Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6419 lines (4954 sloc) 160 KB
# Swedish translations for geany package.
# Copyright (C) 2007 - 2011 THE geany'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geany package.
#
# Tony Mattsson <superxorn@gmail.com>, 2007 - 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Geany 1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-20 17:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-20 13:49+0100\n"
"Last-Translator: Tony Mattsson <superxorn@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <geany-i18n@uvena.de>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../geany.desktop.in.h:1 ../data/geany.glade.h:346
msgid "Geany"
msgstr "Geany"
#: ../geany.desktop.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Integrerad utvecklingsmiljö"
#: ../geany.desktop.in.h:3
msgid "A fast and lightweight IDE using GTK2"
msgstr "Ett snabbt och lättviktigt IDE som använder GTK2"
#: ../data/geany.glade.h:1
msgid "_Edit"
msgstr "Redigera"
#: ../data/geany.glade.h:2
msgid "_Format"
msgstr "Format"
#: ../data/geany.glade.h:3
msgid "I_nsert"
msgstr "Infoga"
#: ../data/geany.glade.h:4
msgid "Insert _ChangeLog Entry"
msgstr "Infoga ChangeLog"
#: ../data/geany.glade.h:5
msgid "Insert _Function Description"
msgstr "Infoga funktionsbeskrivning"
#: ../data/geany.glade.h:6
msgid "Insert _Multiline Comment"
msgstr "Infoga flerradskommentar"
#: ../data/geany.glade.h:7
msgid "_More"
msgstr "_Mer"
#: ../data/geany.glade.h:8
msgid "Insert File _Header"
msgstr "Infoga filhuvud"
#: ../data/geany.glade.h:9
msgid "Insert _GPL Notice"
msgstr "Infoga en GPL-beskrivning"
#: ../data/geany.glade.h:10
msgid "Insert _BSD License Notice"
msgstr "Infoga en BSD-beskrivning"
#: ../data/geany.glade.h:11
msgid "Insert Dat_e"
msgstr "Infoga datum"
#: ../data/geany.glade.h:12
msgid "invisible"
msgstr "osynlig"
#: ../data/geany.glade.h:13
msgid "_Insert \"include <...>\""
msgstr "Infoga \"include <...>\""
#: ../data/geany.glade.h:14 ../src/keybindings.c:411
msgid "_Insert Alternative White Space"
msgstr "Infoga alternativt tomt tecken"
#: ../data/geany.glade.h:15
msgid "_Search"
msgstr "Sök"
#: ../data/geany.glade.h:16
msgid "Open Selected F_ile"
msgstr "Öppna vald fil"
#: ../data/geany.glade.h:17
msgid "Find _Usage"
msgstr "Visa användning"
#: ../data/geany.glade.h:18
msgid "Find _Document Usage"
msgstr "Visa dokumentets användning"
#: ../data/geany.glade.h:19
msgid "Go to _Tag Definition"
msgstr "Gå till Tagg-definition"
#: ../data/geany.glade.h:20
msgid "Conte_xt Action"
msgstr "Snabbmenyhändelse"
#: ../data/geany.glade.h:21 ../src/filetypes.c:102 ../src/filetypes.c:1775
msgid "None"
msgstr "Inget"
#: ../data/geany.glade.h:22
msgid "Basic"
msgstr "Grundläggande"
#: ../data/geany.glade.h:23
msgid "Current chars"
msgstr "Nuvarande tecken"
#: ../data/geany.glade.h:24
msgid "Match braces"
msgstr "Matcha klamrar"
#: ../data/geany.glade.h:25 ../src/keybindings.c:421
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: ../data/geany.glade.h:26
msgid "Load files from the last session"
msgstr "Ladda filerna från förra sessionen"
#: ../data/geany.glade.h:27
msgid "Opens at startup the files from the last session"
msgstr "Öppnar filerna från förra sessionen vid start"
#: ../data/geany.glade.h:28
msgid "Load virtual terminal support"
msgstr "Ladda stöd för virtuell terminal"
#: ../data/geany.glade.h:29
msgid ""
"Whether the virtual terminal emulation (VTE) should be loaded at startup, "
"disable it if you do not need it"
msgstr ""
"Huruvida den virtuella terminalemuleringen (VTE) skall laddas vid start. "
"Välj bort om du ej behöver den."
#: ../data/geany.glade.h:30
msgid "Enable plugin support"
msgstr "Aktivera stöd för tillägg"
#: ../data/geany.glade.h:31
msgid "<b>Startup</b>"
msgstr "<b>Vid start</b>"
#: ../data/geany.glade.h:32
msgid "Save window position and geometry"
msgstr "Spara fönsterplacering och storlek"
#: ../data/geany.glade.h:33
msgid "Saves the window position and geometry and restores it at the start"
msgstr "Sparar fönstrets position och storlek, och återställer det vid start"
#: ../data/geany.glade.h:34
msgid "Confirm exit"
msgstr "Bekräfta avslut"
#: ../data/geany.glade.h:35
msgid "Shows a confirmation dialog on exit"
msgstr "Begär bekräftelse vid avslut"
#: ../data/geany.glade.h:36
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Vid avslut</b>"
#: ../data/geany.glade.h:37
msgid "Startup path:"
msgstr "Sökväg vid start:"
#: ../data/geany.glade.h:38
#, fuzzy
msgid ""
"Path to start in when opening or saving files. Must be an absolute path."
msgstr ""
"Sökväg att starta i vid öppning eller sparning av filer. Detta måste vara en "
"absolut sökväg. Lämna blankt för att automatiskt välja filens nuvarande "
"sökväg."
#: ../data/geany.glade.h:39
msgid "Project files:"
msgstr "Projektfiler:"
#: ../data/geany.glade.h:40
msgid "Path to start in when opening project files"
msgstr "Sökväg att starta i när projektfiler öppnas"
#: ../data/geany.glade.h:41
msgid "Extra plugin path:"
msgstr "Extra sökväg för insticksmoduler:"
#: ../data/geany.glade.h:42
msgid ""
"Geany looks by default in the global installation path and in the "
"configuration directory. The path entered here will be searched additionally "
"for plugins. Leave blank to disable."
msgstr ""
"Geany söker normalt efter insticksmoduler i den globala "
"installationssökvägen och i konfigurationssökvägen. Om du vill att Geany "
"skall söka i ytterligare en sökväg, kan du specificera en här. Om du lämnar "
"rutan tom, söker inte Geany i någon ytterligare sökväg."
#: ../data/geany.glade.h:43
msgid "<b>Paths</b>"
msgstr "<b>Sökvägar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:44
msgid "Startup"
msgstr "Programstart"
#: ../data/geany.glade.h:45
msgid "Beep on errors or when compilation has finished"
msgstr "Pip vid fel och när kompilering har avslutats"
#: ../data/geany.glade.h:46
msgid ""
"Whether to beep if an error occurred or when the compilation process has "
"finished"
msgstr ""
"Om datorn skall avge en ljudsignal när när kompileringen har avslutats."
#: ../data/geany.glade.h:47
msgid "Switch to status message list at new message"
msgstr "Byt till statusmeddelandelistan när ett nytt meddelande visas"
#: ../data/geany.glade.h:48
msgid ""
"Switch to the status message tab (in the notebook window at the bottom) if a "
"new status message arrives"
msgstr ""
"Huruvida Geany skall byta till statusmeddelandefönstret (vid botten) om ett "
"nytt statusmeddelande kommer."
#: ../data/geany.glade.h:49
msgid "Suppress status messages in the status bar"
msgstr "Ignorera statusmeddelanden i statusfältet"
#: ../data/geany.glade.h:50
msgid ""
"Removes all messages from the status bar. The messages are still displayed "
"in the status messages window."
msgstr ""
"Tar bort alla meddelanden från statusfältet. Meddelanden visas fortförande i "
"fönstret för statusmeddelanden."
#: ../data/geany.glade.h:51
msgid "Auto-focus widgets (focus follows mouse)"
msgstr "Autofokusera gränssnittskomponenter (fokus följer musen)"
#: ../data/geany.glade.h:52
msgid ""
"Gives the focus automatically to widgets below the mouse cursor. Works for "
"the main editor widget, the scribble, the toolbar search and goto line "
"fields and the VTE."
msgstr "Ger automatiskt fokus till gränssnittskomponenter under muspekaren."
#: ../data/geany.glade.h:53
msgid "Use Windows File Open/Save dialogs"
msgstr "Använd Windows gränssnitt för att öppna / spara filer"
#: ../data/geany.glade.h:54
msgid ""
"Defines whether to use the native Windows File Open/Save dialogs or whether "
"to use the GTK default dialogs"
msgstr ""
"Specificerar om Windows eller GTK skall användas vid öppna / spara filer"
#: ../data/geany.glade.h:55
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Övrigt</b>"
#: ../data/geany.glade.h:56
msgid "Always wrap search"
msgstr "Sök alltid i hela dokumentet"
#: ../data/geany.glade.h:57
msgid "Always wrap search around the document"
msgstr "Sök alltid i hela dokumentet"
#: ../data/geany.glade.h:58
msgid "Hide the Find dialog"
msgstr "Göm Sök-dialogrutan"
#: ../data/geany.glade.h:59
msgid "Hide the Find dialog after clicking Find Next/Previous"
msgstr "Göm Sök-dialogrutan efter du klickat på Sök Nästa/Föregående"
#: ../data/geany.glade.h:60
msgid "Use the current word under the cursor for Find dialogs"
msgstr "Använd ordet under muspekaren vid Sök"
#: ../data/geany.glade.h:61
msgid ""
"Use current word under the cursor when opening the Find, Find in Files or "
"Replace dialog and there is no selection"
msgstr ""
"Använd ordet under muspekaren när Sök, Sök i filer eller Ersätt väljs och "
"det inte finns något markerat tidigare"
#: ../data/geany.glade.h:62
msgid "Use the current file's directory for Find in Files"
msgstr "Använd nuvarande fils sökväg för funktionen Sök i Filer"
#: ../data/geany.glade.h:63
msgid "<b>Search</b>"
msgstr "<b>Sök</b>"
#: ../data/geany.glade.h:64
msgid "Use project-based session files"
msgstr "Använd projektbaserade sessionsfiler"
#: ../data/geany.glade.h:65
msgid ""
"Whether to store a project's session files and open them when re-opening the "
"project"
msgstr ""
"Huruvida projektets sessionsfiler skall sparas för att senare öppna den när "
"projektet åter öppnas"
#: ../data/geany.glade.h:66
msgid "Store project file inside the project base directory"
msgstr "Lagra projektfiler i projektets basmapp"
#: ../data/geany.glade.h:67
msgid ""
"When enabled, a project file is stored by default inside the project base "
"directory when creating new projects instead of one directory above the base "
"directory. You can still change the path of the project file in the New "
"Project dialog."
msgstr ""
"När tillvalet är aktiverat, lagras projektfilen innuti bassökvägen för "
"projektet istället för ett steg ovanför bassökvägen. Du kan fortförande "
"ändra sölvägen till projektfilen i \"Nytt projekt\"-menyn."
#: ../data/geany.glade.h:68
msgid "<b>Projects</b>"
msgstr "<b>Projekt</b>"
#: ../data/geany.glade.h:69
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Övrigt"
#. TODO Find a better way to map the current notebook page to the
#. * corresponding chapter in the documentation, comparing translatable
#. * strings is easy to break. Maybe attach an identifying string to the
#. * tab label object.
#: ../data/geany.glade.h:70 ../src/prefs.c:1575
msgid "General"
msgstr "Generellt"
#: ../data/geany.glade.h:71
msgid "Show symbol list"
msgstr "Visa symbollista"
#: ../data/geany.glade.h:72
msgid "Toggle the symbol list on and off"
msgstr "Stäng av / på symbollistan"
#: ../data/geany.glade.h:73
msgid "Show documents list"
msgstr "Visa listan för öppna filer"
#: ../data/geany.glade.h:74
msgid "Toggle the documents list on and off"
msgstr "Stäng av / på listan med öppna filer"
#: ../data/geany.glade.h:75
msgid "Show sidebar"
msgstr "Visa sidofält"
#: ../data/geany.glade.h:76
msgid "Position:"
msgstr "Position:"
#: ../data/geany.glade.h:77
msgid "Left"
msgstr "Vänster"
#: ../data/geany.glade.h:78
msgid "Right"
msgstr "Höger"
#: ../data/geany.glade.h:79
msgid "<b>Sidebar</b>"
msgstr "<b>Sidofält</b>"
#: ../data/geany.glade.h:80
msgid "Symbol list:"
msgstr "Symbollista:"
#: ../data/geany.glade.h:81
msgid "Message window:"
msgstr "Meddelandefönster:"
#: ../data/geany.glade.h:82
msgid "Editor:"
msgstr "Editor:"
#: ../data/geany.glade.h:83
msgid "Sets the font for the message window"
msgstr "Justerar teckensnittet för meddelandefönstret"
#: ../data/geany.glade.h:84
msgid "Sets the font for the symbol list"
msgstr "Justerar teckensnittet för symbollistan"
#: ../data/geany.glade.h:85
msgid "Sets the editor font"
msgstr "Anger texteditorns teckensnitt"
#: ../data/geany.glade.h:86
msgid "<b>Fonts</b>"
msgstr "<b>Teckensnitt</b>"
#: ../data/geany.glade.h:87
msgid "Show status bar"
msgstr "Visa statusfält"
#: ../data/geany.glade.h:88
msgid "Whether to show the status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Huruvida statusfältet skall visas längst ner i huvudfönstret."
#: ../data/geany.glade.h:89 ../src/prefs.c:1577
msgid "Interface"
msgstr "Gränssnitt"
#: ../data/geany.glade.h:90
msgid "Show editor tabs"
msgstr "Visa editorns flikar"
#: ../data/geany.glade.h:91
msgid "Show close buttons"
msgstr "Visa knappar för stängning"
#: ../data/geany.glade.h:92
msgid ""
"Shows a small cross button in the file tabs to easily close files when "
"clicking on it (requires restart of Geany)"
msgstr ""
"Visar ett litet kors i filflikarna, som kan användas att enkelt stänga filer "
"om du klickar på det (kräver att du startar om Geany)."
