Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2136 lines (1770 sloc) 65.6 KB
# Translation of OpenERP Server.
# This file contains the translation of the following modules:
# * poweremail
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: OpenERP Server 5.0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: support@openerp.com\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-23 16:16:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-23 18:19+0100\n"
"Last-Translator: Joan M. Grande <totaler@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: \n"
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_core_selfolder
msgid "Shows a list of IMAP folders"
msgstr "Mostra la llista de les carpetes IMAP"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,def_bcc:0
msgid "Default BCC"
msgstr "BCC per defecte"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,model_object_field:0
msgid ""
"Select the field from the model you want to use.\n"
"If it is a relationship field you will be able to choose the nested values in the box below.\n"
"(Note: If there are no values make sure you have selected the correct model)."
msgstr ""
"Seleccioneu el camp del model que voleu utilitzar.\n"
"Si és un camp de relació podreu triar els valors relacionats en l'opció inferior.\n"
"(Nota: Si no hi han valors assegureu-vos de seleccionar el model correcte)."
#. module: poweremail
#: constraint:ir.actions.act_window:0
msgid "Invalid model name in the action definition."
msgstr "Nom del model invàlid en la definició de l'acció."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid " "
msgstr " "
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,attached_wkf:0
msgid "Workflow"
msgstr "Flux de treball"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.send.wizard,single_email:0
#: field:poweremail.templates,single_email:0
msgid "Single email"
msgstr "Només un correu electrònic"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:751
#, python-format
msgid "Mail %s Saved successfully as ID: %s for Account: %s."
msgstr "Correu %s desat correctament com ID: %s pel compte: %s."
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_core_accounts_tree_per
msgid "Personal Account"
msgstr "Compte personal"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,server_ref:0
msgid "Server Reference of mail"
msgstr "Referència del servidor de correu"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_core_accounts_Personal_my
msgid "My Accounts"
msgstr "Els meus comptes"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Incoming"
msgstr "Entrada"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:182
#, python-format
msgid ""
"Sending of Mail %s failed. Probable Reason: Could not login to server\n"
"Error: %s"
msgstr ""
"L'enviament del correu %s ha fallat. Motiu probable: No s'ha autenticat amb el servidor.\n"
"Error: %s"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:421
#, python-format
msgid "The template name must be unique!"
msgstr "El nom de la plantilla ha de ser únic!"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,conversation_id:0
msgid "Conversation"
msgstr "Conversació"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:310
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:339
#, python-format
msgid "No Description"
msgstr "No hi ha descripció"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Note: HTML body can't be edited with GTK desktop client."
msgstr "Nota: El cos HTML no es pot editar amb el client de escriptori GTK."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.send.wizard,state:0
msgid "Wizard Complete"
msgstr "Assistent complert"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,state:0
msgid "Not Applicable"
msgstr "No aplicable"
#. module: poweremail
#: model:ir.module.module,shortdesc:poweremail.module_meta_information
msgid "Powerful Email capabilities for Open ERP"
msgstr "Funcionalitats de correu potents per a OpenERP"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:50
#, python-format
msgid "Mako templates not installed"
msgstr "Les plantilles Mako no estan instal·lades"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.send.wizard,requested:0
msgid "No of requested Mails"
msgstr "Número de missatges sol·licitats"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Standard Body"
msgstr "Cos del missatge (estàndard)"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,null_value:0
msgid "This Value is used if the field is empty."
msgstr "Aquest valor s'utilitza si el camp es troba buit."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Send/Receive"
msgstr "Envia/Rebre"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_mailbox_all_main2
msgid "MailBox"
msgstr "Bústia"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,table_sub_object:0
msgid "Table-model"
msgstr "Model-Taula"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "self - objects pointer"
msgstr "self - punters a objectes"
#. module: poweremail
#: view:ir.actions.server:0
msgid "All values for the mail can be configured in the template editor itself."
msgstr "Tots els valors del correu es poden configurar a l'editor de plantilles."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:512
#, python-format
msgid "Mail from Account %s successfully Sent."
msgstr "Correu des del compte %s enviat correctament."
#. module: poweremail
#: model:ir.module.module,description:poweremail.module_meta_information
msgid ""
"\n"
" Power Email - extends the most Power ful open source ERP with email which powers the world today.\n"
"\n"
" Features:\n"
"\n"
" 1. Multiple Email Accounts\n"
" 2. Company & Personal Email accounts\n"
" 3. Security (In Progress)\n"
" 4. Email Folders (Inbox.Outbox.Drafts etc)\n"
" 5. Sending of Mails via SMTP (SMTP SSL also supported)\n"
" 6. Reception of Mails (IMAP & POP3) With SSL & Folders for IMAP supported\n"
" 7. Simple one point Template designer which automatically updates system. No extra config req.\n"
" 8. Automatic Email feature on workflow stages\n"
"\n"
" NOTE: This is a beta release. Please update bugs at:\n"
" http://bugs.launchpad.net/poweremail/+filebug (or) https://bugs.launchpad.net/poweremail/+filebug\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Power Email - Amplia OpenERP amb característiques de correu electrònic.\n"
" ============================================================================\n"
" Característiques\n"
" ============================================================================\n"
" 1. Varis comptes de correu electrònic\n"
" 2. Comptes de companyia i personal\n"
" 3. Seguretat (en desenvolupament)\n"
" 4. Carpetes de correu electrònic (safata entrada, sortida, esborranys, ...)\n"
" 5. Enviar correu via SMTP (SMTP SSL també està suportat)\n"
" 6. Recepció de correus (IMAP & POP3) amb SSL i carpetes IMAP.\n"
" 7. Dissenyador de plantilles senzill amb sistema d'actualització automàtic. No es requereix configuració extra.\n"
" 8. Correus electrònics automàtics segons estats d'un flux de treball\n"
" ============================================================================\n"
" NOTA: És una versió Beta. Per errors:\n"
" http://bugs.launchpad.net/poweremail/+filebug (o) https://bugs.launchpad.net/poweremail/+filebug\n"
" ============================================================================\n"
" Propostes i Feedback: sharoon.thomas@openlabs.co.in\n"
" ============================================================================\n"
" "
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,table_required_fields:0
msgid "Required Fields"
msgstr "Camps requerits"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:769
#, python-format
msgid "No Subject"
msgstr "No hi ha assumpte"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,sub_object:0
msgid "Sub-model"
msgstr "Sub-model"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_subject:0
msgid " Subject"
msgstr "Assumpte"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "MC Outbox"
msgstr "MC Sortida"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,iserver_type:0
msgid "IMAP"
msgstr "IMAP"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,date_mail:0
msgid "Rec/Sent Date"
msgstr "Data recepció/enviament"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,send_on_write:0
msgid "Send on Update"
msgstr "Envia a l'actualitzar"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Server Information"
msgstr "Informació del servidor"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:611
#, python-format
msgid "Saving Header of unknown payload (%s) Account: %s."
