Browser Animation Benchmark
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
framework
images
js
protected
vendors
.gitignore
.htaccess
LICENSE
README.md
index.php

README.md

Browser Animation Benchmark

Celem projektu jest badanie szybkości animacji przeglądarek internetowych. Aplikacja w sposób automatyczny sprawdzi wydajność HTML+CSS, HTML5 Canvas oraz SVG w zależności od rozmiaru obszaru roboczego.

Animacja wykonana jest metoda poklatkową przy użyciu 500 elementów graficznych. Każdy z nich porusza się w losowym kierunku, z losową prędkością, dodatkowo wykonując obrót wokół własnej osi (szybkość obrotu zależy od prędkości poruszania).

Program był wykonany na potrzeby zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Ocena efektywności systemów komputerowych na Politechnice Poznańskiej.