#: ../data/geany.glade.h:93
msgid "Placement of new file tabs:"
msgstr "Placering av nya filflikar:"
#: ../data/geany.glade.h:94
msgid "File tabs will be placed on the left of the notebook"
msgstr "Fil-tabbar kommer att placeras till vänster om anteckningsboken"
#: ../data/geany.glade.h:95
msgid "File tabs will be placed on the right of the notebook"
msgstr "Fil-tabbar kommer att placeras till höger om anteckningsboken"
#: ../data/geany.glade.h:96
msgid "Next to current"
msgstr "Nästa till aktuell"
#: ../data/geany.glade.h:97
msgid ""
"Whether to place file tabs next to the current tab rather than at the edges "
"of the notebook"
msgstr ""
"Huruvida nya fil-flikar skall placeras bredvid aktuell flik eller vid kanten "
"av anteckningarna"
#: ../data/geany.glade.h:98
msgid "Double-clicking hides all additional widgets"
msgstr "Dubbelklick gömmer alla övriga gränssnittskomponenter"
#: ../data/geany.glade.h:99
msgid "Calls the View->Toggle All Additional Widgets command"
msgstr "Kör Visa -> <b>Visa / göm verktygsfält</b>-kommandot"
#: ../data/geany.glade.h:100
msgid "Switch to last used document after closing a tab"
msgstr "Byt till det sist använda dokumentet efter en flik stängts"
#: ../data/geany.glade.h:101
msgid "<b>Editor tabs</b>"
msgstr "<b>Editorns flikar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:102
msgid "Sidebar:"
msgstr "Sidofält:"
#: ../data/geany.glade.h:103
msgid "<b>Tab positions</b>"
msgstr "<b>Tab positioner</b>"
#: ../data/geany.glade.h:104
msgid "Notebook tabs"
msgstr "Anteckningsblockets tabbar"
#: ../data/geany.glade.h:105
msgid "Show t_oolbar"
msgstr "Visa verktygsfält"
#: ../data/geany.glade.h:106
msgid "_Append toolbar to the menu"
msgstr "Lägg till verktygsfältet till menyn"
#: ../data/geany.glade.h:107
msgid "Pack the toolbar to the main menu to save vertical space"
msgstr ""
"Lägg ihop verktygsfältet med huvudmenyn för att spara vertikalt utrymme"
#: ../data/geany.glade.h:108 ../src/toolbar.c:933
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Anpassa verktygsfält"
#: ../data/geany.glade.h:109
msgid "System _default"
msgstr "Grundinställningar"
#: ../data/geany.glade.h:110
msgid "Images _and text"
msgstr "Bilder och text"
#: ../data/geany.glade.h:111
msgid "_Images only"
msgstr "Endast bilder"
#: ../data/geany.glade.h:112
msgid "_Text only"
msgstr "Endast text"
#: ../data/geany.glade.h:113
msgid "<b>Icon style</b>"
msgstr "<b>Ikonstil</b>"
#: ../data/geany.glade.h:114
msgid "S_ystem default"
msgstr "Systeminställningar"
#: ../data/geany.glade.h:115
msgid "_Small icons"
msgstr "Små ikoner"
#: ../data/geany.glade.h:116
msgid "_Very small icons"
msgstr "Mycket små ikoner"
#: ../data/geany.glade.h:117
msgid "_Large icons"
msgstr "Stora ikoner"
#: ../data/geany.glade.h:118
msgid "<b>Icon size</b>"
msgstr "<b>Ikonstorlek</b>"
#: ../data/geany.glade.h:119
msgid "<b>Toolbar</b>"
msgstr "<b>Verktygsfält</b>"
#: ../data/geany.glade.h:120 ../src/prefs.c:1579
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktygsfält"
#: ../data/geany.glade.h:121
msgid "Line wrapping"
msgstr "Radbrytning"
#: ../data/geany.glade.h:122
msgid ""
"Wrap the line at the window border and continue it on the next line. Note: "
"line wrapping has a high performance cost for large documents so should be "
"disabled on slow machines."
msgstr ""
"Radbryt rader vid fönsterkant och fortsätt på nästa rad. Observera att "
"radbrytning tar mycket systemresurser vid redigering av stora dokument, och "
"bör därför vara avslagen på långsamma datorer."
#: ../data/geany.glade.h:123
msgid "\"Smart\" home key"
msgstr "Aktivera \"smart\" home-tangent"
#: ../data/geany.glade.h:124
msgid ""
"When \"smart\" home is enabled, the HOME key will move the caret to the "
"first non-blank character of the line, unless it is already there, it moves "
"to the very beginning of the line. When this feature is disabled, the HOME "
"key always moves the caret to the start of the current line, regardless of "
"its current position."
msgstr ""
"När \"smart\" home-tangent är aktiverad kommer HOME tangenten flytta tecken "
"teckenmarkören till det första icke-blanka tecknet på raden, om den inte "
"redan är där. När denna funktion är avaktiverad kommer HOME tangenten alltid "
"flytta teckenmarkören till början av raden, oavsett dess nuvarande position."
#: ../data/geany.glade.h:125
msgid "Disable Drag and Drop"
msgstr "Avaktivera drag-och-släpp"
#: ../data/geany.glade.h:126
msgid ""
"Disable drag and drop completely in the editor window so you can't drag and "
"drop any selections within or outside of the editor window"
msgstr "Avaktivera drag-och-släpp i editor-fönstret"
#: ../data/geany.glade.h:127
msgid "Code folding"
msgstr "Aktivera ihopvikning"
#: ../data/geany.glade.h:128
msgid "Fold/unfold all children of a fold point"
msgstr "Vik upp alla vid uppvikningspunkten"
#: ../data/geany.glade.h:129
msgid ""
"Fold or unfold all children of a fold point. By pressing the Shift key while "
"clicking on a fold symbol the contrary behavior is used."
msgstr ""
"Vik eller vik upp allt vid vikningspunkten. Genom att hålla in shift-"
"tangenten medan du klickar på vikningspunkten kan motsatt effekt uppnås."
#: ../data/geany.glade.h:130
msgid "Use indicators to show compile errors"
msgstr "Använd indikatorer för att visa kompileringsfel"
#: ../data/geany.glade.h:131
msgid ""
"Whether to use indicators (a squiggly underline) to highlight the lines "
"where the compiler found a warning or an error"
msgstr ""
"Huruvida indikatorer skall användas (taggiga understrykningar) skall "
"användas för att markera rader där kompilatorn hittat fel eller varningar."
#: ../data/geany.glade.h:132
msgid "Newline strips trailing spaces"
msgstr "Ta bort överflödiga mellanslag efter nyradstecken"
#: ../data/geany.glade.h:133
msgid "Enable newline to strip the trailing spaces on the previous line"
msgstr ""
"Gör så att nyradstecken tar bort överflödiga mellanslag från föregående rad."
#: ../data/geany.glade.h:134
msgid "Line breaking column:"
msgstr "Kolumn för radbrytning:"
#: ../data/geany.glade.h:135
msgid "Comment toggle marker:"
msgstr "Stäng av / sätt på kommentarmarkör:"
#: ../data/geany.glade.h:136
msgid ""
"A string which is added when toggling a line comment in a source file, it is "
"used to mark the comment as toggled."
msgstr ""
"En sträng som läggs till när man justerar en kommentar i en källkodsfil. Den "
"används för att markera den justerade kommentaren."
#: ../data/geany.glade.h:137
msgid "<b>Features</b>"
msgstr "<b>Inställningar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:138
msgid "Features"
msgstr "Inställningar"
#: ../data/geany.glade.h:139
msgid ""
"Note: To apply these settings to all currently open documents, use "
"<i>Project->Apply Default Indentation</i>."
msgstr ""
"Info: För att använda dessa inställningar för alla öppna dokument, använd "
"<i>Projekt->Använd förinställt indrag</i>."
#: ../data/geany.glade.h:140
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"
#: ../data/geany.glade.h:141
msgid "The width in chars of a single indent"
msgstr "Bredd, i antal tecken, på ett indrag"
#: ../data/geany.glade.h:142
msgid "Auto-indent mode:"
msgstr "Automatiskt indrag:"
#: ../data/geany.glade.h:143
msgid "Detect type from file"
msgstr "Upptäck filtyp automatiskt"
#: ../data/geany.glade.h:144
msgid ""
"Whether to detect the indentation type from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Huruvida indragstyp skall hittas automatiskt via filens innehåll när den "
"öppnats."
#: ../data/geany.glade.h:145
msgid "T_abs and spaces"
msgstr "Tab och mellanslag"
#: ../data/geany.glade.h:146
msgid ""
"Use spaces if the total indent is less than the tab width, otherwise use both"
msgstr ""
"Använd mellanslag om det totala indraget är mindre än tab-bredden -- i annat "
"fall, använd båda"
#: ../data/geany.glade.h:147
msgid "_Spaces"
msgstr "Mellanslag"
#: ../data/geany.glade.h:148
msgid "Use spaces when inserting indentation"
msgstr "Använd mellanslag vid infogande av indrag"
#: ../data/geany.glade.h:149
msgid "_Tabs"
msgstr "Tabulatorer"
#: ../data/geany.glade.h:150
msgid "Use one tab per indent"
msgstr "Använd en tab per indrag"
#: ../data/geany.glade.h:151
msgid "Detect width from file"
msgstr "Upptäck bredd från fil"
#: ../data/geany.glade.h:152
msgid ""
"Whether to detect the indentation width from file contents when a file is "
"opened"
msgstr ""
"Huruvida indragsbredd skall hittas automatiskt via filens innehåll när den "
"öppnas"
#: ../data/geany.glade.h:153
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: ../data/geany.glade.h:154
msgid "Tab key indents"
msgstr "Tab-tangentens indrag"
#: ../data/geany.glade.h:155
msgid ""
"Pressing tab/shift-tab indents/unindents instead of inserting a tab character"
msgstr ""
"Att trycka på tab / skift-tab, ökar / minskar indrag istället för att mata "
"in ett tab-tecken"
#: ../data/geany.glade.h:156
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Indrag</b>"
#: ../data/geany.glade.h:157
msgid "Indentation"
msgstr "Indrag"
#: ../data/geany.glade.h:158
msgid "Snippet completion"
msgstr "Komplettera textfragment"
#: ../data/geany.glade.h:159
msgid ""
"Type a defined short character sequence and complete it to a more complex "
"string using a single keypress"
msgstr ""
"Geany kan gissa vad du vill skriva, och visar förslag på fullständiga "
"strängar som du kan välja mellan med ett enkelt tryck på returtangenten."
#: ../data/geany.glade.h:160
msgid "XML/HTML tag auto-closing"
msgstr "Stäng XML/HTML-taggar automatiskt"
#: ../data/geany.glade.h:161
msgid "Insert matching closing tag for XML/HTML"
msgstr "Infoga avslutande tag för XML/HTML"
#: ../data/geany.glade.h:162
msgid "Automatic continuation of multi-line comments"
msgstr "Automatisk fortsättning på multiradskommentarer."
#: ../data/geany.glade.h:163
msgid ""
"Continue automatically multi-line comments in languages like C, C++ and Java "
"when a new line is entered inside such a comment"
msgstr ""
"Automatiskt fortsätta multirads-kommentarer i språk som C, C++ och Java när "
"en ny rad matas in i kommentaren."
#: ../data/geany.glade.h:164
msgid "Autocomplete symbols"
msgstr "Autokomplettera symboler"
#: ../data/geany.glade.h:165
msgid ""
"Automatic completion of known symbols in open files (function names, global "
"variables, ...)"
msgstr ""
"Autokomplettera kända symboler i öppna filer (funktionsnamn, globala "
"variabler etc.)"
#: ../data/geany.glade.h:166
msgid "Autocomplete all words in document"
msgstr "Autokomplettera alla ord i dokumentet"
#: ../data/geany.glade.h:167
msgid "Drop rest of word on completion"
msgstr "Ta bort resten av orden för komplettering"
#: ../data/geany.glade.h:168
msgid "Max. symbol name suggestions:"
msgstr "Max antal symbolnamnsförslag:"
#: ../data/geany.glade.h:169
msgid "Completion list height:"
msgstr "Komplettering listhöjd:"
#: ../data/geany.glade.h:170
msgid "Characters to type for autocompletion:"
msgstr "Tecken att skriva för autokomplettering:"
#: ../data/geany.glade.h:171
msgid ""
"The amount of characters which are necessary to show the symbol "
"autocompletion list"
msgstr "Mängden tecken som behövs för att visa symbolautokompletteringslistan"
#: ../data/geany.glade.h:172
msgid "Display height in rows for the autocompletion list"
msgstr "Visa höjd, i rader, för autokompletteringslistan"
#: ../data/geany.glade.h:173
msgid "Maximum number of entries to display in the autocompletion list"
msgstr "Maximalt antal element att visa i autokompletteringslistan"
#: ../data/geany.glade.h:174
msgid "Symbol list update frequency:"
msgstr "Frekvens för sybollistans uppdatering:"
#: ../data/geany.glade.h:175
msgid ""
"Minimal delay (in milliseconds) between two automatic updates of the symbol "
"list. Note that a too short delay may have performance impact, especially "
"with large files. A delay of 0 disables real-time updates."
msgstr ""
"Den minsta tidsskillnaden (i millisekunder) mellan två automatiska "
"uppdateringar för symbollistan. Notera att en allt för liten tidsskillnad "
"kan påverka prestandan negativt, speciellt vid stora filtyper. Ett värde på "
"0 slår av realtidsuppdateringar."
#: ../data/geany.glade.h:176
msgid "<b>Completions</b>"
msgstr "<b>Komplettering</b>"
#: ../data/geany.glade.h:177
msgid "Parenthesis ( )"
msgstr "Parantes ()"
#: ../data/geany.glade.h:178
msgid "Auto-close parenthesis when typing an opening one"
msgstr "Stäng paranteser automatiskt"
#: ../data/geany.glade.h:179
msgid "Single quotes ' '"
msgstr "Enkla citeringstecken ' '"
#: ../data/geany.glade.h:180
msgid "Auto-close single quote when typing an opening one"
msgstr ""
"Stäng automatiskt enkel citering när du skrivit in ett enkelt citeringstecken"
#: ../data/geany.glade.h:181
msgid "Curly brackets { }"
msgstr "Klammerparanteser { }"
#: ../data/geany.glade.h:182
msgid "Auto-close curly bracket when typing an opening one"
msgstr "Stäng automatiskt hakparantes när du skrivit in ett hakparantestecken"
#: ../data/geany.glade.h:183
msgid "Square brackets [ ]"
msgstr "Fyrkantig parantes [ ]"
#: ../data/geany.glade.h:184
msgid "Auto-close square-bracket when typing an opening one"
msgstr ""
"Stäng automatiskt fyrkantig parantes när du skrivit in ett fyrkantigt "
"parantestecken"
#: ../data/geany.glade.h:185
msgid "Double quotes \" \""
msgstr "Dubbla citationstecken \" \""
#: ../data/geany.glade.h:186
msgid "Auto-close double quote when typing an opening one"
msgstr ""
"Stäng automatiskt dubbel citering när du skrivit in ett dubbelt "
"citeringstecken"
#: ../data/geany.glade.h:187
msgid "<b>Auto-close quotes and brackets</b>"
msgstr "<b>Stäng citeringar och hakparanteser automatiskt</b>"
#: ../data/geany.glade.h:188
msgid "Completions"
msgstr "Komplettering"
#: ../data/geany.glade.h:189
msgid "Invert syntax highlighting colors"
msgstr "Invertera syntaxfärgningen"
#: ../data/geany.glade.h:190
msgid "Invert all colors, by default using white text on a black background"
msgstr "Intervera alla färger"
#: ../data/geany.glade.h:191
msgid "Show indentation guides"
msgstr "Visa indragsmarkörer"
#: ../data/geany.glade.h:192
msgid "Shows small dotted lines to help you to use the right indentation"
msgstr "Visar små prickade linjer för att hjälpa dig se rätt indrag."