msgstr "Guardant capçalera de càrrega desconeguda (%s). Compte: %s."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,state:0
msgid "Suspended"
msgstr "Suspès"
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_conversation_tree
msgid "Email Mailbox Conversation"
msgstr "Conversa"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.mailbox,server_ref:0
msgid "Applicable for inward items only."
msgstr "Aplicable només pels elements d'entrada."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:816
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:962
#, python-format
msgid "IMAP Folder Statistics for Account: %s: %s"
msgstr "Estadístiques de carpeta IMAP pel compte: %s: %s"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:502
#, python-format
msgid ""
"Mail from Account %s failed. Probable Reason: MIME Error\n"
"Description: %s"
msgstr ""
"Correu des del compte %s ha fallat. Motiu probable: Error MIME.\n"
"Descripció: %s"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_inbox_conversation
msgid "Inbox Conversations"
msgstr "Converses"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,mail_type:0
msgid "Mail Contents"
msgstr "Contingut del correu electrònic"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_mail_orig:0
msgid "Original Mail"
msgstr "Correu original"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,sub_model_object_field:0
msgid "Sub Field"
msgstr "Sub-camp"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,state:0
#: field:poweremail.send.wizard,state:0
msgid "Status"
msgstr "Estat"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Email action and wizard"
msgstr "Acció i assistent del correu electrònic"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Outgoing"
msgstr "Sortida"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,mail_type:0
msgid "Intermixed content"
msgstr "Contingut variat"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,sub_object:0
msgid "When a relation field is used this field will show you the type of field you have selected."
msgstr "Quan s'utilitza un camp de relació, aquest camp mostrarà el tipus de camp que heu seleccionat."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Save in Drafts"
msgstr "Desa a esborranys"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Add here all attachments of the current document you want to include in the e-mail."
msgstr "Afegiu aquí tots els adjunts del document actual que voleu incloure en el correu electrònic."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:790
#, python-format
msgid "Starting Header reception for account: %s."
msgstr "Iniciant recepció de capçalera pel compte: %s."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.template.attachment,search_params:0
msgid "Search params"
msgstr "Paràmetres de recerca"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,save_to_drafts:0
msgid "Save to Drafts"
msgstr "Desa a esborranys"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,copyvalue:0
msgid "Expression"
msgstr "Expressió"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_bcc:0
msgid " BCC"
msgstr " BCC"
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_conversation
msgid "Conversations are groups of related emails"
msgstr "Conversacions són grups de correus relacionats"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.core_accounts,allowed_groups:0
msgid "Only users from these groups will be allowed to send mails from this ID."
msgstr "Només els usuaris d'aquests grups poden enviar correus des d'aquest compte."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,name:0
msgid "Email Account Desc"
msgstr "Descripció compte de correu"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:541
#, python-format
msgid "Copy of template "
msgstr "Copia de la plantilla"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Discard Mail"
msgstr "Cancel·la"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Power Email Drafts"
msgstr "Esborranys"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_to:0
#: field:poweremail.templates,def_to:0
msgid "Recepient (To)"
msgstr "Per a:"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Body (HTML-Web Client Only)"
msgstr "Cos del missatge (HTML - Només client web)"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,use_filter:0
msgid "Active Filter"
msgstr "Filtre actiu"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1208
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1212
#, python-format
msgid "Folder Error"
msgstr "Error carpeta"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,table_html:0
msgid "HTML code"
msgstr "Codi HTML"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "context - current context"
msgstr "context - context actual"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,def_cc:0
msgid "Default CC"
msgstr "CC per defecte"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,def_cc:0
msgid "The default CC for the email. Placeholders can be used here."
msgstr "El CC per defecte del correu electrònic. Es poden usar expressions de camps."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:779
#, python-format
msgid "Attachment to mail for %s relation failed Account: %s."
msgstr "Adjunt de correu per la relació %s ha fallat. Compte: %s."
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,file_name:0
msgid "File name pattern can be specified with placeholders. eg. 2009_SO003.pdf"
msgstr "Patró del nom de fitxer. Es pot especificar amb expressions de camps. Exemple: ${object.name}.pdf generaria 2009_SO003.pdf"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:777
#, python-format
msgid "Attachment to mail for %s relation success! Account: %s."
msgstr "Adjunt de correu per la relació %s correcte! Compte: %s."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.preview,rel_model:0
#: field:poweremail.send.wizard,rel_model:0
#: field:poweremail.templates,object_name:0
msgid "Model"
msgstr "Model"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1022
#, python-format
msgid "POP3 Statistics: %s mails of %s size for Account: %s:"
msgstr "Estadístiques POP3: %s correus de grandària %s pel compte: %s:"
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_send_wizard
msgid "This is the wizard for sending mail"
msgstr "Aquest és l'assistent per enviar el correu electrònic"
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_core_accounts_tree_all
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_core_accounts_all
msgid "All Accounts"
msgstr "Tots els comptes"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Check Outgoing Connection"
msgstr "Comprova la connexió de sortida"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,last_mail_id:0
msgid "Last Downloaded Mail"
msgstr "Darrera descàrrega de correu"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1213
#, python-format
msgid "Select a folder before you save record"
msgstr "Seleccioneu una carpeta abans de desar el registre"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:632
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:694
#, python-format
msgid "Header for Mail %s Saved successfully as ID: %s for Account: %s."
msgstr "Capçalera del correu %s desada correctament amb ID: %s pel compte: %s."
