Skip to content
Wtyczka GIS Support
Python
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
gissupport_plugin
.gitignore ignorowanie zipa z wtyczką Nov 8, 2019
CHANGELOG v1.3 Mar 26, 2020
LICENSE Initial commit Sep 3, 2019
README.md Update README.md Jan 9, 2020

README.md

gis-support-plugin

Wtyczka GIS Support

Repozytorium prowadzone jest w cyklu Gitflow https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow (rozszerzenie git flow oczywiście opcjonalne)

Oznacza to kilka rzeczy:

  • na codzień commitujemy do gałęzi develop, która przechowuje zmiany z nowymi funkcjonalnościami, modyfikacjami istniejących funkcjonalności itd.
  • od gałęzi develop mogą wychodzić inne gałęzie (feature branche), do których commitowane są zmiany dla konkretnych funkcjonalności, np dodanie modułu importu działek z CSV znajdowało by się w gałęzi import_csv. Feature branche dają tą wygodę, że możemy wprowadzać pewne zmiany bez obaw, że będą konfliktować z innymi, mniejszymi zmianami, dla których nie tworzymy feature brancha. Po skończeniu pewnej funkcjonalności mergujemy feature branch do developa. Feature branche mogą być w pełni lokalnie, nie trzeba ich wypychać do zdalnego repozytorium
  • gdy mamy gotową nową wersję wtyczki z obecnymi zmianami z developa, musimy przygotować wydanie: mergujemy develop do gałęzi release, uzupełniamy tam rzeczy takie jak metadane wtyczki, dokumentację (jeśli kiedykolwiek jakaś będzie)
  • gdy chcemy wypuścić wersję mergujemy release do mastera, tworzymy tag z numerem wersji, mergujemy z powrotem master do release, release do developa, oraz ewentualnie developa do feature branchy. Na końcu wypychamy do zdalnego repozytorium develop, release, master i tagi
  • gałąź hotfix: wychodzi od mastera, commitujemy do niej najważniejsze fixy. Po zafixowaniu mergujemy hotfix do mastera i wykonujemy pozostałe kroki z punktu wyżej

Zastosowanie Gitflow można podejrzeć w repozytorium wtyczki ULDK https://github.com/gis-support/wyszukiwarka-gugik-uldk

You can’t perform that action at this time.