#: ../data/geany.glade.h:193
msgid "Show white space"
msgstr "Visa tomrum"
#: ../data/geany.glade.h:194
msgid "Marks spaces with dots and tabs with arrows"
msgstr "Markera mellanslag med prickar och tabbar med pilar."
#: ../data/geany.glade.h:195
msgid "Show line endings"
msgstr "Visa radslut"
#: ../data/geany.glade.h:196
msgid "Shows the line ending character"
msgstr "Visa radslutstecknet"
#: ../data/geany.glade.h:197
msgid "Show line numbers"
msgstr "Visa radnummer"
#: ../data/geany.glade.h:198
msgid "Shows or hides the Line Number margin"
msgstr "Visar eller gömmer radnummer-marginalen"
#: ../data/geany.glade.h:199
msgid "Show markers margin"
msgstr "Visa marginalmarkörer"
#: ../data/geany.glade.h:200
msgid ""
"Shows or hides the small margin right of the line numbers, which is used to "
"mark lines"
msgstr ""
"Visar eller gömmer den lilla marginalen till höger om radnummren som används "
"för att markera rader."
#: ../data/geany.glade.h:201
msgid "Stop scrolling at last line"
msgstr "Sluta rulla vid sista raden"
#: ../data/geany.glade.h:202
msgid "Whether to stop scrolling one page past the last line of a document"
msgstr ""
"Huruvida programmet skall sluta rulla en sida efter den sista raden i ett "
"dokument."
#: ../data/geany.glade.h:203
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Visa</b>"
#: ../data/geany.glade.h:204
msgid "Column:"
msgstr "Kolumn:"
#: ../data/geany.glade.h:205
msgid "Color:"
msgstr "Färg:"
#: ../data/geany.glade.h:206
msgid "Sets the color of the long line marker"
msgstr "Väljer färgen på markören för långa rader"
#: ../data/geany.glade.h:207 ../src/toolbar.c:70 ../src/tools.c:972
msgid "Color Chooser"
msgstr "Färgväljare"
#: ../data/geany.glade.h:208
msgid ""
"The long line marker is a thin vertical line in the editor, it helps to mark "
"long lines, or as a hint to break the line. Set this value to a value "
"greater than 0 to specify the column where it should appear."
msgstr ""
"Markören för långa rader är en tunn vertikal linje som visas i editorn. Den "
"hjälper till att visa var det är läge att bryta rader. Värdet anger i vilken "
"kolumn markören visas."
#: ../data/geany.glade.h:209
msgid "Line"
msgstr "Rad"
#: ../data/geany.glade.h:210
msgid ""
"Prints a vertical line in the editor window at the given cursor position "
"(see below)"
msgstr ""
"Visar en vertikal linje i editor-fönstret vid en given position (se nedan)."
#: ../data/geany.glade.h:211
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
#: ../data/geany.glade.h:212
msgid ""
"The background color of characters after the given cursor position (see "
"below) changed to the color set below, (this is recommended if you use "
"proportional fonts)"
msgstr ""
"Bakgrundsfärgen ändras vid en given kolumn för att indikera var radbrytning "
"bör ske. Detta är lämpligt for proportionella teckensnitt."
#: ../data/geany.glade.h:213
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"
#: ../data/geany.glade.h:214
msgid "<b>Long line marker</b>"
msgstr "<b>Markör för lång rad</b>"
#: ../data/geany.glade.h:215
msgid "Disabled"
msgstr "Avaktiverad"
#: ../data/geany.glade.h:216
msgid "Do not show virtual spaces"
msgstr "Visa inte virtuella ytor"
#: ../data/geany.glade.h:217
msgid "Only for rectangular selections"
msgstr "Endast för rektangulära markeringar"
#: ../data/geany.glade.h:218
msgid ""
"Only show virtual spaces beyond the end of lines when drawing a rectangular "
"selection"
msgstr "Visa endast virtuella ytor efter radslut vid rektangulär markering"
#: ../data/geany.glade.h:219
msgid "Always"
msgstr "Alltid"
#: ../data/geany.glade.h:220
msgid "Always show virtual spaces beyond the end of lines"
msgstr "Visa alltid virtuella mellanslag och tab-tecken i slutet av rader"
#: ../data/geany.glade.h:221
msgid "<b>Virtual spaces</b>"
msgstr "<b>Virtuella ytor</b>"
#: ../data/geany.glade.h:222
msgid "Display"
msgstr "Visa"
#: ../data/geany.glade.h:223 ../src/keybindings.c:227 ../src/prefs.c:1581
msgid "Editor"
msgstr "Editor"
#: ../data/geany.glade.h:224
msgid "Open new documents from the command-line"
msgstr "Öppna nya dokument från kommandotolken"
#: ../data/geany.glade.h:225
msgid "Start a new file for each command-line filename that doesn't exist"
msgstr "Skapa en ny fil för varje filnamn som inte existerar."
#: ../data/geany.glade.h:226
msgid "Default end of line characters:"
msgstr "Förvalt radslutstecken:"
#: ../data/geany.glade.h:227
msgid "<b>New files</b>"
msgstr "<b>Nya filer</b>"
#: ../data/geany.glade.h:228
msgid "Default encoding (new files):"
msgstr "Förvald kodning (nya filer):"
#: ../data/geany.glade.h:229
msgid "Sets the default encoding for newly created files"
msgstr "Anger förvald kodning för nyskapade filer."
#: ../data/geany.glade.h:230
msgid "Use fixed encoding when opening non-Unicode files"
msgstr "Använd fast kodning när icke-unicode filer öppnas"
#: ../data/geany.glade.h:231
msgid ""
"This option disables the automatic detection of the file encoding when "
"opening non-Unicode files and opens the file with the specified encoding "
"(usually not needed)"
msgstr ""
"Detta tillval väljer bort automatisk igenkänning av kodning när nya icke-"
"unicode filer öppnas, och använder i stället en specificerad kodning (behövs "
"vanligen inte)"
#: ../data/geany.glade.h:232
msgid "Default encoding (existing non-Unicode files):"
msgstr "Förvald teckenkodning (existerande icke-unicode filer):"
#: ../data/geany.glade.h:233
msgid "Sets the default encoding for opening existing non-Unicode files"
msgstr "Anger förvald teckenkodning vid öppning av icke-Unicode filer"
#: ../data/geany.glade.h:234
msgid "<b>Encodings</b>"
msgstr "<b>Teckenkod</b>"
#: ../data/geany.glade.h:235
msgid "Ensure new line at file end"
msgstr "Skriv alltid nyradstecken i slutet av filen"
#: ../data/geany.glade.h:236
msgid "Ensures that at the end of the file is a new line"
msgstr ""
"Lägger till ett nyradstecken vid slutet av filen om det inte redan finns "
"något"
#: ../data/geany.glade.h:237
msgid "Ensure consistent line endings"
msgstr "Skriv alltid nyradstecken"
#: ../data/geany.glade.h:238
msgid ""
"Ensures that newline characters always get converted before saving, avoiding "
"mixed line endings in the same file"
msgstr ""
"Nyradstecken konverteras alltid innan filen sparas, för att radslutstecken "
"inte skall blandas om i samma fil"
#: ../data/geany.glade.h:239
msgid "Strip trailing spaces and tabs"
msgstr "Ta bort överflödiga mellanslag och tab-tecken"
#: ../data/geany.glade.h:240
msgid "Removes trailing spaces and tabs and the end of lines"
msgstr "Tar bort överflödiga mellanslag och tab-tecken i slutet av filen"
#: ../data/geany.glade.h:241 ../src/keybindings.c:562
msgid "Replace tabs by space"
msgstr "Ersätt tab-tecken med mellanslag"
#: ../data/geany.glade.h:242
msgid "Replaces all tabs in document by spaces"
msgstr ""
"Ersätter alla tab-tecken i dokumentet med mellanslag (indraget blir lika "
"stort)."
#: ../data/geany.glade.h:243
msgid "<b>Saving files</b>"
msgstr "<b>Spara</b>"
#: ../data/geany.glade.h:244
msgid "Recent files list length:"
msgstr "Längd på Senaste-filer listan:"
#: ../data/geany.glade.h:245
msgid "Specifies the number of files which are stored in the Recent files list"
msgstr "Anger antalet filer som lagras i Senaste-filer listan."
#: ../data/geany.glade.h:246
msgid "Disk check timeout:"
msgstr "Intervall för ändringskontroll:"
#: ../data/geany.glade.h:247
msgid ""
"How often to check for changes to document files on disk, in seconds. Zero "
"disables checking."
msgstr ""
"Hur ofta kontroller utförs för att se om dokumentet ändrats, i antalet "
"sekunder. Noll stänger av kontroller."
#: ../data/geany.glade.h:248 ../src/prefs.c:1583 ../src/symbols.c:688
#: ../plugins/filebrowser.c:1120
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: ../data/geany.glade.h:249
msgid "Terminal:"
msgstr "Terminal:"
#: ../data/geany.glade.h:250
msgid "Browser:"
msgstr "Webbläsare:"
#: ../data/geany.glade.h:251
msgid ""
"A terminal emulator like xterm, gnome-terminal or konsole (should accept the "
"-e argument)"
msgstr ""
"En terminal som Xterm, Gnome-terminal eller Konsole (måste acceptera -e "
"argumentet)"
#: ../data/geany.glade.h:252
msgid "Path (and possibly additional arguments) to your favorite browser"
msgstr "Sökväg (och eventuella argument) till din favoritwebbläsare."
#: ../data/geany.glade.h:253
msgid "Grep:"
msgstr "Grep:"
#: ../data/geany.glade.h:254
msgid "<b>Tool paths</b>"
msgstr "<b>Sökvägar till verktyg</b>"
#: ../data/geany.glade.h:255
msgid "Context action:"
msgstr "Snabbmenyhändelse:"
#: ../data/geany.glade.h:257
#, no-c-format
msgid ""
"Context action command. The currently selected word can be used with %s. It "
"can appear anywhere in the given command and will be replaced before "
"execution."
msgstr ""
"Snabbmenykommando. Det markerade ordet kan användas med %s. Det kan infogas "
"var som helst i kommandot och kommer att ersättas innan exekvering."
#: ../data/geany.glade.h:258
msgid "<b>Commands</b>"
msgstr "<b>Kommandon</b>"
#: ../data/geany.glade.h:259 ../src/keybindings.c:239 ../src/prefs.c:1585
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"
#: ../data/geany.glade.h:260
msgid "email address of the developer"
msgstr "emailadressen till utvecklaren"
#: ../data/geany.glade.h:261
msgid "Initials of the developer name"
msgstr "Utvecklarens initialer"
#: ../data/geany.glade.h:262
msgid "Initial version:"
msgstr "Inledande version:"
#: ../data/geany.glade.h:263
msgid "Version number, which a new file initially has"
msgstr "Versionnummret som filen börjar med"
#: ../data/geany.glade.h:264
msgid "Company name"
msgstr "Företagets namn"
#: ../data/geany.glade.h:265
msgid "Developer:"
msgstr "Utvecklare:"
#: ../data/geany.glade.h:266
msgid "Company:"
msgstr "Företag:"
#: ../data/geany.glade.h:267
msgid "Mail address:"
msgstr "E-post:"
#: ../data/geany.glade.h:268
msgid "Initials:"
msgstr "Initialer:"
#: ../data/geany.glade.h:269
msgid "The name of the developer"
msgstr "Utvecklarens namn"
#: ../data/geany.glade.h:270
msgid "Year:"
msgstr "År:"
#: ../data/geany.glade.h:271
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: ../data/geany.glade.h:272
msgid "Date & time:"
msgstr "Datum och tid:"
#: ../data/geany.glade.h:273
msgid ""
"Specify a format for the the {datetime} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Skriv in ett format för {datetime}. Du kan använda de "
"konverteringskonventioner som används i ANSI C strftime-funktionen."
#: ../data/geany.glade.h:274
msgid ""
"Specify a format for the the {year} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Skriv in ett format för att använda för {year}. Du kan använda den syntax "
"som specificeras av ANSI C:s strftime funktion."
#: ../data/geany.glade.h:275
msgid ""
"Specify a format for the the {date} wildcard. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Skriv in ett format för att använda till fältet {date}. Du kan använda den "
"syntax som specificeras av ANSI C:s strftime funktion."
#: ../data/geany.glade.h:276
msgid "<b>Template data</b>"
msgstr "<b>Mall-data</b>"
#: ../data/geany.glade.h:277 ../src/prefs.c:1587
msgid "Templates"
msgstr "Mallar"
#: ../data/geany.glade.h:278
msgid "C_hange"
msgstr "Ändra"
#: ../data/geany.glade.h:279
msgid "<b>Keyboard shortcuts</b>"
msgstr "<b>Tangentbordsgenvägar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:280 ../src/prefs.c:1589
msgid "Keybindings"
msgstr "Genvägar"
#: ../data/geany.glade.h:281
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"
#: ../data/geany.glade.h:283
#, no-c-format
msgid "Path to the command for printing files (use %f for the filename)"
msgstr ""
"Sökvägen till kommandot för att skriva ut filer (%f ersätts med filnamnet)."
#: ../data/geany.glade.h:284
msgid "Use an external command for printing"
msgstr "Använd ett externt kommando för att skriva ut"
#: ../data/geany.glade.h:285 ../src/printing.c:376
msgid "Print line numbers"
msgstr "Visa radnummer"
#: ../data/geany.glade.h:286 ../src/printing.c:378
msgid "Add line numbers to the printed page"
msgstr "Lägg till radnummer vid utskrift"
#: ../data/geany.glade.h:287 ../src/printing.c:381
msgid "Print page numbers"
msgstr "Skriv ut sidnummer"
#: ../data/geany.glade.h:288 ../src/printing.c:383
msgid ""
"Add page numbers at the bottom of each page. It takes 2 lines of the page."
msgstr "Lägg till sidnummer i sidfoten. Detta upptar två rader på sidan."