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,filter:0
msgid ""
"The python code entered here will be excecuted if theresult is True the mail will be send if it false the mail won't be send.\n"
"Example : o.type == 'out_invoice' and o.number and o.number[:3]<>'os_' "
msgstr ""
"El codi python introduït ací serà executat. Si el resultat és True el correu serà enviat, si és False no serà enviat.\n"
"Exemple : o.type == 'out_invoice' and o.number and o.number[:3]<>'os_' "
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,allowed_groups:0
msgid "Only users from these groups will be allowed to send mails from this Template."
msgstr "Només els usuaris d'aquests grups poden enviar correus des d'aquesta plantilla."
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,auto_email:0
msgid ""
"Selecting Auto Email will create a server action for you which automatically sends mail after a new record is created.\n"
"Note: Auto email can be enabled only after saving template."
msgstr ""
"Si seleccioneu correu electrònic automàtic es crearà una acció de servidor perquè s'enviï el correu després de crear-se/actualitzar-se un registre.\n"
"Atenció: Es pot activar el correu automàtic només desprès de desar la plantilla."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:410
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:415
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:502
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:508
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:512
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:515
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:566
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:609
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:623
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:630
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:638
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:682
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:692
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:705
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:748
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:751
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:757
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:774
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:777
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:779
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:790
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:802
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:807
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:808
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:813
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:814
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:815
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:816
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:856
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:862
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:863
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:864
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:882
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:901
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:922
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:932
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:938
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:948
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:954
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:960
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:999
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1010
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1016
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1022
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1030
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:58
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:65
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:182
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:61
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:62
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:227
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:233
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:48
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:62
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_administration_server
#, python-format
msgid "Power Email"
msgstr "Power Email"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,lang:0
msgid "The default language for the email. Placeholders can be used here. eg. ${object.partner_id.lang}"
msgstr "L'idioma per defecte del correu electrònic. Es poden usar expressions de camps, per ex. ${object.partner_id.lang}"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_selfolder:0
msgid "Get Mail"
msgstr "Recupera missatges"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Log partner events"
msgstr "Registrar correus com esdeveniments d'empresa"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.preview,body_html:0
#: field:poweremail.preview,body_text:0
#: field:poweremail.send.wizard,body_html:0
#: field:poweremail.send.wizard,body_text:0
msgid "Body"
msgstr "Cos del missatge"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,smtptls:0
msgid "Use TLS"
msgstr "Utilitza TLS"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "SMTP Server"
msgstr "Servidor SMTP"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Send all mails"
msgstr "Envia tots els correus"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,iserver_type:0
msgid "Server Type"
msgstr "Tipus de servidor"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1136
#, python-format
msgid "IMAP Server connection Error"
msgstr "Error de connexió servidor IMAP"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:358
#, python-format
msgid "Incoming port is not defined"
msgstr "No s'ha definit el port d'entrada"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:233
#, python-format
msgid "Email sending failed for one or more objects."
msgstr "L'enviament de correu ha fallat en un o varis objectes."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.send.wizard,state:0
msgid "Send Type"
msgstr "Tipus d'enviament"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:882
#, python-format
msgid "Incoming server login attempt dropped Account: %s Check if Incoming server attributes are complete."
msgstr "Intent d'autenticació amb el servidor d'entrada avortat. Compte: %s. Comproveu si les dades del servidor d'entrada estan complertes."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Approve Account"
msgstr "Aprova el compte"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.preview,rel_model_ref:0
#: field:poweremail.send.wizard,rel_model_ref:0
msgid "Referred Document"
msgstr "Document relacionat"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,def_to:0
msgid "The default recepient of email. Placeholders can be used here."
msgstr "El destinatari per defecte del correu electrònic. Es poden usar expressions de camps."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
#: field:poweremail.mailbox,pem_body_text:0
#: field:poweremail.templates,def_body_text:0
msgid "Standard Body (Text)"
msgstr "Cos del missatge (Text)"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.conversation,mails:0
msgid "Related Emails"
msgstr "Correus relacionats"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,server_action:0
msgid "Related Server Action"
msgstr "Acció de servidor relacionada"
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_mailbox
msgid "Power Email Mailbox included all type inbox,outbox,junk.."
msgstr "PowerMail inclou tot tipus de bústies de correu: entrada, sortida, brossa, ..."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.preview,subject:0
#: field:poweremail.send.wizard,subject:0
msgid "Subject"
msgstr "Subjecte"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:360
#, python-format
msgid "Incoming server user name is not defined"
msgstr "No s'ha definit el nom de l'usuari del servidor d'entrada"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_from:0
msgid "From"
msgstr "Des de"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,send_on_write:0
msgid "Sends an e-mail when a document is modified."
msgstr "Envia un correu electrònic quan es modifica un document."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Power Email Follow Up"
msgstr "Seguiment PowerEmail"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,iserver_type:0
msgid "POP3"
msgstr "POP3"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,send_on_create:0
msgid "Sends an e-mail when a new document is created."
msgstr "Envia un correu electrònic quan es crea un document nou."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,name:0
msgid "Name of Template"
msgstr "Nom de la plantilla"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:309
#, python-format
msgid "Report"
msgstr "Informe"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:295
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:391
#, python-format
msgid "Reason: %s"
msgstr "Motiu: %s"
#. module: poweremail
#: constraint:ir.ui.view:0
msgid "Invalid XML for View Architecture!"
msgstr "XML invàlid per a l'estructura de la vista!"
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_preview
msgid "Power Email Template Preview"
msgstr "Previsualització de la plantilla"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Security"
msgstr "Seguretat"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Body (Plain Text)"
msgstr "Cos del missatge (Text pla)"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Power Email Outbox"
msgstr "Safata de Sortida"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:289
#, python-format
msgid "SMTP Test Connection Was Successful"
msgstr "El test de la connexió SMTP ha estat un èxit"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.conversation,from_abstract:0
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,company:0
msgid "Company Mail A/c"
msgstr "Compte correu de la companyia"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,table_sub_object:0
msgid "This field shows the model you will be using for your table."
msgstr "Aquest camp mostra el model que s'utilitzarà en la vostra taula."
