Zapisywanie pozycji i wymiarów okna"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Zapisuje pozycję i rozmiar okna i wczytuje je przy starcie programu"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Potwierdzanie zakończenia programu"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Wyświetla monit o potwierdzenie przy zamykaniu programu"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Wyłączanie</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Katalog domyślny:"
#: ../data/geany.glade.h:38
#, fuzzy
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path."
msgstr ""
"Ścieżka do domyślnego katalogu dla otwieranych i zapisywanych plików. Musi "
"być ścieżką absolutną. Pozostaw pole puste, aby korzystać z bieżącego "
"katalogu."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Katalog z plikami projektu:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr ""
"Ścieżka to domyślnego katalogu wyświetlanego podczas otwierania plików "
"projektu"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Dodatkowy katalog z wtyczkami:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany zawsze przeszukuje ścieżkę katalogu instalacyjnego oraz "
"konfiguracyjnego. Dodatkowe wtyczki będą poszukiwane na ścieżce podanej w "
"tym miejscu. Możesz pozostawić to pole puste."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Katalogi</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Uruchamianie"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Sygnał dźwiękowy przy wystąpieniu błędów lub po zakończeniu kompilacji"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr "Sygnał dźwiękowy przy wystąpieniu błędów lub po zakończeniu kompilacji"
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Uaktywnij okno Statusu"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr "Uaktywnij okno Statusu za każdym razem, gdy pojawi się nowy komunikat"
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Nie wyświetlaj komunikatów o statusie na pasku statusu"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Usuwa wszystkie informacje na pasku statusu. Informacje są nadal dostępne w "
"oknie Statusu."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Automatycznie aktywuj widżety po najechania kursora myszy"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
"Automatycznie aktywuje widżety znajdujące się pod kursorem myszy. Działa dla "
"głównego okna edytora, pola wyszukiwania, pola skoku do wiersza i terminala "
"wirtualnego."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Użyj okienek dialogowych Otwórz/Zapisz systemu Windows"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
"Określa, czy użyć okienek dialogowych Otwórz/Zapisz systemu Windows czy "
"biblioteki GTK"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Różne</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:57
#, fuzzy
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Zapętlanie wyszukiwanie i ukrywanie okna dialogowego wyszukiwania"
#: ../data/geany.glade.h:58
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Zapętlanie wyszukiwanie i ukrywanie okna dialogowego wyszukiwania"
#: ../data/geany.glade.h:59
#, fuzzy
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr ""
"Zawsze przeszukuj cały dokument od bieżącego miejsca \"dookoła\". Ukryj okno "
"Szukaj po naciśnięciu przycisków Następny/Poprzedni."
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Użyja słowa pod kursorem w formularzu okienka Szukaj"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Użyj słowa pod kursorem w okienkach Szukaj, Szukaj w plikach, Zastąp, jeżeli "
"nie zaznaczono tekstu"
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Użyj bieżącego katalogu w okienku \"Szukaj w plikach\""
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Szukaj</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Korzystaj z plików sesji opartych na projektach"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Określa, czy czy przechowywać pliki sesji projektu i otwierać je przy "
"ponownym otwieraniu projektu"
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Przechowuj plik projektu w katalogu bazowym projektu"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"Włączona opcja określa, że podczas tworzenia nowego projektu plik projektu "
"przechowywany będzie w katalogu bazowym projektu, zamiast w katalogu "
"nadrzędnym wobec niego. Ścieżkę do pliku projektu można zmienić w oknie "
"dialogowym Nowy projekt"
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projekty</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "<b>Różne</b>"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Pokaż listę symboli"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Wyświetla lub ukrywa listę symboli"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Pokaż listę otwartych plików"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Pokaż/schowaj listę otwartych plików"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Pokaż panel _boczny"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Położenie"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Lewo"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Prawo"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Panel boczny</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Lista symboli:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Okno komunikatów:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Edytor:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Ustawia font dla okna komunikatów"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Ustawia font dla listy symboli"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Ustawia font edytora"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Fonty</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Pokaż pasek statusu"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Określa, czy wyświetlać pasek statusu u dołu głównego okna programu"
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Pokaż karty okna edytora"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Pokaż przyciski zamykania"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Pokaż ikony zamykania kart edytora (wymaga ponownego uruchomienia programu)"
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Umieść kartę nowego dokumentu:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Karty nowych dokumentów od lewego końca"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Karty nowych dokumentów od prawego końca"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Sąsiadująco z bieżącym"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
"Określa, czy nowe karty edytora wstawiane będą obok karty bieżącej, czy na "
"końcu"
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Dwukrotne kliknięcie ukrywa dodatkowe widżety"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Wykonaj: Widok -> Pokaż/ukryj dodatkowe widżety"
#: ../data/geany.glade.h:100
#, fuzzy
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Uaktywnij ostatnio używany dokument"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Karty edytora</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Panel boczny"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Położenie kart:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Karty edytora"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Pokaż pasek _narzędzi"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "_Dołącz pasek zadań do menu"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr "Ustaw pasek narzędzi obok głównego menu, by zaoszczędzić miejsce"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Dostosuj pasek narzędzi"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "Ustawienia _systemowe"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Tekst i i_kony"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Tylko ik_ony"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Tylko _tekst"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Rodzaj ikon</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "_Domyślne ustawienia systemu"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "_Małe ikony"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "Mi_niaturki"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "_Duże ikony"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Rozmiar ikon:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Pasek narzędzi</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Pasek narzędzi"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Zawijanie wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Zawija wiersze, by mieściły się w oknie edytora. Uwaga: zawijanie wierszy w "
"przypadku dużych dokumentów może spowalniać działanie programu."