#: ../data/geany.glade.h:289 ../src/printing.c:386
msgid "Print page header"
msgstr "Skriv ut filhuvud"
#: ../data/geany.glade.h:290 ../src/printing.c:388
msgid ""
"Add a little header to every page containing the page number, the filename "
"and the current date (see below). It takes 3 lines of the page."
msgstr ""
"Lägger till tre rader i sidhuvudet som visar sidnummer, filnamn och datum. "
"Detta upptar tre rader på sidan."
#: ../data/geany.glade.h:291 ../src/printing.c:404
msgid "Use the basename of the printed file"
msgstr "Använd den utskrivna filens basnamn"
#: ../data/geany.glade.h:292
msgid "Print only the basename (without the path) of the printed file"
msgstr "Skriv bara ut filnamnet, ej sökvägen."
#: ../data/geany.glade.h:293 ../src/printing.c:412
msgid "Date format:"
msgstr "Datumformat:"
#: ../data/geany.glade.h:294 ../src/printing.c:418
msgid ""
"Specify a format for the date and time stamp which is added to the page "
"header on each page. You can use any conversion specifiers which can be used "
"with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Skriv in användardefinierat datum- och tidsformat, som kommer att visas i "
"sidhuvudet. Du kan använda den syntax som specificeras av ANSI C:s strftime "
"funktion."
#: ../data/geany.glade.h:295
msgid "Use native GTK printing"
msgstr "Använd GTKs utskriftshantering"
#: ../data/geany.glade.h:296
msgid "<b>Printing</b>"
msgstr "<b>Utskrift</b>"
#: ../data/geany.glade.h:297 ../src/prefs.c:1591
msgid "Printing"
msgstr "Utskrift"
#: ../data/geany.glade.h:298
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"
#: ../data/geany.glade.h:299
msgid "Sets the font for the terminal widget"
msgstr "Justerar teckensnittet för terminalen."
#: ../data/geany.glade.h:300
msgid "Choose Terminal Font"
msgstr "Välj teckensnitt i terminalen"
#: ../data/geany.glade.h:301
msgid "Foreground color:"
msgstr "Förgrundsfärg"
#: ../data/geany.glade.h:302
msgid "Background color:"
msgstr "Bakgrundsfärg"
#: ../data/geany.glade.h:303
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Radbuffer:"
#: ../data/geany.glade.h:304
msgid "Shell:"
msgstr "Skal:"
#: ../data/geany.glade.h:305
msgid "Sets the foreground color of the text in the terminal widget"
msgstr "Justerar förgrundsfärgen för texten i terminalen."
#: ../data/geany.glade.h:306
msgid "Sets the backround color of the text in the terminal widget"
msgstr "Justerar bakgrundsfärgen för texten i terminalen"
#: ../data/geany.glade.h:307
msgid ""
"Specifies the history in lines, which you can scroll back in the terminal "
"widget"
msgstr "Anger hur många rader som du kan rulla tillbaka i terminalen"
#: ../data/geany.glade.h:308
msgid ""
"Sets the path to the shell which should be started inside the terminal "
"emulation"
msgstr "Justerar sökvägen till skalet som skall startas i terminalemulatorn."
#: ../data/geany.glade.h:309
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Rulla ner"
#: ../data/geany.glade.h:310
msgid "Whether to scroll to the bottom if a key was pressed"
msgstr "Om texten rullas ner till botten om en tangent trycks ned"
#: ../data/geany.glade.h:311
msgid "Scroll on output"
msgstr "Rulla utmatning"
#: ../data/geany.glade.h:312
msgid "Whether to scroll to the bottom when output is generated"
msgstr "Huruvida texten i fönstret längst ner skall rullas när utmatning sker."
#: ../data/geany.glade.h:313
msgid "Cursor blinks"
msgstr "Markör blinkar"
#: ../data/geany.glade.h:314
msgid "Whether to blink the cursor"
msgstr "Huruvida textmarkören skall blinka"
#: ../data/geany.glade.h:315
msgid "Override Geany keybindings"
msgstr "Vill du bryta Geanys tangentbindning?"
#: ../data/geany.glade.h:316
msgid ""
"Allows the VTE to receive keyboard shortcuts (apart from focus commands)"
msgstr "Tillåter VTE att motta tangentbordskommandon (förutom fokuskommandon)."
#: ../data/geany.glade.h:317
msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
msgstr "Avaktivera genvägstangenten (F10-tangenten)"
#: ../data/geany.glade.h:318
msgid ""
"This option disables the keybinding to popup the menu bar (default is F10). "
"Disabling it can be useful if you use, for example, Midnight Commander "
"within the VTE."
msgstr ""
"Detta tillval gör så att menyn inte visas när du trycker på F10. Detta kan "
"vara användbart, exempelvis om du kör Midnight Commander i VTE."
#: ../data/geany.glade.h:319
msgid "Follow path of the current file"
msgstr "Följ den aktiva filens sökväg"
#: ../data/geany.glade.h:320
msgid ""
"Whether to execute \\\"cd $path\\\" when you switch between opened files"
msgstr ""
"Huruvida \\\"cd $path\\\" skall exekveras när du växlar mellan öppna filer"
#: ../data/geany.glade.h:321
msgid "Execute programs in the VTE"
msgstr "Exekvera program i VTE"
#: ../data/geany.glade.h:322
msgid ""
"Don't use the simple run script which is usually used to display the exit "
"status of the executed program"
msgstr ""
"Använd inte det enkla körskriptet som vanligtvis används för att visa "
"felmeddelanden för exekverat program."
#: ../data/geany.glade.h:323
msgid "Don't use run script"
msgstr "Använd inte körbara skript"
#: ../data/geany.glade.h:324
msgid ""
"Run programs in VTE instead of opening a terminal emulation window. Please "
"note, programs executed in VTE cannot be stopped"
msgstr ""
"Kör ett program i VTE i stället för att öppna ett terminalemuleringsfönster. "
"Var god att notera att program som exekveras i VTE inte kan stoppas."
#: ../data/geany.glade.h:325
msgid "<b>Terminal</b>"
msgstr "<b>Terminal</b>"
#: ../data/geany.glade.h:326 ../src/prefs.c:1595 ../src/vte.c:281
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../data/geany.glade.h:327
msgid "<i>Warning: read the manual before changing these preferences.</i>"
msgstr ""
"<i>Varning: läs instruktionsboken innan du ändrar dessa inställningar.</i>"
#: ../data/geany.glade.h:328
msgid "<b>Various preferences</b>"
msgstr "<b>Övriga inställningar</b>"
#: ../data/geany.glade.h:329 ../src/prefs.c:1593
msgid "Various"
msgstr "Övriga"
#: ../data/geany.glade.h:330
msgid "Project Properties"
msgstr "Projektegenskaper"
#: ../data/geany.glade.h:331 ../src/plugins.c:1457 ../src/project.c:150
msgid "Filename:"
msgstr "Filnamn:"
#: ../data/geany.glade.h:332 ../src/project.c:141
#: ../plugins/classbuilder.c:470 ../plugins/classbuilder.c:480
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"
#: ../data/geany.glade.h:333
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"
#: ../data/geany.glade.h:334 ../src/project.c:166
msgid "Base path:"
msgstr "Bassökväg:"
#: ../data/geany.glade.h:335
msgid "File patterns:"
msgstr "Fil-mönster:"
#: ../data/geany.glade.h:336
msgid ""
"Space separated list of file patterns used for the find in files dialog (e."
"g. *.c *.h)"
msgstr ""
"Mellanslagsseparerad lista med filmönster som används för att hitta filer "
"(exempelvis *.c *.h)"
#: ../data/geany.glade.h:337 ../src/project.c:172
msgid ""
"Base directory of all files that make up the project. This can be a new "
"path, or an existing directory tree. You can use paths relative to the "
"project filename."
msgstr ""
"Grundläggande sökväg för alla filer i projektet. Detta kan vara en ny sökväg "
"eller ett existerande mappträd."
#: ../data/geany.glade.h:338 ../src/keybindings.c:237
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:339
msgid "Display:"
msgstr "Visa:"
#: ../data/geany.glade.h:340
msgid "Custom"
msgstr "Användardefinierad"
#: ../data/geany.glade.h:341
msgid "Use global settings"
msgstr "Använd globala inställningar"
#: ../data/geany.glade.h:342
msgid "Top"
msgstr "Topp"
#: ../data/geany.glade.h:343
msgid "Bottom"
msgstr "Botten"
#: ../data/geany.glade.h:344
msgid "_Toolbar Preferences"
msgstr "Inställningar för verktygsfält"
#: ../data/geany.glade.h:345
msgid "_Hide Toolbar"
msgstr "Göm verktygsfältet"
#: ../data/geany.glade.h:347
msgid "_File"
msgstr "Arkiv"
#: ../data/geany.glade.h:348
msgid "New (with _Template)"
msgstr "Ny (med mall)"
#: ../data/geany.glade.h:349
msgid "Recent _Files"
msgstr "Senaste filer"
#: ../data/geany.glade.h:350
msgid "Save A_ll"
msgstr "Spara alla"
#: ../data/geany.glade.h:351 ../src/callbacks.c:430 ../src/document.c:2838
#: ../src/sidebar.c:696
msgid "_Reload"
msgstr "Ladda om"
#: ../data/geany.glade.h:352
msgid "R_eload As"
msgstr "Ladda om som"
#: ../data/geany.glade.h:353
msgid "Page Set_up"
msgstr "Sidinställningar"
#: ../data/geany.glade.h:354 ../src/notebook.c:489
msgid "Close Ot_her Documents"
msgstr "Stäng andra dokument"
#: ../data/geany.glade.h:355 ../src/notebook.c:495
msgid "C_lose All"
msgstr "Stäng alla"
#: ../data/geany.glade.h:356
msgid "_Commands"
msgstr "Kommandon"
#: ../data/geany.glade.h:357 ../src/keybindings.c:346
msgid "_Cut Current Line(s)"
msgstr "Klipp ut rad(er)"
#: ../data/geany.glade.h:358 ../src/keybindings.c:343
msgid "_Copy Current Line(s)"
msgstr "Kopiera rad(er)"
#: ../data/geany.glade.h:359 ../src/keybindings.c:298
msgid "_Delete Current Line(s)"
msgstr "Radera rad(er)"
#: ../data/geany.glade.h:360 ../src/keybindings.c:295
msgid "_Duplicate Line or Selection"
msgstr "Gör en kopia av raden eller markeringen"
#: ../data/geany.glade.h:361 ../src/keybindings.c:356
msgid "_Select Current Line(s)"
msgstr "Välj rad(er)"
#: ../data/geany.glade.h:362 ../src/keybindings.c:359
msgid "_Select Current Paragraph"
msgstr "Välj paragraf"
#: ../data/geany.glade.h:363 ../src/keybindings.c:398
msgid "_Send Selection to Terminal"
msgstr "Skicka markeringen till terminalen"
#: ../data/geany.glade.h:364 ../src/keybindings.c:400
msgid "_Reflow Lines/Block"
msgstr "Gör om flöde för rader/block"
#: ../data/geany.glade.h:365 ../src/keybindings.c:370
msgid "T_oggle Case of Selection"
msgstr "Växla mellan gemener och versaler"
#: ../data/geany.glade.h:366 ../src/keybindings.c:305
msgid "_Transpose Current Line"
msgstr "Förflytta raden"
#: ../data/geany.glade.h:367
msgid "_Comment Line(s)"
msgstr "Kommentera rader"
#: ../data/geany.glade.h:368
msgid "U_ncomment Line(s)"
msgstr "Avkommentera rader"
#: ../data/geany.glade.h:369
msgid "_Toggle Line Commentation"
msgstr "Aktivera / avaktivera radkommentarer"
#: ../data/geany.glade.h:370
msgid "_Increase Indent"
msgstr "Öka indrag"
#: ../data/geany.glade.h:371
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "Minska indrag"
#: ../data/geany.glade.h:372 ../src/keybindings.c:389
msgid "_Smart Line Indent"
msgstr "Smart radindrag"
#: ../data/geany.glade.h:373
msgid "_Send Selection to"
msgstr "Skicka markering till"
#: ../data/geany.glade.h:374
msgid "I_nsert Comments"
msgstr "Infoga kommentarer"
#: ../data/geany.glade.h:375
msgid "Preference_s"
msgstr "Inställningar"
#: ../data/geany.glade.h:376 ../src/keybindings.c:424
msgid "P_lugin Preferences"
msgstr "Inställningar för insticksmoduler"
#: ../data/geany.glade.h:377
msgid "Find _Next"
msgstr "Sök nästa"
#: ../data/geany.glade.h:378
msgid "Find _Previous"
msgstr "Sök föregående"
#: ../data/geany.glade.h:379
msgid "Find in F_iles"
msgstr "Sök i filer"
#: ../data/geany.glade.h:380 ../src/search.c:629
msgid "_Replace"
msgstr "Ersätt"
#: ../data/geany.glade.h:381
msgid "Next _Message"
msgstr "Nästa meddelande"
#: ../data/geany.glade.h:382
msgid "Pr_evious Message"
msgstr "Föregående meddelande"
#: ../data/geany.glade.h:383 ../src/keybindings.c:473
msgid "_Go to Next Marker"
msgstr "Gå till nästa markör"
#: ../data/geany.glade.h:384 ../src/keybindings.c:476
msgid "_Go to Previous Marker"
msgstr "Gå till föregående markör"
#: ../data/geany.glade.h:385
msgid "_Go to Line"
msgstr "Gå till rad"
#: ../data/geany.glade.h:386 ../src/keybindings.c:436
msgid "Find Next _Selection"
msgstr "Sök nästa markering"
#: ../data/geany.glade.h:387 ../src/keybindings.c:438
msgid "Find Pre_vious Selection"
msgstr "Sök föregående markering"
#: ../data/geany.glade.h:388 ../src/keybindings.c:455
msgid "_Mark All"
msgstr "Markera allt"
#: ../data/geany.glade.h:389
msgid "Go to T_ag Declaration"
msgstr "Gå till Tagg-deklaration"
#: ../data/geany.glade.h:390 ../src/dialogs.c:365
msgid "_View"
msgstr "Visa"
#: ../data/geany.glade.h:391
msgid "Change _Font"
msgstr "Byt teckensnitt"
#: ../data/geany.glade.h:392
msgid "To_ggle All Additional Widgets"