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,use_filter:0
msgid "This option allow you to add a custom python filter before sending a mail"
msgstr "This option allow you to add a custom python filter before sending a mail"
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_template_attachment
msgid "poweremail.template.attachment"
msgstr "poweremail.template.attachment"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:757
#, python-format
msgid "IMAP Mail -> Mailbox create error Account: %s, Mail: %s"
msgstr "Correu IMAP -> Error al crear bústia. Compte: %s, Correu: %s"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Send now"
msgstr "Envia ara"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,model_int_name:0
msgid "Model Internal Name"
msgstr "Nom del model intern"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:815
#, python-format
msgid "IMAP Folder selected successfully Account:%s."
msgstr "Carpeta IMAP seleccionada correctament. Compte:%s."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Preview Template"
msgstr "Previsualitza plantilla"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.core_accounts,isfolder:0
msgid ""
"Folder to be used for downloading IMAP mails.\n"
"Click on adjacent button to select from a list of folders."
msgstr ""
"Carpeta a usar per rebre els correus IMAP.\n"
"Seleccioneu-la de la llista de carpetes fent clic al botó."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.send.wizard,from:0
msgid "From Account"
msgstr "Des del compte"
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_templates
msgid "Power Email Templates for Models"
msgstr "Plantilles per als models"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:640
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:707
#, python-format
msgid "IMAP Mail -> Mailbox create error. Account: %s, Mail: %s"
msgstr "Correu IMAP -> Error en crear bústia. Compte: %s, Correu: %s"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,lang:0
msgid "Language"
msgstr "Idioma"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1134
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1137
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1142
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1145
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1163
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1166
#, python-format
msgid "An error occurred: %s"
msgstr "S'ha produït un error: %s"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.send.wizard,report:0
msgid "Report File Name"
msgstr "Nom del fitxer de l'informe"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,table_model_object_field:0
msgid "Table Field"
msgstr "Camp de la taula"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
#: field:poweremail.mailbox,history:0
msgid "History"
msgstr "Historial"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.core_accounts,company:0
msgid "Select if this mail account does not belong to specific user but the organisation as a whole. eg: info@somedomain.com"
msgstr "Indica si aquest compte de correu electrònic no pertany a un usuari específic, sinó a l'organització. per exemple: info@domini.com"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:415
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:515
#, python-format
msgid "Mail from Account %s failed. Probable Reason: Account not approved"
msgstr "Correu des del compte %s ha fallat. Motiu probable: Compte no aprovat."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:568
#, python-format
msgid ""
"Datetime Extraction failed. Date: %s\n"
"Error: %s"
msgstr ""
"Ha fallat l'extracció de Data-Hora. Data: %s\n"
"Error: %s"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,auto_email:0
msgid "Auto Email"
msgstr "Correu electrònic automàtic"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:204
#, fuzzy, python-format
msgid "Error sending email: %s"
msgstr "Error enviant correu: %s"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,copyvalue:0
msgid "Copy and paste the value in the location you want to use a system value."
msgstr "Copieu i enganxeu el valor en la ubicació que voleu utilitzar un valor del sistema."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "MC Sent"
msgstr "MC Enviats"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,mail_type:0
msgid "Plain Text"
msgstr "Text pla"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:94
#, python-format
msgid "Mail fetch exception"
msgstr "Excepció d'extracció de correu"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.core_accounts,smtpport:0
msgid "Enter port number, eg: SMTP-587 "
msgstr "Introduïu el port, per exemple per SMTP 587."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:476
#, python-format
msgid "%s Mail Form"
msgstr "%s formulari de correu"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:903
#, python-format
msgid "Starting Full mail reception for mail: %s."
msgstr "Iniciant recepció complerta de correus pel correu: %s."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:807
#, python-format
msgid "IMAP Server Login Error Account: %s Error: %s."
msgstr "Error d'autenticació servidor IMAP. Compte: %s Error: %s."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:61
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:62
#, python-format
msgid ""
"No personal email accounts are configured for you. \n"
"Either ask admin to enforce an account for this template or get yourself a personal power email account."
msgstr ""
"No s'us han configurat comptes de correu personals.\n"
"Sol·liciteu a l'administrador que us proporcioni un compte per aquesta plantilla o obtingueu un compte de correu personal de poweremail."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:956
#, python-format
msgid "IMAP Folder selected successfully Account: %s."
msgstr "Carpeta IMAP seleccionada correctament. Compte: %s."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "o - current object"
msgstr "o - objecte actual"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,isfolder:0
#: field:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "Folder"
msgstr "Carpeta"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_trash
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_trash_company
#: selection:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "Trash"
msgstr "Paperera"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,save_to_drafts:0
msgid "When automatically sending emails generated from this template, save them into the Drafts folder rather than sending them immediately."
msgstr "Quan s'envien correus electrònics generats automàticament a partir d'aquesta plantilla, es desen a la carpeta Esborranys en comptes d'enviar-los immediatament."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1162
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1165
#, python-format
msgid "IMAP Server Folder Error"
msgstr "Error carpeta servidor IMAP"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,partner_event:0
msgid "Partner ID to log Events"
msgstr "ID empresa per a registrar esdeveniments"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:362
#, python-format
msgid "Incoming server password is not defined"
msgstr "No s'ha definit la contrasenya del servidor d'entrada"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:356
#, python-format
msgid "Incoming server is not defined"
msgstr "No s'ha definit el servidor d'entrada"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,null_value:0
msgid "Null Value"
msgstr "Valor nul"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,template_language:0
msgid "Templating Language"
msgstr "Templating Language"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,table_required_fields:0
msgid "Select the fields you require in the table."
msgstr "Seleccioneu els camps que necessiteu a la taula."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Power Email Trash"
msgstr "Paperera"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_core_accounts_Personal
msgid "Personal Accounts"
msgstr "Comptes personals"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Power Email Sent"
msgstr "Enviat"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,table_html:0
msgid "Copy this html code to your HTML message body for displaying the info in your mail."
