Reimplementation of famous old Dungeon Master game.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

DungeonMaster

Abstract

The goal of this thesis is to reimplement the Dungeon Master game. Currently there exist several clones of this well-known game. However, compared to them this thesis focuses on aspect stated below. The game is implemented in the C# language using .NET platform. Furthermore, the entire engine is designed towards sustainability and scalability -- i. e. that by using this engine it is possible to design slightly different game based on the same principles. Especially, it is easy to add new features to the engine. The engine is also prepared for different input formats of levels. Also the rendering layer of the game engine is completely separate. Due to nature of the project the engine can serve as a representative example of a complex program in programming courses.

Cílem bakalářské práce je reimplementovat hru Dungeon Master. V současné době existuje již několik klonů této známé hry. Nicméně oproti nim se tato práce zaměřuje především na dále uvedené aspekty. Hra je naprogramována v jazyce C# s využitím platformy .NET. Dále celý engine je navrhnutý směrem k udržitelnosti a rozšiřitelnosti, tzn. s využitím tohoto enginu je možné vyrobit a vyvinout i jinou hru založenou na podobných základech. Ale především je jednoduché přidávat do enginu nové funkce. Engine je také připravený na rozdílné vstupní formáty herních úrovní. Dále je také kompletně oddělena zobrazovací vrstva. Vzhledem k povaze projektu engine může sloužit jako ukázkový příklad použitelný při výuce programování.

Notes

  • Tested with MonoGame 3.6
  • DungeonMasterEngine is project with the game (be sure to compile this one)
  • DungeonMasterParser is just helper project for parsing original DUNGEON.DAT data !!!