msgstr "Visa / göm verktygsfält"
#: ../data/geany.glade.h:393
msgid "Full_screen"
msgstr "Helskärm"
#: ../data/geany.glade.h:394
msgid "Show Message _Window"
msgstr "Visa meddelandefönster"
#: ../data/geany.glade.h:395
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Visa verktygsfält"
#: ../data/geany.glade.h:396
msgid "Show Side_bar"
msgstr "Visa sidofält"
#: ../data/geany.glade.h:397
msgid "_Color Schemes"
msgstr "Färger"
#: ../data/geany.glade.h:398
msgid "Show _Markers Margin"
msgstr "Visa marginalmarkörer"
#: ../data/geany.glade.h:399
msgid "Show _Line Numbers"
msgstr "Visa radnummer"
#: ../data/geany.glade.h:400
msgid "Show _White Space"
msgstr "Visa tomrum"
#: ../data/geany.glade.h:401
msgid "Show Line _Endings"
msgstr "Visa radslut"
#: ../data/geany.glade.h:402
msgid "Show _Indentation Guides"
msgstr "Visa indragsmarkörer"
#: ../data/geany.glade.h:403
msgid "_Document"
msgstr "Dokument"
#: ../data/geany.glade.h:404
msgid "_Line Wrapping"
msgstr "Radbrytning"
#: ../data/geany.glade.h:405
msgid "Line _Breaking"
msgstr "Radbrytning (unicode break)"
#: ../data/geany.glade.h:406
msgid "_Auto-indentation"
msgstr "Använd automatiskt indrag"
#: ../data/geany.glade.h:407
msgid "In_dent Type"
msgstr "Indragstyp"
#: ../data/geany.glade.h:408
msgid "_Detect from Content"
msgstr "Upptäck automatiskt från innehållet"
#: ../data/geany.glade.h:409
msgid "T_abs and Spaces"
msgstr "Tab och mellanslag"
#: ../data/geany.glade.h:410
msgid "Indent Widt_h"
msgstr "Indrag bredd"
#: ../data/geany.glade.h:411
msgid "_1"
msgstr "_1"
#: ../data/geany.glade.h:412
msgid "_2"
msgstr "_2"
#: ../data/geany.glade.h:413
msgid "_3"
msgstr "_3"
#: ../data/geany.glade.h:414
msgid "_4"
msgstr "_4"
#: ../data/geany.glade.h:415
msgid "_5"
msgstr "_5"
#: ../data/geany.glade.h:416
msgid "_6"
msgstr "_6"
#: ../data/geany.glade.h:417
msgid "_7"
msgstr "_7"
#: ../data/geany.glade.h:418
msgid "_8"
msgstr "_8"
#: ../data/geany.glade.h:419
msgid "Read _Only"
msgstr "Skrivskyddad"
#: ../data/geany.glade.h:420
msgid "_Write Unicode BOM"
msgstr "Skriv Unicode BOM"
#: ../data/geany.glade.h:421
msgid "Set File_type"
msgstr "Ange filtyp"
#: ../data/geany.glade.h:422
msgid "Set _Encoding"
msgstr "Ange kodning"
#: ../data/geany.glade.h:423
msgid "Set Line E_ndings"
msgstr "Ange radslut"
#: ../data/geany.glade.h:424
msgid "Convert and Set to _CR/LF (Win)"
msgstr "Konvertera till CR/LF (Win)"
#: ../data/geany.glade.h:425
msgid "Convert and Set to _LF (Unix)"
msgstr "Konvertera till LF (Unix)"
#: ../data/geany.glade.h:426
msgid "Convert and Set to CR (_Mac)"
msgstr "Konvertera till CR (Mac)"
#: ../data/geany.glade.h:427
msgid "_Strip Trailing Spaces"
msgstr "Ta bort _överflödiga mellanslag"
#: ../data/geany.glade.h:428
msgid "_Replace Tabs by Spaces"
msgstr "Ersätt tab med mellanslag"
#: ../data/geany.glade.h:429
msgid "Replace Spaces b_y Tabs"
msgstr "Ersätt mellanslag med tab"
#: ../data/geany.glade.h:430
msgid "_Fold All"
msgstr "Vik ihop alla"
#: ../data/geany.glade.h:431
msgid "_Unfold All"
msgstr "Vik upp alla"
#: ../data/geany.glade.h:432
msgid "Remove _Markers"
msgstr "Ta bort markeringar"
#: ../data/geany.glade.h:433
msgid "Remove Error _Indicators"
msgstr "Ta bort felindikatorer"
#: ../data/geany.glade.h:434
msgid "_Project"
msgstr "Projekt"
#: ../data/geany.glade.h:435
msgid "_New"
msgstr "Nytt"
#: ../data/geany.glade.h:436
msgid "_Open"
msgstr "Öppna"
#: ../data/geany.glade.h:437
msgid "_Recent Projects"
msgstr "Senaste projekt"
#: ../data/geany.glade.h:438
msgid "_Close"
msgstr "Stäng"
#: ../data/geany.glade.h:439
msgid "Apply the default indentation settings to all documents"
msgstr "Använd det förinställda indraget för alla dokument"
#: ../data/geany.glade.h:440
msgid "_Apply Default Indentation"
msgstr "Använd förinställt indrag"
#. build the code
#: ../data/geany.glade.h:441 ../src/build.c:2568 ../src/build.c:2845
msgid "_Build"
msgstr "Bygg"
#: ../data/geany.glade.h:442
msgid "_Tools"
msgstr "Verktyg"
#: ../data/geany.glade.h:443
msgid "_Reload Configuration"
msgstr "Ladda om konfigurationen"
#: ../data/geany.glade.h:444
msgid "C_onfiguration Files"
msgstr "Konfigurationsfiler"
#: ../data/geany.glade.h:445
msgid "_Color Chooser"
msgstr "Färgväljare"
#: ../data/geany.glade.h:446
msgid "_Word Count"
msgstr "Räkna ord"
#: ../data/geany.glade.h:447
msgid "Load Ta_gs"
msgstr "Ladda taggar"
#: ../data/geany.glade.h:448
msgid "_Help"
msgstr "Hjälp"
#: ../data/geany.glade.h:449
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#: ../data/geany.glade.h:450
msgid "Debug _Messages"
msgstr "Debugmeddelanden"
#: ../data/geany.glade.h:451
msgid "_Website"
msgstr "Webbsida"
#: ../data/geany.glade.h:452
msgid "Wi_ki"
msgstr "Wiki"
#: ../data/geany.glade.h:453
msgid "Report a _Bug"
msgstr "Rapportera fel"
#: ../data/geany.glade.h:454
msgid "_Donate"
msgstr "Donera"
#: ../data/geany.glade.h:455 ../src/sidebar.c:124
msgid "Symbols"
msgstr "Symboler"
#: ../data/geany.glade.h:456
msgid "Documents"
msgstr "Dokument"
#: ../data/geany.glade.h:457
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: ../data/geany.glade.h:458
msgid "Compiler"
msgstr "Kompilator"
#: ../data/geany.glade.h:459
msgid "Messages"
msgstr "Meddelanden"
#: ../data/geany.glade.h:460
msgid "Scribble"
msgstr "Klotterplank"
#: ../src/about.c:42
msgid ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"All rights reserved."
msgstr ""
"Copyright (c) 2005-2012\n"
"Colomban Wendling\n"
"Nick Treleaven\n"
"Matthew Brush\n"
"Enrico Tröger\n"
"Frank Lanitz\n"
"Med ensamrätt."
#: ../src/about.c:158
msgid "About Geany"
msgstr "Om Geany"
#: ../src/about.c:208
msgid "A fast and lightweight IDE"
msgstr "Ett snabbt och lättviktigt IDE"
#: ../src/about.c:229
#, c-format
msgid "(built on or after %s)"
msgstr "(byggd på eller efter %s)"
#. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), cop_label);
#: ../src/about.c:260
msgid "Info"
msgstr "Info"
#: ../src/about.c:276
msgid "Developers"
msgstr "Utvecklare"
#: ../src/about.c:283
msgid "maintainer"
msgstr "ansvarig"
#: ../src/about.c:291 ../src/about.c:299 ../src/about.c:307
msgid "developer"
msgstr "utvecklare"
#: ../src/about.c:315
msgid "translation maintainer"
msgstr "ansvarig för översättningar"
#: ../src/about.c:324
msgid "Translators"
msgstr "Översättare"
#: ../src/about.c:344
msgid "Previous Translators"
msgstr "Tidigare översättare"
#: ../src/about.c:365
msgid "Contributors"
msgstr "Medarbetare "
#: ../src/about.c:375
#, c-format
msgid ""
"Some of the many contributors (for a more detailed list, see the file %s):"
msgstr ""
"Några av de många bidragsgivarna (för en komplett lista, läs filen %s):"
#: ../src/about.c:401
msgid "Credits"
msgstr "Tack till ..."
#: ../src/about.c:418
msgid "License"
msgstr "Licens"
#: ../src/about.c:427
msgid ""
"License text could not be found, please visit http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt to view it online."
msgstr ""
"Licenstexten kunde inte hittas. Var god besök http://www.gnu.org/licenses/"
"gpl-2.0.txt för att se den online."
#. fall back to %d
#: ../src/build.c:748
#, c-format
msgid "failed to substitute %%p, no project active"
msgstr "misslyckades ersätta %%p, inget projekt är aktivt"
#: ../src/build.c:786
msgid "Process failed, no working directory"
msgstr "Processen misslyckades, ingen arbetsmapp är angiven"
#: ../src/build.c:811
#, c-format
msgid "%s (in directory: %s)"
msgstr "%s (i sökväg: %s)"
#: ../src/build.c:831 ../src/build.c:1055 ../src/search.c:1632
#, c-format
msgid "Process failed (%s)"
msgstr "Processen misslyckades (%s)"
#: ../src/build.c:900
#, c-format
msgid "Failed to change the working directory to \"%s\""
msgstr "Misslyckades ändra arbetssökvägen till \"%s\""
#: ../src/build.c:929
#, c-format
msgid "Failed to execute \"%s\" (start-script could not be created: %s)"
msgstr "Misslyckades exekvera \"%s\" (start-skriptet kunde inte skapas: %s)"
#: ../src/build.c:984
msgid ""
"Could not execute the file in the VTE because it probably contains a command."
msgstr ""
"Kunde inte exekvera filen i VTE därför att det troligvis innehåller ett "
"kommando."
#: ../src/build.c:1022
#, c-format
msgid ""
"Could not find terminal \"%s\" (check path for Terminal tool setting in "
"Preferences)"
msgstr ""
"Kunde ej hitta terminalen \"%s\" (kontrollera sökvägen till terminalen i "
"Inställningar)"
#: ../src/build.c:1195
msgid "Compilation failed."
msgstr "Kompileringen misslyckades."
#: ../src/build.c:1209
msgid "Compilation finished successfully."
msgstr "Kompileringen lyckades."
#: ../src/build.c:1395
msgid "Custom Text"
msgstr "Användardefinierad text"
#: ../src/build.c:1396
msgid "Enter custom text here, all entered text is appended to the command."
msgstr "Skriv in användardefinierad text här, allt text läggs till kommandot"
#: ../src/build.c:1474
msgid "_Next Error"
msgstr "Nästa fel"
#: ../src/build.c:1476
msgid "_Previous Error"
msgstr "Föregående fel"
#. arguments
#: ../src/build.c:1486 ../src/build.c:2885
msgid "_Set Build Commands"
msgstr "Ange _kommandon för att bygga"
#: ../src/build.c:1770 ../src/toolbar.c:372
msgid "Build the current file"
msgstr "Kompilera aktuell fil"
#: ../src/build.c:1781
msgid "Build the current file with Make and the default target"
msgstr "Bygger filen med Make-verktyget och förinställt mål"
#: ../src/build.c:1783
msgid "Build the current file with Make and the specified target"
msgstr "Bygger filen med Make-verktyget och ett specificerat mål"
#: ../src/build.c:1785
msgid "Compile the current file with Make"
msgstr "Kompilera aktuell fil med Make"
#: ../src/build.c:1812
#, c-format
msgid "Process could not be stopped (%s)."
msgstr "Processen kunde inte stoppas (%s)"
#: ../src/build.c:1829 ../src/build.c:1841
msgid "No more build errors."
msgstr "Inga fler byggfel."
#: ../src/build.c:1940 ../src/build.c:1942
msgid "Set menu item label"
msgstr "Ange rubrik för meny"
#: ../src/build.c:1967 ../src/symbols.c:743 ../src/tools.c:554
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
#. command column, holding status and command display
#: ../src/build.c:1968 ../src/symbols.c:738 ../src/tools.c:539
msgid "Command"
msgstr "Kommando"
#: ../src/build.c:1969
msgid "Working directory"
msgstr "Arbetsmapp"
#: ../src/build.c:1970
msgid "Reset"
msgstr "Återställning"
#: ../src/build.c:2015
msgid "Click to set menu item label"
msgstr "Klicka för att ange menyrubrik"
#: ../src/build.c:2099 ../src/build.c:2101
#, c-format
msgid "%s commands"
msgstr "%s kommandon"
#: ../src/build.c:2101
msgid "No filetype"
msgstr "Ingen filtyp"
#: ../src/build.c:2110 ../src/build.c:2145
msgid "Error regular expression:"
msgstr "Fel på reguljärt uttryck:"
#: ../src/build.c:2138
msgid "Independent commands"
msgstr "Fristående kommandon"
#: ../src/build.c:2170
msgid "Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command."
msgstr ""
"Not: Element 2 öppnar ett fönster och lägger till svaret till kommandot"
#: ../src/build.c:2179
msgid "Execute commands"
msgstr "Exekvera kommandon"
#: ../src/build.c:2191
#, c-format
msgid ""
"%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual "
"for details."
msgstr ""
"%d, %e, %f, %p byts ut i kommando- och sökvägsfält, se i instruktionsboken "
"för ytterligare information."
#: ../src/build.c:2349
msgid "Set Build Commands"
msgstr "Ange kommandon för att bygga"
#: ../src/build.c:2561
msgid "_Compile"
msgstr "Kompilera"
#: ../src/build.c:2575 ../src/build.c:2605 ../src/build.c:2813
msgid "_Execute"
msgstr "_Exekvera"
#. build the code with make custom
#: ../src/build.c:2620 ../src/build.c:2811 ../src/build.c:2865
msgid "Make Custom _Target"
msgstr "Kör Make med valbara parametrar"
#. build the code with make object
#: ../src/build.c:2622 ../src/build.c:2812 ../src/build.c:2873
msgid "Make _Object"
msgstr "Kör Make Object"
#: ../src/build.c:2624 ../src/build.c:2810
msgid "_Make"
msgstr "_Make"
#. build the code with make all
#: ../src/build.c:2857
msgid "_Make All"
msgstr "Kör Make all"
#: ../src/callbacks.c:148
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
#: ../src/callbacks.c:206
#, c-format
msgid "%d file saved."
msgid_plural "%d files saved."
msgstr[0] "%d fil sparad."
msgstr[1] "%d filer sparade."
