Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5534 lines (4285 sloc) 151 KB
# Kazakh translation for geany.
# Copyright (C) 2010-2012 The Geany team
# This file is distributed under the same license as the Geany package.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2010-2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-11 19:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-10 19:41+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Kazakh\n"
"X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Интеграцияланған өндіру ортасы"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "GTK2 негізіндегі жылдам әрі жеңіл өндіру ортасы"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "Тү_зету"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "Пі_шім"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "Е_нгізу"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "ChangeLog жа_збасын енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "_Функция анықтамасын енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Кө_пжолдық комментарий енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Көбірек"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "GPL ескер_туін енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "BSD л_ицензиялық ескертуін енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Кү_нді енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "жасырын"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "\"include <...>\" кірі_стіру"
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:411
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "_Альтернативті бос аралықты енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "І_здеу"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Таңдалға_н файлды ашу"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "Қо_лданылуын табу"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Құжатта қол_данылуын табу"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "_Тег анықтамасына өту"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Конте_кст әрекеті"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Ешнәрсе"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Қарапайым"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Ағымдағы таңбалар"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:421
msgid "Preferences"
msgstr "Баптаулар"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Соңғы сессиядан файлдарды жүктеу"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Қосылғанда, соңғы сессиядан файлдарды жүктейді"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Виртуалды терминал қолдауын жүктеу"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Қосылғанда, виртуалды терминал қолдауын жүктелуін анықтайды (VTE), керек "
"болмаса өшіріңіз"
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Плагиндерді қолдауды іске қосу"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Іске қосылу</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Терезе орналасуын мен өлшемдерін сақтау"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Терезе орналсқан орнын мен өлшемдерін сақтап, қосылғанда орнату"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Шығуды растау"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Шыққанда растау сұхбатын көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Сөндіру</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Іске қосылу жолы:"
#: ../data/geany.glade.h:38
#, fuzzy
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path."
msgstr ""
"Файлдарды ашу не сақтау үшін бастау жолы. Абсолютті жол болуы тиіс. Ағымдағы "
"жұмыс бумасын қолдану үшін осыны бос қалдырыңыз."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Жоба файлдары:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Жоба файлдарын ашу кезінде бастау үшін жол"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Экстра плагиндер жолы:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Бастапқыда, Geany глобалды орнату жолы мен баптаулар бумасында қарайды. "
"Осында көрсетілген жол плагиндерді іздеуде қосымша ретінде қолданылады. "
"Сөндіру үшін бос қалдырыңыз."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Жолдар</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Іске қосылу"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Қателер болса не компиляция аяқталған кезде дыбыс беру"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Жаңа хабарлама келсе, күй хабарламалар тізіміне ауысу"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Қалып-күй жолағында күй хабарламаларын көрсетпеу"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Қалып-күй жолағынан барлық күй хабарламаларын өшіреді. Олар хабарламалар "
"терезесінде бәрібір көрсетіледі."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Виджеттерге фокусты автоорнату (фокус тышқан соңынан жүреді)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Windows-тың файлды ашу/сақтау сұхбаттарын қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Таңдамалы</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr "Құжат соңына жеткенде, іздеуді құжат басынан қайта бастау"
#: ../data/geany.glade.h:57
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Іздеуді құжат аумағында әрқашан айналдыру"
#: ../data/geany.glade.h:58
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Табу сұхбатын жасыру"
#: ../data/geany.glade.h:59
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr "Келесі/алдыңғы батырмасын басқаннан кейін сұхбатты жасыру"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Табу сұхбаты үшін курсордың астындағы ағымдағы сөзді қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Файлдардан табу үшін ағымдағы файлдың бумасын қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Іздеу</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Жобаға негізделген сессия файлдарын қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Жоба файлын жобаның басты бумасы ішінде сақтау"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Жобалар</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Әр түрлі"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Жалпы"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Таңбалар тізімін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Таңбалар тізімін іске қосады не сөндіреді"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Құжаттар тізімін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Құжаттар тізімін іске қосады не сөндіреді"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Бүйір панелді көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Орны:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Сол жақ"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Оң жақ"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Бүйір панелі</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Таңбалар тізімі:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Хабарламалар терезесі:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Түзетуші:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Хабарламалар терезесі үшін қаріпті орнатады"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Таңбалар тізімі үшін қаріпті орнатады"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Түзеткіш қарібін орнатады"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Қаріптер</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Қалып-күй жолағын көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Сыртқы түрі"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Түзеткіш беттерін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Жабу батырмаларын көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Жаңа файл бетінің орналасуы:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Файл беттері сол жақтан қосылатын болады"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Файл беттері оң жақтан қосылатын болады"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Ағымдағының қасында"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Қос шерту барлық қосалқы виджеттерді жасырады"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr ""
"Қарау->Барлық қосалқы виджеттерді іске қосу не сөндіру командасын шақырады"
#: ../data/geany.glade.h:100
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Бетті жапқаннан кейін, соңғы қолданылған бетке ауысу"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Түзетуші беттері</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Бүйір панелі:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Беттер орналасуы</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Беттер"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Саймандар _панелін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "С_аймандар панелін мәзірге жалғау"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr ""
"Вертикалды орынды сақтау үшін, саймандар панелін басты мәзірге жалғап жіберу"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Панельді баптау"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "Жүйе н_егізгісі"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Суреттер мен _мәтін"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Т_ек суреттер"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Т_ек мәтін"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Таңбаша стилі</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "Жүйе _негізгісі"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "Кі_ші таңбашалар"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "Өте кішкента_й таңбашалар"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "Үл_кен таңбашалар"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Таңбаша өлшемі</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Панель</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Панель"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Жолды тасымалдау"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "\"Ақылды\" home пернесі"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Ұстап апару мен тастауды сөндіру"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Кодты жинау"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Компиляция қателерін көрсету үшін индикаторларды қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Жолды үзу бағаны:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Комментарийді ауыстыру маркері:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Мүмкіндіктер</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Мүмкіндіктер"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Ені:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Бірлік шегінудің ені, таңбалар санында"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Автошегіну режимі:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Түрді файлдан анықтау"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "Т_абуляция мен бос аралықтар"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "Бо_с аралықтар"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Шегінуді енгізген кезде бос аралықтарды қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "_Табуляция"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Шегіну үшін бір табуляцияны қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Енін файлдан анықтау"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Түрі:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Табуляция пернесінің шегінуі"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Tab/shift-tab пернелерін басу шегінуді үлкейтеді/кішірейтеді, табуляция "
