Skip to content
Guia de missatgeria instantània @gencat
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
README.md
bot.md
canal.md
estrategia.md
xat.md

README.md

Guia missatgeria instantània de la Generalitat de Catalunya

La Guia missatgeria instantània de la Generalitat de Catalunya estableix unes pautes comunes per a la presència homogènia dels canals oficials en aquests espais.

Telegram

  1. Enfocament estratègic
  2. Canal de Telegram
  3. Servei d'atenció ciutadana Telegram 012
  4. Bot Telegram

Contribueix

Tens alguna suggerència o vols que parlem sobre la guia? Siusplau crear un issue a Github.

https://github.com/gencat/guia-missatgeria-instantania/issues

Edicions

1a edició: octubre 2016 pdf

Avís legal

La Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

You can’t perform that action at this time.