Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Fix conflick in vnwildman/git repository.

Transtate more 6% into Vietnamese.
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
  • Loading branch information...
commit 024e5d89d764edccf76fcf480ac4b2c5d2a2f95d 1 parent 17c1d44
Trần Ngọc Quân authored May 28, 2012

Showing 1 changed file with 70 additions and 67 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 137  po/vi.po
137  po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: git-1.7.10.1\n"
9 9
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
10 10
 "POT-Creation-Date: 2012-05-21 08:57+0800\n"
11  
-"PO-Revision-Date: 2012-05-25 14:31+0700\n"
  11
+"PO-Revision-Date: 2012-05-28 15:28+0700\n"
12 12
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
13 13
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
14 14
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -72,7 +72,7 @@ msgstr "Khó chứa thiếu những lần chuyển giao (commit) cần trước
72 72
 #: builtin/merge.c:347
73 73
 #: builtin/shortlog.c:181
74 74
 msgid "revision walk setup failed"
75  
-msgstr "Cài đặt việc di chuyển để soát lại gặp lỗi"
  75
+msgstr "Cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét lại gặp lỗi"
76 76
 
77 77
 #: bundle.c:186
78 78
 #, c-format
@@ -645,7 +645,7 @@ msgstr "kết thúc tập tin đột xuất"
645 645
 #: sequencer.c:798
646 646
 #, c-format
647 647
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
648  
-msgstr ""
  648
+msgstr "tập tin HEAD 'pre-cherry-pick' '%s' bị hỏng"
649 649
 
650 650
 #: sequencer.c:821
651 651
 #, c-format
@@ -670,9 +670,9 @@ msgid "No such branch: '%s'"
670 670
 msgstr "Không có nhánh nào như thế: '%s'"
671 671
 
672 672
 #: sha1_name.c:869
673  
-#, fuzzy, c-format
  673
+#, c-format
674 674
 msgid "No upstream configured for branch '%s'"
675  
-msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
  675
+msgstr "Không có dòng ngược được cấu hình cho nhánh '%s'"
676 676
 
677 677
 #: sha1_name.c:872
678 678
 #, c-format
@@ -1035,9 +1035,9 @@ msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
1035 1035
 msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng '%s'"
1036 1036
 
1037 1037
 #: builtin/apply.c:121
1038  
-#, fuzzy, c-format
  1038
+#, c-format
1039 1039
 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
1040  
-msgstr "không nhận ra tùy chọn cơ sở dữ liệu « %s » nên bỏ qua.\n"
  1040
+msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng '%s'"
1041 1041
 
1042 1042
 #: builtin/apply.c:815
1043 1043
 #, c-format
@@ -1186,7 +1186,7 @@ msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho '%
1186 1186
 #: builtin/apply.c:2909
1187 1187
 #, c-format
1188 1188
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
1189  
-msgstr ""
  1189
+msgstr "vá nhị phân cho '%s' tạo ra kết quả không chính xác (đang chờ %s, đã nhận %s)"
1190 1190
 
1191 1191
 #: builtin/apply.c:2930
1192 1192
 #, c-format
@@ -1250,9 +1250,9 @@ msgid "%s: already exists in index"
1250 1250
 msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
1251 1251
 
1252 1252
 #: builtin/apply.c:3266
1253  
-#, fuzzy, c-format
  1253
+#, c-format
1254 1254
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)%s%s"
1255  
-msgstr "Phiên bản trình Aspell không khớp với điều kiện của chế độ."
  1255
+msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)%s%s"
1256 1256
 
1257 1257
 #: builtin/apply.c:3272
1258 1258
 #, c-format
@@ -1353,11 +1353,11 @@ msgstr "đường-dẫn"
1353 1353
 
1354 1354
 #: builtin/apply.c:3963
1355 1355
 msgid "don't apply changes matching the given path"
1356  
-msgstr ""
  1356
+msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
1357 1357
 
1358 1358
 #: builtin/apply.c:3966
1359 1359
 msgid "apply changes matching the given path"
1360  
-msgstr ""
  1360
+msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
1361 1361
 
1362 1362
 #: builtin/apply.c:3968
1363 1363
 msgid "num"
@@ -1365,39 +1365,39 @@ msgstr "số"
1365 1365
 
1366 1366
 #: builtin/apply.c:3969
1367 1367
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
1368  
-msgstr ""
  1368
+msgstr "gỡ bỏ <số> phần dẫn đầu (slashe) từ đường dẫn diff cổ điển"
1369 1369
 