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Inteligentny\" klawisz Home"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"Włączona opcja sprawia, że naciśnięcie klawisza HOME ustawi kursor przed "
"pierwszym białym znakiem wiersza lub na jego początku. W przeciwnym wypadku "
"kursor zawsze ustawi się na początku wiersza."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Wyłączenie przeciągania i upuszczania"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
"Wyłącza możliwość przeciągania i upuszczania zaznaczonego fragmentu tekstu "
"tak w obrębie, jak i z zewnątrz edytora"
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Zwijanie sekcji kodu"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Zwiń/rozwiń wszystkie sekcje potomne względem tego punktu"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Zwiń/rozwiń wszystkie sekcje potomne względem tego punktu. Przytrzymaj Shift "
"i kliknij dla operacji odwrotnej."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Podkreślanie miejsc, w których wystąpiły błędy kompilacji"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Określa, czy podkreślać wiersze, w których kompilator generuje ostrzeżenia "
"lub wskazuje błędy"
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Przejście do nowego wiersza usuwa końcowe spacje w wierszu poprzednim"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr "Włącz usuwanie końcowych spacji przy przejściu do nowego wiersza"
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Zawijaj wiersze od kolumny:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Znacznik przełączania komentarzy:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"Znak dołączany jako przełącznik komentarza w kodzie źródłowym dla "
"zaznaczenia, że komentarz został włączony lub wyłączony."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Różne</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Różne"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
"Uwaga: by zastosować te ustawienia do wszystkich otwartych dokumentów, użyj: "
"<i>Projekt -> Zastosuj domyślne wcięcia</i>."
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Wielkość pojedynczego wcięcia w znakach"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Automatyczne wcięcia:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Ustal typ na podstawie zawartości pliku"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Włącz wykrywanie rodzaju wcięć na podstawie zawartości pliku przy jego "
"otwieraniu"
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "Sp_acje i znaki tabulacji"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Użyj spacji jeżeli wcięcie jest mniejsza niż wielkość tabulacji, w "
"przeciwnym wypadku używaj obu rodzajów znaków"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "_Spacje"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Używaj spacji do wcięć"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "Znaki _tabulacji"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Jeden znak tabulacji na wcięcie"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Określ szerokość na podstawie zawartości pliku"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Włącz wykrywanie wielkości wcięć na podstawie zawartości pliku przy jego "
"otwieraniu"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Klawisz tabulatora wcina wiersz"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr "Tab/Shift-Tab wcina/cofa wcięcie tekstu zamiast wstawić znak tabulacji"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Wcięcia</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "<b>Wcięcia</b>"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Uzupełnianie snippetu"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr "Napisz zdefiniowany skrót i rozwiń go jednym naciśnięciem klawisza"
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Automatyczne domykanie znaczników XML i HTML"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "Wstaw sparowany znacznik XML/HTML"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Automatycznie kontynuuj komentarze wielowierszowe"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Kontynuuj jako komentarz wielowierszowy, gdy nowy wiersz został wstawiony w "
"jego obrębie (C, C++, Java, etc.)"
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Autouzupełnianie symboli"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Automatyczne uzupełnianie wyrażeń występujących w otwartych plikach (np. "
"nazw funkcji, zmiennych globalnych, itp.) "
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Autouzupełnianie wszystkich słów w dokumencie"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Odrzuć resztę słowa podczas autouzupełniania"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Liczba pozycji na liście autouuzpełniania:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Wysokość listy autouzupełniania:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Liczba znaków do wywołania do autouzupełniania:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr "Liczba znaków niezbędnych dla uzyskania podpowiedzi autouzupełniania"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Liczba wierszy wyświetlanych przez listę autouzupełniania"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Liczba wierszy wyświetlanych na liście autouzupełniania"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Częstość odświeżania listy symboli:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
"Minimalny odstęp czasu (w milisekundach) między kolejnym odświeżeniem listy "
"symboli. Zbyt krótki odstęp może mieć wpływ na wydajność, szczególnie w "
"przypadku wielkich plików. Odstęp 0 wyłącza odświeżanie w czasie "
"rzeczywistym."
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Automatyczne uzupełnianie</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Nawiasy ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Automatyczne zamykanie nawiasów po otwarciu"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Pojedynczy cudzysłów ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Automatyczne zamykanie pojedynczych cudzysłowów po otwarciu"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Nawiasy klamrowe { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Automatyczne zamykanie nawiasów klamrowych po otwarciu"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Nawiasy kwadratowe [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Automatyczne zamykanie nawiasów kwadratowych po otwarciu"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Podwójny cudzysłów"
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Automatyczne zamykanie podwójnych cudzysłowów po otwarciu"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Automatyczne zamykanie cudzysłowów i nawiasów</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "<b>Auto-uzupełnianie</b>"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Odwróć kolory podświetlania składni"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr "Odwróć wszystkie kolory, domyślnie biały kolor tekstu na czarnym tle"
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Pokaż prowadnice wcięć"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr "Wyświetl przerywane linie, pomocne przy ustalaniu wielkości wcięć"
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Pokaż białe znaki"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Oznacz spacje kropkami, znaki tabulacji strzałkami"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Pokaż znaki końca wiersza"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Pokaż znaki końca wiersza"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Pokaż numery wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Pokaż/ukryj margines numerów wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Pokaż margines znaczników"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr "Pokaż/ukryj margines do zaznaczania wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Zatrzymaj przewijanie na ostatnim wierszu dokumentu"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr "Ustala, czy zatrzymać przewijanie stronę po ostatnim wierszu dokumentu"
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Wyświetlanie</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Kolumna:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Kolor"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Ustawia kolor znacznika długiej linii"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Wybór koloru"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Znacznikiem długiego wiersza jest pionowa linia w oknie edytora. Pomaga ona "
"zorientować się, które wiersze są zbyt długie. Wskaż, w której kolumnie ma "
"być wyświetlana."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Wiersz"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Wyświetla pionową linię w oknie edytora w określonej pozycji kursora (patrz "
"niżej)"
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Tło"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Kolor tła znaków za kursorem zmienia się na taki, jak przed kursorem "
"(zalecane, jeżeli używany font jest proporcjonalny)"
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Znacznik długiej linii</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Nie pokazuj wirtualnych spacji"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Tylko dla prostokątnych bloków zaznaczenia"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
"Pokaż wirtualne miejsca poza końcem wierszy tylko dla prostokątnych bloków "
"zaznaczenia"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Zawsze"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Zawsze pokazuj wolne miejsce poza końcem wiersza"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Wirtualne wolne miejsce</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Wyświetlanie"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:227 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Edytor"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Otwórz nowe dokumenty przy pomocy wiersza poleceń"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr ""
"Jeżeli w wierszu poleceń pojawi się nazwa nieistniejącego pliku, utwórz go"
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Domyślny znak końca wiersza:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Nowe pliki</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Domyślne kodowanie (dla nowych plików):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Ustaw domyślne kodowanie dla nowoutworzonych plików"
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr ""
"Używaj ustalonego kodowania podczas otwierania plików w standardzie innym "
"niż Unikod"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Wyłącza wykrywanie kodowania przy otwieraniu pliku zapisanych w innym "
"standardzie niż Unikod i otwiera plik w określonym kodowaniu (zazwyczaj nie "
"jest to potrzebne)"
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr ""
"Domyślne kodowanie (dla istniejących plików w standardzie innym niż Unikod):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr ""
"Określa wybór kodowania podczas otwierania istniejących plików kodowanych w "
"standardzie innym niż Unikod."