"таңбасын енгізу орнына"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Шегіну</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Шегіну"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "XML/HTML тегтерін автожабу"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "XML/HTML үшін сәйкес жабу тегін енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Көпжолдық комментарийлерді автожалғастыру"
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Атауларды автотолықтыру"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Ашық файлдардағы белгілі атауларды автотолықтыру (функциялар аттары, "
"глобалды айнымалылар, ...)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Құжатта барлық сөздерді автотолықтыру"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Толықтыру кезінде сөздің қалған бөлігін тастау"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Толықтыру тізімінің биіктігі:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Автотолықтыру үшін терілетін таңбалар:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Автотолықтыру тізімінің жолдардағы биіктігін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Автотолықтыру тізімінде көрсетілетін нәрселердің максималды саны"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Таңбалар тізімін жаңарту жиілігі:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Толықтыру</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Жақшалар ( )"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Ашылу жақшасын терген кезде, жабылу жақшасын енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Бірлік тырнақша ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr "Ашылу бірлік тырнақшасын терген кезде, жабылу тырнақшасын енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Пішінді жақша { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Ашылу пішінді жақшасын терген кезде, жабылу жақшасын енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Тік жақша [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr "Ашылу тік жақшасын терген кезде, жабылу жақшасын енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Тырнақша \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr "Ашылу қос тырнақшасын терген кезде, жабылу тырнақшасын енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Тырнақша мен жақшаларды автожабу</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Аяқтаулар"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Синтаксисті ерекшелеу түстерін айналдыру"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr ""
"Барлық түстерді айналдырады, үнсіз келісім бойынша қара фонда ақ мәтін "
"қолданылады"
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Шегіну нұсқаулықтарын көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Бос аралықты көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Бос аралықтарды нүктемен, ал табуляцияны сызықшамен белгілеу"
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Жол аяқтауларын көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Жол нөмірлерін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Шетте маркерлер өрісін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Айналдыруды соңғы жолда тоқтату"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Көрсету</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Баған:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Түс:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Түстер таңдаушысы"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Жол"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Фон"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Іске қосулы"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Ұзын жол маркері</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Сөндірулі"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Виртуалды бос аралықтарды көрсетпеу"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Тек төртбұрышты таңдаулар үшін"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Әрқашан"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Жол соңынан кейінгі виртуалды бос аралықтарды әрқашан көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Виртуалды бос аралықтар</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:227 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Түзетуші"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Жаңа құжаттарды командалық жолдан ашу"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Үнсіз келісім бойынша жол аяғының таңбалары:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Жаңа файлдар</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Үнсіз келісім бойынша кодтауы (жаңа файлдар):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Unicode емес файлдарын ашу кезінде тұрақты кодтауды қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Үнсіз келісім бойынша кодтауы (бар болып тұрған Unicode емес файлдар):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Кодтаулар</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Файлдың соңындағы жаңа жол міндетті"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr "Файлдың соңында жаңа жолға өту бар екенін міндетті қылады"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:562
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Бос аралықтарды табуляциямен алмастыру"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr "Құжаттағы барлық табуляцияларды бос аралықтармен алмастырады"
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Файлдарды сақтау</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Соңғы файлдар тізімінің ұзындығы:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Дискті тексеру уақыт аралығы:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Дискіден құжаттағы өзгерістерін тексеру аралығы, секундпен. Нөл тексеруді "
"сөндіреді."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:687
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Файлдар"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Терминал:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Браузер:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"xterm, gnome-terminal не konsole сияқты терминал эмуляторы (-e аргументін "
"қабылдау керек)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Қалауыңызша браузеріңізге дейінгі жол (және аргументтері болуы мүмкін)"
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Саймандар жолдары</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Контекст әрекеті:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Командалар</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:239 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Саймандар"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "өндірушінің эл. пошта адресі"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Бастапқы нұсқасы:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Нұсқа нөмірі, жаңа файлға меншіктеу үшін"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Компания аты"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Өндіруші:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Компания:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "Пошта адресі:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Өндірушінің аты"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "Жыл:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Күні:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Күн және уақыт:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Үлгілер мәліметі</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Үлгілер"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "Ө_згерту"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Пернетақта жарлықтары</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Пернетақта жарлықтары"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr ""
"Файлдарды баспаға шығару командасына дейінгі жол (файл аты үшін %f "
"қолданыңыз)"
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Баспаға шығару үшін сыртқы команданы қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Жол нөмірлерін баспаға шығару"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Басып шығарылатын параққа парақ нөмірін қосу"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Парақ нөмірлерін баспаға шығару"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr "Әр парақтың астына парақ нөмірін қосу. Ол парақтың 2 жолын алады."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Парақ колонтитулын баспаға шығару"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Баспаға шығарылатын файлдың тек өз атын қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Баспаға шығарылатын файлдың тек өз атын (орналасу жолсыз) шығару"
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Уақыт пішімі:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "GTK құрамындағы баспаға шығаруды қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Баспаға шығару</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Баспаға шығару"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Қаріп:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Терминал виджеті үшін қаріпті орнатады"