1370 1370
 #: builtin/apply.c:3972
1371 1371
 msgid "ignore additions made by the patch"
1372  
-msgstr ""
  1372
+msgstr "lờ đi phần phụ thêm tạo ra bởi miếng vá"
1373 1373
 
1374 1374
 #: builtin/apply.c:3974
1375 1375
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
1376  
-msgstr ""
  1376
+msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
1377 1377
 
1378 1378
 #: builtin/apply.c:3978
1379 1379
 msgid "shows number of added and deleted lines in decimal notation"
1380  
-msgstr ""
  1380
+msgstr "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
1381 1381
 
1382 1382
 #: builtin/apply.c:3980
1383 1383
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
1384  
-msgstr ""
  1384
+msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
1385 1385
 
1386 1386
 #: builtin/apply.c:3982
1387 1387
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
1388  
-msgstr ""
  1388
+msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
1389 1389
 
1390 1390
 #: builtin/apply.c:3984
1391 1391
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
1392  
-msgstr ""
  1392
+msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
1393 1393
 
1394 1394
 #: builtin/apply.c:3986
1395 1395
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
1396  
-msgstr ""
  1396
+msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
1397 1397
 
1398 1398
 #: builtin/apply.c:3988
1399 1399
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
1400  
-msgstr ""
  1400
+msgstr "đồng thời áp dụng miếng vá (sử dụng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
1401 1401
 
1402 1402
 #: builtin/apply.c:3990
1403 1403
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
@@ -1430,7 +1430,7 @@ msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
1430 1430
 
1431 1431
 #: builtin/apply.c:4008
1432 1432
 msgid "don't expect at least one line of context"
1433  
-msgstr ""
  1433
+msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
1434 1434
 
1435 1435
 #: builtin/apply.c:4010
1436 1436
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
@@ -1458,7 +1458,7 @@ msgstr "root"
1458 1458
 
1459 1459
 #: builtin/apply.c:4021
1460 1460
 msgid "prepend <root> to all filenames"
1461  
-msgstr ""
  1461
+msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
1462 1462
 
1463 1463
 #: builtin/apply.c:4042
1464 1464
 msgid "--index outside a repository"
@@ -1484,7 +1484,8 @@ msgstr[0] "Lỗi DirectFB %d xảy ra."
1484 1484
 #, c-format
1485 1485
 msgid "%d line adds whitespace errors."
1486 1486
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
1487  
-msgstr[0] ""
  1487
+msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
  1488
+msgstr[1] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
1488 1489
 
1489 1490
 #: builtin/archive.c:17
1490 1491
 #, c-format
@@ -1527,6 +1528,8 @@ msgid ""
1527 1528
 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
1528 1529
 "         '%s', but not yet merged to HEAD."
1529 1530
 msgstr ""
  1531
+"đang xóa nhánh '%s' mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
  1532
+"         '%s', nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
1530 1533
 
1531 1534
 #: builtin/branch.c:148
1532 1535
 #, c-format
@@ -1846,7 +1849,7 @@ msgstr ""
1846 1849
 
1847 1850
 #: builtin/checkout.c:694
1848 1851
 msgid "internal error in revision walk"
1849  
-msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển để xét lại"
  1852
+msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét lại"
1850 1853
 
1851 1854
 #: builtin/checkout.c:698
1852 1855
 msgid "Previous HEAD position was"
@@ -2066,7 +2069,7 @@ msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:
2066 2069
 #: builtin/clone.c:683
2067 2070
 #, c-format
2068 2071
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
2069  
-msgstr ""
  2072
+msgstr "đường dẫn đích '%s' đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
2070 2073
 
2071 2074
 #: builtin/clone.c:693
2072 2075
 #, c-format
@@ -2152,9 +2155,8 @@ msgid "unable to create temporary index"
2152 2155
 msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
2153 2156
 
2154 2157
 #: builtin/commit.c:301
2155  
-#, fuzzy
2156 2158
 msgid "interactive add failed"
2157  
-msgstr "lỗi thêm mô-đun %s: %s"
  2159
+msgstr "việc thêm tương tác gặp lỗi"
2158 2160
 
2159 2161
 #: builtin/commit.c:334
2160 2162
 #: builtin/commit.c:355
@@ -2434,9 +2436,9 @@ msgid ""
2434 2436
 msgstr ""
2435 2437
 
2436 2438
 #: builtin/describe.c:234
2437  
-#, fuzzy, c-format
  2439
+#, c-format
2438 2440
 msgid "annotated tag %s not available"
2439  
-msgstr "Chế độ %ix%i-%i không sẵn sàng."
  2441
+msgstr "thẻ đã được ghi chú %s không sẵn để dùng"
2440 2442
 