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Kodowanie</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Nowa linia na końcu pliku"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Ustawia pustą nową linię na końcu pliku"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Wymusza jednolitość znaczników końca wiersza"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr "Wymusza ujednolicenie znaków nowego wiersza przed zapisaniem pliku"
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Usuwanie białych znaków z końców wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Usuwa spacje i znaki tabulacji na końcu linii"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:562
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Zamiana tabulacji na spacje"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Zamienia wszystkie znaki tabulacji na spacje"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Zapis plików</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Rozmiar listy ostatnio używanych plików:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr ""
"Określa liczbę ostatnio otwieranych plików w menu \"Ostatnio otwierane\"."
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Częstość sprawdzania, czy plik na dysku został zmieniony:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Częstość sprawdzania, czy dokument został zmieniony, w sekundach. Zero "
"wyłącza sprawdzanie."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Przeglądarka:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"Emulacja terminala takiego jak xterm, gnome-terminal czy konsole (powinien "
"akceptować argument -e)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr ""
"Ścieżka (oraz ewentualnie dodatkowe parametry) do twojej ulubionej "
"przeglądarki"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Ścieżki do narzędzi</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Działanie kontekstowe:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Polecenie działania kontekstowego. Zaznaczone słowo może być używane w "
"połączeniu z %s. Może pojawić się w dowolnym miejscu podanego polecenia i "
"zostanie zastąpione przed jego wykonaniem."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Polecenia</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:239 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "adres e-mail programisty"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Inicjały programisty"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Wstępna wersja:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Numer wersji"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Nazwa firmy"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Programista:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Firma:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Adres e-mail:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Inicjały:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Nazwisko programisty"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Rok:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Data i czas:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Wprowadź własny format daty i czasu. Możesz używać dowolnych specyfikatorów "
"funkcji strftime języka ANSI C."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Wprowadź własny format roku. Możesz używać dowolnych specyfikatorów funkcji "
"strftime języka ANSI C."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Wprowadź własny format daty. Możesz używać dowolnych specyfikatorów funkcji "
"strftime języka ANSI C."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Dane szablonu</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "Zmi_eń"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Skróty klawiaturowe</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Skróty klawiaturowe"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Polecenie"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr "Ścieżka do polecenia drukowania (w miejsce nazwy pliku wstaw %f)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Drukuj przy pomocy polecenia zewnętrznego"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Drukuj numery wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Drukuj numery wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Drukuj numery stron"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr "Drukuj numer strony u dołu (zajmuje 2 wiersze wydruku)."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Drukuj nagłówek strony"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Dodaj 3-wierszowy nagłówek strony zawierający jej numer, nazwę pliku i "
"bieżącą datę (patrz niżej)."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Drukuj nazwę pliku"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Drukuj tylko nazwę pliku (bez ścieżki dostępuj)"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Format daty:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Wprowadź własny format daty i czasu. Możesz użyć dowolnych specyfikatorów "
"formatu funkcji strftime języka ANSI C."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Drukuj za pośrednictwem biblioteki GTK"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Drukowanie</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Drukowanie"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Font:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Określa font dla okna terminala"
#: ../data/geany.glade.h:300
#, fuzzy
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Czcionka terminala"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Kolor tekstu:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Kolor tła"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Liczba linii:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Powłoka:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Określa kolor tekstu w oknie terminala"
#: ../data/geany.glade.h:306
#, fuzzy
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Ustawia kolor tła w oknie terminala"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr "Określa liczbę wierszy historii wyświetlania terminala"
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr "Określa ścieżkę do powłoki uruchamianej w terminalu wirtualnym"
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Przewijanie przy naciśnięciu klawisza"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr ""
"Określa, czy przewinąć do końca zawartość terminala, gdy zostanie naciśnięty "
"klawisz "
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Przewijanie terminala przy nowej zawartości"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr ""
"Określa, czy przewinąć do końca zawartość terminala, gdy zostanie "
"wygenerowane wyjście polecenia"
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Migotanie kursora"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Określa, czy używać migotającego kursora"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Zmień skróty klawiszowe Geany"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"Zezwala terminalowi wirtualnemu na przechwytywanie skrótów klawiszowych "
"(oprócz związanych z focusem)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Wyłącz skrót klawiszowy dla menu (domyślnie F10)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Ta opcja wyłącza skrót klawiszowy uaktywniający menu (domyślnie F10). Może "
"to być pomocne, jeżeli w terminalu wirtualnym używasz programów również "
"wykorzystujących ten klawisz."
