Sammanfatta kursmoment från Canvas exporterade csv-filer
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
canvas_wrangle_snippets.R

README.md

Datawrangle-Canvas

Created by Gisela Bäcklander 2019-01-17

Sammanfatta kursmoment från Canvas exporterade csv-filer

En samling kodsnuttar för automatisera manuell administration av Omdömen och Närvaro från Canvas kursplattform.

Du behöver själv ändra filnamn som hämtas osv såklart, och ändra kolumnnummer och liknande så att de passar de data du har.