2441 2443
 #: builtin/describe.c:238
2442 2444
 #, c-format
@@ -2750,9 +2752,9 @@ msgid "unable to grep from object of type %s"
2750 2752
 msgstr "không thể thực hiện lệnh grep (lọc tìm) từ đối tượng thuộc kiểu %s"
2751 2753
 
2752 2754
 #: builtin/grep.c:584
2753  
-#, fuzzy, c-format
  2755
+#, c-format
2754 2756
 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
2755  
-msgstr "%s: %s chứa giá trị bằng số không hợp lệ: %s"
  2757
+msgstr "chuyển đến `%c' mong chờ một giá trị bằng số"
2756 2758
 
2757 2759
 #: builtin/grep.c:601
2758 2760
 #, c-format
@@ -2887,11 +2889,11 @@ msgstr "lỗi đọc ở đầu vào"
2887 2889
 
2888 2890
 #: builtin/index-pack.c:249
2889 2891
 msgid "used more bytes than were available"
2890  
-msgstr ""
  2892
+msgstr "sử dụng nhiều hơn số lượng byte mà nó sẵn có"
2891 2893
 
2892 2894
 #: builtin/index-pack.c:256
2893 2895
 msgid "pack too large for current definition of off_t"
2894  
-msgstr ""
  2896
+msgstr "pack quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
2895 2897
 
2896 2898
 #: builtin/index-pack.c:272
2897 2899
 #, c-format
@@ -3162,9 +3164,9 @@ msgid "not copying templates of a wrong format version %d from '%s'"
3162 3164
 msgstr ""
3163 3165
 
3164 3166
 #: builtin/init-db.c:192
3165  
-#, fuzzy, c-format
  3167
+#, c-format
3166 3168
 msgid "insane git directory %s"
3167  
-msgstr "Tạo thư mục mới"
  3169
+msgstr "thư mục git điên rồ %s"
3168 3170
 
3169 3171
 #: builtin/init-db.c:322
3170 3172
 #: builtin/init-db.c:325
@@ -3203,9 +3205,8 @@ msgid "Reinitialized existing"
3203 3205
 msgstr "Thoát ra"
3204 3206
 
3205 3207
 #: builtin/init-db.c:420
3206  
-#, fuzzy
3207 3208
 msgid "Initialized empty"
3208  
-msgstr "Lệnh rỗng"
  3209
+msgstr "Khởi tạo trống rỗng"
3209 3210
 
3210 3211
 #: builtin/init-db.c:421
3211 3212
 msgid " shared"
@@ -3286,18 +3287,18 @@ msgid "Cover letter needs email format"
3286 3287
 msgstr ""
3287 3288
 
3288 3289
 #: builtin/log.c:885
3289  
-#, fuzzy, c-format
  3290
+#, c-format
3290 3291
 msgid "insane in-reply-to: %s"
3291  
-msgstr "gặp lỗi khi đọc đáp ứng « %c »: %s"
  3292
+msgstr "in-reply-to điên rồ: %s"
3292 3293
 
3293 3294
 #: builtin/log.c:958
3294 3295
 msgid "Two output directories?"
3295 3296
 msgstr "Hai thư mục kết xuất?"
3296 3297
 
3297 3298
 #: builtin/log.c:1179
3298  
-#, fuzzy, c-format
  3299
+#, c-format
3299 3300
 msgid "bogus committer info %s"
3300  
-msgstr "không rõ tên thông tin phiên bản « $name »"
  3301
+msgstr "thông tin người chuyển giao không có thực %s"
3301 3302
 
3302 3303
 #: builtin/log.c:1224
3303 3304
 msgid "-n and -k are mutually exclusive."
@@ -3349,9 +3350,9 @@ msgid "switch `m' requires a value"
3349 3350
 msgstr "switch `m' yêu cầu một giá trị"
3350 3351
 
3351 3352
 #: builtin/merge.c:127
3352  
-#, fuzzy, c-format
  3353
+#, c-format
3353 3354
 msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
3354  
-msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
  3355
+msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn '%s'.\n"
3355 3356
 
3356 3357
 #: builtin/merge.c:128
3357 3358
 #, c-format
@@ -3386,9 +3387,9 @@ msgid " (nothing to squash)"
3386 3387
 msgstr " (không có ghì để squash)"
3387 3388
 
3388 3389
 #: builtin/merge.c:329
3389  
-#, fuzzy, c-format
  3390
+#, c-format
3390 3391
 msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
3391  
-msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
  3392
+msgstr "Squash commit -- không cập nhật HEAD\n"
3392 3393
 