#: ../data/geany.glade.h:319
#, fuzzy
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Podążanie za ścieżką do bieżącego pliku"
#: ../data/geany.glade.h:320
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr ""
"Określa, czy polecenie \"cd $sciezka\" powinno być wykonywane przy "
"przechodzeniu między otwartymi plikami"
#: ../data/geany.glade.h:321
#, fuzzy
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Wykonywanie programów we wbudowanym terminalu"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Nie używaj skryptu uruchomieniowego, wykorzystywanego zazwyczaj do "
"wyświetlania statusu końcowego wywołanego programu."
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Nie używaj skryptu uruchomieniowego"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Uruchom programy w terminalu wirtualnym zamiast w oknie terminala "
"systemowego. Uwaga: działania programu nie można przerwać."
#: ../data/geany.glade.h:325
#, fuzzy
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Uprawnienia:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr "<i>Uwaga: przeczytaj podręcznik przed zmianą tych ustawień.</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Rozmaite ustawienia</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Rozmaite"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Własności projektu"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Nazwa pliku:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Ścieżka:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Wzory plików:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
"Lista wzorców plików oddzielona spacjami (w oknie wyszukiwania) (np. g. *.c "
"*h)"
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Katalog bazowy dla wszystkich plików projektu. Może to być katalog już "
"istniejący, lub nowa ścieżka. Można użyć ścieżki względnej do nazwy projektu"
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:237
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Wyświetlanie:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "Własne"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Użyj ustawień globalnych"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Góra"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Dół"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Ustawienia paska _narzędzi"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "_Ukryj pasek narzędzi"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Plik"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Nowy (z _szablonu)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "Ost_atnio otwierane"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Za_pisz wszystko"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "Wczytaj _ponownie"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Wczytaj ponowni_e z kodowaniem"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "_Ustawienia strony"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Zamknij _pozostałe dokumenty"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "Za_mknij wszystko"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "_Polecenia"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:346
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "_Wytnij bieżący wiersz(e)"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "S_kopiuj bieżący wiersz(e)"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:298
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "_Usuń bieżący wiersz(e)"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "D_uplikuj wiersz albo zaznaczenie"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Zaznacz bieżący _wiersz(e)"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:359
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Zaznacz bieżący _akapit"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:398
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "_Wyślij zaznaczenie do terminala"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:400
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "_Wyświetl ponownie wiersze/blok tekstu"
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:370
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Odwróć w_ielkość zaznaczonych liter"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:305
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Zamień _miejscami bieżący wiersz z poprzedzającym"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "_Komentuj linie"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "_Odkomentuj linie"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "P_rzełącz komentowanie linii"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "Z_większ wcięcie"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "Z_mniejsz wcięcie"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:389
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Inteli_gentne wcięcia wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "_Wyślij zaznaczenie do"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "W_staw komentarze"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "_Preferencje"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:424
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Us_tawienia wtyczek"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Znajdź _następny"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Znajdź _poprzedni"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Znajdź w _plikach"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "Z_astąp"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Następny ko_munikat"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "P_oprzedni komunikat"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Idź do _następnej zakładki"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:476
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Idź do _poprzedniej zakładki"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Idź _do wiersza"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:436
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Znajdź następne wystąpienie _zaznaczonego tekstu"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:438
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Znajdź _poprzednie wystąpienie zaznaczonego tekstu"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:455
msgid "_Mark All"
msgstr "Zaznacz _wszystko"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Przejdź do d_eklaracji znacznika"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "_Widok"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Zmień _czcionkę"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Pokaż/ukryj dodatkowe _widżety"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "_Pełny ekran"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "_Okno komunikatów"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Pasek _narzędzi"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Panel _boczny"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "Schematy _kolorów"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Mar_gines zakładek"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Pokaż _numery wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Pokaż _białe znaki"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Pokaż znaki _końca wiersza"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Wyświetl _prowadnice wcięć"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "_Dokument"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "_Zawijanie wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Wymuszone łamanie _wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "_Automatyczne wcięcia"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Rodzaj _wcięć"
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
msgstr "_Ustal na podstawie zawartości"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "Zn_aki tabulacji i spacje"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "_Wielkość wcięcia"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Tylko do _odczytu"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "Zapisz _BOM"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Ustaw typ _pliku"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Ustaw _kodowanie znaków"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Wyświetlani_e znaków końca wiersza"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Konwertuj i ustaw na _CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Konwertuj i ustaw na _LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Konwertuj i ustaw na CR (_Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "Usuń _białe znaki z końców wierszy"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Zamień znaki tabulacji na _spacje"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Zamień spacje na znaki _tabulacji"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "Zwiń wsz_ystkie"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "_Rozwiń wszystkie"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "_Usuń zakładki"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Usuń _wszystkie podkreślenia błędów"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "P_rojekt"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "_Nowy"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "_Ostatnio otwierane projekty"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Zamknij"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Zastosuj domyślne wcięcia do wszystkich dokumentów"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "Zastosuje _domyślne wcięcia"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "Z_buduj"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "_Narzędzia"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "Wczytaj _ponownie konfigurację"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Pliki k_onfiguracyjne"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Wybór koloru"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "Zliczanie _słów"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Wczytaj z_naczniki"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty _klawiaturowe"
# Komunikaty "wewnętrznego" debugera Geany
#: ../data/geany.glade.h:450
#, fuzzy
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Komunikaty Debugera"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "_Strona domowa"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:454
#, fuzzy
msgid "_Donate"
msgstr "_Nie zapisuj"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Symbole"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Kompilator"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Komunikaty"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Brudnopis"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "O programie"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr ""
"Szybkie i lekkie\n"
"środowisko programistyczne"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(kompilacja: %s)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Informacje"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Programiści"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "opiekun"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "programista"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "opiekun tłumaczeń"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Tłumacze"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Poprzedni tłumacze"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Współtwórcy"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr "Wybrani współtwórcy (szczegółowa lista w pliku %s):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Zasługi"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Licencja"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Nie odnaleziono tekstu licencji. Licencja on-line pod adresem:http://www.gnu."
