Skip to content
No description, website, or topics provided.
Python JavaScript CSS Makefile HTML Batchfile Other
Branch: master
Clone or download
Latest commit 85181fe Aug 30, 2019

README.md

GeoCubes Finland - QGIS plugin

A QGIS plugin to access raster data on GeoCubes Finland, maintained by Finnish Geospatial Research Institute (FGI).

Video introducing GeoCubes Finland and this plugin

Esittely suomeksi alla

What is GeoCubes Finland?

GeoCubes Finland is a harmonised, multi-resolution raster geodata repository. The repository contains several key national datasets on themes such as elevation, land cover and forestry. Read more: GeoCubes Finland main site and description on usage and citing.

Harmonised? What does that mean?

Simply that the data is as simple to access and use as can be. All of the data is in the same CRS (EPSG:3067), is georeferenced uniformly and is available as both a GeoTIFF image or a VRT virtual file. The data is available in resolutions ranging from 1 to 1000 meters and can be cropped flexibly with e.g. a bounding box or administrative area boundaries. Read more here. All of this means that accessing raster datasets is easier than ever before.

Who's the service for and who can use it?

GeoCubes Finland has been created under the oGIIR project and as such, is aimed to support the needs of Finnish research community. However, the service and its data is freely usable by anyone interested.

GeoCubes Finland plugin

This QGIS 3.x plugin enables using all of the abovementioned features effortlessly in your QGIS 3 installation. Simply select three parameters: raster layers to download, cropping method and raster resolution. Crop with a bounding box, administrative areas or draw a polygon to crop with. Then select either GeoTIFF or VRT file. After download, a layer is added to QGIS, where you can use it for further analysis. You may use files from the GeoCubes Finland server or save files to local storage: the former suits quick analysis on smaller rasters and the latter is beneficial for larger files.

Plugin installation

  • Download the plugin to your computer from Clone or download -> Download ZIP
  • Open QGIS, click Plugins drop-down menu and select Manage and install plugins
  • Select Install from ZIP in the plugin manager. Navigate to the zip file.

I found a bug and/or want to suggest a new feature. What do I do now?

We are grateful for all feedback. If you find errors or have suggestions to improve the plugin, please open an issue in the repository or see infobox on top of geocubes_plugin.py for email information.

Adding layers directly to QGIS doesn't work. How to fix this?

On some envinroments, attempting to add GeoCubes layers to QGIS will always fail. One known reason for this is a GDAL driver called DODS. Disabling this driver will fix the problem. See here for details. The easiest way to disable it is via QGIS settings. Select Settings -> Options -> GDAL. Scroll the list and you should find a driver named DODS. Deselect it and click Ok. You may do the same via terminals as well. Type the command GDAL_SKIP=DODS preceded by either SET or EXPORT depending on the platform. Read more on configuration options here.

If this didn't fix the problem, see above what to do in case of a bug. The problem can also be circumvented by only saving layers to disk.

Citing

When using GeoCubes Finland, please cite the oGIIR project: "We made use of geospatial data/instructions/computing resources provided by the Open Geospatial Information Infrastructure for Research (oGIIR, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513) funded by the Academy of Finland."

Authored by Tatu Leppämäki and the Department of Geoinformatics and Cartography at FGI

Mikä on GeoCubes Finland?

GeoCubes Finland on Paikkatietokeskus FGI:n ylläpitämä harmonisoidun moniresoluutioisen rasterigeodatan tietovarasto. Se sisältää keskeisiä kansallisia aineistoja liittyen esimerkiksi korkeusmalliin, maanpeitteeseen ja metsätalouteen. Lisätietoa englanniksi GeoCubes Finlandin pääsivulta sekä käytön ja siteeraamisen kuvauksesta.

Harmonisoitu? Mitäs se tarkoittaa?