#: ../data/geany.glade.h:300
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Терминал қарібін таңдаңыз"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Алдыңғы түс:"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Фон түсі:"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Кері айналдыру жол саны:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Қоршам:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:306
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Пернелерді басу кезінде айналдыру"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Шығыс болса, айналдыру"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Курсор жыпылықтауы"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Курсордың жыпылықтауы керек пе"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Geany пернетақта жарлықтарын алмастыру"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr ""
"VTE үшін пернетақта жарлықтарын қабылдауға рұқсат ету (фокус командаларынан "
"басқа)"
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Мәзірге қатынау жарлық пернесін сөндіру (F10 бастапқыда)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:319
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Ағымдағы файлдың жолын қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:320
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:321
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Бағдарламаларды VTE ішінде орындау"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Орындау скриптін жөнелтпеу"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:325
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Терминал:</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Терминал"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr "<i>Ескерту: бұл баптауларды өзгерту алдында нұсқаулықты оқыңыз.</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Түрлі баптаулар</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Түрлі"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Жоба қасиеттері"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Файл аты:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Аты:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Анықтамасы:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Негізгі жолы:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Файлдар шаблондары:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:237
msgid "Project"
msgstr "Жоба"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Көрсетілуі:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "Таңдауыңызша"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Глобалды баптауларды қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Жоғары"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Төмен"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Сайма_ндар панелінің баптаулары"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "Са_ймандар панелін жасыру"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "_Файл"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Жаңа (Үл_гімен)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "С_оңғы файлдар"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Барл_ығын сақтау"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "Қа_йта жүктеу"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Қа_лайша қайта жүктеу"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Парақ ба_птаулары"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Б_асқа құжаттарды жабу"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "Бар_лығын жабу"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "Кома_ндалар"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:346
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "Ағы_мдағы жол(дар)ды қиып алу"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "Ағ_ымдағы жол(дар)ды көшіру"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:298
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "Ағымдағы жол(дар)ды ө_шіру"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Жол не таңдауды қа_йталау"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Ағымдағы ж_ол(дар)ды таңдау"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:359
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Ағымдағы а_бзацты таңдау"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:398
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "Таңдалғанды _терминалға жіберу"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:400
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "Жолдар/блокты қайта _пішімдеу"
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:370
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Таңдауд_ың регистрін ауыстыру"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:305
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Жолд_ы алмастыру"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "Жол(дар)_ды комментарий қылу"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "Жол(дар)ды ком_ментарий емес қылу"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "Жо_лдың комментарий екенін ауыстыру"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "Шегінуді үл_кейту"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "Шегінуді кі_шірейту"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:389
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "\"Ақылды\" ш_егінуді қолдану"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "Таңдалға_нды жіберу"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "К_омментарий енгізу"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "Ба_птаулар"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:424
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Плаг_ин баптаулары"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Кел_есіні табу"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Алд_ыңғысын табу"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Фа_йлдардан табу"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "А_лмастыру"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Келе_сі хабарлама"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Алдыңғ_ы хабарлама"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Келесі маркерге ө_ту"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:476
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Алдыңғы маркерге ө_ту"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Ж_олға өту"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:436
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Кел_есі таңдауды табу"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:438
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "А_лдыңғы таңдауды табу"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:455
msgid "_Mark All"
msgstr "Барлығын _ерекшелеу"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Т_ег жариялануына өту"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "Қа_рау"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Қаріпті өз_герту"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Бар қо_салқы виджеттерді іске қосу не сөндіру"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "То_лық экранға"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "_Хабарламалар терезесін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Саймандар _панелін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Бү_йір панелін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "Тү_стер схемалары"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Шетте марк_ерлер өрісін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Ж_ол нөмірлерін көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Бо_с аралықты көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Жол а_яқтауларын көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Ше_гіну нұсқаулықтарын көрсету"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "Құ_жат"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "Жолдарды тасы_малдау"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Жолды ү_зу"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "_Автошегіну"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Шегіну _түрі"
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Құра_мадан анықтау"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "Т_абуляция мен бос аралықтар"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "Шегіну _ені"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Тек _оқу"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "Unicode BOM жа_зу"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Файл _түрін орнату"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Кодталу_ын орнату"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Жол а_яқтауларын орнату"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Түрлендіру жә_не CR/LF (Win) етіп орнату"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Түр_лендіру және LF (Unix) етіп орнату"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Түрл_ендіру және CR (Mac) етіп орнату"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "Ар_тық бос аралықтарды өшіру"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Табул_яцияны бос аралықтармен алмастыру"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Б_ос аралықтарды табуляциямен алмастыру"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "Бар_лығын жинау"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "_Барлығын жазық қылу"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "_Маркерлерді өшіру"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr ""
