Giacomo Macrì giacomomacri

giacomomacri commented on pull request sferik/rails_admin#2339
@giacomomacri

+1