#: ../src/callbacks.c:431
msgid "Any unsaved changes will be lost."
msgstr "Alla osparade ändringar kommer att förloras."
#: ../src/callbacks.c:432
#, c-format
msgid "Are you sure you want to reload '%s'?"
msgstr "Är du säker på att du vill ladda om '%s'?"
#: ../src/callbacks.c:1062 ../src/keybindings.c:464
msgid "Go to Line"
msgstr "Gå till rad"
#: ../src/callbacks.c:1063
msgid "Enter the line you want to go to:"
msgstr "Skriv in radnumret till den rad du vill gå till"
#: ../src/callbacks.c:1164 ../src/callbacks.c:1189
msgid ""
"Please set the filetype for the current file before using this function."
msgstr ""
"Var god och ange filtyp för filen innan du använder den här funktionen."
#: ../src/callbacks.c:1294 ../src/ui_utils.c:639
msgid "dd.mm.yyyy"
msgstr "dd.mm.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1296 ../src/ui_utils.c:640
msgid "mm.dd.yyyy"
msgstr "mm.dd.yyyy"
#: ../src/callbacks.c:1298 ../src/ui_utils.c:641
msgid "yyyy/mm/dd"
msgstr "yyyy/mm/dd"
#: ../src/callbacks.c:1300 ../src/ui_utils.c:650
msgid "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "dd.mm.yyyy hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1302 ../src/ui_utils.c:651
msgid "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
msgstr "mm.dd.yyyy hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1304 ../src/ui_utils.c:652
msgid "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
msgstr "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
#: ../src/callbacks.c:1306 ../src/ui_utils.c:661
msgid "_Use Custom Date Format"
msgstr "Använd användardefinierat datumformat"
#: ../src/callbacks.c:1310
msgid "Custom Date Format"
msgstr "Användardefinierat datumformat"
#: ../src/callbacks.c:1311
msgid ""
"Enter here a custom date and time format. You can use any conversion "
"specifiers which can be used with the ANSI C strftime function."
msgstr ""
"Skriv in användardefinierat datum- och tidsformat. Du kan använda den syntax "
"som specificeras av ANSI C:s strftime funktion."
#: ../src/callbacks.c:1334
msgid "Date format string could not be converted (possibly too long)."
msgstr "Strängen för datumformat kunde inte konverteras (möjligtvis för lång)."
#: ../src/callbacks.c:1527 ../src/callbacks.c:1535
msgid "No more message items."
msgstr "Inga fler meddelanden."
#: ../src/callbacks.c:1673
#, c-format
msgid "Could not open file %s (File not found)"
msgstr "Kunde inte öppna filen %s (filen kunde ej hittas)"
#: ../src/dialogs.c:226
msgid "Detect from file"
msgstr "Upptäck från fil"
#: ../src/dialogs.c:229
msgid "West European"
msgstr "Västeuropeisk"
#: ../src/dialogs.c:231
msgid "East European"
msgstr "Östeuropeisk"
#: ../src/dialogs.c:233
msgid "East Asian"
msgstr "Östasiatisk"
#: ../src/dialogs.c:235
msgid "SE & SW Asian"
msgstr "SV & SÖ Asiatisk"
#: ../src/dialogs.c:237
msgid "Middle Eastern"
msgstr "Mellanösternsk"
#: ../src/dialogs.c:239 ../src/encodings.c:112 ../src/encodings.c:113
#: ../src/encodings.c:114 ../src/encodings.c:115 ../src/encodings.c:116
#: ../src/encodings.c:117 ../src/encodings.c:118 ../src/encodings.c:119
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/dialogs.c:288
msgid "_More Options"
msgstr "Mer inställningar"
#. line 1 with checkbox and encoding combo
#: ../src/dialogs.c:295
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Visa gömda filer"
#: ../src/dialogs.c:306
msgid "Set encoding:"
msgstr "Välj teckenkodning:"
#: ../src/dialogs.c:315
msgid ""
"Explicitly defines an encoding for the file, if it would not be detected. "
"This is useful when you know that the encoding of a file cannot be detected "
"correctly by Geany.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"encoding."
msgstr ""
"Definierar teckenkodning för filen, om den inte kan kännas av automatiskt. "
"Detta är användbart när du vet att Geany inte känner av korrekt "
"teckenkodning.\n"
"Notera att om du öppnar många filer, kommer alla öppnas med vald "
"teckenkodning."
#. line 2 with filetype combo
#: ../src/dialogs.c:322
msgid "Set filetype:"
msgstr "Ange filtyp:"
#: ../src/dialogs.c:332
msgid ""
"Explicitly defines a filetype for the file, if it would not be detected by "
"filename extension.\n"
"Note if you choose multiple files, they will all be opened with the chosen "
"filetype."
msgstr ""
"Definierar filtyp, om Geany inte kan känna av filtyp automatiskt.\n"
"Notera att om flera filer öppnas, kommer alla att öppnas som vald filtyp."
#: ../src/dialogs.c:361 ../src/dialogs.c:466
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"
#: ../src/dialogs.c:367
msgid ""
"Opens the file in read-only mode. If you choose more than one file to open, "
"all files will be opened read-only."
msgstr ""
"Öppnar filen i skrivskyddat läge. Om du väljer fler filer, kommer alla "
"öppnas i skrivskyddat läge."
#: ../src/dialogs.c:387
msgid "Detect by file extension"
msgstr "Upptäck från filändelse"
#: ../src/dialogs.c:545
msgid "Overwrite?"
msgstr "Skriv över?"
#: ../src/dialogs.c:546
msgid "Filename already exists!"
msgstr "Filnamnet finns redan!"
#: ../src/dialogs.c:581 ../src/dialogs.c:707
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"
#: ../src/dialogs.c:590
msgid "R_ename"
msgstr "Byt namn"
#: ../src/dialogs.c:591
msgid "Save the file and rename it"
msgstr "Spara och byt namn på filen."
#: ../src/dialogs.c:599
msgid "_Open file in a new tab"
msgstr "Öppna filen i en ny flik"
#: ../src/dialogs.c:602
msgid ""
"Keep the current unsaved document open and open the newly saved file in a "
"new tab"
msgstr ""
"Vill du behålla nuvarande dokument och öppna det nya dokumentet i en ny flik?"
#: ../src/dialogs.c:725 ../src/win32.c:677
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: ../src/dialogs.c:728 ../src/dialogs.c:811 ../src/dialogs.c:1592
#: ../src/win32.c:683
msgid "Question"
msgstr "Fråga"
#: ../src/dialogs.c:731 ../src/win32.c:689
msgid "Warning"
msgstr "Varning"
#: ../src/dialogs.c:734 ../src/win32.c:695
msgid "Information"
msgstr "Information"
#: ../src/dialogs.c:815
msgid "_Don't save"
msgstr "Spara _inte"
#: ../src/dialogs.c:844
#, c-format
msgid "The file '%s' is not saved."
msgstr "Filen '%s' är inte sparad."
#: ../src/dialogs.c:845
msgid "Do you want to save it before closing?"
msgstr "Vill du spara innan du stänger?"
#: ../src/dialogs.c:906
msgid "Choose font"
msgstr "Välj teckensnitt"
#: ../src/dialogs.c:1204
msgid ""
"An error occurred or file information could not be retrieved (e.g. from a "
"new file)."
msgstr ""
"Ett fel inträffade, eller så kunde inte fil-informationen hämtas (exempelvis "
"från en ny fil)."
#: ../src/dialogs.c:1223 ../src/dialogs.c:1224 ../src/dialogs.c:1225
#: ../src/dialogs.c:1231 ../src/dialogs.c:1232 ../src/dialogs.c:1233
#: ../src/symbols.c:2095 ../src/symbols.c:2116 ../src/symbols.c:2168
#: ../src/ui_utils.c:264
msgid "unknown"
msgstr "okänd"
#: ../src/dialogs.c:1238 ../src/symbols.c:893
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
#: ../src/dialogs.c:1269
msgid "<b>Type:</b>"
msgstr "<b>Typ:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1283
msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Storlek:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1299
msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Plats:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1313
msgid "<b>Read-only:</b>"
msgstr "<b>Endast läsbar:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1320
msgid "(only inside Geany)"
msgstr "(endast inom Geany)"
#: ../src/dialogs.c:1329
msgid "<b>Encoding:</b>"
msgstr "<b>Kodning:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1339 ../src/ui_utils.c:268
msgid "(with BOM)"
msgstr "(med BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1339
msgid "(without BOM)"
msgstr "(utan BOM)"
#: ../src/dialogs.c:1350
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Modifierad:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1364
msgid "<b>Changed:</b>"
msgstr "<b>Ändrad:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1378
msgid "<b>Accessed:</b>"
msgstr "<b>Skapad:</b>"
#: ../src/dialogs.c:1400
msgid "<b>Permissions:</b>"
msgstr "<b>Behörighet:</b>"
#. Header
#: ../src/dialogs.c:1408
msgid "Read:"
msgstr "Läs:"
#: ../src/dialogs.c:1415
msgid "Write:"
msgstr "Skriv:"
#: ../src/dialogs.c:1422
msgid "Execute:"
msgstr "Exekvera:"
#. Owner
#: ../src/dialogs.c:1430
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"
#. Group
#: ../src/dialogs.c:1466
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#. Other
#: ../src/dialogs.c:1502
msgid "Other:"
msgstr "Annat:"
#: ../src/document.c:600
#, c-format
msgid "File %s closed."
msgstr "Filen %s är stängd."
#: ../src/document.c:744
#, c-format
msgid "New file \"%s\" opened."
msgstr "Den nya filen \"%s\" är öppnad."
#: ../src/document.c:795 ../src/document.c:1319
#, c-format
msgid "Could not open file %s (%s)"
msgstr "Kunde inte öppna fil %s (%s)"
#: ../src/document.c:815
#, c-format
msgid "The file \"%s\" is not valid %s."
msgstr "Filen \"%s\" är ogiltig %s."
#: ../src/document.c:821
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" does not look like a text file or the file encoding is not "
"supported."
msgstr ""
"Filen \"%s\" verkar inte vara en textfil, eller stöds inte textkodningen."
#: ../src/document.c:831
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" could not be opened properly and has been truncated. This "
"can occur if the file contains a NULL byte. Be aware that saving it can "
"cause data loss.\n"
"The file was set to read-only."
msgstr ""
"Filen \"%s\" kunde inte öppnas på ett korrekt sätt, och har kortats av. "
"Detta kan inträffa om filen innehåller en NULL byte. Observera att om du "
"sparar den, kan data förloras.\n"
"Filen sattes automatiskt i skrivskyddat läge."
#: ../src/document.c:1033
msgid "Spaces"
msgstr "Mellanslag"
#: ../src/document.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Tabulatorer"
#: ../src/document.c:1039
msgid "Tabs and Spaces"
msgstr "Tab och mellanslag"
#. For translators: first wildcard is the indentation mode (Spaces, Tabs, Tabs
#. * and Spaces), the second one is the filename
#: ../src/document.c:1044
#, c-format
msgid "Setting %s indentation mode for %s."
msgstr "Inställning %s indragsinställning för %s"
#: ../src/document.c:1055
#, c-format
msgid "Setting indentation width to %d for %s."
msgstr "Ställ in indragsbredd till %d för %s."
#: ../src/document.c:1207
#, c-format
msgid "File %s reloaded."
msgstr "Filen %s laddades om"
#. For translators: this is the status window message for opening a file. %d is the number
#. * of the newly opened file, %s indicates whether the file is opened read-only
#. * (it is replaced with the string ", read-only").
#: ../src/document.c:1215
#, c-format
msgid "File %s opened(%d%s)."
msgstr "Filen %s är öppnad (%d%s)."
#: ../src/document.c:1217
msgid ", read-only"
msgstr ", skrivskyddad"
#: ../src/document.c:1413
msgid "Error renaming file."
msgstr "Filen kunde ej döpas om."
#: ../src/document.c:1500
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while converting the file from UTF-8 in \"%s\". The file "
"remains unsaved."
msgstr ""
"Ett fel inträffade medan filen konverterades från UTF-8 vid \"%s\". Filen "
"sparades inte."
#: ../src/document.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Error message: %s\n"
"The error occurred at \"%s\" (line: %d, column: %d)."
msgstr ""
"Felmeddelande: %s\n"
"Felet inträffade vid \"%s\" (rad: %d, kolumn: %d)."
#: ../src/document.c:1527
#, c-format
msgid "Error message: %s."
msgstr "Felmeddelande: %s"
#: ../src/document.c:1587
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fopen() failed: %s"
msgstr "Kunde inte öppna filen '%s' för skrivning: fopen() fel: %s"
#: ../src/document.c:1605
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Misslyckades skriva filen '%s': fwrite() fel: %s"
#: ../src/document.c:1619
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Misslyckades stänga filen '%s': fclose() fel: %s"
#: ../src/document.c:1768
#, c-format
msgid "Error saving file (%s)."
msgstr "(%s) kunde ej sparas"
#: ../src/document.c:1773
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"The file on disk may now be truncated!"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Den skrivna filen kan nu vara trunkerad!"
#: ../src/document.c:1775
msgid "Error saving file."
msgstr "Filen kunde ej sparas."
#: ../src/document.c:1799
#, c-format
msgid "File %s saved."
msgstr "Fil %s sparad."
#: ../src/document.c:1876 ../src/document.c:1940 ../src/document.c:1948
#, c-format
msgid "\"%s\" was not found."
msgstr "\"%s\" kunde ej hittas."
#: ../src/document.c:1948
msgid "Wrap search and find again?"
msgstr "Vill du fortsätta sökningen från början av dokumentet?"
#: ../src/document.c:2034 ../src/search.c:1279 ../src/search.c:1323
#: ../src/search.c:2087 ../src/search.c:2088
#, c-format
msgid "No matches found for \"%s\"."
msgstr "Inga träffar hittades för \"%s\"."