3393 3394
 #: builtin/merge.c:361
3394 3395
 msgid "Writing SQUASH_MSG"
@@ -3401,7 +3402,7 @@ msgstr "Hoàn thành SQUASH_MSG"
3401 3402
 #: builtin/merge.c:386
3402 3403
 #, c-format
3403 3404
 msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
3404  
-msgstr ""
  3405
+msgstr "Không thông điệp hòa trộn -- không cập nhật HEAD\n"
3405 3406
 
3406 3407
 #: builtin/merge.c:437
3407 3408
 #, c-format
@@ -3487,12 +3488,12 @@ msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
3487 3488
 
3488 3489
 #: builtin/merge.c:1054
3489 3490
 msgid "No default upstream defined for the current branch."
3490  
-msgstr ""
  3491
+msgstr "Không có dòng ngược mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
3491 3492
 
3492 3493
 #: builtin/merge.c:1059
3493 3494
 #, c-format
3494 3495
 msgid "No remote tracking branch for %s from %s"
3495  
-msgstr ""
  3496
+msgstr "Không nhánh mạng theo vết cho %s từ %s"
3496 3497
 
3497 3498
 #: builtin/merge.c:1146
3498 3499
 #: builtin/merge.c:1303
@@ -3562,7 +3563,7 @@ msgstr "Đang cập nhật %s..%s\n"
3562 3563
 #: builtin/merge.c:1451
3563 3564
 #, c-format
3564 3565
 msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
3565  
-msgstr ""
  3566
+msgstr "Đang thử hòa trộn kiểu 'trivial in-index'...\n"
3566 3567
 
3567 3568
 #: builtin/merge.c:1458
3568 3569
 #, c-format
@@ -4285,7 +4286,7 @@ msgstr "Không thể xác định được HEAD máy chủ"
4285 4286
 
4286 4287
 #: builtin/remote.c:1218
4287 4288
 msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
4288  
-msgstr ""
  4289
+msgstr "Nhiều nhánh HEAD máy chủ. Hãy chọn rõ ràng một:"
4289 4290
 
4290 4291
 #: builtin/remote.c:1228
4291 4292
 #, c-format
@@ -4323,9 +4324,9 @@ msgid "URL: %s"
4323 4324
 msgstr "URL: %s"
4324 4325
 
4325 4326
 #: builtin/remote.c:1295
4326  
-#, fuzzy, c-format
  4327
+#, c-format
4327 4328
 msgid " * [would prune] %s"
4328  
-msgstr "Có thể gỡ bỏ %s\n"
  4329
+msgstr " * [nên xén bớt] %s"
4329 4330
 
4330 4331
 #: builtin/remote.c:1298
4331 4332
 #, c-format
@@ -4408,7 +4409,7 @@ msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
4408 4409
 
4409 4410
 #: builtin/reset.c:133
4410 4411
 msgid "Unstaged changes after reset:"
4411  
-msgstr ""
  4412
+msgstr "Những thay đổi bị bỏ trạng thái (stage) sau khi reset:"
4412 4413
 
4413 4414
 #: builtin/reset.c:223
4414 4415
 #, c-format
@@ -4441,7 +4442,7 @@ msgstr "%s reset không được phép trên kho bare (trên máy chủ)"
4441 4442
 #: builtin/reset.c:341
4442 4443
 #, c-format
4443 4444
 msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
4444  
-msgstr ""
  4445
+msgstr "Không thể đặt lại (reset) bảng mục lục thành điểm xét lại '%s'."
4445 4446
 
4446 4447
 #: builtin/revert.c:70
4447 4448
 #: builtin/revert.c:92
@@ -4467,6 +4468,8 @@ msgid ""
4467 4468
 "'%s' has staged content different from both the file and the HEAD\n"
4468 4469
 "(use -f to force removal)"
4469 4470
 msgstr ""
  4471
+"'%s' có nội dung được lưu trạng thái khác biệt từ cả tập tin và cả HEAD\n"
  4472
+"(sử dụng -f để ép buộc gỡ bỏ)"
4470 4473
 
4471 4474
 #: builtin/rm.c:115
4472 4475
 #, c-format
@@ -4706,7 +4709,7 @@ msgstr "hiển thị nhật ký các lần commit (chuyển giao)"
4706 4709
 
4707 4710
 #: common-cmds.h:19
4708 4711
 msgid "Join two or more development histories together"
4709  
-msgstr ""
  4712
+msgstr "Hợp nhất hai hay nhiều hơn lịch sử của các nhà phát triển phần mềm lại với nhau"
4710 4713
 