msgstr "Copieu aquest codi HTML en el cos del missatge HTML per a mostrar la informació al vostre correu electrònic."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:275
#, python-format
msgid "Core connection for the given ID does not exist"
msgstr "La connexió bàsica per l'ID donat no existeix"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,server_action:0
msgid "Corresponding server action is here."
msgstr "L'acció de servidor corresponent està aquí."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "cr - database cursor"
msgstr "cr - cursor BBDD"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
#: field:poweremail.templates,filter:0
msgid "Filter"
msgstr "Filtre"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1032
#, python-format
msgid ""
"Incoming server login attempt dropped Account: %s\n"
"Check if Incoming server attributes are complete."
msgstr ""
"Intent d'autenticació amb el servidor d'entrada avortat. Compte: %s.\n"
"Comproveu si les dades del servidor d'entrada estan complertes."
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.act_selfolder_form
msgid "IMAP Folder Selection Wizard"
msgstr "Assistent selecció carpeta IMAP"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,isport:0
msgid "Port"
msgstr "Port"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,priority:0
#: selection:poweremail.send.wizard,priority:0
msgid "High"
msgstr "Alta"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:950
#, python-format
msgid "IMAP Server Folder Selection Error. Account: %s Error: %s."
msgstr "Error selecció carpeta servidor IMAP. Compte: %s Error: %s."
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.wizard_poweremail_preview
msgid "Template Preview"
msgstr "Previsualització de la plantilla"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:60
#, python-format
msgid "Error receiving mail: %s"
msgstr "Error rebent correu: %s"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Send mail Wizard"
msgstr "Assistent envia correu"
#. module: poweremail
#: field:ir.actions.server,poweremail_template:0
#: field:poweremail.preview,ref_template:0
#: field:poweremail.send.wizard,ref_template:0
#: field:poweremail.template.attachment,template_id:0
msgid "Template"
msgstr "Plantilla"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.core_accounts,smtpserver:0
msgid "Enter name of outgoing server, eg: smtp.gmail.com"
msgstr "Escriviu el nom del servidor de correu de sortida, per exemple: smtp.gmail.com"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.preview:0
msgid "Power Email Preview"
msgstr "Previsualització"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:802
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:924
#, python-format
msgid "IMAP Server Error Account: %s Error: %s."
msgstr "Error en el compte %s del servidor IMAP. Error: %s."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,dont_auto_down_attach:0
msgid "Dont Download attachments automatically"
msgstr "No descarrega els adjunts automàticament"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.core_accounts,iserver:0
msgid "Enter name of incoming server, eg: imap.gmail.com"
msgstr "Introduïu el nom del servidor de correu d'entrada, per exemple: imap.gmail.com"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1209
#, python-format
msgid "This is an invalid folder"
msgstr "Aquesta carpeta no és vàlida"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Check it if you want to send a single email for several records (the optional attachment will be generated as a single file for all these r ecords). If you don't check it, an email with its optional attachment will be send for each record."
msgstr "Seleccioneu-lo si voleu enviar un únic correu electrònic per als diversos registres (l'adjunt opcional es genera com un únic arxiu per a tots aquests registres). Si no el seleccioneu, s'envia un correu electrònic amb el seu adjunt opcional per a cada registre."
#. module: poweremail
#: help:poweremail.core_accounts,email_id:0
msgid "eg: yourname@yourdomain.com"
msgstr "Exemple: elvostrenom@elvostredomini.com"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_selfolder,folder:0
msgid "IMAP Folder"
msgstr "Carpeta IMAP"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,smtpport:0
msgid "SMTP Port "
msgstr "Port SMTP"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,isssl:0
msgid "Use SSL"
msgstr "Utilitza SSL"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:410
#, python-format
msgid ""
"Mail from Account %s failed on login. Probable Reason: Could not login to server\n"
"Error: %s"
msgstr ""
"Correu des del compte %s ha fallat a l'autenticació. Motiu probable: No es pot autenticar amb el servidor.\n"
"Error: %s"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Insert Simple Field"
msgstr "Insereix camp simple"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,priority:0
#: field:poweremail.send.wizard,priority:0
msgid "Priority"
msgstr "Prioritat"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,ref_ir_value:0
msgid "Wizard Button"
msgstr "Botó assistent"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:294
#, python-format
msgid "Out going connection test failed"
msgstr "El test de la connexió de sortida ha fallat"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_sent
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_sent_company
msgid "Sent"
msgstr "Enviats"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:370
#, python-format
msgid "The specified record for connection does not exist"
msgstr "Envia un correu electrònic quan es crea un document nou."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_serveraction.py:88
#, python-format
msgid "Please specify an template to use for auto email in poweremail!"
msgstr "Indiqueu una plantilla per usar pels correus automàtics a poweremail!"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.templates,template_language:0
msgid "Mako Templates"
msgstr "Plantilles Mako"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:856
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1001
#, python-format
msgid "POP3 Server Error Account: %s Error: %s."
msgstr "Error del servidor POP3 al compte %s. Error: %s."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "Sent Items"
msgstr "Enviats"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:934
#, python-format
msgid "IMAP Server Login Error Account:%s Error: %s."
msgstr "Error d'autenticació servidor IMAP. Compte: %s Error: %s."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,state:0
msgid "Sending"
msgstr "Enviant"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:814
#, python-format
msgid ""
"IMAP Server Folder Selection Error Account: %s Error: %s.\n"
"Check account settings if you have selected a folder."
msgstr ""
"Error selecció carpeta servidor IMAP. Compte: %s Error: %s.\n"
"Comproveu si heu seleccionat una carpeta a la configuració del compte."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,state:0
msgid "Account Status"
msgstr "Estat del compte"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Suspend Account"
msgstr "Suspendre compte"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Select Folder"
msgstr "Selecciona carpeta"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,smtpserver:0
msgid "Server"
msgstr "Servidor"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_selfolder:0
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:808
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:940
#, python-format
msgid "IMAP Server Connected & logged in successfully Account: %s."