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "Жо_ба"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "Ж_аңа"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "_Ашу"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "С_оңғы жобалар"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "_Жабу"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Барлық құжаттарға үнсіз келісім бойынша шегінуді іске асыру"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "Ба_стапқы шегінуді іске асыру"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "Құрас_тыру"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "Са_ймандар"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "Ба_птауларды қайта жүктеу"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Бап_таулар файлдары"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "_Түсті таңдаушы"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "Сөздер са_ны"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Те_гтерді жүктеу"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "_Көмек"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "П_ернетақта жарлықтары"
#: ../data/geany.glade.h:450
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Жөндеу ха_барламалары"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "Веб са_йт"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr "Ви_ки"
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr "Ақ_аулық жөнінде хабарлау"
#: ../data/geany.glade.h:454
msgid "_Donate"
msgstr "Ақ_шалай көмектесу"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Таңбалар"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Құжаттар"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Қалып-күй"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Компилятор"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Хабарламалар"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Жазбалар"
#: ../src/about.c:41
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
#: ../src/about.c:157
msgid "About Geany"
msgstr "Geany туралы"
#: ../src/about.c:207
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Жылдам әрі жеңіл өндіру ортасы"
#: ../src/about.c:228
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(%s не кейін жиналған)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:259
msgid "Info"
msgstr "Ақпарат"
#: ../src/about.c:275
msgid "Developers"
msgstr "Жасағандар"
#: ../src/about.c:282
msgid "maintainer"
msgstr "басты өндіруші"
#: ../src/about.c:290 ../src/about.c:298 ../src/about.c:306
msgid "developer"
msgstr "өндіруші"
#: ../src/about.c:314
msgid "translation maintainer"
msgstr "басты аудармашы"
#: ../src/about.c:323
msgid "Translators"
msgstr "Аудармашылар"
#: ../src/about.c:343
msgid "Previous Translators"
msgstr "Бұрынғы аудармашылар"
#: ../src/about.c:364
msgid "Contributors"
msgstr "Үлесін қосқандар"
#: ../src/about.c:374
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr ""
"Көптеген үлес қосқандардың кейбіреулері (толық тізімін %s файлынан қараңыз):"
#: ../src/about.c:400
msgid "Credits"
msgstr "Жасағандар"
#: ../src/about.c:417
msgid "License"
msgstr "Лицензия"
#: ../src/about.c:426
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Лицензия мәтіні табылмады, оны Интернетте http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt жерінен ала аласыз."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "%%p алмастыру сәтсіз, белсенді жобалар жоқ"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Үрдіс сәтсіз, жұмыс бумасы жоқ"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (бумада: %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Үрдіс сәтсіз (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Жұмыс бумасын \"%s\" етіп орнату сәтсіз"
#: ../src/build.c:929
#, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr " \"%s\" орындау сәтсіз (іске қосылу скриптін жасау мүмкін емес: %s)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"\"%s\" терминалын табу мүмкін емес (Баптаулар ішіндегі терминал сайманының "
"жолың тексеріңіз)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Компиляция сәтсіз."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Компиляция сәтті аяқталды."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Таңдауыңызша мәтін"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Осында таңдауыңызша мәтінді енгізіңіз, ол мәтін командаға жалғанады."
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "К_елесі қате"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "А_лдыңғы қате"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Құрастыру ко_мандаларын орнату"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Ағымдағы файлды құрастыру"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Ағымдағы файлды Make және үнсіз келісім бойынша мақсатпен құрастыру"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Ағымдағы файлды Make және көрсетілген мақсатпен құрастыру"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Ағымдағы файлды Make көмегімен компиляциялау"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Үрдісті тоқтату мүмкін емес (%s)."
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Құрастыру қателері қалмады."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:742 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Белгі"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:737 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Команда"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Жұмыс бумасы"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
msgstr "Тастау"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr ""
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s командалары"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Файл түрі жоқ"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Тұрақты өрнек қате:"
#: ../src/build.c:2138
msgid "Independent commands"
msgstr "Тәуелсіз командалар"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2179
msgid "Execute commands"
msgstr "Командаларды орындау"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Құрастыру командаларын орнату"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "Компил_яциялау"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "Оры_ндау"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Таңдауыңызша мақса_тты жасау"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "_Объектті жасау"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "Жа_сау"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Бар_лығын жасау"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Шығуды шынымен қалайсыз ба?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d файл сақталды."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Барлық сақталмаған өзгерістер жоғалады."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "'%s' қайтадан жүктеуді шынымен қалайсыз ба?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to Line"
msgstr "Жолға өту"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Өту үшін жол нөмірін көрсетіңіз:"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr "Бұл функцияны қолдану алдында ағымдағы файл үшін файл түрін орнатыңыз."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "yyyy/mm/dd"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "кк.аа.жжжж сс:мм:сс"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "аа.кк.жжжж сс:мм:сс"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "жжжж/аа/кк сс:мм:сс"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "Таңдауыңыз_ша күн пішімін қолдану"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Таңдауыңызша күн пішімі"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr ""
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Хабарламалар қалмады."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "%s файлын ашу мүмкін емес (Файл табылмады)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Файлдан анықтау"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Батыс Еуропалық"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Шығыс Еуропалық"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Шығыс Азиялық"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "ОШ мен ОБ Азиялық"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Орта шығыс"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Юникод"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "Кө_бірек опциялар"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Жас_ырын файлдарды көрсету"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Кодталуын орнату:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Файл үшін кодталуын қолмен орнату, егер ол дұрыс анықталмаса. Бұл әрекет "
"файлдың кодталуын білсеңіз, бірақ Geany оны дұрыс анықтай алмаған кезде "
"пайдалы.\n"
"Бірнеше файл таңдалса, олардың барлығы осы кодталуда ашылатынын есте "
"сақтаңыз."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Файл түрін орнату:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Файл үшін файл түрін қолмен орнату, егер оны файл кеңейтуі көмегімен "
"анықтауға мүмкін болмаса.\n"
"Бірнеше файл таңдалса, олардың барлығы осы файл түрінде ашылатынын есте "
"сақтаңыз."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Файлды ашу"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Файлды тек оқу режимінде ашу. Бірден көп файл таңдалса, олардың барлығы тек "
"оқу үшін ашылады."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Файл кеңейтуінен анықтау"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Үстінен жазу керек пе?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Файл аты бар болып тұр!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Файлды сақтау"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "А_тын ауыстыру"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Файлды сақтау және оның атын ауыстыру"
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "Фа_йлды жаңа бетте ашу"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Ағымдағы сақталмаған құжатты ашық қалдырып, жаңа сақталған файлды жаңа бетте "
"ашу"
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Қате"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Сұрақ"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Ескерту"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Ақпарат"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "Сақ_тамау"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "'%s' файлы сақталмады."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Жабу алдында оны сақтауды қалайсыз ба?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Қаріпті таңдау"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr "Қате орын алды не файл ақпаратын алу мүмкін емес (мыс. жаңа файлдан)."