"org/licenses/gpl-2.0.txt"
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "nie udało się zastąpić %%p, brak aktywnych projektów"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Proces zakończony niepowodzeniem, brak katalogu roboczego"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (w katalogu %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Proces zakończył się niepowodzeniem (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Nie można zmienić katalogu bieżącego na \"%s\""
#: ../src/build.c:929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr ""
"Nie udało się wykonać \"%s\" (skrypt startowy nie mógł zostać utworzony)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
"Nie można wywołać pliku w wirtualnym terminalu, prawdopodobnie zawiera "
"polecenie."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Nie odnaleziono terminala \"%s\" (sprawdź w Ustawieniach ścieżkę do programu "
"odpowiedzialnego za emulację terminala)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Kompilacja nie powiodła się"
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Kompilacja ukończona pomyślnie."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Własne parametry"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Wprowadź własne opcje, zostaną przekazane do polecenia."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "_Następny błąd"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "_Poprzedni błąd"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Z_definiuj polecenia budowania"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Kompiluje bieżący plik z poleceniem 'build'"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Kompiluje bieżący plik z przy pomocy 'make' i domyślnego celu"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Kompiluje bieżący plik z przy pomocy 'make' i wskazanego celu"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Kompiluje bieżący plik z poleceniem 'make'"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Proces nie może zostać zatrzymany(%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Nie wystąpiło więcej błędów podczas budowania."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr "Przypisz etykietę w menu"
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Polecenie"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Ka_talog bieżący:"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
msgstr "Przywróć wyjściowe (reset)"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Kliknij, by przypisać etykietę w menu"
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s poleceń"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Nie podano typu pliku"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Błędne wyrażenie regularne:"
#: ../src/build.c:2138
msgid "Independent commands"
msgstr "Polecenia uniwersalne"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr ""
"Uwaga: wybór 2 otwiera okno dialogowe i dołącza odpowiedź użytkownika do "
"polecenia."
#: ../src/build.c:2179
msgid "Execute commands"
msgstr "Wykonaj polecenia"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
"%d, %e, %f, %p są podstawiane w poleceniu oraz jako katalogi - szczegóły w "
"dokumentacji."
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "_Zdefiniuj polecenia budowania (build)"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "_Skompiluj"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "_Wykonaj"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Zlinkuj z własnym _celem (make)"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Zlinkuj _obiekt (make)"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Make"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Zlinkuj _wszystko (make)"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr " Czy na pewno chcesz zakończyć program? "
#: ../src/callbacks.c:206
#, fuzzy, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "Plik %d został zapisany."
msgstr[1] "Plik %d został zapisany."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Czy na pewno chcesz czytać ponownie '%s'?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to Line"
msgstr "Przejdź do wiersza"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Wprowadź numer wiersza, do którego chcesz przejść:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Ustaw typ dla bieżącego pliku zanim użyjesz tej funkcji"
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.rrrr"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.rrrr"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "rrrr/mm/dd"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "dd.mm.rrrr gg:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "mm.dd.rrrr gg:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "rrrr/mm/dd gg:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "_Użyj własnego formatu daty"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Własny format daty"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Wprowadź własny format daty i czasu. Możesz używać dowolne operatory "
"konwersji dostępne w funkcji strftime języka ANSI C."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "Format daty nie mógł zostać skonwertowany (prawdopodobnie za długi)"
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Nie ma więcej komunikatów"
#: ../src/callbacks.c:1673
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Nie można otworzyć pliku %s (%s)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Według zawartości pliku"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Zachodnioeuropejskie"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Wschodnioeuropejskie"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Wschodnioazjatyckie"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "Azja Płd.-Wsch. i Płd.-Zach."
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Bliskowschodnie"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "_Więcej opcji"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Pokaż _ukryte pliki"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Ustaw kodowanie znaków:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Jednoznacznie definiuje kodowanie znaków dla pliku. Ta opcja jest przydatna, "
"jeżeli wiadomo, że Geany nie rozpozna kodowania prawidłowo.\n"
"W przypadku większej liczby plików wszystkie zostaną otwarte z wybranym "
"kodowaniem."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Typ pliku:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Jednoznacznie określony typ pliku gdyby nie został on wykryty na podstawie "
"rozszerzenia.\n"
"Jeżeli wybierzesz kilka plików, określony typ zostanie zastosowany do "
"wszystkich plików."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Otwieranie pliku"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Otwiera plik w trybie tylko do odczytu. Jeżeli wybierzesz więcej niż jeden "
"plik do otwarcia, wszystkie pliki zostaną otwarte w tym trybie."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Według rozszerzenia"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Nadpisać?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Plik o takiej nazwie już istnieje!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Zapisz plik"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "Z_mień nazwę"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Zapisz plik i zmień jego nazwę"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "O_twórz plik w nowej zakładce"
#: ../src/dialogs.c:602
#, fuzzy
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Nie zamykaj bieżącego dokumentu, otwórz zapisany dokument w nowej karcie"
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Pytanie"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Informacja"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "_Nie zapisuj"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Plik %s nie został zapisany."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Czy chcesz go zapisać przed zamknięciem programu?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Wybór czcionki"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Wystąpił błąd lub pobieranie informacji o pliku nie powiodło się (czy plik "
"został zapisany?)"
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "nieznany"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Własności"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Typ:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Rozmiar:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Położenie:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Tylko do odczytu:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(tylko wewnątrz Geany)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Kodowanie:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(z BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(bez BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Ostatnia modyfikacja:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Ostatnia zmiana:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Ostatni dostęp:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Uprawnienia:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Odczyt:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Zapis:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Wykonaj:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Właściciel:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Grupa:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Inni:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Zamknięto plik %s."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Został otwarty nowy plik \"%s\""
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Nie można otworzyć pliku %s (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Plik \"%s\" nie istnieje %s"
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Plik \"%s\" nie jest plikiem tekstowym lub jego kodowanie nie jest "
"obsługiwane."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Plik \"%s\" nie został poprawnie otwarty - został skrócony o część swojej "
"zawartości. Przyczyną może być np. nieoczekiwane wystąpienie bitu NULL. "
"Zapisanie pliku w obecnej postaci może spowodować utratą danych.\n"
"Plik został otwarty w trybie tylko do odczytu."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Spacje"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Znaki tabulacji"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Spacje i znaki tabulacji"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Ustawienie %s trybu wcięć na %s."