msgstr "Servidor IMAP connectat i autenticat correctament. Compte: %s."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:863
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1018
#, python-format
msgid "POP3 Server Connected & logged in successfully Account: %s."
msgstr "Servidor POP3 connectat i autenticat correctament. Compte: %s."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Power Email Templates"
msgstr "Plantilles de correu electrònic"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Mail Details"
msgstr "Detalls del correu electrònic"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:274
#, python-format
msgid "SMTP SERVER or PORT not specified"
msgstr "SERVIDOR SMTP o PORT no especificat"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Power Email Configuration"
msgstr "Configuració"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,company:0
msgid "Yes"
msgstr "Sí"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.preview,bcc:0
#: field:poweremail.send.wizard,bcc:0
msgid "BCC"
msgstr "BCC"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:774
#, python-format
msgid "Downloaded & saved %s attachments Account: %s."
msgstr "Descarregats i desats %s adjunts. Compte: %s."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,priority:0
#: selection:poweremail.send.wizard,priority:0
msgid "Low"
msgstr "Baixa"
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_core_accounts_tree_my
msgid "My Account"
msgstr "El meu compte"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Request Re-activation"
msgstr "Sol.licita reactivació"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:862
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1012
#, python-format
msgid "POP3 Server Login Error Account: %s Error: %s."
msgstr "Error d'autenticació servidor POP3. Compte: %s Error: %s."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,state:0
msgid "Initiated"
msgstr "Iniciat"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "Tip: Multiple emails are sent in the same language (the first one is proposed). We suggest you send emails in groups according to langu age."
msgstr "Consell: Els correus electrònics múltiples s'envien en el mateix idioma (es proposa el primer d'ells). Us suggerim que envieu els correus en grups segons l'idioma."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,isuser:0
#: field:poweremail.core_accounts,smtpuname:0
msgid "User Name"
msgstr "Nom d'usuari"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_outbox
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_outbox_company
#: selection:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "Outbox"
msgstr "Sortida"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_message_id:0
msgid "Message-Id"
msgstr "Message-Id"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.preview,cc:0
#: field:poweremail.send.wizard,cc:0
msgid "CC"
msgstr "CC"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Send Mail"
msgstr "Envia correu"
#. module: poweremail
#: view:ir.actions.server:0
msgid "Email Configuration"
msgstr "Configuració correu electrònic"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,state:0
msgid "Un-Read"
msgstr "Sense llegir"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
#: field:poweremail.mailbox,pem_attachments_ids:0
#: view:poweremail.send.wizard:0
#: field:poweremail.send.wizard,attachment_ids:0
#: view:poweremail.template.attachment:0
#: field:poweremail.templates,tmpl_attachment_ids:0
msgid "Attachments"
msgstr "Adjunts"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,model_object_field:0
msgid "Field"
msgstr "Camp"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Automatic Email"
msgstr "Correu electrònic automàtic"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.send.wizard,generated:0
msgid "No of generated Mails"
msgstr "Nº de correus generats"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,enforce_from_account:0
msgid "Emails will be sent only from this account."
msgstr "Els correus electrònics s'enviaran només des d'aquest compte."
#. module: poweremail
#: constraint:ir.model:0
msgid "The Object name must start with x_ and not contain any special character !"
msgstr "El nom de l'objecte ha de començar amb x_ i no contenir cap caràcter especial!"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "After clicking send all mails, mails will be sent to outbox and cleared in next Send/Recieve"
msgstr "Després de fer clic a Envia ara, els correus es posaran a la safata de sortida. El correus s'enviaran en el proper Envia/Rebre (manual o automàtic) de la vostra safata de sortida."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,allowed_groups:0
#: view:poweremail.templates:0
#: field:poweremail.templates,allowed_groups:0
msgid "Allowed User Groups"
msgstr "Grups d'usuaris permesos"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "User Information"
msgstr "Informació de l'usuari"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,partner_event:0
msgid ""
"Partner ID who an email event is logged.\n"
"Placeholders can be used here. eg. ${object.partner_id.id}\n"
"You must install the mail_gateway module to see the mail events in partner form.\n"
"If you also want to record the link to the object that sends the email, you must to add this object in the 'Administration/Low Level Objects/Requests/Accepted Links in Requests' menu (or 'ir.attachment' to record the attachments)."
msgstr ""
"ID d'empresa a on s'ha de registrar un esdeveniment de correu.\n"
"Es pot usar expressions de camps. Per ex. ${object.partner_id.id}\n"
"Heu d'instal·lar el mòdul mail_gateway per veure els esdeveniments de correu en el formulari d'empresa.\n"
"Si també voleu desar l'enllaç cap a l'objecte que envia el correu, heu d'afegir aquest objecte des del menú 'Administració/Personalització/Objectes de baix nivell/Sol·licituds/Tipus de referències en sol·licituds' (o 'ir.attachment' per desar els adjunts)."
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_core_accounts
msgid "poweremail.core_accounts"
msgstr "poweremail.comptes_bàsics"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,send_pref:0
msgid "Text otherwise HTML"
msgstr "Text, en cas contrari HTML"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.send.wizard:0
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Body (HTML)"
msgstr "Cos del missatge (Text)"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:312
#, python-format
msgid "Programming Error in _get_imap_server method. The record received is invalid."
msgstr "Error de programació en el mètode _get_imap_server. El registre que s'ha rebut no és vàlid."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,attached_activity:0
msgid "Activity"
msgstr "Activitat"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:748
#, python-format
msgid "Save Mail -> Mailbox write error Account: %s, Mail: %s"
msgstr "Desar correu -> Error en escriure a la bústia. Compte: %s, Correu: %s"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,enforce_from_account:0
msgid "Enforce From Account"
msgstr "Força des del compte"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,send_pref:0
msgid "Mail Format"
msgstr "Format del correu electrònic"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "uid - current user ID"
msgstr "uid - ID usuari actual"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,smtpssl:0
msgid "Use SSL/TLS (only in python 2.6)"
msgstr "Usa SSL/TLS (només en Python 2.6)"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:227
#, python-format
msgid "Emails for multiple items saved in outbox."
msgstr "Correus per a múltiples elements guardats a la bústia de sortida."