Että data on mahdollisimman helppoa saavuttaa ja käyttää. Kaikki aineistot ovat samassa koordinaattijärjestelmässä (EPSG:3067), yhtenäisesti georeferöityjä ja ovat saatavilla samoissa tiedostomuodoissa (GeoTIFF ja Virtuaalinen tiedosto VRT). Moniresoluutioisuus tarkoittaa, että aineistot ovat saatavilla 1–1000 metrin resoluutioilla – rastereita voi myös rajata joustavasti mm. rajaavalla suorakaiteella tai hallinnollisten alueiden rajoilla. Tarkempi kuvaus englanniksi. Edellämainittu tarkoittaa, että rasteridata on helpommin saatavilla ja käytettävissä kuin kuunaan.

Kenelle palvelu on suunnattu?

GeoCubes Finland on kehitetty osana oGIIR-hanketta ja siten suunnattu suomalaisen tutkijayhteisön tarpeisiin. Palvelu ja sen data ovat kuitenkin avoimesti käytettävissä.

GeoCubes Finland QGIS-laajennus

Tällä QGIS 3.x -laajennuksella edellämainittujen ominaisuuksien käyttö sujuu vaivatta. Käyttäjän tarvitsee valita kolme keskeistä parametriä: ladattavat tasot, rajaus ja rasteriresoluutio. Rajauksen voi tehdä suorakulmiolla (bounding box), hallinnollisilla alueilla tai piirtää mieleisensä polygonin. Tiedostomuodoksi voi valita joko GeoTIFF- tai VRT-tiedoston. Taso lisätään latauksen jälkeen QGIS:iin jatkoanalyysiä varten. Tiedostoja voi käyttää joko GeoCubesin palvelimilta tai tallentaa paikallisesti: ensimmäinen soveltuu pienempien tiedostojen nopeisiin analyyseihin ja jälkimmäinen on hyödyllinen suuremmissa tiedostoko'oissa.

Laajennuksen asentaminen

  • Lataa laajennus zip-tiedostona repositorion yläkulmasta kohdasta Clone or download -> Download ZIP
  • Avaa QGIS 3 -versiosi, klikkaa Plugins-valikko ja valitse Manage and install plugins
  • Valitse vasemmalta Install from ZIP ja etsi äsken ladattu tiedosto

Löysin bugin ja/tai tahdon ehdottaa uutta ominaisuutta. Mitä teen?

Vastaanotamme palautetta hyvin mielellään. Jos löydät virheitä tai sinulla on kehitysehdotuksia, avaa keskustelu repositorion Issues-välilehdellä tai ota yhteyttä sähköpostitse geocubes-plugin.py-tiedoston yläosan laatikosta löytyvään osoitteeseen.

En pysty lisäämään tasoja QGIS:iin. Mitä teen?

Joissain ympäristöissä tason lisääminen suoraan QGIS:iin epäonnistuu aina. Eräs tunnettu syy tälle on GDAL-ajuri nimeltään DODS. Ajurin poistaminen käytöstä korjaa ongelman. Lisätietoja täältä. Helpoiten ajurin saa pois käytöstä QGIS:n asetusten kautta. Valitse Settings -> Options -> GDAL. Selaa listaa DODS:n kohdalle, klikkaa pois käytöstä ja paina Ok. Saman voi tehdä terminaalin kautta: käyttäjän tulee kirjoittaa oikeaan terminaaliin käsky GDAL_SKIP=DODS jota edeltää joko SET tai EXPORT alustasta riippuen. Lue GDAL:n asetusten määrittämisestä.

Jos ongelma jatkuu, katso ylhäältä toimet bugeja kohdatessa. Ongelman voi myös sivuuttaa lataamalla tasot aina kovalevylle.

Viittausohjeet

Jos käytät GeoCubes Finlandia työssäsi, mainitsethan oGIIR-hankkeen seuraavan ohjeen mukaisesti: "Työssä on käytetty aineistoja/ohjeita/laskentaresursseja, jotka on tarjonnut Suomen Akatemian rahoittama ‘Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri’ (oGIIR, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513)”

Laajennuksen on kehittänyt Tatu Leppämäki sekä Geoinformatiikan ja kartografian osasto Paikkatietokeskus FGI:ssä

You can’t perform that action at this time.