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2094 ../src/symbols.c:2115 ../src/symbols.c:2167
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "белгісіз"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:892
msgid "Properties"
msgstr "Қасиеттер"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Түрі:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Өлшемі:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Орналасуы:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Тек оқу:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(тек Geany ішінде)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Кодталуы:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(BOM бар)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(BOM жоқ)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Түрлендірілген:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Өзгертілген:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Қатынаған:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Рұқсаттар:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Оқу:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Жазу:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Орындау:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Иесі:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Тобы:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Басқа:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "%s файлы жабылды."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Жаңа \"%s\" файлы ашылды."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "%s файлын ашу мүмкін емес (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "\"%s\" файлы дұрыс %s емес."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr "\"%s\" файл мәтін файлына ұқсамайды, немесе оның кодтауына қолдау жоқ."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Бос аралықтар"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Беттер"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Табуляция мен бос аралықтар"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "%s шегіну режимін орнату, %s үшін."
#: ../src/document.c:1055
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Шегіну өлшемін %d етіп орнату, %s үшін."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "%s файлы қайта жүктелді."
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "%s файлы ашылды(%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", тек оқу"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Файл атын ауыстыру қатесі."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Қате хабарламасы: %s"
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "'%s' файлын жазу үшін ашу сәтсіз: fopen() сәтсіз: %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "'%s' файлына жазу сәтсіз: fwrite() сәтсіз: %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "'%s' файлын жабу сәтсіз: fclose() сәтсіз: %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "Файлды сақтау қатесі (%s)."
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Файлды сақтау қатесі."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "%s файлы сақталды."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" табылмады."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Іздеуді құжат басынан бастау керек пе?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "\"%s\" үшін сәйкестіктер табылмады."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] ""
"%s: %d сәйкестік алмастырылды, \"%s\" болды, \"%s\" етіп өзгертілді."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Оны қайтадан жүктеуді қалайсыз ба?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Дискідегі '%s' файлы ағымдағы\n"
"буферден жаңалау."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Сақтамай-ақ _жабу"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Файл сақтауды қайта көру керек пе?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "\"%s\" файлы дисктен табылмады!"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Табуляция енін енгізіңіз"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Табуляция таңбасымен алмастырылатын бос аралықтар санын көрсетіңіз."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Назарыңызға: стандартты емес табуляция ені: %d != 8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Келттік"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Грек"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Скандинавтік"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Оңтүстік Еуропалық"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Батыс"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Балтық"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Орта Еуропалық"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Кириллица"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Кириллица/Ресей"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Кириллица/Украин"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Румын"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Араб"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Иврит"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Визуалды иврит"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Армян"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Грузин"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Тай"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Түрік"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Вьетнам"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Қытайша оңайлатылған"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Қытайша дәстүрлі"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Жапон"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Кәріс"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Кодтаусыз"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "_Батыс Еуропалық"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "_Шығыс Еуропалық"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Шығ_ыс Азиялық"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "_ОШ және ОБ Азиялық"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "_Орта Шығыс"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "_Юникод"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s бастапқы код файлы"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s файлы"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
msgstr "Қоршам скрипт файлы"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML құжаты"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Cascading StyleSheet"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Баптау файлы"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext аудармалар файлы"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "_Бағдарламалау тілдері"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "_Скрипттеу тілдері"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "Б_елгілеу тілдері"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "Әр тү_рлі"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr ""
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Барлық файлдар"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr ""
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "атаусыз"
#: ../src/highlighting.c:1232 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "'%s' файлын табу мүмкін емес."