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,send_on_create:0
msgid "Send on Create"
msgstr "Envia al crear"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,mail_type:0
msgid "Plain Text & HTML with no attachments"
msgstr "Text pla i HTML sense adjunts"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:533
#, python-format
msgid "Deletion of Record failed"
msgstr "L'eliminació del registre ha fallat"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_company
msgid "Company"
msgstr "Companyia"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:625
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:684
#, python-format
msgid "Save Header -> Mailbox create error. Account: %s, Mail: %s, Error: %s"
msgstr "Desa capçalera -> Error en crear bústia. Compte: %s, Correu: %s, Error: %s"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,state:0
msgid "Approved"
msgstr "Aprovat"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:330
#, python-format
msgid "Programming Error in _get_pop3_server method. The record received is invalid."
msgstr "Error de programació en el mètode _get_pop3_server. El registre que s'ha rebut no és vàlid."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_selfolder:0
msgid "Ok"
msgstr "D'acord"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.template.attachment,file_name:0
#, fuzzy
msgid "File name"
msgstr "Nom del fitxer"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:508
#, python-format
msgid ""
"Mail from Account %s failed. Probable Reason: Server Send Error\n"
"Description: %s"
msgstr ""
"Correu des del compte %s ha fallat. Motiu probable: Error enviament servidor.\n"
"Descripció: %s"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_recd:0
msgid "Received at"
msgstr "Rebut el"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_selfolder,name:0
msgid "Email Account"
msgstr "Compte de correu electrònic"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:864
#, python-format
msgid "POP3 Statistics: %s mails of %s size for Account: %s"
msgstr "Estadístiques POP3: %s correus de grandària %s pel compte: %s"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,email_id:0
msgid "Email ID"
msgstr "ID correu electrònic"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.send.wizard,full_success:0
msgid "Complete Success"
msgstr "El procés s'ha realitzat correctament"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.preview:0
#: view:poweremail.send.wizard:0
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Download Full Mail"
msgstr "Descarrega tot el correu"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,send_pref:0
msgid "Both HTML & Text"
msgstr "A la vegada HTML i Text"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:533
#, python-format
msgid "Warning"
msgstr "Avís"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_follow
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_follow_company
msgid "Follow-up"
msgstr "Seguiment"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "security"
msgstr "seguretat"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,ref_ir_act_window:0
msgid "Window Action"
msgstr "Acció finestra"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:94
#, python-format
msgid "No information on which mail should be fetched fully"
msgstr "No existeix informació sobre quin correu hauria de ser extret completament"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_body_html:0
#: field:poweremail.templates,def_body_html:0
msgid "Body (Text-Web Client Only)"
msgstr "Cos del missatge (Text - Només client web)"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_drafts
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_drafts_company
#: selection:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "Drafts"
msgstr "Esborranys"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.conversation,name:0
msgid "Name"
msgstr "Nom"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,use_sign:0
msgid "Use Signature"
msgstr "Utilitza la signatura"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_account_id:0
msgid "User account"
msgstr "Compte d'usuari"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.send.wizard,signature:0
msgid "Attach my signature to mail"
msgstr "Afegeix la meva signatura al correu"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:385
#, python-format
msgid "Incoming Test Connection Was Successful"
msgstr "El test de la connexió d'entrada ha estat un èxit"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_configuration_server
msgid "Configuration"
msgstr "Configuració"
#. module: poweremail
#: constraint:ir.cron:0
msgid "Invalid arguments"
msgstr "Invalid arguments"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Expression Builder"
msgstr "Generador d'expressions"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,mail_type:0
msgid "HTML Body"
msgstr "Cos del missatge HTML"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1141
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1144
#, python-format
msgid "IMAP Server Login Error"
msgstr "Error d'autenticació servidor IMAP"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:390
#, python-format
msgid "In coming connection test failed"
msgstr "El test de la connexió d'entrada ha fallat"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,sub_model_object_field:0
msgid "When you choose relationship fields this field will specify the sub value you can use."
msgstr "Quan trieu els camps de relació, aquest camp indicarà el sub-valor que podeu utilitzar."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Body (Text)"
msgstr "Cos del missatge (Text)"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.template.attachment,report_id:0
#: field:poweremail.templates,report_template:0
msgid "Report to send"
msgstr "Informe per enviar"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.send.wizard,state:0
msgid "Multiple Mail Wizard Step 1"
msgstr "Assistent correus múltiples - Pas 1"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,send_pref:0
msgid "HTML otherwise Text"
msgstr "HTML, en cas contrari Text"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,user:0
msgid "Related User"
msgstr "Usuari relacionat"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.core_accounts,company:0
msgid "No"
msgstr "No"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_send_wizard.py:307
#, python-format
msgid "%s (Email Attachment)"
msgstr "%s (adjunt correu electrònic)"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,priority:0
#: selection:poweremail.send.wizard,priority:0
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Available global variables:"
msgstr "Available global variables:"
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_template_form
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_template_tree_all
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_templates_all
msgid "Email Templates"
msgstr "Plantilles de correu electrònic"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_user:0
msgid "User"
msgstr "Usuari"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,file_name:0
msgid "File Name Pattern"
msgstr "Patró nom de fitxer"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:488
#, python-format
msgid "Send Mail (%s)"
msgstr "Envia correu (%s)"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_serveraction.py:88
#, python-format
msgid "Error"
msgstr "Error"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,iserver:0
msgid "Incoming Server"
msgstr "Servidor d'entrada"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,table_model_object_field:0
msgid ""
"Select the field from the model you want to use.\n"
"Only one2many & many2many fields can be used for tables."
msgstr ""
"Seleccioneu el camp del model que voleu utilitzar.\n"
"Només els camps one2many i many2many es poden utilitzar per a les taules."