4711 4714
 #: common-cmds.h:20
4712 4715
 msgid "Move or rename a file, a directory, or a symlink"
@@ -4718,7 +4721,7 @@ msgstr ""
4718 4721
 
4719 4722
 #: common-cmds.h:22
4720 4723
 msgid "Update remote refs along with associated objects"
4721  
-msgstr ""
  4724
+msgstr "Cập nhật tham chiếu (refs) máy chủ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
4722 4725
 
4723 4726
 #: common-cmds.h:23
4724 4727
 msgid "Forward-port local commits to the updated upstream head"
@@ -4746,7 +4749,7 @@ msgstr "Tạo, liệt kê, xóa hay xác thực một đối tượng thẻ (tag
4746 4749
 
4747 4750
 #: git-am.sh:50
4748 4751
 msgid "You need to set your committer info first"
4749  
-msgstr ""
  4752
+msgstr "Bạn cần đặt thông tin về người chuyển giao mã nguồn trước đã"
4750 4753
 
4751 4754
 #: git-am.sh:137
4752 4755
 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
@@ -5039,7 +5042,7 @@ msgstr "Đã hạ xuống ${REV} ($s)"
5039 5042
 #: git-stash.sh:492
5040 5043
 #, sh-format
5041 5044
 msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
5042  
-msgstr ""
  5045
+msgstr "${REV}: Không thể xóa bỏ mục stash"
5043 5046
 
5044 5047
 #: git-stash.sh:499
5045 5048
 msgid "No branch name specified"
@@ -5072,7 +5075,7 @@ msgstr ""
5072 5075
 #: git-submodule.sh:249
5073 5076
 #, sh-format
5074 5077
 msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
5075  
-msgstr ""
  5078
+msgstr "repo URL: '$repo' phải là đường dẫn tuyệt đối hoặc là bắt đầu bằng ./|../"
5076 5079
 
5077 5080
 #: git-submodule.sh:266
5078 5081
 #, sh-format
@@ -5082,7 +5085,7 @@ msgstr "'$sm_path' thực sự đã tồn tại ở bảng mục lục rồi"
5082 5085
 #: git-submodule.sh:283
5083 5086
 #, sh-format
5084 5087
 msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
5085  
-msgstr ""
  5088
+msgstr "'$sm_path' đã tồn tại từ trước và không phải là một kho git hợp lệ"
5086 5089
 
5087 5090
 #: git-submodule.sh:297
5088 5091
 #, sh-format
@@ -5149,32 +5152,32 @@ msgstr ""
5149 5152
 #: git-submodule.sh:569
5150 5153
 #, sh-format
5151 5154
 msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$sm_path'"
5152  
-msgstr ""
  5155
+msgstr "Không thể rebase '$sha1' trong đường dẫn mô-đun-con '$sm_path'"
5153 5156
 
5154 5157
 #: git-submodule.sh:570
5155 5158
 #, sh-format
5156 5159
 msgid "Submodule path '$sm_path': rebased into '$sha1'"
5157  
-msgstr ""
  5160
+msgstr "Đường dẫn mô-đun-con '$sm_path': được rebase vào trong '$sha1'"
5158 5161
 
5159 5162
 #: git-submodule.sh:575
5160 5163
 #, sh-format
5161 5164
 msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$sm_path'"
5162  
-msgstr ""
  5165
+msgstr "Không thể hòa trộn (merge) '$sha1' trong đường dẫn mô-đun-con '$sm_path'"
5163 5166
 
5164 5167
 #: git-submodule.sh:576
5165 5168
 #, sh-format
5166 5169
 msgid "Submodule path '$sm_path': merged in '$sha1'"
5167  
-msgstr ""
  5170
+msgstr "Đường dẫn mô-đun-con '$sm_path': được hòa trộn vào '$sha1'"
5168 5171
 
5169 5172
 #: git-submodule.sh:581
5170 5173
 #, sh-format
5171 5174
 msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$sm_path'"
5172  
-msgstr ""
  5175
+msgstr "Không thể checkout '$sha1' trong đường dẫn mô-đun-con '$sm_path'"
5173 5176
 
5174 5177
 #: git-submodule.sh:582
5175 5178
 #, sh-format
5176 5179
 msgid "Submodule path '$sm_path': checked out '$sha1'"
5177  
-msgstr ""
  5180
+msgstr "Đường dẫn mô-đun-con '$sm_path': được checkout '$sha1'"
5178 5181
 
5179 5182
 #: git-submodule.sh:604
5180 5183
 #: git-submodule.sh:927

0 notes on commit 024e5d8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.