System Administrowania Bezpieczeństwem Informacji
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
css
framework
images
js
protected
themes/classic/views
.gitignore
.htaccess
LICENSE
README.md
index-test.php
index.php

README.md

SABI

System Administrowania Bezpieczeństwem Informacji jest to darmowe oprogramowanie, która z założenia ma wspomagać pracę Administratora Bezpieczeństwa Informacji w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Aplikacja została napisana w języku PHP, przy użyciu frameworka Yii. Interfejs użytkownika zbudowany jest w oparciu o Twitter Bootstrap. Dane przechowywane są w bazie MySQL.

Jeśli jesteś ciekawy działania programu, to możesz go od razu przetestować on-line. W polach login oraz hasło wpisz admin.

Funkcjonalność

Funkcjonalność systemu pozwala na:

 • Określenie obszarów przetwarzania danych osobowych wraz z informacja o zastosowanych zabezpieczeniach.
 • W ramach każdego obszaru można wyodrębnić pokoje oraz ich zabezpieczenia.
 • System pozawala na ewidencjonowanie systemów informatycznych wraz z ich dokumentacją, zbiorami danych, które przetwarzają, wymianą danych z innymi systemami, dostępnymi rolami oraz obszarami, w których następuje przetwarzanie danych osobowych.
 • Możliwe jest prowadzenie rejestru użytkowników wraz z ich uprawnieniami w zdefiniowanych systemach.
 • Aplikacja pozwala na tworzenie dokumentów, przechowywanie ich historii oraz kategoryzacje.
 • Generowanie dokumentów z wykorzystaniem znaczników, pozwala na zaoszczędzenie czasu pracy.
 • Dostępna jest opcja rejestrowania zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa wraz z możliwością dołączania plików.
 • Ponadto istnieje możliwość rejestrowania audytów wraz z osobami prowadzącymi, dodanymi plikami oraz zaleceniami pokontrolnymi.

Interfejs użykownika

Na poniższych obrazach zaprezentowano wycinek wyglądu interfejsu użytkownika.

Wymagania

Minimalne wymagania niezbędne do uruchomienia systemu:

Aplikacja została skonfigurowania z myslą o serwerze HTTP Apache 2 w włączonym modułem mod_rewrite.

Instalacja

1. Zawartość pliku protected/gilek_sabi.sql importujemy do bazy danych.

2. W pliku protected/config/main.php konfiguremy połączenie z bazą danych:

'db' => array(
  'class' => 'CDbConnection',
  'charset' => 'UTF8',
  'connectionString' => 'mysql:host=127.0.0.1;dbname=gilek_sabi',
  'username' => 'root',
  'password' => '',
),	

Oraz definiujemy osobę kontaktową w przypadku wystąpienia błędu:

'errorHandler' => array(
  'class'=>'ErrorHandler',
  'ajaxRender'=>false,
  'adminInfo'=>'Maciej Kłak'
), 

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć pracę w systemie, w pierwszej kolejności należy się zalogować. SABI domyślnie posiada jedno konto administratora, którego login oraz hasło to admin. Warto zaznaczyć, że ma on dostęp do każdej podstrony oraz nie może zostać usunięty.

Zarządzanie użytkownikami ich uprawnieniami oraz rolami odbywa się za pośrednictwem modułu admin. Dostępny jest on, po doklejeniu do bazowego adresu aplikacji słowa admin np. http://gilek.net/sabi/admin