Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

l10n: vi.po: Update translation (2009t0f0u)

Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
  • Loading branch information...
commit 3fef5536a05735ebf6e4be4bb18920d16c84a7bd 1 parent b6eab8b
@vnwildman vnwildman authored
Showing with 10 additions and 10 deletions.
  1. +10 −10 po/vi.po
View
20 po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git-v1.8.2-rc0-16-g20a59\n"
+"Project-Id-Version: git-v1.8.2-rc2-4-g77995\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-19 13:32+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-20 07:14+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-05 12:36+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-06 13:55+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -131,11 +131,11 @@ msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
#: attr.c:259
msgid ""
-"Negative patterns are forbidden in git attributes\n"
+"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
msgstr ""
-"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng trong các thuộc tính của git\n"
-"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than."
+"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
+"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
#: bundle.c:36
#, c-format
@@ -1269,7 +1269,7 @@ msgstr " (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên th
#: wt-status.c:879 wt-status.c:896
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
-msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc rebase nhánh '%s' trên '%s'."
+msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc rebase nhánh “%s” trên “%s”."
#: wt-status.c:884 wt-status.c:901
msgid "You are currently rebasing."
@@ -1298,7 +1298,7 @@ msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao (commit) "
-"trong khi đang rebase nhánh '%s' trên '%s'."
+"trong khi đang rebase nhánh “%s” trên “%s”."
#: wt-status.c:913
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
@@ -1317,7 +1317,7 @@ msgstr ""
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao (commit) trong "
-"khi đang rebase nhánh '%s' trên '%s'."
+"khi đang rebase nhánh “%s” trên “%s”."
#: wt-status.c:925
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
@@ -1348,7 +1348,7 @@ msgstr " (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git
msgid "You are currently bisecting branch '%s'."
msgstr ""
"Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect) trên nhánh "
-"'%s'."
+"“%s”."
#: wt-status.c:962
msgid "You are currently bisecting."
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.