#: ../src/document.c:2040
#, c-format
msgid "%s: replaced %d occurrence of \"%s\" with \"%s\"."
msgid_plural "%s: replaced %d occurrences of \"%s\" with \"%s\"."
msgstr[0] "%s: ersatt %d förekomst av \"%s\" med \"%s\"."
msgstr[1] "%s: ersatt %d förekomster av \"%s\" med \"%s\"."
#: ../src/document.c:2839
msgid "Do you want to reload it?"
msgstr "Vill du ladda om det?"
#: ../src/document.c:2840
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' on the disk is more recent than\n"
"the current buffer."
msgstr ""
"Filen '%s' på disken är nyare än\n"
"nuvarande i editorn."
#: ../src/document.c:2858
msgid "Close _without saving"
msgstr "Stäng utan att spara"
#: ../src/document.c:2861
msgid "Try to resave the file?"
msgstr "Vill du försöka spara om filen?"
#: ../src/document.c:2862
#, c-format
msgid "File \"%s\" was not found on disk!"
msgstr "Filen \"%s\" kunde ej hittas! Spara igen?"
#: ../src/editor.c:4310
msgid "Enter Tab Width"
msgstr "Ange Tab-bredd:"
#: ../src/editor.c:4311
msgid "Enter the amount of spaces which should be replaced by a tab character."
msgstr "Ange antalet mellanslag som skall ersätta en tab."
#: ../src/editor.c:4469
#, c-format
msgid "Warning: non-standard hard tab width: %d != 8!"
msgstr "Varning: icke-standard hård-tabb bredd: %d !=8!"
#: ../src/encodings.c:67
msgid "Celtic"
msgstr "Keltisk"
#: ../src/encodings.c:68 ../src/encodings.c:69
msgid "Greek"
msgstr "Grekisk"
#: ../src/encodings.c:70
msgid "Nordic"
msgstr "Nordisk"
#: ../src/encodings.c:71
msgid "South European"
msgstr "Sydeuropeisk"
#: ../src/encodings.c:72 ../src/encodings.c:73 ../src/encodings.c:74
#: ../src/encodings.c:75
msgid "Western"
msgstr "Västeuropeisk"
#: ../src/encodings.c:77 ../src/encodings.c:78 ../src/encodings.c:79
msgid "Baltic"
msgstr "Baltisk"
#: ../src/encodings.c:80 ../src/encodings.c:81 ../src/encodings.c:82
msgid "Central European"
msgstr "Centraleuropeisk"
#. ISO-IR-111 not available on Windows
#: ../src/encodings.c:83 ../src/encodings.c:84 ../src/encodings.c:86
#: ../src/encodings.c:87 ../src/encodings.c:88
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrillisk"
#: ../src/encodings.c:89
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Kyrillisk/Rysk"
#: ../src/encodings.c:90
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
#: ../src/encodings.c:91
msgid "Romanian"
msgstr "Rumänsk"
#: ../src/encodings.c:93 ../src/encodings.c:94 ../src/encodings.c:95
msgid "Arabic"
msgstr "Arabisk"
#. not available at all, ?
#: ../src/encodings.c:96 ../src/encodings.c:98 ../src/encodings.c:99
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreisk"
#: ../src/encodings.c:100
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Hebreisk visuell"
#: ../src/encodings.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Armensk"
#: ../src/encodings.c:103
msgid "Georgian"
msgstr "Georgisk"
#: ../src/encodings.c:104
msgid "Thai"
msgstr "Thailänsk"
#: ../src/encodings.c:105 ../src/encodings.c:106 ../src/encodings.c:107
msgid "Turkish"
msgstr "Turkisk"
#: ../src/encodings.c:108 ../src/encodings.c:109 ../src/encodings.c:110
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"
#. maybe not available on Linux
#: ../src/encodings.c:121 ../src/encodings.c:122 ../src/encodings.c:123
#: ../src/encodings.c:125
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Kinesisk förenklad"
#: ../src/encodings.c:126 ../src/encodings.c:127 ../src/encodings.c:128
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Kinesisk traditionell"
#: ../src/encodings.c:129 ../src/encodings.c:130 ../src/encodings.c:131
#: ../src/encodings.c:132
msgid "Japanese"
msgstr "Japansk"
#: ../src/encodings.c:133 ../src/encodings.c:134 ../src/encodings.c:135
#: ../src/encodings.c:136
msgid "Korean"
msgstr "Koreansk"
#: ../src/encodings.c:138
msgid "Without encoding"
msgstr "Utan kodning"
#: ../src/encodings.c:420
msgid "_West European"
msgstr "Västeuropeisk"
#: ../src/encodings.c:426
msgid "_East European"
msgstr "Östeuropeisk"
#: ../src/encodings.c:432
msgid "East _Asian"
msgstr "Östasiatisk"
#: ../src/encodings.c:438
msgid "_SE & SW Asian"
msgstr "SV & SÖ Asiatisk"
#: ../src/encodings.c:444
msgid "_Middle Eastern"
msgstr "Mellanösternsk"
#: ../src/encodings.c:450
msgid "_Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/filetypes.c:83 ../src/filetypes.c:173 ../src/filetypes.c:187
#: ../src/filetypes.c:195 ../src/filetypes.c:209
#, c-format
msgid "%s source file"
msgstr "%s källfil"
#: ../src/filetypes.c:84
#, c-format
msgid "%s file"
msgstr "%s fil"
#: ../src/filetypes.c:311
msgid "Shell script"
msgstr "Terminalskript"
#: ../src/filetypes.c:319
msgid "Makefile"
msgstr "Makefile"
#: ../src/filetypes.c:326
msgid "XML document"
msgstr "XML dokument"
#: ../src/filetypes.c:350
msgid "Cascading StyleSheet"
msgstr "Cascading StyleSheet"
#: ../src/filetypes.c:419
msgid "Config file"
msgstr "Config-fil"
#: ../src/filetypes.c:425
msgid "Gettext translation file"
msgstr "Gettext översättningsfil"
#: ../src/filetypes.c:720
msgid "_Programming Languages"
msgstr "Programmeringsspråk"
#: ../src/filetypes.c:721
msgid "_Scripting Languages"
msgstr "Skriptspråk"
#: ../src/filetypes.c:722
msgid "_Markup Languages"
msgstr "Märkningsspråk"
#: ../src/filetypes.c:723
msgid "M_iscellaneous"
msgstr "Övrigt"
#: ../src/filetypes.c:1459 ../src/win32.c:104
msgid "All Source"
msgstr "All källkod"
#. create meta file filter "All files"
#: ../src/filetypes.c:1484 ../src/project.c:295 ../src/win32.c:94
#: ../src/win32.c:139 ../src/win32.c:160 ../src/win32.c:165
msgid "All files"
msgstr "Alla filer"
#: ../src/filetypes.c:1532
#, c-format
msgid "Bad regex for filetype %s: %s"
msgstr "Felaktig rexex för filtypen %s: %s"
#: ../src/geany.h:55
msgid "untitled"
msgstr "namnlös"
#: ../src/highlighting.c:1233 ../src/main.c:828 ../src/socket.c:166
#: ../src/templates.c:224
#, c-format
msgid "Could not find file '%s'."
msgstr "Kunde inte hitta fil '%s'."
#: ../src/highlighting.c:1305
msgid "Default"
msgstr "Förvald"
#: ../src/highlighting.c:1344
msgid "The current filetype overrides the default style."
msgstr "Vald filtyp gäller istället för standardfiltypen"
#: ../src/highlighting.c:1345
msgid "This may cause color schemes to display incorrectly."
msgstr "Detta kan göra så att färgscheman inte visas korrekt."
#: ../src/highlighting.c:1366
msgid "Color Schemes"
msgstr "Färgscheman"
#. visual group order
#: ../src/keybindings.c:226 ../src/symbols.c:715
msgid "File"
msgstr "Arkiv"
#: ../src/keybindings.c:228
msgid "Clipboard"
msgstr "Klippbord"
#: ../src/keybindings.c:229
msgid "Select"
msgstr "Markera"
#: ../src/keybindings.c:230
msgid "Format"
msgstr "Format"
#: ../src/keybindings.c:231
msgid "Insert"
msgstr "Infoga"
#: ../src/keybindings.c:232
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
#: ../src/keybindings.c:233
msgid "Search"
msgstr "Sök"
#: ../src/keybindings.c:234
msgid "Go to"
msgstr "Gå till rad"
#: ../src/keybindings.c:235
msgid "View"
msgstr "Visa"
#: ../src/keybindings.c:236
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: ../src/keybindings.c:238 ../src/keybindings.c:585 ../src/project.c:444
#: ../src/ui_utils.c:1981
msgid "Build"
msgstr "Bygg"
#: ../src/keybindings.c:240 ../src/keybindings.c:610
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: ../src/keybindings.c:241
msgid "Focus"
msgstr "Fokusera"
#: ../src/keybindings.c:242
msgid "Notebook tab"
msgstr "Anteckningsblockets tab-kommandon"
#: ../src/keybindings.c:251 ../src/keybindings.c:279
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: ../src/keybindings.c:253 ../src/keybindings.c:281
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
#: ../src/keybindings.c:256
msgid "Open selected file"
msgstr "Öppna vald fil"
#: ../src/keybindings.c:258
msgid "Save"
msgstr "Spara"
#: ../src/keybindings.c:260 ../src/toolbar.c:55
msgid "Save as"
msgstr "Spara som"
#: ../src/keybindings.c:262
msgid "Save all"
msgstr "Spara allt"
#: ../src/keybindings.c:265
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: ../src/keybindings.c:267 ../src/keybindings.c:286
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: ../src/keybindings.c:269
msgid "Close all"
msgstr "Stäng allt"
#: ../src/keybindings.c:272
msgid "Reload file"
msgstr "Ladda om fil"
#: ../src/keybindings.c:274
msgid "Re-open last closed tab"
msgstr "Öppna senast stängta tab igen"
#: ../src/keybindings.c:291
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
#: ../src/keybindings.c:293
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"
#: ../src/keybindings.c:302
msgid "Delete to line end"
msgstr "Radera till radslut"
#: ../src/keybindings.c:308
msgid "Scroll to current line"
msgstr "Flytta till vald rad"
#: ../src/keybindings.c:310
msgid "Scroll up the view by one line"
msgstr "Flytta upp en rad"
#: ../src/keybindings.c:312
msgid "Scroll down the view by one line"
msgstr "Flytta ned en rad"
#: ../src/keybindings.c:314
msgid "Complete snippet"
msgstr "Färdigställ textfragment"
#: ../src/keybindings.c:316
msgid "Move cursor in snippet"
msgstr "Flytta markör i textfragmentet"
#: ../src/keybindings.c:318
msgid "Suppress snippet completion"
msgstr "Undertryck komplettering av textfragment"
#: ../src/keybindings.c:320
msgid "Context Action"
msgstr "Snabbmenyhändelse"
#: ../src/keybindings.c:322
msgid "Complete word"
msgstr "Komplettera ord"
#: ../src/keybindings.c:324
msgid "Show calltip"
msgstr "Visa calltip"
#: ../src/keybindings.c:326
msgid "Show macro list"
msgstr "Visa macrolistan"
#: ../src/keybindings.c:328
msgid "Word part completion"
msgstr "Komplettera ordfragment"
#: ../src/keybindings.c:330
msgid "Move line(s) up"
msgstr "Flytta rad(er) uppåt"
#: ../src/keybindings.c:332
msgid "Move line(s) down"
msgstr "Flytta rad(er) nedåt"
#: ../src/keybindings.c:337
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: ../src/keybindings.c:339
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: ../src/keybindings.c:341
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"
#: ../src/keybindings.c:352
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"
#: ../src/keybindings.c:354
msgid "Select current word"
msgstr "Välj ord"
#: ../src/keybindings.c:362
msgid "Select to previous word part"
msgstr "Välj till föregående orddel"
#: ../src/keybindings.c:364
msgid "Select to next word part"
msgstr "Välj till nästa orddel"
#: ../src/keybindings.c:372
msgid "Toggle line commentation"
msgstr "Stäng av / på radkommentarer"
#: ../src/keybindings.c:375
msgid "Comment line(s)"
msgstr "Kommentera rad(er)"
#: ../src/keybindings.c:377
msgid "Uncomment line(s)"
msgstr "Ta bort kommentarer från rad(er)"
#: ../src/keybindings.c:379
msgid "Increase indent"
msgstr "Öka indrag"
#: ../src/keybindings.c:382
msgid "Decrease indent"
msgstr "Minska indrag"
#: ../src/keybindings.c:385
msgid "Increase indent by one space"
msgstr "Öka indrag med ett blanksteg"
#: ../src/keybindings.c:387
msgid "Decrease indent by one space"
msgstr "Minska indrag med ett blanksteg"
#: ../src/keybindings.c:391
msgid "Send to Custom Command 1"
msgstr "Definiera användarkommando 1"
#: ../src/keybindings.c:393
msgid "Send to Custom Command 2"
msgstr "Definiera användarkommando 2"
#: ../src/keybindings.c:395
msgid "Send to Custom Command 3"
msgstr "Definiera användarkommando 3"
#: ../src/keybindings.c:403
msgid "Join lines"
msgstr "Sammanfoga rad(er)"
#: ../src/keybindings.c:408
msgid "Insert date"
msgstr "Klistra in datum"
#: ../src/keybindings.c:414
msgid "Insert New Line Before Current"
msgstr "Infoga ny rad före nuvarande"
#: ../src/keybindings.c:416
msgid "Insert New Line After Current"
msgstr "Infoga ny rad efter nuvarande"
#: ../src/keybindings.c:429 ../src/search.c:463
msgid "Find"
msgstr "Sök"
#: ../src/keybindings.c:431
msgid "Find Next"
msgstr "Sök nästa"
#: ../src/keybindings.c:433
msgid "Find Previous"
msgstr "Sök föregående"
#: ../src/keybindings.c:440 ../src/search.c:619
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"
#: ../src/keybindings.c:442 ../src/search.c:871
msgid "Find in Files"
msgstr "Sök i filer"
#: ../src/keybindings.c:445
msgid "Next Message"
msgstr "Nästa meddelande"
#: ../src/keybindings.c:447
msgid "Previous Message"
msgstr "Föregående meddelande"
#: ../src/keybindings.c:450
msgid "Find Usage"
msgstr "Visa användning"
#: ../src/keybindings.c:453
msgid "Find Document Usage"
msgstr "Visa användning"
#: ../src/keybindings.c:460 ../src/toolbar.c:66
msgid "Navigate back a location"
msgstr "Bläddra bakåt"
#: ../src/keybindings.c:462 ../src/toolbar.c:67
msgid "Navigate forward a location"