#: ../src/highlighting.c:1304
msgid "Default"
msgstr "Бастапқы"
#: ../src/highlighting.c:1343
#, fuzzy
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Ағымдағы файлды Make және үнсіз келісім бойынша мақсатпен құрастыру"
#: ../src/highlighting.c:1344
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr ""
#: ../src/highlighting.c:1365
msgid "Color Schemes"
msgstr "Түстер схемалары"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:226 ../src/symbols.c:714
msgid "File"
msgstr "Файл"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Clipboard"
msgstr "Алмасу буфері"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Select"
msgstr "Таңдау"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Format"
msgstr "Пішімі"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Insert"
msgstr "Енгізу"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "Settings"
msgstr "Баптаулар"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Search"
msgstr "Іздеу"
#: ../src/keybindings.c:234
msgid "Go to"
msgstr "Өту"
#: ../src/keybindings.c:235
msgid "View"
msgstr "Қарау"
#: ../src/keybindings.c:236
msgid "Document"
msgstr "Құжат"
#: ../src/keybindings.c:238 ../src/keybindings.c:585 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1981
msgid "Build"
msgstr "Құрастыру"
#: ../src/keybindings.c:240 ../src/keybindings.c:610
msgid "Help"
msgstr "Көмек"
#: ../src/keybindings.c:241
msgid "Focus"
msgstr "Фокус"
#: ../src/keybindings.c:242
msgid "Notebook tab"
msgstr "Беттер"
#: ../src/keybindings.c:251 ../src/keybindings.c:279
msgid "New"
msgstr "Жаңа"
#: ../src/keybindings.c:253 ../src/keybindings.c:281
msgid "Open"
msgstr "Ашу"
#: ../src/keybindings.c:256
msgid "Open selected file"
msgstr "Таңдалған файлды ашу"
#: ../src/keybindings.c:258
msgid "Save"
msgstr "Сақтау"
#: ../src/keybindings.c:260 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Қалайша сақтау"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Save all"
msgstr "Барлығын сақтау"
#: ../src/keybindings.c:265
msgid "Print"
msgstr "Баспаға шығару"
#: ../src/keybindings.c:267 ../src/keybindings.c:286
msgid "Close"
msgstr "Жабу"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Close all"
msgstr "Барлығын жабу"
#: ../src/keybindings.c:272
msgid "Reload file"
msgstr "Файлды қайта жүктеу"
#: ../src/keybindings.c:274
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Соңғы жабылған бетті қайта ашу"
#: ../src/keybindings.c:291
msgid "Undo"
msgstr "Болдырмау"
#: ../src/keybindings.c:293
msgid "Redo"
msgstr "Қайталау"
#: ../src/keybindings.c:302
msgid "Delete to line end"
msgstr "Жол соңына дейін өшіру"
#: ../src/keybindings.c:308
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Ағымдағы жолға дейін айналдыру"
#: ../src/keybindings.c:310
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Көріністі бір жолға үстіне айналдыру"
#: ../src/keybindings.c:312
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Көріністі бір жолға төменге айналдыру"
#: ../src/keybindings.c:314
msgid "Complete snippet"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:316
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:318
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:320
msgid "Context Action"
msgstr "Контекст әрекеті"
#: ../src/keybindings.c:322
msgid "Complete word"
msgstr "Сөзді толықтыру"
#: ../src/keybindings.c:324
msgid "Show calltip"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:326
msgid "Show macro list"
msgstr "Макростар тізімін көрсету"
#: ../src/keybindings.c:328
msgid "Word part completion"
msgstr "Сөз бөлігін толықтыру"
#: ../src/keybindings.c:330
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Жол(дар)ды жоғары жылжыту"
#: ../src/keybindings.c:332
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Жол(дар)ды төмен жылжыту"
#: ../src/keybindings.c:337
msgid "Cut"
msgstr "Қиып алу"
#: ../src/keybindings.c:339
msgid "Copy"
msgstr "Көшіру"
#: ../src/keybindings.c:341
msgid "Paste"
msgstr "Кірістіру"
#: ../src/keybindings.c:352
msgid "Select All"
msgstr "Барлығын таңдау"
#: ../src/keybindings.c:354
msgid "Select current word"
msgstr "Ағымдағы сөзді таңдау"
#: ../src/keybindings.c:362
msgid "Select to previous word part"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:364
msgid "Select to next word part"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Toggle line commentation"
msgstr ""
#: ../src/keybindings.c:375
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Жол(дар)ды комментарий қылу"
#: ../src/keybindings.c:377
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Жол(дар)ды комментарий емес қылу"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Increase indent"
msgstr "Шегінуді үлкейту"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Decrease indent"
msgstr "Шегінуді кішірейту"
#: ../src/keybindings.c:385
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Шегінуді бір бос аралыққа үлкейту"
#: ../src/keybindings.c:387
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Шегінуді бір бос аралыққа кішірейту"
#: ../src/keybindings.c:391
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "1-ші таңдауыңызша командасына жіберу"
#: ../src/keybindings.c:393
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "2-ші таңдауыңызша командасына жіберу"
#: ../src/keybindings.c:395
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "3-ші таңдауыңызша командасына жіберу"
#: ../src/keybindings.c:403
msgid "Join lines"
msgstr "Жолдарды біріктіру"
#: ../src/keybindings.c:408
msgid "Insert date"
msgstr "Күн / Уақытты енгізу"
#: ../src/keybindings.c:414
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Ағымдағы жолға дейін жаңа жолды енгізу"
#: ../src/keybindings.c:416
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Ағымдағы жолдан кейін жаңа жолды енгізу"
#: ../src/keybindings.c:429 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Табу"
#: ../src/keybindings.c:431
msgid "Find Next"
msgstr "Келесісін табу"
#: ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Previous"
msgstr "Алдыңғысын табу"
#: ../src/keybindings.c:440 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Алмастыру"