#: ../src/document.c:1055
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Ustawienie wielkości wcięć na %d w %s."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Wczytano ponownie plik %s."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Otwarto plik %s (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", tylko do odczytu"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Błąd przy próbie zmiany nazwy pliku."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Błąd podczas konwersji bliku ze standardu UTF-8 do \"%s\". Plik nie został "
"zapisany."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Błąd: %s\n"
"Wystąpił błąd w \"%s\" (wiersz %d, kolumna %d)"
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Błąd: (%s)."
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku '%s' do zapisu: błąd fopen(): %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Nie można zapisać pliku '%s': błąd fwrite(): %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Nie można zamknąć pliku '%s': błąd fclose(): %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Błąd przy zapisywaniu pliku (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Plik na dysku może zostać ucięty!"
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Błąd przy zapisywaniu pliku."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Plik %s został zapisany."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" nie został znaleziony"
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Rozpocząć wyszukiwanie od początku pliku?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Nie znaleziono tekstu '%s'."
#: ../src/document.c:2040
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: zastąpiono %d wystąpienia ciągu %s na ciąg \"%s\"."
msgstr[1] "%s: zastąpiono %d wystąpienia ciągu %s na ciąg \"%s\"."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Chcesz wczytać go ponownie?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Plik '%s' na dysku jest nowszy niż plik\n"
"znajdujący się w bieżącym buforze."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Ponowić próbę zapisu?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Pliku \"%s\" nie znaleziono na dysku!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Podaj wielkość tabulacji"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Podaj liczbę spacji zastępujących pojedynczy znak tabulacji."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Uwaga: nietypowa długość twardej tabulacji: %d !=8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Celtyckie"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Greckie"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Nordyckie"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Południowoeuropejskie"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Zachodnie"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Bałtyckie"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Środkowoeuropejskie"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Cyrylica"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Cyrylica/Rosyjskie"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Cyrylica/Ukraińskie"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Rumuńskie"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arabskie"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrajskie"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Hebrajskie wizualne"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Armeńskie"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Gruzińskie"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Tajskie"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Tureckie"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Wietnamskie"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Chińskie uproszczone"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Chińskie tradycyjne"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japońskie"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Koreańskie"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Bez kodowania"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Zachodnioeuropejskie"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Wschodnioeuropejskie"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "_Południowoazjatyckie"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_Azja Płd.-Wsch. i Płd.-Zach."
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "_Bliskowschodnie"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s plik źródłowy"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s plik"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
msgstr "Skrypt powłoki"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Plik sterujący dla make"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Arkusz stylów CSS"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Plik konfiguracyjny"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Plik tłumaczeń językowych"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "Języki p_rogramowania"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "Języki _skryptowe"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "Języki _znacznikowe"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "_Różne"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "Wszystkie pliki źródłowe"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Niepoprawne wyrażenie regularne dla typu pliku %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "bez nazwy"
#: ../src/highlighting.c:1232 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Nie można odnaleźć pliku %s"
#: ../src/highlighting.c:1304
#, fuzzy
msgid "Default"
msgstr "_Domyślnie"
#: ../src/highlighting.c:1343
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Kompiluje bieżący plik z przy pomocy 'make' i domyślnego celu"
#: ../src/highlighting.c:1344
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1365
#, fuzzy
msgid "Color Schemes"
msgstr "Schematy _kolorów"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:226 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Clipboard"
msgstr "Schowek"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Select"
msgstr "Zaznacz"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Format"
msgstr "Format"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Insert"
msgstr "Ws_taw"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Search"
msgstr "_Szukaj"
#: ../src/keybindings.c:234
msgid "Go to"
msgstr "Przejdź do"
#: ../src/keybindings.c:235
msgid "View"
msgstr "Widok"
#: ../src/keybindings.c:236
msgid "Document"
msgstr "_Dokument"
#: ../src/keybindings.c:238 ../src/keybindings.c:585 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1981
msgid "Build"
msgstr "Buduj"
#: ../src/keybindings.c:240 ../src/keybindings.c:610
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: ../src/keybindings.c:241
msgid "Focus"
msgstr "Fokus"
#: ../src/keybindings.c:242
msgid "Notebook tab"
msgstr "Karta edytora"
#: ../src/keybindings.c:251 ../src/keybindings.c:279
msgid "New"
msgstr "Nowy"
#: ../src/keybindings.c:253 ../src/keybindings.c:281
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: ../src/keybindings.c:256
msgid "Open selected file"
msgstr "Otwórz wybrany plik"
#: ../src/keybindings.c:258
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: ../src/keybindings.c:260 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Zapisz jako"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Save all"
msgstr "Zapisz wszystko"
#: ../src/keybindings.c:265
msgid "Print"
msgstr "Wydrukuj"
#: ../src/keybindings.c:267 ../src/keybindings.c:286
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Close all"
msgstr "Zamknij wszystko"
#: ../src/keybindings.c:272
