Çoklu Platform Not alma uygulaması
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
templates
README.md
init_db.py
server.py

README.md

##Dokümantasyon ###Kurulum

Çalıştırmadan önce:

  1. sudo apt-get install python-pip komutuyla pip programını kurun.

  2. sudo pip install flask komutuyla bağımlılıkları kurun.

  3. python init_db.py komutuyla gerekli Sqlite veritabanını oluşturun.

  4. server.py dosyası, 15. satırdaki kullanıcı ve şifre bölümünü değiştirin.

  5. Yine server.py dosyası, 66. satırdaki dinlenecek portu isteğe göre (80 dışında bir port kullanın) seçin ve debug=False şeklinde ayarlayın.

###Çalıştırma

screen -A -m -d -S notpyserver python server.py

Bu program bir Webserver oluşturur ve 66. satırda verdiğiniz portu dinler.

Nginx ve Apache Yapılandırması için.

Nginx icin site yapılandırma dosyasına ekleyin.

location /not { proxy_pass http://127.0.0.1:8080/not; }

service nginx restart

Apache

Önce Modülü aktif edin a2enmod proxy_http

Yapılandırma Dosyanıza Ekleyin ProxyPass /not http://127.0.0.1:8080/not

Son olarak service apache2 restart