#: ../src/keybindings.c:442 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Файлдардан табу"
#: ../src/keybindings.c:445
msgid "Next Message"
msgstr "Келесі хабарлама"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Previous Message"
msgstr "Алдыңғы хабарлама"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Usage"
msgstr "Қолданылуын табу"
#: ../src/keybindings.c:453
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Құжатта қолданылуын табу"
#: ../src/keybindings.c:460 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Алдыңғы қадамға өту"
#: ../src/keybindings.c:462 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Келесі қадамға өту"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Сәйкес жақшаға өту"
#: ../src/keybindings.c:470
msgid "Toggle marker"
msgstr "Маркерді қосу не сөндіру"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Тег анықтамасына өту"
#: ../src/keybindings.c:482
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Тег жариялануына өту"
#: ../src/keybindings.c:484
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Жол басына өту"
#: ../src/keybindings.c:486
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Жол аяғына өту"
#: ../src/keybindings.c:488
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Көрсетілетін жолдың соңына өту"
#: ../src/keybindings.c:490
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Сөздің алдыңғы бөлігіне өту"
#: ../src/keybindings.c:492
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Сөздің келесі бөлігіне өту"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Барлық қосымша виджеттерді іске қосу/сөндіру"
#: ../src/keybindings.c:500
msgid "Fullscreen"
msgstr "Толық экранға"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Хабарламалар терезесін іске қосу/сөндіру"
#: ../src/keybindings.c:505
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Бүйір панелін өшіру не қосу"
#: ../src/keybindings.c:507
msgid "Zoom In"
msgstr "Үлкейту"
#: ../src/keybindings.c:509
msgid "Zoom Out"
msgstr "Кішірейту"
#: ../src/keybindings.c:511
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Масштабты тастау"
#: ../src/keybindings.c:516
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Түзеткішке ауысу"
#: ../src/keybindings.c:518
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Іздеу өрісіне ауысу"
#: ../src/keybindings.c:520
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Хабарламалар терезесіне ауысу"
#: ../src/keybindings.c:522
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Компиляторға ауысу"
#: ../src/keybindings.c:524
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Хабарламаларға ауысу"
#: ../src/keybindings.c:526
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Жазбаларға ауысу"
#: ../src/keybindings.c:528
msgid "Switch to VTE"
msgstr "VTE-ге ауысу"
#: ../src/keybindings.c:530
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Бүйір панеліне ауысу"
#: ../src/keybindings.c:532
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Бүйір панелінің таңбалар тізіміне ауысу"
#: ../src/keybindings.c:534
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Бүйір панелінің құжаттар тізіміне ауысу"
#: ../src/keybindings.c:539
msgid "Switch to left document"
msgstr "Сол жақтағы құжатқа ауысу"
#: ../src/keybindings.c:541
msgid "Switch to right document"
msgstr "Оң жақтағы құжатқа ауысу"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Соңғы қолданылған құжатқа ауысу"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document left"
msgstr "Құжатты солға жылжыту"
#: ../src/keybindings.c:549
msgid "Move document right"
msgstr "Құжатты оңға жылжыту"
#: ../src/keybindings.c:551
msgid "Move document first"
msgstr "Құжатты бірінші етіп жылжыту"
#: ../src/keybindings.c:553
msgid "Move document last"
msgstr "Құжатты соңғы етіп жылжыту"
#: ../src/keybindings.c:558
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Жол тасымалдауды іске косу не сөндіру"
#: ../src/keybindings.c:560
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Жол үзуді іске қосу не сөндіру"
#: ../src/keybindings.c:564
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Бос аралықтарды табуляциямен алмастыру"
#: ../src/keybindings.c:566
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Жазық / жиналған күйді ауыстыру"
#: ../src/keybindings.c:568
msgid "Fold all"
msgstr "Барлығын жазу"
#: ../src/keybindings.c:570
msgid "Unfold all"
msgstr "Барлығын жинау"
#: ../src/keybindings.c:572
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Таңбалар тізімін қайта жүктеу"
#: ../src/keybindings.c:574
msgid "Remove Markers"
msgstr "Маркерлерді өшіру"
#: ../src/keybindings.c:576
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Қателер индикаторларын өшіру"
#: ../src/keybindings.c:578
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Маркерлер мен қателер индикаторларын өшіру"
#: ../src/keybindings.c:583 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Компиляциялау"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make all"
msgstr "Барлығын жасау"
#: ../src/keybindings.c:590
msgid "Make custom target"
msgstr "Таңдауыңызша мақсатты жасау"
#: ../src/keybindings.c:592
msgid "Make object"
msgstr "Объектті жасау"
#: ../src/keybindings.c:594
msgid "Next error"
msgstr "Келесі қате"
#: ../src/keybindings.c:596
msgid "Previous error"
msgstr "Алдыңғы қате"
#: ../src/keybindings.c:598
msgid "Run"
msgstr "Орындау"
#: ../src/keybindings.c:600
msgid "Build options"
msgstr "Құрастыру опциялары"
#: ../src/keybindings.c:605
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Түстер таңдаушысын көрсету"
#: ../src/keybindings.c:852
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Пернетақта жарлықтары"
#: ../src/keybindings.c:864
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Келесі пернетақта жарлықтары баптауға келеді:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Керек болса, осында жазбаларыңызды қалдыра аласыз"
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Бір не одан да көп сессия файлдарын жүктеу сәтсіз."