msgstr "Bläddra frammåt"
#: ../src/keybindings.c:467
msgid "Go to matching brace"
msgstr "Gå till matchande klammer"
#: ../src/keybindings.c:470
msgid "Toggle marker"
msgstr "Stäng av / på markör"
#: ../src/keybindings.c:479
msgid "Go to Tag Definition"
msgstr "Gå till Tagg-definition"
#: ../src/keybindings.c:482
msgid "Go to Tag Declaration"
msgstr "Gå till Tagg-deklaration"
#: ../src/keybindings.c:484
msgid "Go to Start of Line"
msgstr "Gå till början av raden"
#: ../src/keybindings.c:486
msgid "Go to End of Line"
msgstr "Gå till radslut"
#: ../src/keybindings.c:488
msgid "Go to End of Display Line"
msgstr "Gå till radslut"
#: ../src/keybindings.c:490
msgid "Go to Previous Word Part"
msgstr "Gå till föregående orddel"
#: ../src/keybindings.c:492
msgid "Go to Next Word Part"
msgstr "Gå till nästa orddel"
#: ../src/keybindings.c:497
msgid "Toggle All Additional Widgets"
msgstr "Visa / göm verktygsfält"
#: ../src/keybindings.c:500
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
#: ../src/keybindings.c:502
msgid "Toggle Messages Window"
msgstr "Stäng av / på meddelandefönstret"
#: ../src/keybindings.c:505
msgid "Toggle Sidebar"
msgstr "Stäng av / på sidofältet"
#: ../src/keybindings.c:507
msgid "Zoom In"
msgstr "Förstora"
#: ../src/keybindings.c:509
msgid "Zoom Out"
msgstr "Förminska"
#: ../src/keybindings.c:511
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Återställ förstoring"
#: ../src/keybindings.c:516
msgid "Switch to Editor"
msgstr "Byt till editor"
#: ../src/keybindings.c:518
msgid "Switch to Search Bar"
msgstr "Växla till sökfältet"
#: ../src/keybindings.c:520
msgid "Switch to Message Window"
msgstr "Växla till meddelandefönster"
#: ../src/keybindings.c:522
msgid "Switch to Compiler"
msgstr "Växla till kompilatorn"
#: ../src/keybindings.c:524
msgid "Switch to Messages"
msgstr "Växla till Meddelanden"
#: ../src/keybindings.c:526
msgid "Switch to Scribble"
msgstr "Byt till Scribble"
#: ../src/keybindings.c:528
msgid "Switch to VTE"
msgstr "Byt till VTE"
#: ../src/keybindings.c:530
msgid "Switch to Sidebar"
msgstr "Växla till sidofältet"
#: ../src/keybindings.c:532
msgid "Switch to Sidebar Symbol List"
msgstr "Växla till symbollistan i sidofältet"
#: ../src/keybindings.c:534
msgid "Switch to Sidebar Document List"
msgstr "Växla till dokumentlistan i sidofältet"
#: ../src/keybindings.c:539
msgid "Switch to left document"
msgstr "Byt till det vänstra dokumentet"
#: ../src/keybindings.c:541
msgid "Switch to right document"
msgstr "Byt till det högra dokumentet"
#: ../src/keybindings.c:543
msgid "Switch to last used document"
msgstr "Byt till det sist använda dokumentet"
#: ../src/keybindings.c:546
msgid "Move document left"
msgstr "Flytta dokumentet till vänster"
#: ../src/keybindings.c:549
msgid "Move document right"
msgstr "Flytta dokumentet till höger"
#: ../src/keybindings.c:551
msgid "Move document first"
msgstr "Flytta dokumentet först"
#: ../src/keybindings.c:553
msgid "Move document last"
msgstr "Flytta dokumentet sist"
#: ../src/keybindings.c:558
msgid "Toggle Line wrapping"
msgstr "Justera radbrytning (line-wrap)"
#: ../src/keybindings.c:560
msgid "Toggle Line breaking"
msgstr "Justera radbrytning (line-break)"
#: ../src/keybindings.c:564
msgid "Replace spaces by tabs"
msgstr "Ersätt mellanslag med tab-tecken"
#: ../src/keybindings.c:566
msgid "Toggle current fold"
msgstr "Justera nuvarande mapp"
#: ../src/keybindings.c:568
msgid "Fold all"
msgstr "Vik ihop alla"
#: ../src/keybindings.c:570
msgid "Unfold all"
msgstr "Vik upp alla"
#: ../src/keybindings.c:572
msgid "Reload symbol list"
msgstr "Ladda om symbollistan"
#: ../src/keybindings.c:574
msgid "Remove Markers"
msgstr "Ta bort markeringar"
#: ../src/keybindings.c:576
msgid "Remove Error Indicators"
msgstr "Ta bort felindikatorer"
#: ../src/keybindings.c:578
msgid "Remove Markers and Error Indicators"
msgstr "Ta bort markeringar och felindikatorer"
#: ../src/keybindings.c:583 ../src/toolbar.c:68
msgid "Compile"
msgstr "Kompilera"
#: ../src/keybindings.c:587
msgid "Make all"
msgstr "Kör Make all"
#: ../src/keybindings.c:590
msgid "Make custom target"
msgstr "Kör Make på valbart mål"
#: ../src/keybindings.c:592
msgid "Make object"
msgstr "Kör Make på objekt"
#: ../src/keybindings.c:594
msgid "Next error"
msgstr "Nästa fel"
#: ../src/keybindings.c:596
msgid "Previous error"
msgstr "Föregående fel"
#: ../src/keybindings.c:598
msgid "Run"
msgstr "Kör"
#: ../src/keybindings.c:600
msgid "Build options"
msgstr "Bygg-inställningar"
#: ../src/keybindings.c:605
msgid "Show Color Chooser"
msgstr "Visa färgväljaren"
#: ../src/keybindings.c:852
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentgenvägar"
#: ../src/keybindings.c:864
msgid "The following keyboard shortcuts are configurable:"
msgstr "Följande tangentbordsgenvägar kan konfigureras:"
#: ../src/keyfile.c:950
msgid "Type here what you want, use it as a notice/scratch board"
msgstr "Skriv vad du vill här, använd den som ett klotterplank"
#: ../src/keyfile.c:1150
msgid "Failed to load one or more session files."
msgstr "Kunde ej ladda en eller fler av sessionens filer"
#: ../src/log.c:181
msgid "Debug Messages"
msgstr "Debugmeddelanden"
#: ../src/log.c:183
msgid "Cl_ear"
msgstr "Rensa"
#: ../src/main.c:121
msgid ""
"Set initial column number for the first opened file (useful in conjunction "
"with --line)"
msgstr "Sätt kolumn för markören vid öppnande av fil"
#: ../src/main.c:122
msgid "Use an alternate configuration directory"
msgstr "Använd en alternativ sökväg till konfigurationsfiler"
#: ../src/main.c:123
msgid "Print internal filetype names"
msgstr "Skriv interna filtypsnamn"
#: ../src/main.c:124
msgid "Generate global tags file (see documentation)"
msgstr "Generera globala tagg-filer (se dokumentationen)"
#: ../src/main.c:125
msgid "Don't preprocess C/C++ files when generating tags"
msgstr "Förbehandla inte C/C++ filer vid tag-generering"
#: ../src/main.c:127
msgid "Don't open files in a running instance, force opening a new instance"
msgstr ""
"Öppna inte filer i en existerande session, tvinga istället filen att öppnas "
"i en ny session"
#: ../src/main.c:128
msgid ""
"Use this socket filename for communication with a running Geany instance"
msgstr "Använd detta socket-filnamn vid kommunikation med en Geany instans"
#: ../src/main.c:129
msgid "Return a list of open documents in a running Geany instance"
msgstr "Returnera en lista med öppna dokument i en Geany-instans"
#: ../src/main.c:131
msgid "Set initial line number for the first opened file"
msgstr "Ange inledande radnummer för den först öppnade filen"
#: ../src/main.c:132
msgid "Don't show message window at startup"
msgstr "Visa inte meddelandefönster vid start"
#: ../src/main.c:133
msgid "Don't load auto completion data (see documentation)"
msgstr "Ladda inte autokompletteringsdata (se dokumentationen)"
#: ../src/main.c:135
msgid "Don't load plugins"
msgstr "Ladda inte tillägg"
#: ../src/main.c:137
msgid "Print Geany's installation prefix"
msgstr "Visa Geany's installationsprefix"
#: ../src/main.c:138
msgid "Open all FILES in read-only mode (see documention)"
msgstr "Öppna alla filer som skrivskyddade (se dokumentation)"
#: ../src/main.c:139
msgid "Don't load the previous session's files"
msgstr "Ladda inte förra sessionens filer"
#: ../src/main.c:141
msgid "Don't load terminal support"
msgstr "Ladda inte terminal-stöd"
#: ../src/main.c:142
msgid "Filename of libvte.so"
msgstr "Filnamn för libvte.so"
#: ../src/main.c:144
msgid "Be verbose"
msgstr "Visa mycket information"
#: ../src/main.c:145
msgid "Show version and exit"
msgstr "Visa version och avsluta"
#: ../src/main.c:516
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FILER...]"
#. note for translators: library versions are printed after this
#: ../src/main.c:547
#, c-format
msgid "built on %s with "
msgstr "byggd %s med"
#: ../src/main.c:635
msgid "Move it now?"
msgstr "Flytta nu?"
#: ../src/main.c:637
msgid "Geany needs to move your old configuration directory before starting."
msgstr "Geany måste flytta mappen där inställningar lagras innan start."
#: ../src/main.c:646
#, c-format
msgid ""
"Your configuration directory has been successfully moved from \"%s\" to \"%s"
"\"."
msgstr "Mappen där inställningar lagras har flyttats från \"%s\" till \"%s\"."
#. for translators: the third %s in brackets is the error message which
#. * describes why moving the dir didn't work
#: ../src/main.c:656
#, c-format
msgid ""
"Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
"Please move manually the directory to the new location."
msgstr ""
"Mappen där inställningar lagras \"%s\" kunde inte flyttas till \"%s\" (%s). "
"Du måste själv flytta mappen."
#: ../src/main.c:737
#, c-format
msgid ""
"Configuration directory could not be created (%s).\n"
"There could be some problems using Geany without a configuration directory.\n"
"Start Geany anyway?"
msgstr ""
"Konfigureringsmappen kunde inte skapas (%s).\n"
"Det kan uppstå problem om du försöker använda Geany utan "
"konfigureringsmapp.\n"
"Starta Geany ändå?"
#: ../src/main.c:1074
#, c-format
msgid "This is Geany %s."
msgstr "Detta är Geany %s."
#: ../src/main.c:1076
#, c-format
msgid "Configuration directory could not be created (%s)."
msgstr "Konfigureringsmappen kunde inte skapas (%s)"
#: ../src/main.c:1293
msgid "Configuration files reloaded."
msgstr "Konfigurationsfilerna laddades om."
#: ../src/msgwindow.c:158
msgid "Status messages"
msgstr "Statusmeddelanden"
#: ../src/msgwindow.c:556
msgid "C_opy"
msgstr "Kopiera"
#: ../src/msgwindow.c:565
msgid "Copy _All"
msgstr "Kopiera alla"
#: ../src/msgwindow.c:595
msgid "_Hide Message Window"
msgstr "Dölj meddelandefönster"
#: ../src/msgwindow.c:651
#, c-format
msgid "Could not find file '%s' - trying the current document path."
msgstr "Kunde inte hitta filen '%s' - försöker med sökvägen för dokument."
#: ../src/notebook.c:195
msgid "Switch to Document"
msgstr "Växla till dokumentet"
#: ../src/plugins.c:497
#, c-format
msgid ""
"The plugin \"%s\" is not binary compatible with this release of Geany - "
"please recompile it."
msgstr ""
"Tillägget \"%s\" är inte binärt kompatibel med denna version av Geany. Var "
"god, kompilera om modulen."
#: ../src/plugins.c:1041
msgid "_Plugin Manager"
msgstr "Tilläggshanteraren"
#. Translators: <plugin name> <plugin version>
#: ../src/plugins.c:1212
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: ../src/plugins.c:1288
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
#: ../src/plugins.c:1294
msgid "Plugin"
msgstr "Tillägg"
#: ../src/plugins.c:1300
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
#: ../src/plugins.c:1318
msgid "No plugins available."
msgstr "Inga tillägg är tillgängliga"
#: ../src/plugins.c:1414
msgid "Plugins"
msgstr "Tillägg"
#: ../src/plugins.c:1434
msgid "Choose which plugins should be loaded at startup:"
msgstr "Ange vilka insticksmoduler som skall laddas vid start:"
#: ../src/plugins.c:1446
msgid "<b>Plugin details:</b>"
msgstr "<b>Plugin egenskaper:</b>"
#: ../src/plugins.c:1455
msgid "Plugin:"
msgstr "Tillägg:"
#: ../src/plugins.c:1456
msgid "Author(s):"
msgstr "Skapare:"
#: ../src/pluginutils.c:332
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Inställningar för insticksmoduler"
#: ../src/prefs.c:179
msgid "Grab Key"
msgstr "Läs av tangent"
#: ../src/prefs.c:185
#, c-format
msgid "Press the combination of the keys you want to use for \"%s\"."
msgstr "Skriv in den tangentbordskombination du vill använda för \"%s\""
#: ../src/prefs.c:226 ../src/symbols.c:2237 ../src/sidebar.c:730
msgid "_Expand All"
msgstr "Expandera alla"
#: ../src/prefs.c:231 ../src/symbols.c:2242 ../src/sidebar.c:736
msgid "_Collapse All"
msgstr "Stäng alla"
#: ../src/prefs.c:291
msgid "Action"
msgstr "Händelse"
#: ../src/prefs.c:296
msgid "Shortcut"
msgstr "Genväg"
#: ../src/prefs.c:1456
msgid "_Allow"
msgstr "Tillåt"
#: ../src/prefs.c:1458
msgid "_Override"
msgstr "Bryt"
#: ../src/prefs.c:1459
msgid "Override that keybinding?"
msgstr "Bryt Geanys tangentbindning"
#: ../src/prefs.c:1460
#, c-format
msgid "The combination '%s' is already used for \"%s\"."
msgstr ""
"Kombinationen '%s' används redan för \"%s\".Var god och använd en annan "
"kombination."
#. add manually GeanyWrapLabels because they can't be added with Glade
#. page Tools
#: ../src/prefs.c:1661
msgid "Enter tool paths below. Tools you do not need can be left blank."
msgstr ""
"Skriv in sökvägarna till verktygen nedan. Sökvägarna till verktyg som du "
"inte behöver kan lämnas tomma."
#. page Templates<