msgid "Reload file"
msgstr "Wczytaj plik ponownie"
#: ../src/keybindings.c:274
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Otwórz ostatnio zamkniętą kartę"
#: ../src/keybindings.c:291
msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#: ../src/keybindings.c:293
msgid "Redo"
msgstr "Ponowienie"
#: ../src/keybindings.c:302
msgid "Delete to line end"
msgstr "Usuń do końca wiersza"
#: ../src/keybindings.c:308
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Przewiń do bieżącej linii"
#: ../src/keybindings.c:310
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Przewiń widok o jedną linię w górę"
#: ../src/keybindings.c:312
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Przesuń widok o jedną linię w dół"
#: ../src/keybindings.c:314
msgid "Complete snippet"
msgstr "Uzupełnij snippet"
#: ../src/keybindings.c:316
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Przenieś kursor w obrębie snippetu"
#: ../src/keybindings.c:318
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Wstrzymaj uzupełnianie snippetu"
#: ../src/keybindings.c:320
msgid "Context Action"
msgstr "Akcja kontekstowa"
#: ../src/keybindings.c:322
msgid "Complete word"
msgstr "Całe słowo"
#: ../src/keybindings.c:324
msgid "Show calltip"
msgstr "Pokaż podpowiedzi"
#: ../src/keybindings.c:326
msgid "Show macro list"
msgstr "Pokaż listę makr"
#: ../src/keybindings.c:328
msgid "Word part completion"
msgstr "Częściowe uzupełnianie słów"
#: ../src/keybindings.c:330
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Przesuń wiersz(e) w górę"
#: ../src/keybindings.c:332
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Przesuń wiersz(e) w dół"
#: ../src/keybindings.c:337
msgid "Cut"
msgstr "Wytnij"
#: ../src/keybindings.c:339
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
#: ../src/keybindings.c:341
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
#: ../src/keybindings.c:352
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"
#: ../src/keybindings.c:354
msgid "Select current word"
msgstr "Zaznacz bieżące słowo"
#: ../src/keybindings.c:362
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Rozszerz zaznaczenie do poprzedniej granicy słowa"
#: ../src/keybindings.c:364
msgid "Select to next word part"
msgstr "Rozszerz zaznaczenie do następnej części słowa"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Przełącz komentowanie linii"
#: ../src/keybindings.c:375
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Komentuj linie"
#: ../src/keybindings.c:377
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Odkomentuj linie"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Increase indent"
msgstr "Zwiększ wcięcie"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Decrease indent"
msgstr "Zmniejsz wcięcie"
#: ../src/keybindings.c:385
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Zwiększ wcięcie o jedną spację"
#: ../src/keybindings.c:387
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Zmniejsz wcięcie o jedną spację"
#: ../src/keybindings.c:391
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Wyślij do zewnętrznego polecenia 1"
#: ../src/keybindings.c:393
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Wyślij do zewnętrznego polecenia 2"
#: ../src/keybindings.c:395
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Wyślij do zewnętrznego polecenia 3"
#: ../src/keybindings.c:403
#, fuzzy
msgid "Join lines"
msgstr "Komentuj linie"
#: ../src/keybindings.c:408
msgid "Insert date"
msgstr "Wstaw datę"
#: ../src/keybindings.c:414
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Wstaw nowy wiersz przed bieżącym"
#: ../src/keybindings.c:416
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Wstaw nowy wiersz za bieżącym"
#: ../src/keybindings.c:429 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Szukaj"
#: ../src/keybindings.c:431
msgid "Find Next"
msgstr "Znajdź następny"
#: ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Previous"
msgstr "Znajdź poprzedni"
#: ../src/keybindings.c:440 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Zastąp"
#: ../src/keybindings.c:442 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Znajdź w _plikach"
#: ../src/keybindings.c:445
msgid "Next Message"
msgstr "Następny komunikat"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Previous Message"
msgstr "Poprzedni komunikat"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Usage"
msgstr "Znajdź wykorzystanie"
#: ../src/keybindings.c:453
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Znajdź wykorzystanie w dokumencie"
#: ../src/keybindings.c:460 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Przejdź do kolejnego położenia w tył"
#: ../src/keybindings.c:462 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Przejdź do kolejnego położenia w przód"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Idź do nawiasu zamykającego/otwierającego"
#: ../src/keybindings.c:470
msgid "Toggle marker"
msgstr "Przełącz znacznik"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Przejdź do definicji znacznika"
#: ../src/keybindings.c:482
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Przejdź do deklaracji znacznika"
#: ../src/keybindings.c:484
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Przejdź na początek wiersza"
#: ../src/keybindings.c:486
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Przejdź na koniec wiersza"
#: ../src/keybindings.c:488
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Przejdź do końca wyświetlania wiersza"
#: ../src/keybindings.c:490
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Przejdź do poprzedniego fragmentu słowa"
#: ../src/keybindings.c:492
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Przejdź do następnego fragmentu słowa"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Pokaż/ukryj dodatkowe widżety"
#: ../src/keybindings.c:500
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny _ekran"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Przełącz okno komunikatów"
#: ../src/keybindings.c:505
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Przełącz panel boczny"
#: ../src/keybindings.c:507
msgid "Zoom In"
msgstr "Powiększ"
#: ../src/keybindings.c:509
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zmniejsz"
#: ../src/keybindings.c:511
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Przywróć pierwotną wielkość tekstu"
#: ../src/keybindings.c:516
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Uaktywnij okno edytora"
#: ../src/keybindings.c:518
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Uaktywnij pasek wyszukiwania"
#: ../src/keybindings.c:520
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Uaktywnij okno _Komunikatów"
#: ../src/keybindings.c:522
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Uaktywnij okno Ko_mpilatora"
#: ../src/keybindings.c:524
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Uaktywnij okno komunikatów"
#: ../src/keybindings.c:526
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Uaktywnij okno Brudnopisu"
#: ../src/keybindings.c:528
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Uaktywnij okno terminala"
#: ../src/keybindings.c:530
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Uaktywnij panel boczny"
#: ../src/keybindings.c:532
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Uaktywnij panel listy symboli"
#: ../src/keybindings.c:534
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Uaktywnij panel dokumentów"
#: ../src/keybindings.c:539
msgid "Switch to left document"
msgstr "Uaktywnij lewy dokument"
#: ../src/keybindings.c:541
msgid "Switch to right document"
msgstr "Uaktywnij prawy dokument"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Uaktywnij ostatnio używany dokument"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document left"