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Жөндеу хабарламалары"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
msgstr "Та_зарту"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr ""
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Альтернативті баптаулар бумасын қолдану"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Файлдардың ішкі аттарын баспаға шығару"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Глобалды тегтер файлын генерациялау (құжаттаманы қараңыз)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr ""
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr ""
"Файлдарды ағымдағы іске қосулы экземплярда ашпау, жаңа экземплярды ашуды "
"мәжбүрлету"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr ""
"Іске қосулы тұрған Geany экземплярымен байланысу үшін бұл сокет файл атын "
"қолданыңыз"
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr ""
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Бірінші ашылған файлдың бастапқы жол нөмірін орнатыңыз"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Іске қосылғанда, хабарламалар терезесін көрсетпеу"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Автотолықтыру ақпаратын жүктемеу (құжаттаманы қараңыз)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Плагиндерді жүктемеу"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Geany-дің орнату префиксін шығару"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr "Барлық ФАЙЛДАРДЫ тек оқу үшін режимінде ашу (құжаттаманы қараңыз)"
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Алдыңғы сессия файлдарын жүктемеу"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Терминал қолдауын жүктемеу"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "libvte.so файл аты"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Көбірек ақпаратты шығару"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Нұсқа ақпаратын шығарып, жұмысты аяқтау"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[ФАЙЛДАР...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "%s жиналған, көмегімен:"
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Қазір жылжыту керек пе?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr ""
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr ""
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Бұл - Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "Баптаулар бумасын жасау мүмкін емес (%s)."
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Баптаулар файлдары қайта жүктелді."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Қалып-күй хабарламалары"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "Кө_шіру"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "Бар_лығын көшіру"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "_Хабарламалар терезесін жасыру"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr ""
"'%s' файлын табу мүмкін емес - ағымдағы файлдың орналасу жолын қолдану."
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "Құжатқа ауысу"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "_Плагиндер басқарушысы"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Белсенді"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Плагин"
#: ../src/plugins.c:1300
msgid "Description"
msgstr "Анықтамасы"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "Қолжетерлік плагиндер жоқ."
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Плагиндер"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Жұмыс бастаған кезде қай плагиндер іске қосылатынын таңдаңыз:"
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Плагин ақпараты:</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Плагин:"
#: ../src/plugins.c:1456
msgid "Author(s):"
msgstr "Автор(лар):"
#: ../src/pluginutils.c:332
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Плагиндерді баптау"
#: ../src/prefs.c:179
msgid "Grab Key"
msgstr "Пернені ұстау"
#: ../src/prefs.c:185
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr "\"%s\" үшін қолданғыңыз келетін пернелер комбинациясын басыңыз."
#: ../src/prefs.c:226 ../src/symbols.c:2236 ../src/sidebar.c:730
msgid "_Expand All"
msgstr "Барлығын _жазық қылу"
#: ../src/prefs.c:231 ../src/symbols.c:2241 ../src/sidebar.c:736
msgid "_Collapse All"
msgstr "Барл_ығын жинау"
#: ../src/prefs.c:291
msgid "Action"
msgstr "Әрекет"
#: ../src/prefs.c:296
msgid "Shortcut"
msgstr "Жарлық"
#: ../src/prefs.c:1456
msgid "_Allow"
msgstr "Рұқ_сат ету"
#: ../src/prefs.c:1458
msgid "_Override"
msgstr "Ал_мастыру"
#: ../src/prefs.c:1459
msgid "Override that keybinding?"
msgstr "Бұл жарлықты алмастыру керек пе?"
#: ../src/prefs.c:1460
#, c-format
msgid "The combination '%s' is already used for \"%s\"."
msgstr "'%s' комбинациясы \"%s\" үшін қолданылуда."
#. add manually GeanyWrapLabels because they can't be added with Glade
#. page Tools
#: ../src/prefs.c:1661
msgid "Enter tool paths below. Tools you do not need can be left blank."
msgstr ""
"Саймандар орналасуын көрсетіңіз. Керек емес саймандар бос қалуы мүмкін."
#. page Templates
#: ../src/prefs.c:1666
msgid ""
"Set the information to be used in templates. See the documentation for "
"details."
msgstr ""
"Шаблондарда қолданылатын ақпаратты орнатыңыз. Көбірек білу үшін құжаттаманы "
"оқыңыз."
#. page Keybindings
#: ../src/prefs.c:1671
msgid ""
"Here you can change keyboard shortcuts for various actions. Select one and "
"press the Change button to enter a new shortcut, or double click on an "
"action to edit the string representation of the shortcut directly."
msgstr ""
#. page Editor->Indentation
#: ../src/prefs.c:1676
msgid ""
"<i>Warning: these settings are overridden by the current project. See "
"<b>Project->Properties</b>.</i>"
msgstr ""
#: ../src/printing.c:183
msgid "The editor font is not a monospaced font!"
msgstr "Түзетушінің қарібі тең аралықты қаріп емес)"
#: ../src/printing.c:184
msgid "Text will be wrongly spaced."
msgstr "Мәтінде қате бос аралықтар болады."
#: ../src/printing.c:301
#, c-format
msgid "<b>Page %d of %d</b>"
msgstr "<b>Парақ № %d, барлығы %d</b>"
#: ../src/printing.c:371
msgid "Document Setup"
msgstr "Құжат баптаулары"
#: ../src/printing.c:406
msgid "Print only the basename(without the path) of the printed file"
msgstr "Басып шығарылатын файлдың тек өз атын (орналасу жолсыз) шығару"
#: ../src/printing.c:525
#, c-format