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_template.py:64
#, python-format
msgid "Django templates not installed"
msgstr "Les plantilles Django no estan instal·lades"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.conversation:0
msgid "Power Email Conversation"
msgstr "Converses"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.mailbox,pem_cc:0
msgid " CC"
msgstr " CC"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,def_body_html:0
#: help:poweremail.templates,def_body_text:0
msgid "The text version of the mail."
msgstr "La versió text del correu."
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,use_sign:0
msgid "The signature from the User details will be appened to the mail."
msgstr "La signatura de l'usuari (definida a les seves preferències) s'afegirà al correu."
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Attachments (Report to attach)"
msgstr "Adjunts (informe per l'adjunt)"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_mailbox.py:67
#, python-format
msgid "Error sending mail: %s"
msgstr "Error enviant correu: %s"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.core_accounts:0
msgid "Check Incoming Connection"
msgstr "Comprova la connexió d'entrada"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_personal
msgid "Personal"
msgstr "Personal"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.preview,to:0
#: field:poweremail.send.wizard,to:0
msgid "To"
msgstr "Per"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.core_accounts,isport:0
msgid "For example IMAP: 993,POP3:995"
msgstr "Per exemple IMAP: 993, POP3: 995."
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,def_bcc:0
msgid "The default BCC for the email. Placeholders can be used here."
msgstr "El BCC per defecte del correu electrònic. Es poden usar expressions de camps."
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_drafts_tree
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_drafts_tree_company
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_follow_tree
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_follow_tree_company
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_inbox_tree
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_inbox_tree_company
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_outbox_tree
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_outbox_tree_company
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_sent_tree
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_sent_tree_company
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_trash_tree
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_trash_tree_company
msgid "Email Mailbox"
msgstr "Bústia de correu"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_templates
msgid "Templates"
msgstr "Plantilles"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.templates,def_subject:0
msgid "The default subject of email. Placeholders can be used here."
msgstr "El subjecte per defecte del correu electrònic. Es poden usar expressions de camps."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,state:0
msgid "Read"
msgstr "Llegit"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,rec_headers_den_mail:0
msgid "First Receive headers, then download mail"
msgstr "Primer es descarreguen les capçaleres, després el correu"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "Insert Table"
msgstr "Insereix taula"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.core_accounts,ispass:0
#: field:poweremail.core_accounts,smtppass:0
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
#. module: poweremail
#: help:poweremail.send.wizard,single_email:0
#: help:poweremail.templates,single_email:0
msgid "Check it if you want to send a single email for several records (the optional attachment will be generated as a single file for all these records). If you don't check it, an email with its optional attachment will be send for each record."
msgstr "Seleccioneu-lo si voleu enviar un únic correu electrònic per als diversos registres (l'adjunt opcional es genera com un únic arxiu per a tots aquests registres). Si no el seleccioneu, s'envia un correu electrònic amb el seu adjunt opcional per a cada registre."
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "Follow Up"
msgstr "Seguiment"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.preview,report:0
msgid "Report Name"
msgstr "Nom informe"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.send.wizard,state:0
msgid "Simple Mail Wizard Step 1"
msgstr "Assistent correu simple - Pas 1"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:1133
#, python-format
msgid "IMAP Server Error"
msgstr "Error servidor IMAP"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.templates:0
msgid "OpenObject Code Filter:"
msgstr "OpenObject Code Filter:"
#. module: poweremail
#: model:ir.model,name:poweremail.model_poweremail_engines
msgid "Power Email Engine"
msgstr "Motor Power Email"
#. module: poweremail
#: field:poweremail.templates,def_subject:0
msgid "Default Subject"
msgstr "Assumpte per defecte"
#. module: poweremail
#: model:ir.actions.act_window,name:poweremail.action_poweremail_core_accounts_tree_co
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_core_accounts_Personal_co
msgid "Company Accounts"
msgstr "Comptes de la companyia"
#. module: poweremail
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_inbox
#: model:ir.ui.menu,name:poweremail.menu_poweremail_inbox_company
#: selection:poweremail.mailbox,folder:0
msgid "Inbox"
msgstr "Entrada"
#. module: poweremail
#: selection:poweremail.mailbox,mail_type:0
msgid "Has Attachments"
msgstr "Té adjunts"
#. module: poweremail
#: view:poweremail.mailbox:0
msgid "Power Email Inbox"
msgstr "Entrada"
#. module: poweremail
#: code:addons/poweremail/poweremail_core.py:813
#, python-format
msgid "IMAP Server Folder Selection Error Account: %s Error: %s."
msgstr "Error selecció carpeta servidor IMAP. Compte: %s Error: %s."
#~ msgid "Accounts"
#~ msgstr "Comptes"
#~ msgid "Draft"
#~ msgstr "Esborrany"
#~ msgid "The name of the group must be unique !"
#~ msgstr "El nom del grup ha de ser únic!"
#~ msgid "Access Groups"
#~ msgstr "Grups d'accés"
#~ msgid "ir.actions.server"
#~ msgstr "ir.accions.servidor"
#~ msgid "Error: You are not allowed to have more than 1 account."
#~ msgstr "Error: No s'us permet tenir més d'un compte."
#~ msgid "Another setting already exists with this email ID !"
#~ msgstr "Existeix una altra configuració amb aquest ID de correu!"
#~ msgid "E-M@IL Templates"
#~ msgstr "Plantilles de correu electrònic"
#~ msgid "Save Header->Mailbox create error Account:%s,Mail:%s,Error:%s"
#~ msgstr "Error Desar capçalera->Crear bústia. Compte:%s, Correu:%s, Error:%s"
#~ msgid "SMTP Server Login Error"
#~ msgstr "Error login servidor SMTP"
#~ msgid "Body (HTML - Only web client)"
#~ msgstr "Cos del missatge (HTML - Només client web)"
#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Informació"
#~ msgid "Body(HTML - Only Web Client)"
#~ msgstr "Cos del missatge (HTML - Només client web)"
#~ msgid "SMTP Server Error"
#~ msgstr "Error servidor SMTP"
#~ msgid "Generate Table"
#~ msgstr "Genera taula"
#~ msgid "All Account"
#~ msgstr "Tots els comptes"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.