Biblioteka do ułatwienia komunikacji z systemem eWUŚ.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md
composer.json

README.md

Ewus

Biblioteka Ewus została stworzona w celu ułatwienia komunikacji z systemem eWUŚ. W obecnej chwili funkcjonalność systemu w większości jest tożsama z usługami eWUŚ dostępnymi w wersji 1.6 tj.

 • logowanie,
 • wylogowywanie,
 • pobieranie poświadczenia,
 • zmiana hasła z poziomu osoby zalogowanej.

Wymagania

Ewus do prawidłowego działa wymaga interpretera PHP w wersji 5.3 (lub późniejszej) wraz z następującymi rozszerzeniami:

Użycie

<?php
use gilek\ewus\Client;
use gilek\ewus\drivers\SoapDriver;

$client = new Client(new SoapDriver());
$client->login('login', 'haslo', array('domain'=>15));
$r = $client->checkPesel('NNNNNNNNNNN');
print_r($r->getData());
$client->logout();
?>

Powyższy kod ma za zadanie:

 1. Zalogować użytkownika login do systemu eWUŚ (konto skojarzone jest z 15 oddziałem NFZ).
 2. Pobrać poświadczenia osoby o PESEL NNNNNNNNNNN.
 3. Zwrócić kolekcję danych, które udało się pozyskać.

Wynikiem przetwarzania będzie:

<?php
Array
(
  [1] => 1
  [2] => L1514M00202027294	
  [3] => imie
  [4] => nazwisko
  [5] => 15
)
?>

Identyfikatory tablicy odpowiadają stałym z klasy gilek\ewus\responses\CheckPeselResponse:

 • DATA_STATUS (1) - status ubezpieczenia, możliwe wartości:
  • osoba ubezpieczona (1),
  • osoba nieubezpieczona (0),
  • status nieaktualny (-1).
 • DATA_OPERATION_ID (2) - identyfikator operacji,
 • DATA_PATIENT_NAME (3) - imię pacjenta,
 • DATA_PATIENT_SURNAME (4) - nazwisko pacjenta,
 • DATA_PROVIDER (5) - oddział NFZ.

Logowanie

W zależności od oddziału NFZ oraz typu konta (lekarz czy świadczeniodawca) wymagane są odmienne parametry logowania. Więcej na ten temat można przeczytać w dokumentacji (link na początku strony). Poniższy przykład demonstruje logowanie lekarza należącego do 1 oddziału NFZ:

$client->login('login', 'haslo', array('domain'=>'01', 'type'=> 'LEK', 'idntLek' => ID));