Een app om rustige plekjes te vinden in Nederland
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
icon
library
packages
README.md
index.html
mymap.js
mystyle.css

README.md

VindDeRust

Een app om rustige plekjes te vinden in Nederland

'Rust' is op de kaart weergegeven aan de hand van drie factoren. Zitten omschrijft de beschikbaarheid van bankjes om te zitten. Groen zegt hoeveel groen er in de omgeving is van de bankjes en stilte heeft betrekking op geluidsoverlast van wegen. Hoe groter het bolletje, hoe meer er van deze factoren aanwezig is op die locatie.

Heb je een idee over hoe de app eruit moet zien en welke functionaliteiten er toegevoegd worden? Voeg dan een issue toe. Op deze manier weten wij waar behoefte aan is.

Gert Sterenborg Rony Nedkov Laura Hondshorst