msgstr "Przesuń dokument w lewo"
#: ../src/keybindings.c:549
msgid "Move document right"
msgstr "Przesuń dokument w prawo"
#: ../src/keybindings.c:551
msgid "Move document first"
msgstr "Przesuń dokument na początek"
#: ../src/keybindings.c:553
msgid "Move document last"
msgstr "Przesuń dokument na koniec"
#: ../src/keybindings.c:558
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Włącz/wyłącz zawijanie wierszy"
#: ../src/keybindings.c:560
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Włącz/wyłącz łamanie wierszy"
#: ../src/keybindings.c:564
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Zastąp spacje znakami tabulacji"
#: ../src/keybindings.c:566
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Zwiń/rozwiń sekwencję kodu"
#: ../src/keybindings.c:568
msgid "Fold all"
msgstr "Zwiń wszystkie"
#: ../src/keybindings.c:570
msgid "Unfold all"
msgstr "Rozwiń wszystkie"
#: ../src/keybindings.c:572
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Wczytaj ponownie listę symboli"
#: ../src/keybindings.c:574
msgid "Remove Markers"
msgstr "_Usuń oznaczniki"
#: ../src/keybindings.c:576
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Usuń _wszystkie podkreślenia błędów"
#: ../src/keybindings.c:578
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Usuń _wszystkie oznaczniki i podkreślenia błędów"
#: ../src/keybindings.c:583 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Skompiluj"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make all"
msgstr "Zbuduj wszystko"
#: ../src/keybindings.c:590
msgid "Make custom target"
msgstr "Zbuduj przy użyciu własnych parametrów"
#: ../src/keybindings.c:592
msgid "Make object"
msgstr "Zbuduj obiekt"
#: ../src/keybindings.c:594
msgid "Next error"
msgstr "Następny błąd"
#: ../src/keybindings.c:596
msgid "Previous error"
msgstr "Poprzedni błąd"
#: ../src/keybindings.c:598
msgid "Run"
msgstr "Uruchom"
#: ../src/keybindings.c:600
msgid "Build options"
msgstr "Opcje budowania"
#: ../src/keybindings.c:605
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Przycisk wyboru kolorów"
#: ../src/keybindings.c:852
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty klawiaturowe"
#: ../src/keybindings.c:864
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Poniższe skróty klawiaturowe są konfigurowalne:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "To jest brudnopis. Możesz wpisać tu cokolwiek chcesz."
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Wczytywanie jednego lub więcej plików sesji zakończone niepowodzeniem."
# Komunikaty "wewnętrznego" debugera Geany
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Komunikaty Debugera"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
msgstr "_Wyczyść"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
"Ustawia kursor w podanej kolumnie pierwszego z otwieranych plików (użyteczne "
"w połączeniu z --line)"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Użyj innego katalogu z konfiguracją"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Drukuj wewnętrzne nazwy typów plików"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Generuje globalny plik ze znacznikami (zobacz dokumentację)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "Nie przetwarzaj plików C/C++ podczas generowania znaczników"
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr ""
"Nie otwieraj plików w działającej instancji, wymuszaj otwieranie w nowej "
"instancji"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr "Użyj nazwy tego socketu, by skomunikować się z działającą kopią Geany"
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr "Zwraca listę otwartych dokumentów aktywnej kopii Geany."
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Ustawia kursor w podanym wierszu pierwszego z otwieranych plików"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Nie pokazuj okna komunikatów przy starcie"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Nie wczytuj danych autouzupełniania (zobacz dokumentację)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Nie wczytuj wtyczek"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Drukuj parametry instalacji programu Geany"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr ""
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Nie wczytuj plików z poprzedniej sesji"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Nie wczytuj obsługi wbudowanego terminala"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "Nazwa pliku libvte.so"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Więcej szczegółów"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Wyświetl informacje o wersji i zakończ program"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[PLIKI...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "kompilacja: %s"
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Przenieść teraz?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr ""
"Przed uruchomieniem Geany musi przenieść stary katalog z plikami "
"konfiguracyjnymi."
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr ""
"Katalog z plikami konfiguracyjnymi pomyślnie przeniesiony z \"%s\" do \"%s\"."
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
"Katalog z plikami konfiguracyjnymi \"%s\" nie mógł zostać przeniesiony do "
"\"%s\" (%s). Zrób to samodzielnie."
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"Katalog z konfiguracją nie mógł zostać utworzony (%s).\n"
"Geany może nie działać poprawnie bez swojego katalogu z konfiguracją.\n"
"Uruchomić program pomimo tego?"
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Używasz Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "Nie można utworzyć katalogu konfiguracyjnego (%s)."
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Pliki konfiguracyjne ponownie wczytane."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Komunikaty stanu"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "_Kopiuj"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "Kopiuj _wszystko"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "_Ukryj okno komunikatów"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr "Nie odnaleziono pliku '%s' - użyję ścieżki bieżącego dokumentu."
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "Uaktywnij dokument"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
"Wtyczka \"%s\" jest niekompatybilna z tym wydaniem Geany - zrekompiluj ją."
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "_Menedżer wtyczek"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Włączona"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Wtyczka"
#: ../src/plugins.c:1300
#, fuzzy
msgid "Description"
msgstr "Opis:"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "Brak dostępnych wtyczek."
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Wtyczki"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Wskaż, które wtyczki wczytać podczas uruchamiania programu:"
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Opis wtyczki</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Wtyczka:"
#: ../src/plugins.c:1456
msgid "Author(s):"
msgstr "Autor(zy)"
#: ../src/pluginutils.c:332
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Konfiguruj wtyczki"
#: ../src/prefs.c:179
msgid "Grab Key"
msgstr "Przechwyć klawisz"
#: ../src/prefs.c:185
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr "Wciśnij kombinację klawiszy, której chcesz używać dla akcji: \"%s\"."
#: ../src/prefs.c:226 ../src/symbols.c:2236 ../src/sidebar.c:730
msgid "_Expand All"
msgstr "_Rozwiń wszystkie"
#: ../src/prefs.c:231 ../src/symbols.c:2241 ../src/sidebar.c:736
msgid "_Collapse All"
msgstr "Zwiń wszystk_o"
#: ../src/prefs.c:291